9
Iesu ghe suula 12 disaepolo
(Mat 10:5-15; Mak 6:7-13)
Iesu ghe kolo aitauaala kasangaulu ghalua (12) kapuna disaepolo, me ghe taula sarasarakana me nimatuutuliena etaira tani ghaa velu raroai, me tani ghaa velu isiki ta taumattu ngatoa. Me ghe sungilala tani laa ppooa ngaotu ararimangalina ateva God, me tani ghelei emasina tau sessa atoa. Luk 10:4-11.Ghe uela etaira va, “Am rau mene ghaa righi voto nau am kasu. Karika mene tiulu aikkatulu tani kkatulu, teva aikaai ghinna, me righi inana me viliki veu, me karika am mene ghaa ghalua aiaasae. Me arova am laa toka tale lo ateva ale, am toka elaa ghaa nau am kasu vuli lo ateae o masaliki. Me arova karika la ghaaiem, am kasu. Nau am kasu, am rariaa velu kosa ta kkeimim, me aue la kila va voto laghe gheleila karika masina.” Me disaepolo atoa laghe kasula tani laa ppooaa see masi inangari tale kateae kateae masaliki, me tani ghelei emasina tau sessa atoa.
Herot ghe aloanna tani kila va Iesu tani see ia
(Mat 14:1-12; Mak 6:14-29)
Mat 16:14; Mak 8:28; Luk 9:19.Gavana ngateva Herot ghe nannangaili ta ghe nongola oroieili voto Iesu ghe gheelei, poli laghe uue va Jon ang ghe mene totula tale nimate, me katoa laghe uue va Elaija ghe kaurekatila, me katoa laghe uue va kateva ta propete atoa emua arau ang ghe mene totula. Luk 23:8.Liuna avalua o me Herot ghe ue va, “Jon ngaghe auliaala me laghe sai pulela alona atiulu, me tani see ia taumattu ngateva oia, amene nongonongo uunguaane?” Me ghe aaloanna tani taraia.
Iesu ghe taula inana ta 5,000 taumattu
(Mat 14:13-21; Mak 6:30-44; Jon 6:1-14)
10  Apostolo atoa laghe kiriaa mae sio ta Iesu, me laghe aulia ngakapala voto laghe gheleila. Ghe ghaailala, me ila nonga laghe lao sio tale masaliki taatara ateae eBetsaida. 11 Nau taumattu ngatoa laghe nongola va ang ghe kasula, laghe aimulila etana. Ia ghe masimasieinilala, me ghe tiuaala tani ppooaa ararimangalina ateva God etaira, me ghe gheelei emasina tau sessa atoa.
12 Auena sinaka ateva ghe suu, me kasangaulu ghalua (12) disaepolo laghe lao sio, me laghe uela ta Iesu va, “Sungi vellala, me la lao tale righi masaliki, o paa ngutana, tani laa poli righi inana me la nama, me la ghaso. Ta voto ateva oia ita tokatoka etana vurunganna ia.”
13 Iesu ghe uela etaira va, “Am, am taula righi inana, me la nama.”
Laghe liula me laghe uela va, “Ghalima nonga verete me ghaluepai kko. Ualoanna va ami laa poli see righi aneira inana?” 14 Erooroo ghalima airari (5,000) taita oia ghe tokatoka.
Iesu ghe uela ta disaepolo atoa va, “Am laa ghauliaa etaira va la laa toka aitauaa sio ghalimangaulu (50) taumattu ta kateae uela.” 15 Disaepolo atoa laghe auliaala, me laghe toka siola tale uela. 16 Iesu ghe ghaala verete ghalima me kko aluepai, me ghe taatara saela epona liu, me ghe kaili emasina saela, me ghe pirila, me ghe taula ta disaepolo atoa tani laa koita ta taumattu ngatoa. 17 Laghe namala, me ila akapa laghe tuvula, me disaepolo atoa laghe kaai esokosokoiaala tapiri nginana, ghe roola kasangaulu ghaluae (12) laka.
Pita ghe aulia ngaotula va Iesu tani see ia
(Mat 16:13-19; Mak 8:27-29)
18 Kateva nau Iesu ghe puupure, me kapuna disaepolo atoa laghe tokatoka teeia, me ghe kolomilala va, “Taumattu ngatoa la uue va aghi tani see?”
19  Luk 9:7-8.Laghe liula me laghe uela va, “Katoa la ue va io Jon tau ngai aasuu ia, me katoa la ue va io Elaija, me katoa la ue va io kateva ta propete atoa emua arau ang ghe mene totula.”
20  Jon 6:68-69.Me ghe kolomilala va, “Me am, am ue va aghi see?”
Me Pita ghe liula me ghe uela va, “Io kapuna Mesaea ngateva God.”
Iesu ghe uela va aue emate me emene totu
