27
Laghe laoaa sio Iesu ta Paelat
(Mak 15:1; Luk 23:1-2; Jon 18:28-32)
Elue talaua poopooa namu ngakapa atoa ta pristi etoa me namu ngatoa laghe mae sio nonga tale kateva ninannaa va la uvi emate Iesu. Laghe iriela me laghe kasueiniela tani laoainia ta Paelat gavanaa ia.
Jiudas ghe nauela
(Apos 1:18-19)
Nau Jiudas, ia o taumattu ngateva ghe tau lao sio Iesu ta tau ngai ssateena atoa, ghe tarala va aue la uvi emate Iesu, ghe maateailiila ta nannaane me ghe mene laoaa sio viliki veu erooroo kotolungaulu (30) silva koen namu ngatoa ta pristi etoa me namu ngatoa laghe tau lao sio etana. Ghe uela va, “Ngagheleila voto karika masina tani tau lao taumattu ngateva karika righi kanna ssavoto va la uvi ematea.”
Laghe liula me laghe uela va, “Ami saa etana? Uunguaam ona.”
Apos 1:18-19; Mat 26:14-15.Jiudas ghe sau velu elokoi siola viliki veu tale ale manga ateva me ghe kasula tani laa naua.
Namu ngatoa ta pristi etoa laghe ghaa siola viliki veu me laghe uela va, “Uneita loo eue va karika masina tani alokoi sso tale ale viliki veu, poli viliki veu rae llo oia.” Liuna avalua o me laghe mae sio tale kateva ninannaa va, tale isaa o viliki veu aue la poli tuku kosa ateva kaluira ia lo atoa laghe gheelei sospena tale kosa me aue liu niaikkaiaaira ia ativuu etoa. Liuna avalua o me tale isaa oia nau la aseasea va kosa tale rae ia. Sek 11:12-13.Me llo voto propete Jerimaea ghe auliaala ghe kaurekatila, ghe uela va, “Laghe ghaala kotolungaulu silva koen, aipolipoli eteva taumattu nge Israeli etoa laghe aseala etana va la polia, 10 me tale isaa o viliki veu laghe polila tuku kosa ateva laghe gheelei sospena kosa etana, nongina Vau ngepona ateva ghe auliaala etaghi.”
Iesu ghe tinginala emua ta Paelat
(Mak 15:2-15; Luk 23:3-5, 13-25; Jon 18:33–19:16)
11 Vara me Iesu ghe tinginala emua ta Paelat gavana ia me ghe kolomiela va, “Io kingi io ta aJiu etoa?”
Iesu ghe liula me ghe uela va, “Ue, nongina uaauliaa.”
12  Ais 53:7.Nau eteva namu ngatoa ta pristi etoa me namu ngatoa laghe aauliaa teeia inangari emua ta matane Paelat, karika poi Iesu ghe liula. 13 Me Paelat ghe kolomiela va, “Karika unongonongo inangari la ghaauliaa teeio?” 14 Me karika poi Iesu ghe liula teva tuku inangari laghe aauliaa teeia. Me gavana ghe soghiaala isaa o voto ghe tarala etana.
15 Kateva voto gavana ghe gheeleia nonga nau tale nivelu eitaua ngateae ta Pasova, ghe tautau velu lo ateva taumattu tale ale mata voovoo taumattu ngatoa laghe anna va etau velua. 16 Isaa o nau kateva taumattu, taumattu ngakapa atoa laghe kilakilaia va sesa taumattu ia, ghe tokatoka tale ale mata voovoo, ararina ateae ta Barabas.* Kasina uru ngai laghe pitila, laghe pitila va Iesu Barabas. 17 Nau taumattu ngatoa laghe mae sio tani velu eitauaa, Paelat ghe kolomilala va, “Am alona va atau velu see me emene atu etaimim: Barabas o Iesu la kolokoloa va Mesaea etana?” 18  Jon 11:47-48; 12:19.Poli Paelat ghe kilakila va laghe tam nannaa tee Iesu righi masina, liuna avalua o me laghe maeainie sio etana.
19 Paelat ghe tokatoka tale aitokatoka ateva aighelei niaisakei ia, me vausenna ateva ghe suula inangari va, “Urau mene ghelei righi voto tale taumattu ngateva ona karika righi gheeleiaane sesa. Poli ia me ngaghaala oroieili mmarikana tale maamauluaaghi nau aghasoasopoila eleivoo.”
20 Namu ngatoa ta pristi etoa me namu ngatoa laghe paapasali taumattu ngatoa va etau velu Barabas me euvi emate Iesu.
21 Gavana ghe kolomilala va, “See etairarua am anna va atau velua me emene atu etaimim?”
Laghe liula me laghe uela va, “Barabas.”
22 Me Paelat ghe kolomilala va, “O sa ateva agheleia ta Iesu la aseasea va Mesaea ia?”
Ila akapa laghe liula me laghe uela va, “Uavukalaie sae tale aikotoo.”
