20
Nikokkolomi tale matuutulienaane Iesu
(Mat 21:23-27; Mak 11:27-33)
Kateva nau Iesu ghe aapasunga ta taumattu ngatoa elome tale ale ngeleka atiulu tale ale manga ateva, ghe poppooaa masi inangari, me namu ngatoa ta pristi etoa, tau ngai aapasunga atoa tale inangari nipaopao me lo atoa la muemueaa taumattu ngatoa, laghe mae akalakalaa sio etana. Me laghe uela etana va, “See ghe tau aatu sio matuutuliena etam, me see ghe sungiola tani mae ghelei isaa oia voto?”
Iesu ghe liula me ghe uela va, “Aghi tee amene kolomiem, me am liu mae etaghi. See ghe tau lao sio matuutuliena ta Jon tani asuu, taumattu ngatoa, o God?”
Laghe ailoela me laghe uela va, “Marova ita ue va, ‘God,’ aue eue va, ‘Me vaalua me karika am ghe aaiesoaa ta ngetana?’ Me marova ita ue va, ‘Taumattu ngatoa,’ taumattu ngakapa atoa aue la osaita tale atu, ta ila, la ghaaiesoaa va Jon propete ia.”
Me laghe liula tani ue va, “Karika ami kilakila va see ghe taula matuutuliena.”
Me Iesu ghe uela etaira va, “Aghi tee karika aue aghauliaa va see ghe tau mae sio matuutuliena etaghi.”
Kiukiu niaimatoongana tale sesa tau ngeutana atoa laghe aaitaraa utani uaeni etingiu
(Mat 21:33-46; Mak 12:1-12)
Ais 5:1.Me ghe tiuaala tani kiukiuaa kateae kiukiu niaimatoonga. Ghe uela va, “Kateva taumattu ghe pasala utani uaeni etingiu, ghe taue lao sio ta katoa tau ngeutana tani aitarainia, me ghe kasu emasaueilila tani laa toka see. 10 Ghe ghaala nau eteva tani pariki utani uaeni etingiu, me ghe sungila kateva kapuna tau ngai uungu tani laa ghaa righi ue uaeni tale utani uaeni etingiu, me lo atoa laghe aaitaraa utana atingiu laghe uvi emaamateala me laghe sungi aaoghiela; karika ghe ghaala righi voto. 11 Ghe mene sungila mene kateva tau ngai uungu; me laghe mene uvi emaamateala, me laghe apalataiela me laghe sungi aaoghiela; ie tee karika ghe ghaala righi voto. 12 Aiaakotolu eteva tau ngai uungu laghe uvi saasakieiniela me laghe sau velue ghoala eleka.
13 “Me tau ngumana ghe nnaala va, ‘Sa ateva agheleia? Aue asungi lo ateva natughu taita aghaailousiangailiia, me koti aue la oneoneainia.’
14 “Nau eteva lo atoa laghe aaitaraa utani uaeni etingiu laghe tarala natuna ateva tau ngumana ghe maemae, laghe aailoe va, ‘Ia oia taumattu ngateva, auena eghaa peina tamane. Ita uvi ematea, me ita, aue ita ghaa akapa utana atingiu.’ 15 Me laghe sau velue ghoala eleka me la ghe uvi emateala.
“Sa ateva tau ngumana aue egheleia ta ngetaira? 16 Aue emae me euvi emate akapa lo atoa laghe aaitaraa utani uaeni etingiu, me etau lao utana atingiu ta mene kasina ppae taumattu.”
Me nau eteva taumattu ngatoa laghe nongola isaa oia inangari, laghe uela va, “Karika emene ghelei evalua o!”
17  Sams 118:22.Iesu ghe taatara lao sio etaira me ghe kolomilala va, “Isaa oia voto laghe pitila tale Uru ngai Manga ateva, malloeanina avalue toko?
“ ‘Ia o atu eteva tau ngai atulu ale atoa laghe ratiela
ghe aitiutiula tale atu ekapa atoa tani suei ale ateva.’
18  Ais 8:14-15.See ukatuu saoaa tale ia o atu eteva, aue utakotokoto. Me arova ia oia atu eteva ekatuu saoaa sae etam, aue utaputuputu.”
19 Me tau ngai aapasunga tale inangari nipaopao atoa me namu ngatoa ta pristi etoa laghe kilala va Iesu ghe auliaala kiukiu niaimatoonga mausi gheeleiaaira, me angila ghe paepae va vaalua la kuneia. Karika laghe roola, ta laghe maamatauta taumattu ngatoa.
Tani tau lao takis ta Siisa
(Mat 22:15-22; Mak 12:13-17)
20  Luk 11:54.Tau ngalomasaanga tale inangari nipaopao atoa me namu ngatoa ta pristi etoa laghe paepae salana tani kune Iesu. Laghe suula katoa tani gheleila va voto laghe aauliaa vara mene koronna. Laghe annaa tani ghaaia tale inangari ghe aauliaa, me la rooroo tani taue lao ta Gavana. 21 Vara me laghe kolomiela va, “Tisa, ami kilakila va inangarim me llo uaapasunga koronna. Karika uaaimassiaa, me uaapasunga ngakoronna salane God. 22 Vaalua uannaa? Inangari nipaopao eue va masina etaita tani tau lao takis ta Siisa o karika?”
