6
Aliki etoa me tamaira me kinaira atoa
Kol 3:20.Aliki etoa, am nongo usilaa tamaim me kinaim atoa, poli am kapuna iem Vau ngepona ateva, me isaa o voto ghulughuluena. Diut 5:16.“Uoneoneaa tamam me kinam,” — ia oia inangari nipaopao ateva, aitiutiu ia tale llo inangari nipaopao elaolao aitauaa tee inangari nialokoi — “me isaa akapaaili voto aue emasina etam, me tee tokatokaam aue aluse tale kosa ateva oia.”
Kol 3:21; Sams 78:4; Nitoka 22:6.Lo atoa taita natuena am, am rau mene ghelei natuim atoa va esessaila, ta am apinosaila tale masi salana, me tale alomasaanga me tale niapasunga Vau ngepona ateva eaaloanna.
Tau ngai uungu etoa karika la tokatoka tale aloannaaira, me vauira atoa
Kol 3:22-23; Tts 2:9-10; 1 Pita 2:18.Tau ngai uungu etoa karika am tokatoka tale aloannaimim, am nongo usilaa lo atoa la aitoieiniem tale kosa ateva oia, me am oneoneainila tale urunguitaniimim akapa ateva nongina va am nongonongo usilaa Karisto. Me karika am mene nnaa va nau la taataraiem nonga, karika. Poli am tau ngai uungu iem ta Karisto me karika am tokatoka tale aloannaaimim. Liuna avalua o, tale urunguitaniimim akapaaili, am uungu aanasa tani ghelei saa voto God ealoanna va am ghelei. Am annaaili tani uungu tee nimasimasi, nongina va am uungu ta Vau ngepona ateva me karika va taumattu ngatoa. 2 Ko 5:10; Kol 3:24-25.Arova tau ngai uungu io utokatoka tale aloannaam o karika, ukilakilaaili va Vau ngepona aue etau aatu aipolipolim tale masi niuungu ugheelei.
Kol 4:1; Rom 2:11.Me vau etoa, karika emene aloimim nonga ta katoa tana kapuimim tau ngai uungu karika la tokatoka tale aloannaaira, me am rau mene amatautula, poli am kilakila va lo ateva Vauira ia me Vauimi ia tee, ia epona liu. Ia karika egheelei tani anna katoa me katoa karika.
Ghinna niaiuvii kanna God
10 Airuuruu tale inangarighi, isaa avalua toko va, am toka akorokorongana ta Vau eteva me tale kinatama sarasarakaniaane. 11  Rom 13:12; 2 Ko 10:4.Am asae akapaaili ghinna niaiuvii kanna God, me aue am roo tani tingina akorokorongana tale sesa uunguaane namu ngateva ta raroai etoa. 12  1 Pita 5:8-9.Karika va ita aaiuvii tee taumattu, ta ita aaiuvii tee asease spiriti etoa epona me euu, me asease sarasarakana ita tam taatara, me asease voto atoa sarasarakanaaili ila pei saurrom, ghaine la aitoiaa kosa ateva oia. 13 Liuna avalua o me am asae akapaaili ghinna niaiuvii kanna God me tale nau sesa, aue am roo tani tingina akorokorongana. Me nau ta ngam aipanipania ngakapaailiila am roo tani tingina. 14  Ais 11:5; 59:17; 1 Tes 5:8.Liuna avalua o me am tingina akorokorongana me am iriem tale ai-iri eteae tale voto koronna nonga etaliaa usueimim, me am asae tee tuku kapa ateva eaakou runga kassauimim, eaaimatoonga niuungu ghulughuluena. 15  Rom 10:15.Me tale kkeimim, am asae aikasukasu tani aimonomonosieinam tani ppooaa masi kiukiu luei etana. 16 Me tee am ghaa aighelei runga vaalau eteva eaimatoonga niaikaaiaa, poli ta ngetana aue am roo tani apala isaa akapa unna vaalau sesa taumattu ngateva ataatana esoasoaa mae etaimim. 17  Hib 4:12.Am ghaa kou nguru eteva egheelei runga uruim ateva, eaimatoonga niasaangi, me am ghaa baenata ateva unna ia Spiriti, ia o inangarina ia God. 18  Luk 18:1; Kol 4:2; 1 Tes 5:17.Am rau mene ainoana tani looloo sae mausi mene kasina taumattu. Nau ekapaaili am looloo sae tale asease nilooloo sae akapa, nongina Spirit Manga ekatulainiem. Am atae nau ekapaaili me am looloo sae mausi kapuna taumattu ngatoa God.
19  Kol 4:3-4; 2 Tes 3:1.Me am kookolomi tee ta God mausighi tani tau mae inangari etaghi nau aue appooaa, me arau mene matautu tani ppooa ngaotu voto aisulianna tale masi kiukiu. 20  2 Ko 5:20; Plm 9.Aghi aghaaghaa liuna ateva God tani ppooaa, me aghi tale ale mata voovoo, liuna avalua o am kokkolomi sae va arau mene matautu tani ppooaa, nongina God eaaloanna.
Airuuruu tale inangarina Pol
21  Apos 20:4; Kol 4:7-8; 2 Tim 4:12.Tikikus aue eaulia ngakapa voto ghe ailutuaala etaghi me voto agheelei. Ia nengaghi tuungia ta Karisto, me aghailousieinia. Ia kapuna tau ngai uungu ia Vau ngepona ateva, me egheelei emasinaaili uunguaane. 22 Aghe sungiela tani mae taraiem poli aghanna va am kila etana va sa ateva elutulutu etaimami, me aue eakorokorongana urunguitaniimim.
23 Alooloo sae va God Tamaita ia me Vauita ateva ta Iesu Karisto, aue etau lao luei, niaielousi, me niaiesoaa tale tau ngaiesoa ngakapa atoa. 24 Me alooloo sae tee va maamasinaane ateva God aue etoka tale lo atoa la aaielousiaa Vauita ateva Iesu Karisto, tale lo ateva o niaielousi karika ekapakapa.

6:1: Kol 3:20.

6:2: Diut 5:16.

6:4: Kol 3:21; Sams 78:4; Nitoka 22:6.

6:5: Kol 3:22-23; Tts 2:9-10; 1 Pita 2:18.

6:8: 2 Ko 5:10; Kol 3:24-25.

6:9: Kol 4:1; Rom 2:11.

6:11: Rom 13:12; 2 Ko 10:4.

6:12: 1 Pita 5:8-9.

6:14: Ais 11:5; 59:17; 1 Tes 5:8.

6:15: Rom 10:15.

6:17: Hib 4:12.

6:18: Luk 18:1; Kol 4:2; 1 Tes 5:17.

6:19: Kol 4:3-4; 2 Tes 3:1.

6:20: 2 Ko 5:20; Plm 9.

6:21: Apos 20:4; Kol 4:7-8; 2 Tim 4:12.