2
1 Ko 4:21.Poli aghe nnaala va arau mene oghi mae ta ita rau alousiusi. Ta marova aghi agheleiem va am alousiusi, see aue egheleieghi amasimasi? Ta am nonga o taumattu ngatoa aghe ghelei alousiusiemla, am gheelei emasimasieghi. Liuna avalua o me aghe pitila uru ngai etikirighi etaimim. Karika aghanna va amae etaimim va am gheleieghi va aghalousiusi, ta am nonga am gheelei emasimasieghi. Aghe atokala tuutulighi etaimim akapaaili va nau eteva amasimasi, am tee am masimasi. Apos 20:31.Arongona ta aghe pitipitila etaimim tee kinatama nialousiusi me ninannaa maate, me oroi rarum mata, karika aghe pitipitila tani gheleiem va am alousiusi, ta aghe anna va am kila vaalua aghailousia ngakapaailiem.
Am apasunga niaielousi ta lo ateva ghe ghelei saasakiaala
Arova teva ghe gheleieghila va aghe alousiusila, karika va ghe ghelei nongala etaghi ta ghe ghelei ekapala etaimim. (Karika aghanna va aghauliaa oroi inangari sarasarakanaaili etana.) Ang ghe roola maate oroi iem lo atoa am ghe taula ta ia o taumattu ngateva. Isaa oia nau, am kkaluaa voto ghe gheleila me am ppooa ngaisausia tale masi nitoka tani tingina akorokorongana poli erau alousiusieili me erau oghi vulu masi niaikaaiaa. Liuna avalua o me aghaakorokoronganaiem va am mene apasunga etana va am aailousiangailiia. Koronna, aghe pitila uru ngai etikirighi poli aghe anna tani kila va am aimuli tee inangarighi ekapa, o karika. 10 Me nau am kkaluaa voto kateva egheelei, aghi tee akkaluaa voto egheelei etaimim. Me nau aghe kkaluaala, marova righi voto tani kkaluaa, agheelei lao ta matane Karisto mausiimim. 11  Luk 22:31.Agheelei llo poli aghanna va am akekkeliem ta Satana, poli ita kilakila voto eanna tani ghelei etaimami.
Pol ghe anna tani tara Taetas
12  Apos 14:27; 1 Ko 16:9.Nau aghe rekatala tale masaliki taatara ateae eTroas tani ppooaa masi kiukiuna Karisto, arongona ta aghe tarala va Vau ngepona ateva ghe otila salana tani uungu tee kapuna atoa okae, 13  Apos 20:1.me aghe alousiusieiliila poli karika aghe tarala kapughu ta Taetas. Liuna avalua o me aghe akorovailala me aghe lao sio eMesedonia.
Tau ngai uungu etoa tale ouna ateva inangari niaippooa ngaitauaa
14 Me akaakaili emasina ta God, poli nau ekapa atoa God emuemueiniemami nongina va kapuna karavusu iemami tani apasunga va Karisto ghe apalala tau ngai ssateena atoa. God euungu etaimami tani ghelei masi kiukiuna Iesu Karisto elao akapa see nongina voto ateva masi ngusungusuaane. 15 Poli ami nongina voto ateva masi ngusungusuaane Karisto egheelei esae ta God me elaolao akapa see ta lo atoa etaita ita ghe saangala me lo atoa ngila raaraua. 16  Luk 2:34; 2 Ko 3:5-6.Ta lo atoa la raaraua, lo ateva o nei, nongina nei nimate ateva aue eamatela. Me ta lo atoa laghe saangala, lo ateva o nei nongina maulue ateva aue etau lao maulue ateva. Me karika teva taumattu erooroo tani ghelei isaa o niuungu. 17 Poli ami karika nongina mene katoa la poppooaa inangarina ateva God tani ghaa viliki veu. Ta Karisto ami poppooa ngakoronna inangarina ateva God nongina va lo atoa taumattu God ghe sungilala, me tale ninannaa raarangisana, me ami kilakila va God etaataraimami.

2:1: 1 Ko 4:21.

2:4: Apos 20:31.

2:11: Luk 22:31.

2:12: Apos 14:27; 1 Ko 16:9.

2:13: Apos 20:1.

2:16: Luk 2:34; 2 Ko 3:5-6.