23 Me Paelat ghe kolomilala va, “Poli sa ateva voto sesa ghe gheleila?”
Vara me laghe tiuaala tani sama anamungaili va, “Uavukalaie sae tale aikotoo.”
24  Diut 21:6-9.Nau Paelat ghe tarala va karika ang ghe rooroo tani ghelei righi llo, me niaikkaluii eteae ang ghe tiitiuaa, ghe ghaala manu me ghe porala nimane emua ta taumattu ngatoa me ghe uela va, “Karika righi inangarighi tale raena ateva taumattu ngateva oia. Sa ateva elutu etana uunguaaimim.”
25  Apos 5:28.Taumattu ngatoa laghe liula me laghe ue va, “Utau velu rangane ateva etoka etaimami me natuimami etoa.”
26 Me ghe tau vella Barabas ghe mene lao sio etaira me Iesu laghe uetaiela mua me ghe taue lao sio va la laa ghavukalaie sae tale aikotoo.
Soldia ngatoa laghe aanamisaa Iesu
(Mak 15:16-20; Jon 19:2-3)
27 Me kapuna soldia ngatoa gavana laghe ghaala Iesu me laghe ssoainiela tanganuena Gavana ngateva, me laghe kolo akapala soldia ngatoa me laghe tomuela. 28  Luk 23:11.Laghe ghaa vella ghinnanina me laghe asae taula aiaasae ateva raeraeana ia, 29 me laghe ghaala uasa rorroana me laghe navitaala kou nguru eteva me laghe atokaie saela ta uruna. Me laghe atinginala ai eteae ta nimane muenna atelange, me laghe suusuuiaa emua etana me laghe piipilosia tani ue etana va, “Ei, kapuira kingi eteva aJiu etoa!” 30  Ais 50:6.Laghe kaakanusuia me laghe ghaala ai eteae ta nimane me laghe paruparu uruna ateva. 31 Nau laghe ruula tani anamisainia, laghe ghaa vella aiaasae ateva etana me laghe mene asae taula ghinnanina me laghe kasueiniela tani laa avukalaie sae tale aikotoo.
Laghe avukala saela Iesu tale aikotoo
(Mak 15:21-32; Luk 23:26-43; Jon 19:17-27)
32 Nau laghe laa ghoa eleka, laghe soula taumattu ngateva atala nge Saerini ia, ararina ateae ta Saemon, me laghe aeala me laghe sungiela va esau aikotoo ateva. 33 Laghe rekatala tale voto ateva ararina ateae ta Golgota, malloeana va Voto ateva arova Riu uru taumattu ngateva. 34  Sams 69:21.Tale ia o voto ateva laghe tau lao sio uaeni ta Iesu va eropi. Laghe kao aitauaa teela voto kaakaalina, me nau Iesu ghe tootoongaala, ghe tam annala tani ropi. 35  Sams 22:18.Nau laghe avukalaie saela tale aikotoo me laghe tiuaala tani anamisi tani aikoita ghinnanina. 36 Me laghe toka siola tale ia o voto ateva tani toi etokaia va ghe tani mate. 37 Epona nongina uruna ateva laghe pitila me laghe avukalala inangari laghe laoainie sio tale niaisakei etana eue va, “Ia oia Iesu, kapuira kingi ia aJiu etoa.” 38  Ais 53:12.Taita alua lalu ghe aaiuvii me lalu ghe ghaaghaa peiira taumattu ngatoa, lalua tee laghe avukala teeilalue saela, kateva ta pai muenna ativilau me kateva ta pai uaise ativilau. 39  Sams 22:7; 109:25.Me taumattu ngatoa laghe kasukasu tapaa salana, laghe aauliaa teeia inangari karika masina. Laghe ringaringa uruira, 40  Mat 26:61; Jon 2:19.me laghe ue va, “Io urooroo tani rruti ale manga ateva me umene atulua ta kotolu nonga nau, asaangiola me ukkure sio tale aikotoo ateva, arova Natuna io God.”
41 Namu ngatoa ta pristi etoa me tau ngai aapasunga ngatoa tale inangari nipaopao me namu ngatoa, ila tee laghe aauliaa teeia inangari. 42 Laghe ue va, “Eghe asaangila katoa, me karika erooroo tani asaangia! Ia kapuira kingi ia aIsraeli etoa! Am tau veluela me ekkure sio tale aikotoo ateva me aue ami aiesoaa etana. 43  Sams 22:8.Ghe aatoka tuutulina ta God. Tau veluela me ghaine God easaangia arova eaannaia, poli ghe ue va, ‘Aghi Natuna aghi God.’ ” 44 Tale ie nonga o salana atikirighi tau niainao tee alua laghe avukala teeilalue saela tale aikotoo, lalu ghe aauliaa teeia inangari.
Matemateaane Iesu
(Mak 15:33-34; Luk 23:44-49; Jon 19:28-30)
