2
Lutulutuaane Iesu
(Mat 1:18-25)
Tale isaa o nau, Siisa Augustus ghe alokoila kateva inangari va la ghaa akapa arariira taumattu ngatoa. Nau eteva Kuirinius gavana ia eSiria, laghe gheleila aitiutiu eteva sensis. Liuna avalua o me isaa akapa taumattu ghe oghioghi lao tale masaliki tuvuira atoa, me gavmani ghe ghaaghaa arariira.
Poli Josep ararimangalina aitauaa tee Deivit, liuna avalua o me ghe kasu vulila masaliki eteae eNasareti nge Galilii, me ghe saela eJiudia tale masalikina ateae Deivit, la kolokoloa va Betlehem, tani alokoi ararina ateae. Ia me vause ateva laghe aseainiela va eghaaia, ararina ateae ta Meri, lalu ghe saela va gavmani ghe ghaa arariirarua. Isaa o nau Meri ghe suusunuku. Ilalua eBetlehem me ghe ghaala nauna Meri tani molenaa, me ghe molenaala natuna aitiutiu eteva aliki taita ia, me ghe ghiisainiela tale kalio me ghe alokoie siola tale aikaai aneira inana ateva vulumakao atoa, poli isaa akapa ale aiasoaso ghe pasula.
Ensolo atoa laghe auliaala kieira tau ngai toi sipsipi etoa
Eleka tale masaliki eteae eBetlehem, katoa tana tau ngai toi sipsipi laghe aaitoiaa kieira ghaata kkena tale voto ateva rarrasa etana, eleivoo. Me kateva kapuna ensolo Vau eteva ghe rekataala etaira me mallangina ateva ghe talieinilala me laghe matautu saasakiaala. 10 Ensolo ateva ghe uela etaira va, “Am rau mene matautu, poli amae sio tani auliaa kieimim tale masi kiukiu. Isaa oia inangari aue eghelei isaa akapa taumattu la masimasieili. 11 Ia oia nau eteva aliki eteva, aiasaangimim ia, ange lutula tale masalikina ateae Deivit, ia Mesaea ia, me Vau ia. 12 Vaalua aue am kilaia, aue am taraia ghiighiisainia tale kalio, me easoaso tale aikaai aneira inana ateva vulumakao atoa.”
13 Arovaea nonga ta mene katoa ensolo oroiannaaili ila la tokatoka epona liu, laghe kaurekatila, me laghe tingina teela ia o ensolo ateva, me laghe tiuaala tani kkaua ararina ateae God, laghe ue va,
14  Luk 19:38.“Ita tau sae ararina ateae Vau eteva epona liu
me tale kosa ateva luei aue etoka ta lo atoa God emaamasieinila.”
15 Nau ensolo atoa laghe kasu vulilala, me laghe saela epona liu, me tau ngai toi sipsipi etoa laghe aippooa ngaitauaala va, “Ita kasu me ita lao eBetlehem, me ita laa tara isaa o voto ange lutula, Vau eteva eauliaala.”
16 Laghe ailuiluila tani kasu, me laghe laa saopi sio Meri me Josep me aliki eteva, ghe asoaso tale aikaai aneira inana ateva vulumakao atoa. 17 Nau eteva laghe taraiela, laghe auliaa seela inangarina aliki eteva, ensolo ateva ghe auliaala etaira. 18 Me ila akapa taumattu ngatoa laghe nongola kiukiu tau ngai toi sipsipi etoa laghe auliaala, me laghe soghiaala. 19  Luk 2:51.Meri ghe ailokoia ngakapala isaa o inangari tale urunguitanina, me nau ekapa atoa ghe annaa. 20 Tau ngai toi sipsipi etoa laghe oghiaala, me laghe tau saela ararina ateae God, me laghe masimasiangailiila God, poli isaa akapa voto ensolo ateva ghe auliaala, laghe tarala me laghe nongola, nongina ghe auliaala.