23 Iesu ang ghe kila vella kamekameaaira taumattu ngatoa oia laghe anna tani ghelei, me ghe uela etaira va, 24 “Am apasungaala tivilau viliki veu etaghi. See tootoona ateva me ararina ateae o etana?”
Me laghe uela va, “Siisa.”
25 Iesu ghe uela etaira va, “Liuna avalua o me am tau lao llo voto kanna Siisa, me llo voto kanna God am tau lao ta God.”
26 Karika laghe roola tani ghaaia tale inangarina ghe aauliaa tale matavanga. Laghe soghiaala llo ghe liula me laghe paavoola.
Matena atoa aue la totu
(Mat 22:23-33; Mak 12:18-27)
27  Sadiusi etoa, karika la ghaiesoaa tale nitotu tale nimate, katoa etaira laghe mae sio ta Iesu me laghe kolomiela kateva nikokkolomi. 28  Diut 25:5.Laghe uela va, “Tisa, Moses ghe pitila va, ‘Arova taita ateva emate vulu vausenna ateva, me karika teva natuirarua, teva tuena o nengane taita etani ghaa vause ateva, me ealutu righi natuna lo ateva taita ang ghe matela.’ 29 Ia avalua o, me ghaitu (7) taita tue me nenga laghe tokatoka. Mua ateva ghe ghaala vause ateva, me karika teva natuna, me ghe matela. 30 Aiaaghaluene ateva taita, 31 vara me aiaakotolu eteva ghe mene ghaala vause ateva, me ghe nim isaa avaluela o, me taita ghaitu oio laghe mate akapala, karika laghe alutula righi aliki. 32 Airuuruu, vause ateva tee ghe matela. 33 Isaa avalua o, me nau la totu tale nimate, nongina uauliaa, see aue evausenna ia, poli ila akapa laghe laila etana?”
34 Iesu ghe liula me ghe uela va, “Taumattu tale nau etiulu oia la lailai. 35 Me lo atoa Vau ngepona ateva aue etaraila va ila ghulughuluena ila va la totu tale nimate, me la toka tale nau ekapa atoa, karika aue la mene lai, 36 poli karika aue la mene mate. Aue la nongina ensolo atoa. Ila natuna ila God, poli laghe totula tale nimate. 37  Eks 3:6.Moses tee ghe apasungaala etaita va taumattu la matemate aue la mene totu. Tale kiukiu eteae ghe pitiela tale nau eteva ghe tarala natu ai erighi ghe ataataia, ghe uela va, ‘Vau ngepona ateva kapuna Goto ia Abraham, me kapuna Goto ia Aisiki, me kapuna Goto ia Jekop.’ 38 Me God ateva, karika va kapuira ia lo atoa matena ila, karika. Kapuira ia lo atoa maulue ila, poli ta taataraane God ila akapa maulue ila.”
39 Kasina tau ngai aapasunga tale inangari nipaopao laghe liula me laghe uela va, “Masinaaili, Tisa!” 40 Me karika laghe mene roo poila tani kolomi mene righi nikokkolomi.
See tuvuna ia Mesaea?
(Mat 22:41-46; Mak 12:35-37)
41 Me Iesu ghe uela etaira va, “Vaalua me la ue va Mesaea tuvuna ia Deivit? 42  Sams 110:1.Poli ia Deivit ghe uela ta vuku eteva ta Sams va,
“ ‘Vau ngepona ateva ghe uela ta kapughu Vau eteva va,
“Toka siola tale pai muenna ativilau
43 lomose ta aghatoka sio lo atoa la sessa teeio euu,
me uatingina saoaa kkem etaira.” ’
44 Isaa avalua o, me Deivit ekolokoloa va kapuna Vau eteva. Vaalua me mene tuvuna ia?”
Am paniem ta tau ngai aapasunga ngatoa tale inangari nipaopao
(Mat 23:1-36; Mak 12:38-40; Luk 11:37-54)
45 Nau eteva taumattu ngakapa atoa laghe nongonongo, me Iesu ghe uela ta kapuna disaepolo atoa va, 46 “Am paniem tale tau ngai aapasunga atoa tale inangari nipaopao. La aloannaaili tani asae masi ghinna me nongina namu ngatoa, me la tingina kasu see, me la aloanna va taumattu ngatoa la soula tale masi inangari nongina oroi taumattu etokatoka. Me la aloannaaili tani toka tale uneira aitokatoka namu ngatoa elome tale ale nivelu eitauaa me nongina namu ngatoa la namanama. 47 La ghaaghaa aitautauaa peiira vause raue vulu etoa, me la kamekame tani ghelei aluseaili nilooloo sae. Nau eteva la lao tale niaisakei, aue la ghaa namungaili nimmarikana.”

20:9: Ais 5:1.

20:17: Sams 118:22.

20:18: Ais 8:14-15.

20:20: Luk 11:54.

20:28: Diut 25:5.

20:37: Eks 3:6.

20:42: Sams 110:1.