(Mat 16:20-28; Mak 8:30–9:1)
21 Iesu ghe paolala va karika la mene laa ghauliaa see va ia see. 22  Luk 9:44; 18:32-33.Me ghe uela va, “Natuna ateva Taumattu ngateva aue eghaa oroieili mmarikana, me namu ngatoa, me namu ngatoa ta pristi etoa, me tau ngai aapasunga ngatoa tale inangari nipaopao, aue la liu viliira etana, me aue la uvi ematea. Me aue kotonna ateva nau, emene totu.”
23  Mat 10:38; Luk 14:27.Vara me ghe uela ta kapuna disaepolo atoa va, “Arova lo ateva ealoanna tani usieghi, etani sioaa nannaane, me esunuki unna aikotoo ateva nau ekapa atoa, me eaimuli etaghi. 24  Mat 10:39; Luk 17:33; Jon 12:25.Ta poli arova lo ateva eannaa nonga maamauluaane, aue eraua. Me arova lo ateva eraua ta poli mausighi, aue esaanga. 25 Me arova lo ateva eghaa voto akapaaili tale kosa ateva, me maamauluaane ekapa, vaalua isaa o voto aue esausia? 26  Mat 10:33; Luk 12:9.Arova lo ateva taumattu epalatainaghi me inangarighi eteva, aue Natuna ateva Taumattu ngateva epalatainia, nau eteva emae tee maamallangiaane, me maamallangiaane Tamane, me tee kapuna ensolo atoa manga ila. 27 Aghaaulia ngakoronna etaimim va katoa oia etaimim am tiitingina, karika aue am mate, me aue am tara ararimangalina ateva God.”
Vilikina Iesu ghe mene isaa ppaela
(Mat 17:1-8; Mak 9:2-8)
28 Koti ghaoalu (8) nau ghe lange sio, nau ghe ppooaala llo inangari, me ghe kolola Pita me Jon me Jeimis, me laghe saela tale motouru tani looloo sae. 29 Ghe looloo sae, me taatara matane ghe isaa ppaela, ghinnanina ghe usousoanaailiila, me ghe ravaravaienaailiila. 30-31  Luk 9:22.Vara me ghalua taumattu, Moses me Elaija, lalu ghe kaurekatila tale mallanginaane ateva God, me lalu ghe samasama tee Iesu. Lalu ghe aauliaa saa llo voto aue elutu etana eJerusalem, me vaalua aue ekasu vuli kosa ateva oia. 32  2 Pita 1:16-18.Matana Pita me mene ghalua tana kapuna ghe maamatana tani asekanu. Me nau laghe totula, laghe tarala mallanga ateva ta matana Iesu, me mene ghalua lalu ghe tiitingina teeia. 33 Me nau lalu ghe aloanna tani kasu vuli Iesu, me Pita ghe uela ta Iesu va, “Vau eteva, masina ta ngeita tokala oia, me angatolu atulu ale paapali kotolu, kateva alem ia, me kateva alena ia Moses, me kateva Elaija.” Pita ghe auliaala isaa o inangari, me karika ghe kilakila sa ateva ghe aaulieinia.
34 Nau Pita ghe aauliaa isaa o inangari, me urukookoo ateva ghe akoulala, me ngilotolu ghe maamatautu. 35  Luk 3:22.Lingi ngalo ateva ghe mae sio tale urukookoo ateva, ghe uela va, “Ia o taita ateva natughu ia, ngaghe suitoongainiela. Am nongoa.” 36 Nau lingi ngalo eteva ghe ruula, me laghe tara nongala Iesu. Nau laghe oghi sio mae, karika laghe auliaa poila ta mene toa tale voto laghe tarala.
Iesu ghe ghelei emasinala taita arighi
raroai eteva ghe tokatoka etana
(Mat 17:14-18; Mak 9:14-27)
37 Ghe paila ta mene kateva nau, nau eteva laghe sio mae tale motouru eteva, me laghe tarala oroieili taumattu ngatoa, laghe mae sio tani sou Iesu. 38 Kateva etaira ghe samala me ghe uela va, “Tisa! Mae tara natughu eteva, ta kateva nonga natughu, me ughelei emasinaia. 39 Nau eteva raroai eteva ekupikupia, esamasama anamungaili, me egheeleia eoo, me usouso paane eghoa, me egheelei saasakiaa vilikina, me karika poi ekasukasu vuli parasia. 40 Anim auliaa poila ta kapum disaepolo atoa tani ghaa velu raroai eteva, me karika la roola.”
41 Iesu ghe liula me ghe uela va, “Am lo ateva oia vituu, karika righi uneimim niaiesoaa, nannaaimim me gheeleiaaimim karika ghulughuluena. Ghaisaata aue atoka teeiem, me ghaisaata aue asau sesa gheeleiaaimim? Ghaa mae natum ateva.”
