21
Unna viliki veu vause ateva raue vulu ia ghe taula ta God
(Mak 12:41-44)
Tale ale manga ateva, Iesu ghe atangarola me ghe tarala taumattu ngatoa tue peipeiena ila, laghe veluvelu viliki veu tale aikaai viliki veu eteva. Me ghe tara teela vause ateva raue vulu ia, karikaaili righi peina, ghe velu kaaila tapiri viliki veu eluevilau.* Tale inangari nge Grik, ghaluevilau lepton. Lepton ghaunaaili etivilau viliki veu, nongina kativilau toea, me 100 lepton erooroo kateva denarius. 2 Ko 8:12.Me ghe uela va, “Aghaaulia ngakoronna etaimim va ia o vause ateva raue vulu ia karika peina, ange kaaila oroi viliki veu, me ngeapalala katoa. Poli katoa oia oroieili uneira viliki veu etokatoka, me la nim vella nonga kasina tale aikaai eteva. Me ia o vause ateva karikaaili tivilau eoghi elokoila, ange kapaailila viliki veu eposoposo tani poli anna inana.”
Iesu ghe auliaala vaalua aue la tturuu ale manga ateva
(Mat 24:1-2; Mak 13:1-2)
Katoa laghe aaruaa ale manga ateva. Laghe ue va, “Masinaaili taataraane atu, me kasina masi voto laghe tau lao sio ta God tani amolumolu emasina ia o ale ateva.” Me Iesu ghe uela va, Luk 19:44.“Isaa o llo am aaruaa — nau too emaemae karika teva atu aue etoka saoaa ta mene kateva. Aue taumattu ngatoa aue la puli reerekata isaa akapaaili oia voto.”
Sesa nau me niaiuvii aue mae
(Mat 24:3-14; Mak 13:3-13)
Me laghe kolomila va, “Tisa, aue lovisa isaa oia voto aue elutu? Me saa voto aue elutu tani apasunga va ange naula?”
Iesu ghe liula me ghe uela va, “Am paniem teva taumattu erau mene kameam. Poli oroi taumattu aue la mae tale ararighi eteae, me la ue va, ‘Aghi Mesaea ieghi.’ Me aue la ghauliaa va nau ange mae akalakalaa sio, me am rau mene aimuli teeila. Am rau mene matautu nau am nongo niaiuvii me niamakatakata. Isaa o voto etani lutu ekasina me karika la ghaaimatoonga va airuuruu tale kosa ateva, ange rekatala.”
10 Eghe mene auliaa tee lao sio etaira va, “Anua atoa aue la aiuvieinila, me ararimangali etoa tee. 11 Kinatama rukeruke atoa aue la lutu tale kosa ateva. Maloo atoa aue la lutu tale kasina masaliki me sessa atoa aue la lutu. Aue niaimatoonga sesaaili me matautuna aue elutu elomarase.
12 “Emua ta isaa akapa o voto, aue la kuneiem me aue am ghaa nimmarikana, me la laoainiem tale ale nivelu eitaua ngatoa tani aisakei, me la atokaiem tale ale mata voovoo. Aue la ghaaiem tani atinginaiem emua ta mata kingi etoa me gavana ngatoa tani aisakei, mausi ararighi eteae. 13 Isaa avalua o me aue eoti salaimim tani ppooaa aikaaiaaimim ta ngetaghi. 14  Luk 12:11-12.Liuna avalua o am rau mene aimonomonosiaa va saa inangari aue am liu etaira, 15  Apos 6:10.ta aghi aue atau aatu inangari tani ppooaa me alomasaanga, me tau ngai ssateeimim atoa karika aue la rooroo tani liu. 16  Mat 10:21-22.Tamaimim me kinaimim, tueimim atoa me nengaimim atoa, me mangaliimim atoa me kapuimim atoa, ila tee aue la tauem lao ta tau ngai ssateeimim atoa, me aue la uvi emate katoa etaimim. 17 Ila akapaaili aue la ssa teeiem poli ararighi eteae. 18 Me karikaaili tikirighi uu nguruimim aue eraua. 19 Am tingina akorokorongana, me aue am ghaa maulue ateva tokatoka liu ia.
Iesu ghe auliaa teela vaalua aue la tturuu eJerusalem
(Mat 24:15-21; Mak 13:14-19)
