7
Masi kapughu etoa, isaa akapa masi inangari nialokoi ghe mae sio ta God. Liuna avalua o me ita ghelei eraarangisanaita me ita ghaa velu voto elome tale vilikiita me maamauluaaita kulukulutana, me tokatokaaita etani manga akapa tani oneoneaa God.
Masimasiaa Pol
Am annaailiemami tale urunguitaniimim, poli karika ami ghe ghelei saasakiaala ta teva, me karika ami ghe ghelei saasakiaala aikaaiaaimim, me karika ami ghe kamela teva tani ghaa peina. Karika aghauliaa llo tani aulia ngaotu va am ghe gheleila righi voto sesa etaghi. Nongina ngaghe aulia ngakasinala va, am tokatoka elome tale urunguitaniimami, liuna avalua o me arova am mate, ami tee aue ami mate, me arova am sakesake, aue ami tee ami sakesake. Karika aghe aisuliaala righi voto etaimim, me atautau sae nannaaghi mausiim. Aisausiaaimim etaghi egheleieghi amasimasi me eaasarasarakanaieghi me amasimasi nau ami tokatoka tale sesa nau.
2 Ko 2:13.Nau ami ghe lao sio eMesedonia, karika ami ghe ainoana amasinala poli ami ghe toka saoaala tale oroieili voto sesa, katoa laghe aissakeana teeiemami, me matautu eteva elome tale rangoimami namungaili ia. Me poli God nonga etautau lao sarasarakana ta lo atoa la tokatoka tale nau sesa, ghe tau mae sio sarasarakana etaimami, tee tale reerekataane Taetas. Karika va ami ghe masimasiaala nonga reerekataane, ta kiukiu tee nongina vaalua am ghe asarasarakanaiela. Ghe auliaa teela etaimami va am annaaili tani taraieghi, me vaalua aalousiusiaaimim etaghi, me nannaaimim ta ngetaghi namungaili. Liuna avalua o me masimasiaaghi ghe namungailiila.
2 Ko 2:4.Arova uneghi uru ngai etikirighi aghe pitiela ghe gheleiemla va am ghe aalousiusila, karika aghalousiusi tee llo, arongona ta aghe alousiusi nau aghe pitiela. Uneghi uru ngai etikirighi ghe gheleiemla, am ghe alousiusila tale nau karika aluse. Me isaa oia amasimasi, karika va poli aghe ghelei alousiusiemla, ta poli alousiusiaaimim ghe gheleiemla, am ghe nna ngaioghioghiaala. Ia o ase nialousiusi eteva kanna ia God, liuna avalua o me karika ami ghe gheleila righi voto sesa etaimim. 10  Mat 27:3-5; Hib 12:16-17.Ta llo nialousiusi kanna God, etautau mae ninna ngaioghioghiaa me eaasaokita lao tale nisaanga. Liuna avalua o me karika am rooroo tani alousiusi, ta lo ateva nialousiusi lo atoa la tam aiesoaa la ghaateateainia, karika etautau mae ninna ngaioghioghiaa, ta etautau mae nimate. 11 Poli am tara vaalua nialousiusi God ghe tau aatu etaimim me ghe gheleila etaimim: am ghe annangailiemamila, me am ghe aloannala tani apasunga va am karika va sesa am, me am ghe ateateaala va aghe nim aliu teeiemla. Me am ghe matautula me am ghe annangailiila, me am aimonomonosiaa tani taula sesa aipolipoli ta lo atoa la gheelei sesa. Tale isaa akapa o voto, am ghe apasungaala va am karika righi gheeleiaaimim sesa. 12 Isaa avalua o, me karika aghe pitila uru ngai etikirighi mausi lo ateva ghe gheleila voto sesa, me mausi lo ateva ghe ghaala maate ta lo ateva ghe ghelei teeiela, ta aghe pitila uru ngai etikirighi etaimim tani apasunga ta matane God vaalua maamasinaaimim etaimami. 13 Tale isaa o voto me easarasarakana maamauluaaimami.
Epona tale isaa o niasarasarakana, tale maamauluaaimami ami ghe masimasieiliila tani tara vaalua Taetas ghe masimasila. Poli am ghe gheleila me ghe akorokoronganala maamauluaane. 14 Aghe arueinamla ta Taetas me karika poi am ghe gheleila nannaaghi va ghe siola euu. Nongina voto akapa ami ghe auliaala etaimim koronna, tale isaa o salana niaruaa, ami ghe gheleila ta Taetas ghe koronnala. 15 Liuna avalua o me ailousiaane etaimim sarasarakanaaili nau eaannaa va am ghe aimonomonosiaala tani nongo usilaa, me am ghe ghaaiela tale nioneoneaa. 16 Amasimasi ta arooroo tani atoka akapa tuutulighi etaimim.

7:5: 2 Ko 2:13.

7:8: 2 Ko 2:4.

7:10: Mat 27:3-5; Hib 12:16-17.