Laghe asela ararina ateae Iesu
21  Luk 1:31.Aiaaghaoaluna (8) ateva nau laghe isola aliki eteva, me laghe asela ararina ateae ta Iesu, kinna karika ghe kaaia me ensolo ateva ghe ase alokoila ararina ateae.
Simion me Anna lalu ghe tarala Iesu tale ale manga ateva
22  Lev 12:1-8.Ghe ghaala nau ta Josep me Meri tani raarangisana, tani aimulusi tee inangari nipaopao Moses ghe piti elokoila. Liuna avalua o me lalu ghe saula aliki eteva, me laghe saela eJerusalem tani apasungainia ta Vau eteva. 23  Eks 13:2, 12.Lalu ghe anna tani aimuli tee Uru ngai Manga ateva eue va, “Isaa akapa aliki taita aitiutiu tani lutu, la taula lao me la ghamangaila ta Vau eteva.” 24  Lev 12:8.Lalu ghe saela tani ghelei aiaavusuvusuena, nongina inangarina Vau eteva ghe auliaala va, “Ghila alua nongina alikaoo alua, o valusu elua, lalu vira mene naanamuu.”
25 Isaa o nau kateva taumattu ghe tokatoka eJerusalem, ararina ateae ta Simion, ghe gheelei nonga voto ghulughuluena, me ghe aaimuli tee God. Spirit Manga ateva ghe tokatoka ta ngetana. Ghe toitoi ia o taumattu ngateva aue alona eusi Israeli etoa. 26 Spirit Manga ateva ang ghe aotula etana va karika aue emate lomosi ta etara mua kapuna Mesaea ngateva Vau eteva. 27 Spirit Manga ateva ghe katulainiela me ghe kupi ssola tale ale ngeleka atiulu tale ale manga ateva, me kinna me tamane Iesu lalu ghe maeaa sio ia o aliki eteva Iesu etana, tani ghelei voto inangari nipaopao eaauliaa. 28 Me Simion ghe sauela me ghe kalopiela, me ghe tau saela ararina ateae God, me ghe uela va,
29 “Vau eteva, aghi kapum tau ngai nongonongo anna ieghi,
ia oia urooroo tani tau velueghi tale luei, nongina ughe auliaala.
30  Ais 52:10; Luk 3:6; Tts 2:11.Mataghi ange tarala kalum niasaangi eteva,
31 ughe aimanomanosieiniela ta mataira isaa akapa taumattu ngatoa,
32  Ais 42:6; 49:6; 52:10.ia mallanga ia eaapasunga Vau eteva ta mene katoa patunganue namuu,
me aue la gharuaa kapum taumattu nge Israeli etoa.”
33 Tamana me kinna Iesu lalu ghe soosoghiaa voto Simion ghe aauliaa tee Iesu. 34  Ais 8:14; Mat 21:42; 1 Pita 2:8.Me Simion ghe arangiseilaluela, me ghe uela ta Meri va, “Ia oia natum ateva aue eghelei oroi taumattu nge Israeli, katoa aue la mate, me katoa aue la saanga, aue etoka tani aimatootoongana ta taumattu ngatoa, me karika poi aue la annaia, 35 me aue eghelei nannaaira aisuliaane aue eotu. Me io, Meri, alousiusiaam aue enongina baenata ateva epasapasa urunguitanim ateva.”
