14
Iesu salana ia tani lao ta Tamane
“Am rau mene alousiusi. Am aiesoaa ta God, me am aiesoaa tee etaghi. Tanganuena Tamaghi oroiannaaili voto tani toka etana, me ngalaolao tani aimonomonosiaa isaa o voto aue kaluimim. Karika aue aghele auliaa arova isaa o voto kamena. Jon 12:26.Poli ngalaolao tani aimonomonosiaa tanganueimim, me aue amene sio ghaaiem, me am laa toka teeieghi tale voto ateva atokatoka etana. Ngam ghe kilala salana atikirighi tani lao tale voto ateva ngalaolao etana.”
Me Tomasi ghe uela etana va, “Vau eteva, karika ami kilakila va eaa aue ulao. Vaalua aue ami kila salana atikirighi?”
Jon 11:25; Rom 5:1-2.Iesu ghe uela etana va, “Aghi salana aghi, koronna ieghi me maulue ieghi. Karika teva aue erooroo tani lao ta Tamaghi ta emae mua etaghi. Jon 8:19.Arova ngam ghe kilaieghila, ngam ghe kilala Tamaghi. Etiitiuaa ghaine ngam kilaiela, me ngam ghe taraiela.”
Pilip ghe uela etana va, “Vau eteva, ami anna va uapasunga Tamam etaimami, me aue vira mene masina etaimami.”
Jon 12:45; Kol 1:15; Hib 1:3.Iesu ghe uela etana va, “Ei Pilip! Vaalua me ngaghe toka teeiemla oroi nau, me karika ughe kilaieghi? Lo ateva ang ghe taraieghila, ang ghe tarala Tamaghi. Vaalua me uue va, ‘Uapasunga Tamam etaimami’? 10  Jon 12:49.Karika uaiesoaa va aghi ta Tamaghi, me ia etaghi? Inangari aghaauliaa etaimim karika nim nannaaghi, ta Tamaghi etokatoka etaghi, me ia eghelei isaa o niuungu. 11  Jon 10:38.Am aiesoaa nau eteva aue va aghi ta Tamaghi, me ia etaghi. Arova karika, am annaa niuungu aghe gheleila me aue eakorokorongana uneimim niaikaaiaa. 12  Mak 16:19-20.Aghaaulia ngakoronna etaimim va lo ateva eaiesoaa etaghi, isaa o niuungu agheelei ie tee aue eghelei me voto aue eghelei aue elau llo oia agheelei, ta poli ngalaa saesae ta Tamaghi. 13  Mat 7:7; Jon 15:16.Me saa voto am kolomi tale ararighi eteae aue aghelei. Tale ia o salana atikirighi, Natuna aue etau sae ararina ateae Tamane. 14 Arova righi voto am kolomi etaghi, tale ararighi eteae, aue aghelei.
Iesu ghe uela va aue etau sio Spirit Manga ateva
15  Jon 15:10; 1 Jon 5:3.“Arova am aielousieinieghi, aue am nongo usilaa inangarighi aue va am ghelei. 16  Jon 14:26; 15:26; 16:7.Aue akolomi Tamaghi, me aue etau aatu mene kateva tau ngai sausi aue etoka teeiem nau ekapa atoa, 17  Jon 16:13.Spiriti eteva aue eapasunga voto koronna. Taumattu tale kosa ateva oia karika la rooroo tani ghaaia, poli karika la kilakilaia, me karika laghe taraia. Me am, am kilakilaia, poli etokatoka teeiem, me auena aue etoka elome etaimim. 18 Karika aue anim kasu vuliem arova aliki raue vulu etoa; aue amene mae taraiem. 19 Karika aue emasau, me taumattu tale kosa ateva oia la ruu tani taraieghi, me am aue am taraieghi. Poli aghi maulue ieghi, am tee aue am maulue. 20  Jon 17:21-23.Me ia o nau eteva aue am kila va aghi ta Tamaghi, me am etaghi, me aghi etaimim. 21 Lo ateva taumattu ekila inangarighi niloeloe me enongo usilaa, eaielousieinaghi. Me Tamaghi eaielousieinia, me aghi tee aue aghaielousieinia, me aue aghapasungainaghi etana.”
22 Mene kateva Jiudas (karika va Iskariot) ghe uela ta Iesu va, “Vau eteva, vaalua me aue uapasungainio nonga etaimami, me karika va taumattu tale kosa akapa ateva?”
23 Iesu ghe liula me ghe uela etana va, “Lo ateva taumattu eaielousieinaghi, aue enongo usilaa inangarighi, me Tamaghi aue eaielousieinia, me aue angalu mae etana tani toka aitauaa teeia. 24  Jon 7:16.Lo ateva etam aielousieinaghi, karika aue enongo usilaa inangarighi. Isaa oia inangari am nongonongo karika inangarighi, ta inangarina Tamaghi, ia ghe sungieghila tani sio.
25 “Isaa oia inangari aghaauliaa nau atokatoka teeiem. 26 Me Tau ngai sausi eteva, Spirit Manga ia, aue Tamaghi esungia tani sio tale ararighi eteae, aue eapasunga ngakapa voto etaimim me aue esausiem tani mene nnaa llo voto aghe auliaala etaimim. 27 Luei eteva aghalokoia etaimim. Kalughu luei eteva ngatautau aatu etaimim. Lo ateva o luei karika nongina lo ateva luei kosa ateva etautau aatu. Am rau mene alousiusi me am matautu.
28  Jon 20:17.“Ngam ghe nongola ngaghe auliaala etaimim va, ‘Aue akasu, me aue amene mae taraiem.’ Arova am ailousieinaghi, aue am ghele masimasi poli aue asae ta Tamaghi, ta poli Tamaghi namuu ia etaghi. 29  Jon 13:19.Auena isaa o voto elutu, me anim aulia ngakasina alokoi kieimim, poli nau isaa o voto elutu, aue am aikaaiaa etaghi. 30 Karika aue aghaippooa ngaoroi teeiem, poli vau tapaa kosa ateva ange reerekata. Me karika righi sarasarakaniaane tani ghelei righi voto ta ngetaghi, 31 me aue taumattu tale kosa ateva la kila va aghaielousiaa Tamaghi, poli llo Tamaghi ghe auliaa tau mae sio agheelei.
“Am tingina saela me ita kasu.”

14:3: Jon 12:26.

14:6: Jon 11:25; Rom 5:1-2.

14:7: Jon 8:19.

14:9: Jon 12:45; Kol 1:15; Hib 1:3.

14:10: Jon 12:49.

14:11: Jon 10:38.

14:12: Mak 16:19-20.

14:13: Mat 7:7; Jon 15:16.

14:15: Jon 15:10; 1 Jon 5:3.

14:16: Jon 14:26; 15:26; 16:7.

14:17: Jon 16:13.

14:20: Jon 17:21-23.

14:24: Jon 7:16.

14:28: Jon 20:17.

14:29: Jon 13:19.