42 Nau aliki eteva ghe maemae, me raroai eteva ghe sau velu elokoie siola tapaa kosa, me ghe tiuaala tani oo. Iesu ghe paola raroai eteva, me ghe ghelei emasinala aliki eteva, me ghe tauela ta tamana. 43 Ila akapa taumattu ngatoa laghe soghiaala tani tara sarasarakaniaane God.
Ghaluene Iesu ghe uela va aue emate
(Mat 17:22-23; Mak 9:30-32)
Taumattu ngakapa atoa laghe nannangaili isaa akapa voto Iesu ghe gheleila, me Iesu ghe uela ta kapuna disaepolo atoa va, 44  Luk 9:22.“Am nongo amasina sa ateva aghaaulieinia ta ngetaimim, va Natuna ateva Taumattu ngateva aue la taue lao ta nimaira taumattu ngatoa.” 45  Luk 18:34.Karika laghe alomasaanga teela malloeanina inangari Iesu ghe auliaala, ta malloeanina ghe aaisulia etaira. Laghe maamatautu tani kolomia.
See aue enamuu?
(Mat 18:1-5; Mak 9:33-37)
46  Luk 22:24.Kateva nau, laghe aaissakeana va tani see aue enamuu etaira. 47 Iesu ghe kilala nannaaira, liuna avalua o me ghe ghaala aliki erighi, me ghe mae atingina valainie sio etana. 48  Mat 10:40.Vara me ghe uela etaira va, “See umasimasi tani aikoloaa aliki etoa tale ararighi eteae, ughaaghaa teeieghi, me ughaaghaa tee lo ateva ghe sungieghila. See etaimim esio euu, ia namuu ia etaimim.”
See karika tau ngai ssateeimim ia,
kapuimim ia
(Mak 9:38-40)
49 Jon ghe liula me ghe uela va, “Vau eteva, ami ghe tarala taumattu ngateva, ghe sungi vella raroai etoa tale ararim ateae, me ami ghe tootoonga tani pao rungainia, poli karika va eusiusita.”
50  Mat 12:30; Luk 11:23.Iesu ghe uela va, “Am rau mene paoa, ta lo ateva karika esessa teeita, kapuita ia.”
ASameria ngatoa karika laghe aloanna va Iesu ghe lao tanganueira
51 Nauna Iesu ang ghe aakalakalangina tani sae epona liu, me ghe annaaili tani sae eJerusalem. 52 Ghe sungi emuemuela katoa kapuna tani laa ghaimanomanosieinila tale kateae masalikiira aSameria ngatoa. 53 Karika laghe aloanna tani aikoloainia, ta poli ghe aloanna tani sae eJerusalem. 54  2 Ki 1:9-16.Disaepolo alua ta Jeimis me Jon, lalu ghe tarala ta laghe ghelei evaluela o, me lalu ghe kolomila Iesu va, “Vau eteva, ualoanna va ami kolo sae kura ateae epona liu, me esio ataila?”* Kasina uru ngai laghe pitila, laghe uela va Vau eteva, ualoanna va ami kolo sae kura ateae epona liu, me esio ataila, nongina Elaija ghe gheleila? Utara 2 Kingi etoa 1:10-12. 55 Iesu ghe kiriela, me ghe paolaluela, Kasina uru ngai laghe pitila, laghe uela va me ghe uela etairarua va, “Karika amalu kilakila saa spiriti eteva etoka etaimalua. 56 Natuna ateva Taumattu ngateva karika ghe sio mae tani uvi emate taumattu, ta tani asaangila.” 56 me laghe mene lao sio ta mene kateae masaliki.
Iesu ghe auliaala vaalua tani aimuli teeia
(Mat 8:19-22)
57 Nau laghe kasukasu elaolao tapaa salana, kateva taumattu ghe uela ta Iesu va, “Aghaloanna tani usio nongina eaa ulao.”
58 Iesu ghe liula me ghe uela va, “Paua nge tapaa tuvui etoa tue liuira, me ghila atoa aleira, me Natuna ateva Taumattu ngateva karika teva alena tani laa ghasekanua etana.”
59 Me ghe uela ta mene kateva taumattu va, “Mae usieghi.”
Me taumattu ngateva ghe liula me ghe uela va, “Vau eteva, utau velueghi mua, me alaa kaiaa tamaghi.”
60 Iesu ghe uela etana va, “Utau vella matena atoa la laa kaiaa matena atoa. Me ukasu, me ulaa ghauliaa see ararimangalina ateva God.”
61  1 Ki 19:20.Kateva ghe uela ta Iesu va, “Aghi aghaloanna tani usio, me utau velueghi mua, me alaa ghakorova kapughu etoa tanganueghi.”
62 Iesu ghe liula me ghe uela etana va, “Arova teva taumattu eoseose me etaatara lao emuli, karika erooroo tani uungu tale ararimangalina ateva God.”

