4
Laghe atoka ssola Pita me Jon tale ale mata voovoo
Pita me Jon karika lalu ghe ruu tani aippooaa tee taumattu ngatoa, me pristi etoa, me namu ngateva ghe aaitoiaa polisi etoa tale ale manga ateva, me Sadiusi etoa laghe rekatala. Laghe kilakila va lalu ghe aauliaa ta taumattu ngatoa me aapasunga va Iesu ang ghe totula tale nimate, me ila akapa taumattu ngatoa ngila ghe matela ila tee aue la totu. Liuna avalua o me ghe sessaieiliila etairarua. Me laghe kuneilaluela tani laoainilalua tale niaisakei. Poli ang ghe elo alaila, laghe atokailalua ssola tale ale mata voovoo, me laghe toi ta ghe pai sae ta mene kateva nau. Apos 2:41.Oroiannaaili ila lo atoa laghe nongola me laghe aikaaiaala ta Iesu, me lo atoa taita laghe aikaaiaala erooroo ghalima airari (5,000).
Laghe tau lao sio Pita me Jon va lalu aisakei ta mata kansolo atoa
Ghe paila ta mene kateva nau, tau ngai toitoi etoa, namu ngatoa me tau ngai aapasunga atoa tale inangari nipaopao laghe velu eitauaala eJerusalem. Annas, namuu ia ta pristi etoa, ghe toka teeilala. Ila me Kaeapas, me Jon, Aleksanda, me mene katoa taumattu mangalina ila Annas, laghe toka teeilala. Laghe atinginala Pita me Jon emua etaira, me laghe kolomilaluela va, “See ghe tau aatu sio sarasarakana etaimalua tani ghelei isaa oia voto? Me ta see ararina ateae amalu gheeghelei isaa o voto?”
Spirit Manga ateva ghe pasula ta Pita me ghe uela etaira va, “Am tau ngai toitoi me namuu nge Israeli etoa, ngam aloanna tani kolomiengalua ghaine poli angalu ghe gheleila masi niuungu ta tangorengorena ateva, me am aloanna tee tani kila va vaalua taumattu ngateva ghe masinala. 10  Apos 3:6, 13-16.Me isaa oia am me Israeli ekapa atoa am rooroo tani kila va tale ararina ateae Iesu Karisto aNasareti ia, am ghe avukalaie saela tale aikotoo, me God ghe totuela tale nimate, ia ghele gheleila me ia o taumattu ngateva ghele masinala, me ange tinginala emua etaimim. 11  Sams 118:22.Ia Iesu, ‘Atu eteva am tau ngai atulu ale atoa am ghe uela va sesa ia me am ghe ratiela, ia ghe aitiutiula tale atu ekapa atoa tani suei ale ateva.’ 12  Mat 1:21.Karika teva taumattu erooroo tani mene asaangita, karika poi. Nim ararina ateae nonga Iesu taumattu ngatoa tale kosa ateva oia ita rooroo tani saanga.”
13 Namu ngatoa laghe kilakila va Pita me Jon karika lalu ghe sikulula, nim taumattu ilalua, me laghe taatara ta karika ghe moimoilalua. Liuna avalua o me laghe soghiaala tani tara, me laghe kilala va lalu ghe toka teela Iesu. 14 Me laghe tarala ia o taumattu ngateva, vilikina ghe masinala, ghe tiitingina eitauaa teeilalua, liuna avalua o me ghe karikala righi inangariira tani liu etairarua. 15 Isaa avalua o me namu ngatoa laghe uela etairotolu va lotolu kupi vulu ghoa kansolo atoa. Nau angilotolu ghe kupi ghoala, laghe aaikolomi va, 16 “Vaalua aue ita ghelei taita alua oia? Ngilalu ghele gheleila kateva ppae ase niaimatootoongana, me taumattu ngakapa atoa eJerusalem angila ghele kilaiela, ita tee karika poi ita rooroo tani ue va kamena. 17 Me inangari erau namungaili va elao akapa see ta taumattu ngatoa. Liuna avalua o me ita aulia ngasarasarakana etairarua va lalu rau mene ppooaa tale ararina ateae ia o taumattu ngateva tale mene katoa tana taumattu.”
18  Apos 5:28.Emulina laghe kololaluela, me laghe paolaluela va lalu rau mene ppooaa me apasunga tale ararina ateae Iesu. 19  Apos 5:29.Pita me Jon lalu ghe liula me lalu ghe uela va, “Vaalua, emaamasina ta matane God tani nongo usilaa inangariimim me karika va inangarina God? Am tani laa anna ngamasina. 20 Karika aue angalu rooroo tani matuaa, angalu tani aulia ngakapa voto angalu ghe tarala me angalu ghe nongola.”
