17
Iesu ghe pureaala kapuna disaepolo atoa
Nau Iesu ghe ruula tani aippooaa me ghe taatara saela epona liu me ghe uela va, “Tamaghi, ange ghaala nau. Utau sae ararina ateae natum, me natum tee etau sae ararim ateae. Poli ughe tau lao sio ninamu ngateva etana tani aitaraa taumattu ngakapaaili, va aue etaula maulue ateva tokatoka liu ia ta lo atoa taumattu ughe taula lao sio etana. 1 Jon 5:20.Maulue ateva tokatoka liu ia, ia avalua toko, va taumattu ekilaio, va io God koronna io, me la kila tee Iesu Karisto ughe sungiela tani sio. Jon 4:34.Aghe asaesaela ararim ateae me sarasarakaniaam tale kosa ateva; ngaghe ruula niuungu ughe tau mae sio etaghi va aghelei. Jon 1:1.Isaa oia Tamaghi, tale voto ateva utokatoka, utau mae ninamu ngateae ghe tokatoka teeieghi emua arau, nau kosa ateva karika ghe lutu.
“Ngaghe aulia ngaotula ararim ateae tale taumattu tale kosa ateva oia ughe taula mae sio etaghi. Kapum ila me ughe taula mae sio etaghi, me ngila ghe nongo usilaala inangarim. Ia oia ngila ghe kilala va isaa akapa voto ughe tau mae sio etaghi kalum. Ngaghe auliaa tau lao sio inangari ughe auliaa tau mae sio etaghi me ngila ghe ghaala, me ngila ghe akoronnaailila va aghi aghe kasula etam me ngila ghe aikaaiaala va io ughe sungieghila. Akookolomi sae mausiira. Karika akookolomio sae tale taumattu ngakapa atoa tale kosa ateva oia. Akookolomio sae mausi taumattu ughe tau mae sio, poli kapum ila. 10 Taumattu ngakapa kapughu, kapum tee, me lo kapum kapughu tee ila, la ghaapasunga masi gheeleiaaghi. 11 Me ia oia karika aue amene toka tale kosa ateva ta ngamene laa saesae etam. Me ila ngila tokatoka. Tamaghi manga io, uaitarainila tale ararim ateae sarasarakana ia, ia o ararim eteae ughe taue mae sio etaghi, me aue ekateva nonga ila, nongina italua ekaakateva nonga italua. 12  Jon 6:39; 13:18.Nau aghe tokatoka teeila, aghe aitara ngamasinaila tale sarasarakaniaa ararim ateae, ia o arari eteae ughe taue mae sio. Aghe aitarainilala, karika teva ghe rauela, llo nonga ateva taumattu elaolao tale salana nitturuu ghe rauela. Isaa avalua o me inangari tale Uru ngai Manga ateva ghe koronnala.
13 “Ia oia ngamene mae saesae etam. Isaa oia voto aghaauliaa tale nau oia atokatoka tale kosa ateva, me aue la ghaa kalughu nimasimasi, me aue epasu tale urunguitaniira. 14 Aghe auliaa tau lao sio inangarim, me taumattu ngatoa tale kosa ateva oia esessaila etaira, poli karika va mene taumattu tale kosa ila, nongina aghi karika va taumattu tale ia oia kosa ateva. 15  Mat 6:13; 2 Tes 3:3.Karika va akookolomio sae va ughaa vella tale kosa ateva oia. Akookolomio tani aitarainila tale sesa taumattu ngateva. 16 Karika va taumattu tale kosa ila, nongina aghi karika va taumattu tale kosa ieghi. 17 Uamangaila tale llo voto koronna; poli inangarim koronna. 18  Jon 20:21.Nongina ughe sungieghila tani sio tale kosa ateva, aghi ngamene sungisungila tani lao akapa see tale kosa ateva. 19 Mausiira me aghe tau ekapa aatu sio maamauluaaghi etam, me ila tee aue la tau ekoronna lao maamauluaaira etam.
20 “Karika apuupure nonga etaira, ta apuupure tee ta lo atoa aue la ghaikaaiaa etaghi nau eteva la nongo inangariira. 21 O Tamaghi, apuupure etaira va ekateva nonga ila, nongina io utokatoka etaghi, me aghi etam. Aghaloanna va ila tee la toka etaitalua, me taumattu ngatoa tale kosa ateva oia aue la ghaikaaiaa va io ughe sungieghila. 22  Apos 4:32.Ughe tau mae sio sarasarakana etaghi, me aghi, ngaghe tau lao sio isaa o sarasarakana etaira va aue ekateva nonga ila, nongina italua ekaakateva nonga italua, 23 aghi etaira me io etaghi, me aue ugheleila la tani kateva nonga ila, me aue taumattu tale kosa ateva oia la kila va io ughe sungieghila tani sio, me uailousieinila nongina uailousieinaghi.
24 “Tamaghi, aghaloannaaili va taumattu ughe tau mae sio etaghi, la toka teeieghi tale masaliki eteae alaa toka etana, me aue la tara sarasarakana ughe tau mae sio etaghi nau ughe tam ghelei kosa ateva, poli ughe ailousieinaghi.
25 “O Tamaghi, eeleiaam ghulughuluena, me taumattu tale kosa ateva la tam kilakilaio, ta aghi akilakilaio, me kapughu etoa la kilakila va io ughe sungieghila tani sio. 26 Aghe auliaala me apasungaala eeleiaam etaira, me aue amene auliaa etaira. Me aue lo ateva niaielousi ugheleia etaghi aue etoka tee etaira, me aghi tee atoka etaira.”

17:3: 1 Jon 5:20.

17:4: Jon 4:34.

17:5: Jon 1:1.

17:12: Jon 6:39; 13:18.

17:15: Mat 6:13; 2 Tes 3:3.

17:18: Jon 20:21.

17:22: Apos 4:32.