9:3: Luk 10:4-11.

9:7: Mat 16:14; Mak 8:28; Luk 9:19.

9:9: Luk 23:8.

9:19: Luk 9:7-8.

9:20: Jon 6:68-69.

9:22: Luk 9:44; 18:32-33.

9:23: Mat 10:38; Luk 14:27.

9:24: Mat 10:39; Luk 17:33; Jon 12:25.

9:26: Mat 10:33; Luk 12:9.

9:30-31: Luk 9:22.

9:32: 2 Pita 1:16-18.

9:35: Luk 3:22.

9:44: Luk 9:22.

9:45: Luk 18:34.

9:46: Luk 22:24.

9:48: Mat 10:40.

9:50: Mat 12:30; Luk 11:23.

9:54: 2 Ki 1:9-16.

*9:54: Kasina uru ngai laghe pitila, laghe uela va Vau eteva, ualoanna va ami kolo sae kura ateae epona liu, me esio ataila, nongina Elaija ghe gheleila? Utara 2 Kingi etoa 1:10-12.

9:55: Kasina uru ngai laghe pitila, laghe uela va me ghe uela etairarua va, “Karika amalu kilakila saa spiriti eteva etoka etaimalua. 56 Natuna ateva Taumattu ngateva karika ghe sio mae tani uvi emate taumattu, ta tani asaangila.”

9:61: 1 Ki 19:20.