21
Iesu ghe kupi ssola eJerusalem
arova kingi eteva
(Mak 11:1-11; Luk 19:28-38; Jon 12:12-19)
Nau eteva ngila ghe aakalakalaa eJerusalem me ngila ghe rekatala tale masaliki eteva eBetpeis tale motouru eteva eOliv, me Iesu ghe suula ghalua tani kapuna disaepolo. Ghe uela etairarua va, “Amalu muemuela me amalu lao tale masaliki eteae ngeita taraie lao sio me arovaea ta aue amalu tara donki eteva me natuna ateva la iiri etinginailaluela. Amalu pulakailalua, me amalu maeainalua etaghi. Arova teva ekolomiemalua, amalu ue etana va, ‘Vau eteva eanna tani ghelei uunguaane etairarua me aue arovaeaa nonga ta etau velulalua.’ ”
Isaa o voto ghe lutula tani ghelei inangarina propete ateva ghe kaurekatila, Sek 9:9.ghe uela va:
“Auliaala ta masaliki taatara ateae eSaeon,
‘Am tara kapuimim kingi eteva emaemae etaimim,
esiosioaili euu me eiilou tale donki,
lo ateva donki aliki taita ia.’ ”
Disaepolo alua lalu ghe kasula tani ghelei voto Iesu ghe auliaala etairarua. Lalu ghe maeaa sio donki eteva kinna ia me natuna ateva, me lalu ghe alokoi saela uneirarua aiaasae ngeleka etairarua, me Iesu ghe laa sae toka etairarua. Oroiannaaili taumattu laghe lullu velu uneira aiaasae ngeleka me laghe pulepule alokoi tapaa salana, me katoa laghe saisai laa ngai me laghe aalokoi sio tapaa salana. Sams 118:25-26; 148:1.Lo atoa taumattu laghe muemueainia me lo atoa laghe aimuli etana laghe ovaova tani ue va,
“Tau sae ararina ateae Natuna ateva Deivit!”
“Niarangise aue etoka ta lo ateva emaemae tale ararina ateae Vau eteva!”
“Tau sae ararina ateae God iaaili epona!”
10 Nau eteva Iesu ghe kupi ssola eJerusalem, taumattu ngakapa eJerusalem ghe soghieiniela, me laghe aikolomieinila va, “See okae?”
11 Me lo atoa laghe kasukasu teeia laghe ue va, “Iesu oke, propete ia me aNasareti ia eGalilii.”
Iesu tale ale manga
(Mak 11:15-19; Luk 19:45-48; Jon 2:13-22)
12 Iesu ghe kupi ssola nongina ale ngeleka atiulu tale ale manga ateva me ghe sungi vella lo atoa laghe aaitauaa me laghe poppoli. Ghe sau etakila uneira tevoo atoa lo atoa laghe aikolikoliaa viliki veu me uneira aitokatoka lo atoa laghe aaitauaa ghila valusu va la poli. 13  Ais 56:7; Jer 7:11.Ghe uela etaira va, “Laghe pitila tale Uru ngai Manga ateva va, ‘Aleghi ale manga ateva la ghaseasea va ale ailooloo sae ia.’ Me am ngam eleiela arova ‘aleira ale niaisulia ia tau niainao atoa.’ ”
14 Mata salusalu etoa me tangorengorena atoa laghe mae sio tani taraia tale ale ngeleka atiulu tale ale manga ateva, me ghe ghelei emasinalala. 15 Namuu ta pristi etoa me tau ngai aapasunga atoa tale inangari nipaopao laghe tarala masi voto ghe ghelei me vaalua aliki etoa laghe aore tale ale ngeleka atiulu tale ale manga ateva tani ue va, “Tau sae ararina ateae Natuna ateva Deivit,” me ghe sessai etinginailala.
16  Sams 8:2.Me laghe kolomila Iesu va, “Unongonongo llo aliki etoa la ghauliaa?”
Iesu ghe liula me ghe uela va, “Ue. Me koti karika am ghe ritila inangari laghe piti elokoila laghe uela va,
“ ‘Ughe aimonomonosiaala lutu ngaliki etoa
va aue la tau sae ararim ateae.’ ”
