26
Laghe aailoeaa Iesu tani uvi ematea
(Mak 14:1-2; Luk 22:1-2; Jon 11:45-53)
Nau eteva Iesu ghe ruula tani apasunga isaa akapa o voto, me ghe uela ta kapuna disaepolo atoa va, Eks 12:1-27; Mat 20:18.“Am kilakila va kasi ghalua nau me Pasova ngateva etiuaa, me Natuna ateva Taumattu ngateva aue la taue lao me esae vukala tale aikotoo.”
Me namu ngatoa tale pristi etoa me namu ngatoa la muemua taumattu ngatoa laghe velu eitauaala tale alena ateva Kaeapas, namuu ia ta pristi ekapa atoa, tani ailoeaa vaalua la kune aisulia Iesu me la uvi ematea. Me laghe mae sio nonga ta kateva ninannaa va la rau mene ghelei isaa o voto nau Pasova poli teae niaiuvii erau lutu.
Vause ateva ghe kaola oeli ta Iesu eBetani
(Mak 14:3-9; Jon 12:1-8)
Nau Iesu ghe tokala eBetani tanganue Saemon taita ateva emua arau anna tasussuku eteva, Luk 7:37-38.laghe namanama me vause ateva ghe kupi sso mae tee masi aikakkaai eteva laghe gheleiela tale atu eteva alabasta ia, ghe kaakaai llo masi ngusungusuaane me aipolina namungaili me ghe kaola ta uruna ateva Iesu.
Disaepolo atoa ghe sessailala nau laghe tarala llo ghe lutula me laghe ue va, “Eghelei elaelaeaala voto ita rooroo tani ghaa viliki veu etana. Ghe roola va ghe tauela me aue laghe polia tale viliki veu oroi me isaa o viliki veu, laghe roo tani laa tau lao ta lo atoa karika tue peipeiena ila.”
10 Iesu ghe kilala nannaaira, me ghe liula me ghe uela va, “Vaalua me esessaiem etana nau egheleila masi voto etaghi? 11  Diut 15:11.Aue lo atoa karika tue peipeiena ila la toka teeiem nau ekapa atoa, me aghi karika oroi nau aue atoka teeiem. 12 Ekaola voto masi ngusungusuaane etaghi tani aimanomanosieinaghi tale nau niaikkaia. 13 Aghaaulia ngakoronna va eaa aue la ppooaa isaa o masi kiukiu tale kosa ateva, aue la ghauliaa tee masi gheeleiaane vause ateva oia, tani nnainia.”
Jiudas ghe uela va aue etau lao Iesu
(Mak 14:10-11; Luk 22:3-6)
14 Me kateva ta kasangaulu ghalua (12) disaepolo, la kolokoloa va Jiudas Iskariot, ghe lao sio ta namu ngatoa ta pristi etoa, 15  Sek 11:12; Jon 11:57.me ghe kolomilala va, “Aue am ghele polieghi ta ghaisa arova aghele tau aatu Iesu etaimim?” Me laghe tau lao sio kotolungaulu (30) viliki veu. 16 Ghe tiuaala tale ia o nau eteva, Jiudas ghe tiuaala tani tara teva masi nau aue etauela etaira.
Iesu ghe namanama teela disaepolo atoa
(Mak 14:12-21; Luk 22:7-14, 21-23; Jon 13:21-30)
17  Eks 12:14-20.Tale aitiutiu eteva nau tale nivelu eitauaa tale verete karika righi isti etana, disaepolo atoa laghe lao sio ta Iesu me laghe kolomiela va, “Uanna va eaa aloi ami laa ghaimonomonosiaa ninamanama ateae ta Pasova?”
18 Ghe uela etaira va, “Nau eteva am kupi sso tale masaliki taatara ateae, aue am tara taumattu ngateva. Am ue etana va, ‘Tisa euela va: Nauna ange rekatala me eanna tani nama Pasova ngateva tee kapuna disaepolo atoa tanganuem.’ ” 19 Liuna avalua o me disaepolo atoa laghe gheleila voto nongina Iesu ghe auliaala, me laghe aipanipaniaala inana tale Pasova ngateva.
20 Vara elo alai me Iesu ghe toka tee siola kasangaulu ghalua (12) kapuna disaepolo tale tevoo ainamanama ateva. 21 Laghe namanama me Iesu ghe uela etaira va, “Aghaaulia ngakoronna etaimim va kateva etaimim aue etaueghi lao ta tau ngai ssateeghi etoa.”
22 Nau disaepolo atoa laghe nongola, laghe alousiusieiliila me kateva kateva ghe kookolomia va, “Vau eteva, koti aghi, no?”