45 Ghe tiuaala ta pai ngelo sinaka pai ngelo sinaka Tale inangari nge Grik, ghaonomina (6) ateva aoa. me saurrom ateva ghe akoula kosa ateva, ghe roola kotolu aoa. 46  Sams 22:1.Gharighi ghe 3 kilok 3 kilok Tale inangari nge Grik, ta aiaaghasiona (9) ateva aoa. me Iesu ghe ngala anamungailiila me ghe uela va, “Eli, Eli, lama sabaktani?” malloeana va, “Kapughu Goto ateva, kapughu Goto ateva, vaalua me angu tau velueghila?”
47 Nau katoa ta lo atoa laghe tiitingina akalakalangina laghe nongola, laghe uela va, “Ekolokolo Elaija.”
48  Sams 69:21.Arovaea ta kateva ghe iloula tani laa ghaa tuku spans ateva me ghe asuuela tale uaeni kaakaalina me ghe apasapasaiela tale ai eteae me ghe taue saela va Iesu ghe mmua. 49 Mene katoa laghe ue va, “Tau veluela me ie nonga evukala, me ita tara arova Elaija aue emae asaangia.”
50 Me nau eteva Iesu ghe mene aore namungailiila me ghe tau vella maamauluaane.
51  Eks 26:31-33; Hib 10:19-20.Tale ia o nau eteva, kalio atiulu ghe vuuvukala tale ale manga ateva ghe tarriila me ghe ghaluevilaula, ghe laa sae tiuaa epona me ghe laa sio ruu euu. Me kosa ateva ghe aisiisiaala me atu etoa laghe tapolapolakala. 52 Liengani niaikkaia ngatoa ghe otilala me oroi ila taumattu ngatoa manga ila laghe matela laghe totula me laghe mene mauluela, 53 me laghe totu vulula liengani niaikkaiaa me vara Iesu ghe totula tale nimate me laghe aotuotula ta oroieili ila taumattu ngatoa tale masaliki taatara ateae manga ia.
54 Nau lo ateva tau ngai uvii ghe aaitoiaa kateva ai (100) tau ngai uvii me lo atoa laghe toitoi evukala Iesu, laghe tarala rukeruke ateva me isaa akapa voto ghe lutula, laghe matautu etinginala me laghe uela va, “Koronna taumattu ngateva oia Natuna ia God.”
55  Luk 8:2-3.Oroi ila vause atoa laghe tiitingina amasau me laghe taatara. Laghe usilaa Iesu eGalilii tani aisausieinia. 56 Elome ta ila o vause atoa, Meri aMakdala ia me Meri kinairarue ia Jeimis me Josep§ Tale inangari nge Grik, Joses. me kinairarua ateva natuna alua Sebedi.
Kaakaiaane Iesu
(Mak 15:42-47; Luk 23:50-56; Jon 19:38-42)
57 Ghe elo alaila me taumattu ngateva, tue peipeiena ia, ararina ateae ta Josep me tanganuena tale masaliki taatara ateae eArimatia, ghe rekatala, ie tee kapuna disaepolo ia Iesu. 58  Diut 21:22-23.Ghe lao sio ta Paelat me ghe kolomila Iesu etana. Me Paelat ghe uela va la tau lao Iesu etana. 59 Josep ghe ghaala Iesu me ghe sumuela tale masi kalio raarangisana. 60  Ais 53:9.Me ghe alokoiela tale unna liengani niaikkaia ngateae, ghe kaie ssola elome tale vallae. Ghe atakirila kinatama atu eteva tani tingina airungaa liengani niaikkaia ngateae, me ghe kasula. 61 Meri aMakdala ia me mene kateva Meri lalu ghe tokatoka tale kativilau pai nongina liengani niaikkaia ngateae.
Lo atoa laghe aaitoiaa liengani niaikkaia ngateae
62 Vara mene kateva nau, nau manga ia, me namu ngatoa ta pristi etoa me Paresi etoa laghe lao sio ta Paelat. 63  Mat 12:40; 16:21; Mak 9:31; 10:33-34; Luk 9:22; 18:31-33; Jon 2:19-21.Me laghe uela etana va, “Namu ngateva, ami nannaa ia o tau nikamekame ateva nau maulue ia ghe ue va, ‘Vara kotolu nau elange me aue amene totu.’ 64 Liuna avalua o me uaulia ngasarasarakana me la tani ghelei ekorokorongana lienga niaikkaia ngateae lomosi ta kotolu nau elange, poli kapuna disaepolo atoa la rau laa ghainaoa me la laa ue ta taumattu ngatoa va ange totula tale nimate. Lo ateva o nikamekame aue sesaaili tale lo akasina ateva nikamekame.”
65 Paelat ghe liula me ghe uela va, “Am ghaala tau ngaitoitoi etoa me am laa ghelei ekorokorongana liengani niaikkaia ngateae nongina vaalua am kilakila.” 66 Liuna avalua o me laghe lao sio me laghe ghelei ekorokoronganala liengani niaikkaia ngateae me laghe atokala aimatootoongana ateva tale atu eteva va arova teva eghaa velua, aue la kila, me laghe atinginala tau ngaitoitoi etoa tani aitoieinia.