17 Ghe kasu vulilala me ghe kupi ghoala tale masaliki taatara ateae me ia o voo ngateva ghe tokala tale masaliki eteva eBetani.
Iesu ghe kasikienaala ai eteae (fig)
(Mak 11:12-14, 20-24)
18 Elue talaua poopooa ghe mene laa sosso tale masaliki taatara ateae me ang ghe maamaloo. 19 Me ghe tarala fig ateae ghe tiitingina tale sama salana atikirighi me ghe lao akalakalangina sio etana me karika righi uenena, nim uruena ia, me ghe uela ta fig ateae va, “Karika aue umene kuneaa righi uem.” Me arovaeaa ta fig ateae ghe mmatela.
20 Nau eteva disaepolo atoa laghe tarala isaa o voto laghe soghiaala me laghe kokkolomi va, “Vaalua me arovaeaa nonga ta emmatela?”
21  Mat 17:20; Luk 17:6; 1 Ko 13:2; Jon 14:12.Iesu ghe liula me ghe uela etaira va, “Aghaaulia ngakoronna etaimim va arova am aikaaiaa me karika nannaaimim eghaaghalua, karika aue am ghele ghelei nonga voto nongina llo elutula tale fig ateae, ta am rooroo tani ue ta ia o motouru eteva va ekasu me eghoa katuu elamana me aue ghele ghelei. 22  Mat 7:7-11; 18:19.Arova am aiesoaa, aue am ghaa saa ase voto aue am kokkolomi tale nilooloo sae.”
Nikokkolomi tale matuutulienaane Iesu
(Mak 11:27-33; Luk 20:1-8)
23 Iesu ghe kupi ssola tale ale ngeleka atiulu tale ale manga ateva, me nau ghe tiuaala tani apasunga, namu ngatoa ta pristi etoa me lo atoa laghe naanamuu ta taumattu ngatoa laghe mae sio etana, me laghe kolomiela va, “See ghe tau aatu sio matuutuliena etam, me see ghe sungiola tani mae ghelei isaa oia voto?”
24 Iesu ghe liula me ghe uela etaira va, “Akolomiem mua tale kateva nikokkolomi, me arova am liu ia o nikokkolomi eteva, aue aghauliaa va see ghe tau mae sio matuutuliena etaghi. 25 Ia Jon ghe asuu taumattu, see ghe tau lao sio matuutuliena etana, taumattu ngatoa, o God?”
Me laghe tiuaala tani aissakea elome etaira. Laghe ue va, “Arova ita ue va, ‘God,’ aue eue teeita va, ‘Me vaalua me karika am ghe aaiesoaa etana?’ 26  Mat 14:5.Me arova ita ue va, ‘Ta nim taumattu,’ ita maamatauta taumattu ngatoa poli ila akapa la ue va Jon propete ia.”
27 Liuna avalua o laghe liula me laghe uela ta Iesu va, “Karika ami kilakila.”
Me Iesu ghe uela etaira va, “Aghi tee, karika aue aghauliaa etaimim va see ghe tau mae sio matuutuliena etaghi.
Kiukiu niaimatoonga ateae ta tue me nenga alua
28 “Vaalua am annaa tale kiukiu eteae toko? Kateva taumattu natuna taita alua ghe lao sio ta mua ateva, me ghe uela va, ‘Natughu, laa uungu tale utani uaeni.’
29 “Me mua ateva ghe uela etana va, ‘Karika aue alao,’ vara me ghe nnaa aioghioghiaala me ghe lao sio.
30 “Me tamairarua ghe mene auliaala isaa o inangari ta mene aiaaghaluena ateva aliki. Ia o lo ateva aliki ghe liula me ghe uela va, ‘Ue, namu ngateva, aue alao,’ me karika ghe lao sio.
31 “See ta ngetairarua ghe gheleila llo tamairarua ghe aloanna?”
Laghe liula me laghe uela va, “Aitiutiu eteva.”
Me Iesu ghe uela etaira va, “Aghaaulia ngakoronna etaimim va aighaa takis atoa, me vause ngetapaa salana atoa ngeila muemueinam sso tale ararimangalina ateva God. 32  Luk 3:12; 7:29-30.Poli Jon ghe mae sio etaimim tani apasunga salana ghulughuluena, me karika am ghe aiesoaa llo ghe auliaala, nim aighaa takis nonga atoa me vause ngetapaa salana atoa laghe aiesoaa. Me am ghe taatara poi voto me karika am ghe nanna ngaioghioghiaa me am ghe aiesoaa etana.