23  Sams 41:9.Ghe liula me ghe uela va, “Kateva etaimim ita namanama aitauaa, ia aue etaueghi lao ta tau ngai ssateeghi etoa. 24 Poli Natuna ateva Taumattu ngateva aue elao nongina Uru ngai Manga ateva eaauliaa va emate. Me alousiusi tale taumattu ngateva etautau lao Natuna ateva Taumattu ngateva ta tau ngai ssateena atoa. Aue ghele masina etana arova ghe tam lutula.”
25 Jiudas, lo ateva taumattu aue ghe tau lao Iesu, ie tee ghe kolomila ghe uela va, “Koti aghi, no, va Rabae?”
Me Iesu ghe uela etana va, “Inangari isaa ona angu auliaala.”
Iesu ghe tau lao sio verete me uaeni ta kapuna disaepolo atoa
(Mak 14:22-26; Luk 22:15-20; 1 Ko 11:23-25)
26 Laghe namanama me Iesu ghe ghaala verete ateva, me ghe kokkolomi saela ta God tani arangiseia, me ghe piriela me ghe taue lao sio ta disaepolo atoa, me ghe uela etaira va, “Am ghaala me am nama. Isaa oia verete malataughu.”
27 Me ghe mene ghaala kapa uaeni eteva me ghe mene kaili emasina saela ta God me ghe tau lao sio etaira me ghe uela va, “Am akapa am ropi etana, 28  Sek 9:11; Eks 24:8; Jer 31:31-34; 1 Ko 10:16.poli uaeni eteva oia raeghi ia tani ghelei ouna inangari niaippooa ngaitauaa. Raeghi eteva aue eakalaa ta oroi taumattu ngatoa, tani kkaluaa sesa gheeleiaaira. 29 Aghaauliaa etaimim va karika aue amene ropi righi uaeni lomosi ta aue amene ropi ouna uaeni teeiem tale ararimangalina ateva Tamaghi.”
30  Luk 22:39; Jon 18:1.Me laghe ueila kkinari eteae me laghe kupi ghoala tale masaliki taatara ateae me laghe saela tale motouru eteva eOliv.
Iesu ghe aulia ngamuemua alokoila llo Pita aue eghelei
(Mak 14:27-31; Luk 22:31-34; Jon 13:36-38)
31  Sek 13:7; Jon 16:32.Iesu ghe uela etaira va, “Ghaine eleivoo am akapaaili aue am ilou vulieghi, poli Uru ngai Manga ateva eue va,
“ ‘Aue auvi emate tau ngai toi sipsipi eteva
me aue sipsipi etoa la ilou reerekataa.’
32  Mat 28:7, 16.Me nau atotu tale nimate aue amuemue lao eGalilii me aue am laa taraieghi okae.”
33 Pita ghe aulia ngaotula va, “Arova ila akapa la ilou vulio, aghi karika poi arooroo tani ilou vulio.”
34  Mat 26:69-75.Iesu ghe liula me ghe uela va, “Pita, llo koronna isaa avalua toko va, ia o voo ngateva auena paolo ateva taita eaangari, aue uue akasina kotoluaata va karika ukilakilaieghi.”
35 Me Pita ghe aasarasarakana tani ue va, “Karika poi arooroo tani ue va karika akilakilaio! Arova umate aghi tee aue amate teeio.” Ila akapa disaepolo atoa laghe aulia ngavalua o ta Iesu.
Iesu ghe looloo sae eGetsemeni
(Mak 14:32-42; Luk 22:39-46)
36 Me Iesu ghe ghaala kapuna disaepolo atoa me laghe lao sio tale voto ateva la kolokoloa va eGetsemeni, me ghe uela etaira va, “Am toka oia me aghi aue amene kasu tee lao tani laa looloo sae.” 37 Ghe kolola Pita me natuna alua Sebedi me ghe tiuaala tani alousiusieili, me ang ghe ateateaa saasakiaa. 38  Jon 12:27.Me ghe uela etairotolu va, “Maamauluaaghi ange sessaaili tee nialousiusi eteva, me egheleieghi arova amate. Am toka oia me am anguu taatara teeieghi.”
39 Ghe kasu tee lao sio me ghe tturru siola tapaa kosa matane ghe tau siola me ghe tiuaala tani looloo sae. Ghe ue va, “Tamaghi, arova erooroo uakekkelieghi tale ia oia kapa nimmarikana ateva ange aanna tani ghaaieghi. Me karika umene ghelei tale aloaloannaaghi ta ughelei tale aloannaam.”