21 Kansolo atoa laghe mene tau lao sio inangari sarasarakana etairarua, me laghe sungi velulaluela, poli laghe maamatauta taumattu ngatoa. Ila akapa taumattu ngatoa laghe nnaala voto ateva oia God ghe gheleiela, me laghe tautau sae ararina ateae God. Liuna avalua o me karika righi salaira kansolo atoa tani ghelei teeilalua. 22 Ia o taumattu ngateva lalu ghe gheleila niaimatoonga etana me ghe masinala, anna ninamanama ang ghe laula ghaatingaulu (40).
Laghe kokkolomi sae tani ghaa sarasarakana tani ppooaa inangarina Iesu
23 Kansolo atoa laghe tau vella Pita me Jon me lalu ghe oghi lao sio ta mene katoa tau ngaiesoaa, me lalu ghe aulia ngakapaailiila inangariira namu ngatoa ta pristi etoa me namu ngatoa laghe auliaala etairarua. 24  Eks 20:11; Nia 9:6; Sams 146:6.Nau laghe nongola, me nannaaira ghe kateva nongala me laghe kakkauaa sae tale kaluira nilooloo sae ta God va, “Vau palepale, ughe gheleila eunaakookoo me kosa ateva me manu etoa me isaa akapaaili voto etokatoka etana. 25  Sams 2:1-2.Emua arau kapum Spirit Manga ateva ghe tau lao sio inangari eteva ta tuvuimami eteva, ia o kapum tau ngai uungu ia ta Deivit, me Deivit ghe uela va,
“ ‘Vaalua me tau ngeleka atoa esessaieiliila?
Vaalua me taumattu ngatoa la loeloe asease salana atoa, me karika God etautau vella va la ghelei?
26 Kingi etoa tale kosa akapa ateva la ghaimonomonosiaa tani aiuvii
me namu ngatoa la veluvelu eitauaa
tani tau sio Vau ngepona ateva
me tani tau sio kapuna Mesaea ngateva.’
27  Mat 27:1-2; Luk 23:7-11; Apos 3:13.Koronnaaili Herot me Pontius Paelat me katoa tau ngeleka me Israeli etoa, laghe velu eitauaala tale ia o masaliki taatara ateae tani loe Iesu tani uvi ematea, ia o kapum tau ngai uungu eteva manga ia ughe suitoongainiela va ia Mesaea ia. 28  Apos 2:23.Nau laghe gheleila isaa o voto laghe nim aimulisi teela nannaam me aloaloannaam. Tale sarasarakaniaam emua arau ughe suimatoongaala va isaa o voto aue elutu. 29  Ips 6:19.Me ghaine, Vau eteva, urooroo tani annaa inangari isaa o laghe gheelei tani amatautuemami, me usausiemami kapum tau ngai uungu etoa, me ami rooroo tani ppooa ngasarasarakana inangarim me karika ami mene matautu. 30 Me urooroo tani saoaa nimam ta tau sessa atoa tani gheleila me la mene masina, me urooroo tani ghelei asease aimatoonga me mirikolo tale ararina ateae Iesu, ia kapum tau ngai uungu eteva manga ia.”
31 Nau eteva laghe ruula tani looloo sae, ale ateva laghe velu eitauaala etana ghe aisiisiaala, me laghe pasula tale Spirit Manga ateva, me laghe ppooa ngaotula inangarina God. Laghe aippooa ngasarasarakana me karika laghe maamatautu.
Tau ngaiesoa ngatoa laghe aitauaala peiira
32  Apos 2:44.Ila akapa tau ngaiesoa ngatoa laghe kateva nonga ilala tale ninanna me nialoanna. Karika teva taumattu ghe ue va peina kanna nonga. Karika, isaa akapaaili voto laghe aitauaa elome etaira. 33 Tale kinatama sarasarakana atoa, apostolo atoa laghe aulia ngaotula tottotuaane Vau eteva Iesu. Me oroieili maamasinaane God ghe tokala etaira akapa, 34  Apos 2:45.me karika teva taumattu elome ta ngetaira ghe tuutukuna tale inana me voto. Kasina taumattu kosaira me aleira laghe tau lao sio va la poli. Nau eteva laghe polipoli, isaa o viliki veu laghe ghaaghaa laghe laolaoa 35 ta apostolo atoa, me apostolo atoa laghe aikoita ta lo atoa laghe tuutukuna tale kasina voto.
36 Kateva taumattu tale ararimangalina ateva Livae, ararina ateae ta Josep, ghe lutula tale patunganua ateva eSaeprasi me ghe tokatoka eJerusalem, apostolo atoa laghe kolokolo Banabas etana (malloeana va tau ngai sausia ia tale masi ninannaa), 37 ghe taula tuku kosane ateva me laghe poliela, me ghe ghaala viliki veu me ghe laoaa sio ta apostolo atoa.

4:4: Apos 2:41.

4:10: Apos 3:6, 13-16.

4:11: Sams 118:22.

4:12: Mat 1:21.

4:18: Apos 5:28.

4:19: Apos 5:29.

4:24: Eks 20:11; Nia 9:6; Sams 146:6.

4:25: Sams 2:1-2.

4:27: Mat 27:1-2; Luk 23:7-11; Apos 3:13.

4:28: Apos 2:23.

4:29: Ips 6:19.

4:32: Apos 2:44.

4:34: Apos 2:45.