36 Vause ateva, propete ia, ghe vause namungailiila, ararina ateae ta Anna, natuna ia Panuel, tale ararimangali eteva ta Asa, ie tee ghe tokatoka tale ale manga ateva. Nau ghe laila ghe toka teela taitanna ateva ghaituae (7) ninamanama nonga me taitanna ateva ghe raue vuluela. 37 Taitanna ateva ghe raue vuluela, me ghe tokala ghe roola ghaoalungaulu ghaatiae (84) anna ninamanama, me ghe kakkaua tale ale manga ateva ellaa me eleivoo, me ghe naenae me ghe looloo sae tale nau laghe suitoongaala va la lao aitauaa etana tale ale manga. 38 Nau Simion ghe aaippooaa tee Meri me Josep, Anna ghe rekatala, me ghe tiuaala tani tau sae God, me ghe aauliaa aliki eteva ta lo atoa laghe toitoi kapuira tau ngai asaangi eteva Israeli etoa.
Josep me Meri lalu ghe kiriaa siola eNasaret
39  Mat 2:23.Nau Josep me Meri lalu ghe ghelei ekapala voto tale inangarina Vau eteva, me lalu ghe mene oghi siola tanganueirarua eNasareti, ta pai nge Galilii. 40 Ia o aliki eteva ang ghe naanamuu, me sarasarakana ia, alomasaanga ia, me God ghe aarangiseia.
Iesu elome tale ale manga
41  Eks 12:24-27; 23:14-17; Diut 16:1-8.Isaa akapaaili ninamanama, tamana me kinna Iesu lalu ghe saesae eJerusalem tale nivelu eitaua ngateae, laghe aseasea va Pasova. 42 Nau anna ninamanama Iesu ghe kasangaulu ghaluaela (12), laghe saela tale nivelu eitaua ngateae, nongina laghe gheelei arau. 43 Nau nivelu eitaua ngateae ghe ruula, tamane me kinna ngila ghe mene ooghiaa tani lao tanganueira, me taita arighi ta Iesu ghe tokala eJerusalem. Karika lalu ghe kilala. 44 Lalu ghe annaa va Iesu ghe kasukasu tee mene katoa taumattu. Laghe kasula ghe roola kateva nau, me lalu ghe tiuaala tani paea. Lalu ghe aaikolomainie see, ta mangaliirarua atoa me kapuirarua atoa. 45 Nau karika lalu ghe taraiela, lalu ghe mene oghiaa lao sio eJerusalem tani mene paea. 46 Ghalua nau ghe lange sio, me lalu ghe taraiela elome tale ale manga, ghe tokatoka tee tau ngai aapasunga ngatoa. Ghe nongonongola, me ghe kookolomila tale nikokkolomi. 47 Lo atoa laghe nongonongoa laghe soosoghiaa aalomasaanganiaane, me vaalua ghe liuliu uneira nikokkolomi. 48 Nau eteva kinna me tamane lalu ghe taraiela, lalu ghe soghieiniela, me kinna ghe uela etana va, “Natughu, vaalua me ughe ghelei evalueiengaluela o? Angalua me tamam angalu ghele nannangailiio nau eteva angalu ghele paepaeo.”
49 Ghe kolomilaluela va, “Vaalua me amalu paepaeaghi? Amalu rooroo tani kila va aghi tale alena ateva Tamaghi.” 50 Karika lalu ghe kila amasinala malloeanina voto ghe auliaala etairarua.
51  Luk 2:19.Me ghe usilaluela, me laghe siola eNasareti, me nau ekapa atoa ghe nongonongo usilainilalua. Me kinna ghe ailokoia ngakapaailila isaa o voto tale urunguitanina ateva. 52  1 Sam 2:26; Nitoka 3:4.Me Iesu ghe naanamuu, me aalomasaanganiaane tee ghe laa saesae, me God me taumattu ngatoa laghe aaloannaailiia.

2:14: Luk 19:38.

2:19: Luk 2:51.

2:21: Luk 1:31.

2:22: Lev 12:1-8.

2:23: Eks 13:2, 12.

2:24: Lev 12:8.

2:30: Ais 52:10; Luk 3:6; Tts 2:11.

2:32: Ais 42:6; 49:6; 52:10.

2:34: Ais 8:14; Mat 21:42; 1 Pita 2:8.

2:39: Mat 2:23.

2:41: Eks 12:24-27; 23:14-17; Diut 16:1-8.

2:51: Luk 2:19.

2:52: 1 Sam 2:26; Nitoka 3:4.