40 Ghe kiriaa lao sio ta disaepolo kotolu me ghe tarailotolla ta lotolu ghe aseasekanua me ghe uela ta Pita va, “Karika erooroo va am nim anguu taatara teeieghi ta kateva nonga aoa? 41 Am anguu taatara me am looloo sae ta God va karika am mene katuu tale nitootoonga. Nannaaimim eanna tani ghelei voto, me vilikiimim mangoona.”
42 Ghe kasu vulilala me ghe mene lao sio tani looloo sae, ghe ue va, “Tamaghi, arova ia oia kapa nimmarikana ateva etam kkelieghi me aropia, aue aghelei aloaloannaam.”
43 Vara ghe mene kiriaa mae sio etairotolu me ghe mene saopilotolla ta latolu ghe aseesekanua, poli matairotolu ghe maamaateaili. 44 Me ghe mene lao sio tani looloo sae aiaakotonna. Ghe aauliaa inangari ang ghe auliaala mua.
45 Ghe mene kiriaa lao sio ta disaepolo atoa me ghe uela etaira va, “Am aseasekanua me am kaakaarasi tani ainoana, va? Am tarala! Nau ange rekatala va Natuna ateva Taumattu ngateva ngila tautauela ta nimaira sesa taumattu ngatoa. 46  Jon 14:31.Amotolu totula me ita kasu! Lo ateva etautaueghi lao ta tau ngai ssateeghi etoa ange reerekata.”
Laghe kunela Iesu
(Mak 14:43-50; Luk 22:47-53; Jon 18:3-12)
47 Nau ghe auliaala llo me Jiudas, kateva ta kasangaulu ghalua (12) disaepolo, ghe rekata teela taumattu ngatoa oroiannaaili ila me laghe posoposo baenata me tuku ngai. Namu ngatoa ta pristi etoa me namu ngatoa laghe sungilala. 48 Lo ateva ghe taue lao sio etaira ghe auliaa tau lao sio niaimatoongana ateva aue egheleia. Ghe uela va, “Lo ateva taumattu angusua, ia o lo ateva am kuneia.” 49 Liuna avalua o me Jiudas ghe lao sio ta Iesu me ghe uela va, “Rabae!” me ghe ngusuela.
50 Me Iesu ghe uela etana va, “Kapughu, gheleila voto umae sio tani ghelei.”
Laghe kunela Iesu me laghe poso atinginaiela. 51  Jon 18:26.Kateva taumattu ghe tiitingina tee Iesu ghe ghaala baenata ateva me ghe sai patela talingane ativilau kateva kapuna tau ngai nongonongo anna namu ngateva ta pristi etoa.
52  Aitiutiu 9:6; Aotu 13:10.Me Iesu ghe uela etana va, “Kaaila baenata ateva, poli lo atoa la aaiuvii tale baenata, aue la uvila tale baenata ateva. 53 Karika ukilakila va arooroo tani kolomi sae Tamaghi tani tau sio oroienaaili ensolo atoa me arovaeaa nonga ta aue ghele sungila? 54 Me arova aghele ghelei, vaalua aue voto Uru ngai Manga ateva ghe auliaala aue ghele lutu ekoronna?”
55  Luk 19:47; 21:37.Me Iesu ghe uela ta taumattu ngatoa va, “Am annaa vara aghi tau ngai uvii me sari ghinna ieghi va am sau mae sio baenata me tuku ngai tani kuneieghi? Vaalua me karika am ghe kunekuneieghi nau aghe aapasunga nau ekapa atoa tale ale manga ateva? 56 Isaa o voto ghe lutulutu tani rooaa inangariira propete atoa laghe piti elokoila tale Uru ngai Manga ateva.” Tale ia o nau eteva, disaepolo akapa atoa laghe kasu vuliela me laghe iloula.
Iesu ghe tinginala emua ta kansolo atoa
(Mak 14:53-65; Luk 22:54-55, 63-71; Jon 18:13-14, 19-24)
57 Me taumattu ngatoa laghe kunela Iesu me laghe laoainie sio tanganue Kaeapas namuu ia ta pristi etoa, nongina tau ngai aapasunga ngatoa tale inangari nipaopao me namu ngatoa laghe velu eitauaala. 58 Vara me Pita ghe aaimuli me karika ghe kalakalaa. Ghe kupi ssola tale valavala ateae ghe taataliaa alena ateva namu ngateva tale pristi etoa me ghe toka tee siola tau ngai toitoi etoa. Ghe toitoi tani tara va sa ateva aue ghe lutu ta Iesu.
59 Namu ngatoa ta pristi etoa, me kansolo akapa atoa, laghe paepae righi taumattu aue laghe aikamea righi voto tee Iesu me laghe uvi ematea. 60 Oroi taumattu laghe ghaala tani auliaa tee Iesu tale inangari kamena, me kansolo atoa karika laghe tara poila righi voto laghe aauliaa tee Iesu me laghe roo tani uvi ematea.
