Uru ngai etikirighi Pol ghe pitiela ta
Pilimon
Inangari emuemua
Pol ghe pitila ia oia uru ngai etikirighi nau ghe tokatoka tale ale mata voovoo. Pilimon taita ateva ghe tokatoka eKolosae, me ghe aiesoaala masi kiukiu nau ghe nongola ta Pol, me tale isaa o nau, ia kateva namuu tale ale manga ateva okae. Kateva tau ngai uungu karika ghe tokatoka tale aloannaane, ta tale aloannaane Pilimon, ararina ateae ta Onesimas, ghe ilou vulila vauna ateva. Ghe soula Pol, me ghe aiesoaala ta Iesu. Pol ghe pitipitila ta Pilimon tani ue va esungiaa oghi Onesimas tani mene oghi lao etana, me ghe kolomila Pilimon tani kkaluaa Onesimas me tani mene aikoloainia, arongona ta karika va gheeleiaaira avalua o taumattu ngatoa tale isaa o nau. Emulina tale isaa o voto, katoa la aaiesoaa va Onesimas ghe katevala ta namu ngatoa tale ale manga ateva eIpises.
Tani kila amuemua
Aitiutiu tale inangari me nikaili emasina 1-7
Pol ghe kolomila Pilimon tani ghaa oghi Onesimas 8-20
Nimasimasi me airuuruu 21-25
1
Aghi Pol, tau karavusu ieghi mausi Iesu Karisto, me Timoti kapuita ia.
Apitipiti aatu etam Pilimon, masi kapuimami eteva, me tau ngai uungu eitauaa teeiemami io. Kol 4:17; 2 Tim 2:3.Me angalu suusuu masimasiaangalua ta kapuingalua vause ateva Apfia me ta Akippus tau ngai uvii eitauaa teeiengalua tale masi kiukiu eteva, me ta tau ngaiesoa ngatoa la mae veluvelu eitauaa tanganuem.
Alooloo sae va maamasinaane me luei ekasukasu ta God Tamaita ia me Vau ngepona ateva Iesu Karisto aue etoka teeiem.
Nikaili emasina me nilooloo sae
Nau etoa aghannainio tale kalughu nilooloo sae, akaakaili emasina ta kapughu Goto ateva, poli anongonongo aikaaiaam ta Vau ngepona Iesu me ailousiaam ta lo atoa manga ila. Alooloo sae va ughele livalivasanaaili tani auliaa ta mene katoa aikaaiaam me aue ughele kila amasinaaili isaa akapa masi voto ita ghaaghaa ta Karisto. 2 Ko 7:4.Aielousiaam ghe tau mae sio kinatama nimasimasi me eaasarasarakanaieghi poli io, masi kapughu eteva, ugheelei urunguitaniira lo atoa manga ila tani mene ateatea ngamasina.
Pol ghe looloo luei mausi Onesimas
Liuna avalua o me arongona ta, ta Karisto karika amaamatautu tani ppooa ngasarasarakana sa ateva erooroo tani gheleia, me karika, ta akolokolo tauo tale uunguaa niaielousi eteva. Aghi Pol, tau ngaimatoonga ieghi me karavusu ieghi ta Iesu Karisto, 10  Kol 4:9; 1 Ko 4:15.akolokolo tauo mausi natughu ta Onesimas, ghe natughuiela nau atokatoka tale ale mata voovoo. 11 Nau too ang ghe lao sio, karika righi uunguaane ta ngetam me isaa oia nau ang ghe uunguaanela manee etam me etaghi namungaili.* Tale inangari nge Grik, Onesimas malloeana va “ghelei masi niuungu eooroi”.
12 Ngamene sungisungie aatu etam tee me urunguitanighi eteva. 13 Aghe annala va ghe toka teeieghi tani ghaa lium ateva tani sausieghi nau atokatoka tale ale mata voovoo mausi masi kiukiu. 14 Me karika aghanna tani auliaa voto va ughelei ta saa llo voto ughelei, ughelei tale aloaloannaam, me karika va la sulungio tani ghelei. 15 Koti aghanna ngavalua toko va Onesimas ghe kasu vuliola tale nau karika aluse, va nau ekiriaa mae etam, aue etoka laalaa liu teeio. 16  1 Tim 6:2.Karika va nongina tau ngai uungu ia karika etokatoka tale aloannaane, ta elaulau tau ngai uungu eteva karika etokatoka tale aloannaane, ia masi kapumaili ia. Masinaaili ia etaghi me maamasinaane etam aue enamungaili va kapum tau ngai uungu ia, me kapumi ia mausi Vau ngepona ateva.
17 Liuna avalua o me poli utaataraieghi va kapum ieghi, ughaaia nongina va ughaaghaaieghi. 18 Arova ghe gheleila righi voto sesa o ghe tam liula voto ghe ghaala, uatoka sae maate ateva etaghi. 19 Aghi Pol apitipiti isaa oia inangari ta nimaghi va aue aliu isaa o voto. Me karika aghanna tani auliaa va io tee karika ughe liu voto aghe gheleila tale maamauluaam. 20 Aghannaaili, kapughu, va arova aghele ghaa righi nimasimasi etam ta Vau ngepona tani mene ateatea ngamasina tale urunguitanighi eteva ta Karisto. 21 Poli aghaiesoangaili tale nongonongo usilaam, liuna avalua o me apitipiti etam. Akilakila va aue ughelei oroi voto epona tale llo voto aghe kolomiola va ughelei.
22  Plp 1:25; 2:24.Me mene kateva voto: uaimonomonosiaa tiulu rum nau aghatu aue atoka etana, poli aghaaiesoaa va aue amae taraiem mausi niliu tale kaluimim nilooloo sae.
23  Kol 1:7.Epapras angalu kaakaravusu eitauaa ta Iesu Karisto, esuula masimasiaane etam. 24  Kol 4:10-14.Me Mak tee me Aristakus, Diimas me Luk ila o lo atoa la uungu teeieghi, la suula masimasiaaira.
25 Alooloo sae va maamasinaane Vau ngepona ateva Iesu Karisto aue etoka tee kapuimim spiriti eteva.

1:2: Kol 4:17; 2 Tim 2:3.

1:7: 2 Ko 7:4.

1:10: Kol 4:9; 1 Ko 4:15.

*1:11: Tale inangari nge Grik, Onesimas malloeana va “ghelei masi niuungu eooroi”.

1:16: 1 Tim 6:2.

1:22: Plp 1:25; 2:24.

1:23: Kol 1:7.

1:24: Kol 4:10-14.