27:5: Apos 1:18-19; Mat 26:14-15.

27:9: Sek 11:12-13.

27:12: Ais 53:7.

*27:16: Kasina uru ngai laghe pitila, laghe pitila va Iesu Barabas.

27:18: Jon 11:47-48; 12:19.

27:24: Diut 21:6-9.

27:25: Apos 5:28.

27:28: Luk 23:11.

27:30: Ais 50:6.

27:34: Sams 69:21.

27:35: Sams 22:18.

27:38: Ais 53:12.

27:39: Sams 22:7; 109:25.

27:40: Mat 26:61; Jon 2:19.

27:43: Sams 22:8.

27:45: pai ngelo sinaka Tale inangari nge Grik, ghaonomina (6) ateva aoa.

27:46: Sams 22:1.

27:46: 3 kilok Tale inangari nge Grik, ta aiaaghasiona (9) ateva aoa.

27:48: Sams 69:21.

27:51: Eks 26:31-33; Hib 10:19-20.

27:55: Luk 8:2-3.

§27:56: Tale inangari nge Grik, Joses.

27:58: Diut 21:22-23.

27:60: Ais 53:9.

27:63: Mat 12:40; 16:21; Mak 9:31; 10:33-34; Luk 9:22; 18:31-33; Jon 2:19-21.