17
Ssavoto
(Mat 18:6-7)
Iesu ghe uela ta kapuna disaepolo atoa va, “Voto egheelei taumattu ekaakatuu tale ssavoto ange ailutua, me aue esesaaili ta taumattu ngateva egheelei voto oia elutulutu! Aue ghele masinaaili etana marova la ghele iri atu etiulu maate ia ta ngalona, me la ghele ghoa allusia elo malionge, ta erau ghelei teva aliki va unna niaikaaiaa ekatuu. Mat 18:15.Am paniem tale voto am gheelei!
“Marova tuem ateva o nengam ateva egheelei ssavoto, uaulia ngakorokorongana etana, me marova enna ngaioghioghiaa, ukkaluaa. Marova eghelei teeio voto karika masina ghaituaata (7) tale kateva nau, me emae kkaluaa ghaituaata, me eue va, ‘Nganna ngaioghioghiaala,’ ukkaluaa voto egheelei teeio etana.”
Niaikaaiaa
Apostolo atoa laghe uela ta Vau eteva va, “Ughelei unemami niaikaaiaa me enamuu.”
Mat 17:20; 21:21.Vau eteva ghe liula va, “Marova uneimim niaikaaiaa naanamungaane nongina katu ue ngai erighi ghaunaaili ia (mastet), am rooroo tani ue ta ai eteae o va etammuti tee uane, me emene ghoa pinosa elamana, aue ghele roo tani nongo usilainiem.
Uunguaane tau ngai nongonongo anna ateva
“Marova kateva etaimim kapuna tau ngai nongonongo anna ateva euungu etapaa ngutana, o eaaitaraa kiem sipsipi, nau ekiriaa mae elo ale, vaalua, aue uailuiluieinia tani namanama? Karika! Aue ughele ue etana va, ‘Uaimonomonosiaa aneghi inana, me uaipanipaniaa, me ukaisi tau mae aneghi inana, me uaku ateoghu me anamanama me aropi, me auena umina namanama me uropi.’ Vaalua, karika aue ukaili emasina tale uunguaane ange gheleila? 10 Nim nongina am, nau ngam gheleila voto God eaauliaa etaimim tani ghelei, airuuruu am nim ue va, ‘Uunguaamami arau, poli ami nim tau ngai nongonongo anna iemami erau.’ ”
Iesu ghe ghelei emasinala 10 tau tasussuku (lepa)
11 Iesu ghe mene laa saesae eJerusalem, ghe kasu eloi lao sio tale aioloa ngateva eSameria me eGalilii. 12 Ghe kasukasu elaolao tale masaliki eteae, me kasangaulu (10) taita aneira tasussuku eteva, laghe sousouela, laghe tingina amasaula, 13  Lev 13:45-46.me laghe kolokolo atingina tani ue va, “Iesu! Namu ngateva! Alousiusi teeiemamila!”
14  Lev 14:2-3; Mat 8:3-4.Nau Iesu ghe tarailala, me ghe uela va, “Am lao sio, me am laa apasungainam ta pristi etoa.” Laghe kasukasu elaolao, me laghe raarangisanala.
15 Kateva etaira, nau ghe tarala va ghe raarangisanala, ghe oghi lao sio, me namungaili ta ghe tau saela God. 16 Ghe lao sio me ghe suuiaala ta liue kkena Iesu, me ghe kaili emasinala etana. Taita ateva oia aSameria ia.
17 Iesu ghe uela va, “Kasangaulu (10) taumattu la raarangisanala, me eaa ghasio (9)? 18 Vaalua me taitani ngeleka ateva, ia nonga emae sio tani amasina ta God?” 19 Iesu ghe uela etana va, “Tingina saela me ukasu; unem niaikaaiaa ange ghelei emasinaiola.”
Maemaeaa ararimangalina ateva God
(Mat 24:23-28, 37-41)