Kiukiu niaimatoonga tale sesa tau ngeutana atoa laghe aaitaraa
utani uaeni etingiu
(Mak 12:1-12; Luk 20:9-19)
33  Ais 5:1-2.“Am mene nongo kateae kiukiu niaimatoonga. Kateva taumattu ghe pasala utani uaeni etingiu tale kosane ateva, me ghe iri taliaala valavala ateae me ghe kaila aiposoaa uaeni eteva, me ghe atulula aitiketike ateva, me ghe taue lao sio ta katoa tau ngeutana tani aitarainia, me ghe kasu emasaula. 34 Nau utana atingiu ghe massola, ghe suula kapuna tau ngai nongonongo anna atoa tani laa ghaa righi uenenna utani uaeni etingiu.
35 “Lo atoa laghe aitaraa utana atingiu laghe kune atokailala: laghe paru emaamatela kateva, me laghe uvi ematela kateva, me aiaakotonna ateva laghe osaiela. 36 Me ghe mene suu tau lao sio mene katoa tani kapuna tau ngai nongonongo anna etaira, oroiaaira elaulau lo atoa laghe lao akasina sio. Tau ngai toi utana atingiu laghe ghelei teeilala voto nongina lo atoa laghe muemueainilala. 37 Airuuruu ghe suula natuna ateva tani lao etaira, poli ghe ue va, ‘Aue la oneoneaa natughu eteva.’
38  Mat 27:18.“Me nau tau ngai toi utana atingiu laghe tarala natuna ateva, laghe sama aitauaala elome etaira va, ‘Lo ateva aue eghaa utana atingiu okae. Ita laa uvi ematea me ita ghaa voto aue peina.’ 39  Hib 13:12.Mausina avalua o me laghe ghaaiela me laghe sau velue ghoala eleka tale utani uaeni etingiu me laghe uvi emateala.
40 “Liuna avalua o me lo ateva umana ia utani uaeni etingiu nau erekata, sa ateva aue egheleia ta lo atoa laghe aaitarainia?”
41 Laghe liula me laghe uela va, “Aue eghelei voto sesaaili tale ila o sesa taumattu ngatoa, me aue emene taula utani uaeni etingiu ta mene katoa ppae lo atoa aue la taula uaeni etana nau la pariki.”
42  Sams 118:22-23; Rom 9:33; 1 Pita 2:6-8.Iesu ghe uela etaira va, “Koti am ghe ritila tale Uru ngai Manga ateva, eue va,
“ ‘Atu eteva tau ngai atulu ale atoa laghe ratiela
ghe aitiutiula tale atu ekapa atoa tani suei ale ateva.
Vau eteva ghe gheleila isaa o voto,
me taataraane masinaaili ta mataita.’
43 “Liuna avalua o me aghaauliaa etaimim va ararimangali eteva epona liu aue God eghaa velua etaimim me emene tauela ta lo atoa taumattu aue la nongo usilainia. 44 Lo ateva aue ekatuu saoaa tale ia o atu eteva aue etakotokoto, me arova atu eteva ekatuu saoaa etana aue etaputuputu.”
45 Nau eteva namu ngatoa ta pristi etoa me Paresi etoa laghe nongola ta Iesu ghe auliaala ia o kiukiu niaimatoongana ateae, laghe kilala va ghe aauliaa teeila. 46 Laghe paepae tikirighi salana tani kuneia, me laghe maamatauta taumattu ngatoa poli ila laghe ue va Iesu propete ia.

21:5: Sek 9:9.

21:9: Sams 118:25-26; 148:1.

21:13: Ais 56:7; Jer 7:11.

21:16: Sams 8:2.

21:21: Mat 17:20; Luk 17:6; 1 Ko 13:2; Jon 14:12.

21:22: Mat 7:7-11; 18:19.

21:26: Mat 14:5.

21:32: Luk 3:12; 7:29-30.

21:33: Ais 5:1-2.

21:38: Mat 27:18.

21:39: Hib 13:12.

21:42: Sams 118:22-23; Rom 9:33; 1 Pita 2:6-8.