Vara me ghalua taumattu lalu ghe mae sio. 61  Jon 2:19-21.Lalu ghe uela va, “Taumattu ngateva oia ghe uela va, ‘Arooroo tani rruti alena ale manga ateva God me aue aghatulua ta kotolu nonga nau.’ ”
62 Namu ngateva ta pristi etoa ghe tingina saela me ghe uela ta Iesu va, “Karika aue uliu inangariira? Vaalua tale inangari la ghaauliaa teeio?” 63  Ais 53:7; Mat 27:12.Me Iesu ghe nim maamatuaa tingina.
Me namu ngateva ta pristi etoa ghe uela etana va, “Tale ararina ateae God tokatoka liu ia, aghanna va uauliaa etaimami va koronna va io Mesaea, Natuna io God?”
64  Sams 110:1; Den 7:13; Mat 24:30.Iesu ghe liula me ghe uela va, “Ue, nongina angu auliaala. Aue am tara Natuna ateva Taumattu ngateva ta etoka sio tale pai muenna ativilau ta lo ateva sarasarakana ia, me esio tale karaane epona liu.”
65  Mat 9:3; Jon 10:33.Vara me namu ngateva ta pristi etoa ghe rasila ghinnanina tani apasunga va ghe tam aloannala tani nongo, me ghe uela va, “Ange ghaala liuna ateva God! Karika ita mene aloanna mene righi taumattu tani auliaa mene righi inangariira poli ngam nongola voto ange auliaala. 66  Lev 24:16; Jon 19:7.Vaalua am annaa?”
Laghe liula me laghe uela va, “Ange gheleila voto sesa erooroo va emate.”
67  Ais 50:6; 53:5.Me laghe tiuaala tani kanusuiaa matane Iesu me laghe tuutumaria me katoa laghe pooposalaia. 68 Me laghe ue etana va, “Poli Mesaea io, uauliaa inangarina God va see ange posalaiola.”
Pita ghe uela va etam kilakila Iesu
(Mak 14:66-72; Luk 22:56-62; Jon 18:15-18, 25-27)
69 Pita ghe tokatoka elome tale valavala ateae ghe taataliaa alena ateva namu ngateva ta pristi etoa, me kapuna vause tau ngai nongonongo anna ateva ghe lao sio etana me ghe uela va, “Io tee ughe kasukasu tee Iesu aGalilii ia.”
70 Me ta mataira akapa, Pita ghe liula me ghe uela va, “Karika akilakila isaa ona inangari uaauliaa.”
71 Me ghe kupi ghoala tale atamana ateae tale valavala ateae me mene kateva vause tau ngai nongonongo anna ia ghe taraiela me ghe uela ta taumattu ngatoa va, “Ia oia taumattu ngateva ghe kasukasu tee Iesu aNasareti ia.”
72 Me Pita ghe mene uela va, “Karika!” Me ghe uela va, “Koronnaaili ta epona liu va karika akilakila ia ona taumattu ngateva.”
73 Vara karika masau me lo atoa laghe tiitingina akalakalangina teeia laghe uela etana va, “Koronnaaili va io kateva etaira, poli samasamaam arova aGalilii eteva.”
74 Me Pita ghe uela va, “Koronnaaili ta God va karika akilakila ia ona taumattu ngateva!”
Vara me paolo ateva taita ia ghe aangarila. 75  Mat 26:34.Arovaea ta Pita ghe annaala inangarina Iesu ghe uela va, “Auena paolo ateva taita ia eaangari, aue uue akasina kotoluaata va karika ukilakilaieghi.” Pita ghe kupi ghoala me ghe ngala alousiusieiliila.

26:2: Eks 12:1-27; Mat 20:18.

26:7: Luk 7:37-38.

26:11: Diut 15:11.

26:15: Sek 11:12; Jon 11:57.

26:17: Eks 12:14-20.

26:23: Sams 41:9.

26:28: Sek 9:11; Eks 24:8; Jer 31:31-34; 1 Ko 10:16.

26:30: Luk 22:39; Jon 18:1.

26:31: Sek 13:7; Jon 16:32.

26:32: Mat 28:7, 16.

26:34: Mat 26:69-75.

26:38: Jon 12:27.

26:46: Jon 14:31.

26:51: Jon 18:26.

26:52: Aitiutiu 9:6; Aotu 13:10.

26:55: Luk 19:47; 21:37.

26:61: Jon 2:19-21.

26:63: Ais 53:7; Mat 27:12.

26:64: Sams 110:1; Den 7:13; Mat 24:30.

26:65: Mat 9:3; Jon 10:33.

26:66: Lev 24:16; Jon 19:7.

26:67: Ais 50:6; 53:5.

26:75: Mat 26:34.