20 Katoa tana Paresi laghe kookolomi Iesu va lovisa ararimangalina ateva God aue emae. Ghe liula me ghe uela va, “Ararimangalina ateva God karika aue emae nongina am, am taatara. 21 Karika teva aue eue va, ‘Tarala, ie toko!’ o, ‘Ie teke!’ ta ararimangalina ateva God ia oia elome ta ngetaimim.”
22 Vara me ghe uela ta kapuna disaepolo atoa va, “Nau too emaemae, aue am aloannaaili tani tara Natuna ateva Taumattu ngateva tale teva nau, me karika aue am taraia. 23  Mak 13:21; Luk 21:8.Katoa aue la ue etaimim va, ‘Tarala, ie teke!’ o, ‘Tarala, ie toko!’ Karika am mene akoronnaila va am usilaa. 24 Poli nongina ravaravaia ateva eravaravaia elomarase, me emammallanga akapa tale pai etoa, aue enongina Natuna ateva Taumattu ngateva tale nauna ateva. 25 Aitiutiu aue eateateaa mmarikana, me taumattu tale lo ateva oia vituu aue la ratia.
26 “Me nauna Natuna ateva Taumattu ngateva aue enongina nau Noa. 27 Taumattu ngatoa laghe namanama me ropiropi, taita me vause atoa laghe lailai, me ghe ghaala nau eteva Noa ghe kupi ssola tale anua ateva, me manu ghagga ateva ghe mae sio, me ghe tturungi ekapailala.
28  Aitiutiu 18:20; 19:25.“Aue enongina tee nau ta Lot. Taumattu ngatoa laghe namanama, ropiropi me laghe aaipoliaa peiira, laghe pasapasa, me laghe atuutulu. 29 Me nau eteva Lot ghe kasu vulila eSodom, kura ateae me atu ramerame ghe sio mae epona liu, ghe tturungi ekapailala.
30 “Aue enongina nau eteva Natuna ateva Taumattu ngateva emae rekata. 31  Mat 24:17-18.Tale ia o nau eteva, taumattu ngateva etokatoka eleka tale ale ateva, erau mene kupi sso tanganuena va eso ghaa peina; aue enongina tee taumattu ngateva euungu tapaa ngutana, erau mene oghi ghoa tanganuena. 32  Aitiutiu 19:17, 26.Am annaa sa ateva ghe lutula ta vausenna ateva Lot! 33  Luk 9:24.See etootoonga tani asaangi maamauluaane, aue eraua; me see earau maamauluaane, aue esaanga. 34 Tale ia o nau eteva, aghauliaa etaimim va, aue ghalua taumattu lalu aso tale kateae nonga aisalo eleivoo: kateva aue la ghaaia, me kateva aue la rati elokoia. 35-36 Ghalua vause aue lalu gheelei putuputu palaoa: kateva aue la ghaaia, me kateva la rati etokaia.”* Kasina uru ngai laghe pitila, laghe mene pitila va, 36 Ghalua aue lalu uungu etapaa ngutana: kateva aue la ghaaia; me kateva la rati etokaia. (Mat 24:40)
37 Disaepolo atoa laghe kolomiela va, “Vau eteva, llo oia eaa aue elaa lutu?”
Iesu ghe liula me ghe uela va, “Nongina eaa matena ateva taumattu easoaso, paka ghila atoa la veluvelu eitauaa.” Paka ghila atoa, la aseasela va valsa, la namanama nonga voto ang ghe matela me mauuna.

17:3: Mat 18:15.

17:6: Mat 17:20; 21:21.

17:13: Lev 13:45-46.

17:14: Lev 14:2-3; Mat 8:3-4.

17:23: Mak 13:21; Luk 21:8.

17:28: Aitiutiu 18:20; 19:25.

17:31: Mat 24:17-18.

17:32: Aitiutiu 19:17, 26.

17:33: Luk 9:24.

*17:35-36: Kasina uru ngai laghe pitila, laghe mene pitila va, 36 Ghalua aue lalu uungu etapaa ngutana: kateva aue la ghaaia; me kateva la rati etokaia. (Mat 24:40)

17:37: Paka ghila atoa, la aseasela va valsa, la namanama nonga voto ang ghe matela me mauuna.