20 “Nau eteva am tara eJerusalem tau niaiuvii etoa angila taatalieinia, aue am kila va eJerusalem nauna ange kalakalaala va la turungia. 21 Tale ia o nau eteva, lo atoa elome eJiudia am ilou sae tale motouru, me see atoa elome eJerusalem am kupi ghoa me am ilou. Me see atoa am tokatoka tale paa ngutana, karika am mene kupi sso eJerusalem. 22  Jer 5:29; 46:10; Osea 9:7.Poli nau tani ghaa aipolipoli tale sesa gheeleiaaira aJerusalem atoa me voto laghe piti elokoila tale Uru ngai Manga ateva ange lutulutu. 23 Alousiusi ta lo atoa la suusunuku me lo atoa la sussu tale isaa o nau! Poli namungaili voto sesa tale ia o masaliki eteae, me sessaiaane God aue etoka tale isaa o taumattu. 24  Sams 79:1; Aotu 11:2.Katoa aue la uvi ematela tale baenata, me katoa aue la ghaaila nongina karavusu etoa tani lao tale kasina anua, anueira ativuu etoa, me aue anueira ativuu etoa la asa tau sio eJerusalem lomosina ta nauira eruu.
Maemaeaane Natuna ateva Taumattu ngateva
(Mat 24:29-31; Mak 13:24-27)
25  Ais 13:10; Esik 32:7; Joel 2:31; Aotu 6:12-13.“Aue niaimatootoongana aue elutu tale sinaka ateva me ulana ateva me katto atoa. Tale kosa ateva, taumattu tale anua atoa aue la matautu me karika aue la alomasaanga tee lingi niaangarina manu eteva me manu ghagga ateva. 26 Me taumattu aue ennangaili me la matautu poli la kila va voto sesa ange maemae tale kosa akapa ateva, poli God aue eghelei voto atoa korokorongana ila elomarase la ghaisiisia. 27  Den 7:13; Mat 26:64; Aotu 1:7.Tale ia o nau eteva aue la tara Natuna ateva Taumattu ngateva esio tale urukookoo tee sarasarakaniaane me kinatama mallangina ateva. 28 Nau isaa o voto etiuaa tani lutu, am tingina sae me am masimasi, poli nauna Vau ngepona tani asaangiem ange akalakalaala.”
Kiukiu niaimatoongana tale fig ateae
(Mat 24:32-35; Mak 13:28-31)
29 Me Iesu ghe mene auliaala kateae kiukiu niaimatoongana, “Am tarala fig ateae me mene kasina tana ai. 30 Nau eteva utara ange vubbuleaa uruna, angu kilala va masi nau tale sinaka ateva ange aakalakalaa. 31 Liuna avalua o me nau eteva am tara isaa o voto, aue am kila va maemaeaane Natuna ateva Taumattu ngateva nongina kingi ange aakalakalaa.
32 “Aghaaulia ngakoronna etaimim va ia oia vituu eteva karika poi aue ekapa me isaa o voto aue elutu. 33 Elomarase me kosa ateva aue lalu kapa, me inangarighi eteva karika poi aue ekapa.
34 “Am tani taatara amasina. Am rau mene laa ropi see sesa manu va am veeveena, me am rau mene annaa voto tale kosa ateva, ta erau gheleiem va am katuu, me am nim soghi ta ia o nau eteva erekata, 35 am nannaa va karika aue emae etana. Isaa o voto aue elutu tale taumattu ngakapa atoa la tokatoka tale kosa ateva. 36 Nau ekapa atoa am anguu taatara me am looloo sae va aue am sarasarakana tani saanga tale isaa oia voto ange anna tani lutu, me am rooroo tani tingina emua ta matane Natuna ateva Taumattu ngateva.”
37 Ellaa Iesu ghe aapasunga tale ale manga ateva, vara elo alai ghe sae asoaso tale motouru eteva eOliv. 38 Vara elue talaua poopooa, taumattu ngakapa atoa laghe maemae tale ale manga ateva tani nongoa.

*21:2: Tale inangari nge Grik, ghaluevilau lepton. Lepton ghaunaaili etivilau viliki veu, nongina kativilau toea, me 100 lepton erooroo kateva denarius.

21:3: 2 Ko 8:12.

21:6: Luk 19:44.

21:14: Luk 12:11-12.

21:15: Apos 6:10.

21:16: Mat 10:21-22.

21:22: Jer 5:29; 46:10; Osea 9:7.

21:24: Sams 79:1; Aotu 11:2.

21:25: Ais 13:10; Esik 32:7; Joel 2:31; Aotu 6:12-13.

21:27: Den 7:13; Mat 26:64; Aotu 1:7.