17
Vilikina Iesu ghe mene isaa ppaela
(Mak 9:2-13; Luk 9:28-36)
Ghaonomo (6) nau ghe lange sio me Iesu ghe kolola Pita, Jeimis me Jon nengana Jeimis, me ila nonga laghe saela tale motouru eteva saesaenaaili ia. 2 Pita 1:16-18.Tale ia o voto ateva taataraane Iesu ghe aikolikoliaala emua ta mataira. Matana ghe lallaa arova sinaka ateva, me ghinnanina ghe usola arova mallanga ateva. Vara me Moses me Elaija lalu ghe kaurekatila me lalu ghe tiuaala tani sama tee Iesu.
Me Pita ghe uela ta Iesu va, “Vau eteva, masinaaili ta ita sae mae oia. Arova uanna, aue aghelei kotolu ale paapali, kateva alem ia, me kateva alena ia Moses, me kateva Elaija.”
Sams 2:7; Ais 42:1; Mat 3:17; Mak 1:11; Luk 3:22; Diut 18:15.Pita ghe aippooaa nonga me kookoo ngateva mallanginaaili ia ghe akoulala me lingi ngalo ateva elome tale kookoo ngateva ghe uela va, “Ia o natughu eteva aghaailousieinia, me masimasiaaghi ta ngetana namungaili. Am nongoa.”
Nau eteva disaepolo atoa laghe nongola, laghe aso siola tapaa kosa, mataira ghe tau siola euu. Me laghe matautu etinginala. Iesu ghe lao sio me ghe posolala me ghe uela etaira va, “Am totula. Am rau mene matautu.” Nau eteva laghe atangaro saela, karika laghe tarala righi taumattu ta laghe tarala nonga Iesu.
Nau laghe mae siosio tale motouru, me Iesu ghe ttoieinilala va la rau mene auliaa ta mene teva saa llo laghe tarala lomosina ta Natuna ateva Taumattu ngateva etotu tale nimate.
10  Mal 4:5.Me disaepolo atoa laghe kolomiela va, “Vaalua me tau ngai aapasunga tale inangari nipaopao la ue va Elaija aue etani muemue mae?”
11 Iesu ghe liula me ghe uela va, “Elaija aue emae akasina tani ghelei emasina akapa voto. 12  Mat 11:14.Me aghaauliaa etaimim va Elaija ghe mae sio me karika laghe tara kilaiela, me laghe ghelei teeiela isaa akapa voto laghe anna tani ghelei etana. Tale ie nonga o salana atikirighi Natuna ateva Taumattu ngateva aue eghaa nimmarikana ta nimaira.” 13  Luk 1:17.Me nannaaira disaepolo atoa ghe vira mene masalikela tani kila va ghe auliaa Jon tau ngai aasuu ia etaira.
Taita arighi raroai eteva ghe tokatoka etana ghe masinala
(Mak 9:14-29; Luk 9:37-43)
14 Nau laghe rekatala nongina taumattu ngatoa, taita ateva ghe lao sio tani tara Iesu me ghe suuiaala emua ta Iesu. 15 Me ghe uela va, “Vau eteva, ualousiusi tee natughu taita arighi, poli eoo me egheeleia esessaaili me oroiaata ta ekaakatuu velu sae tale kuraa me tale manu tee. 16 Amaeainie sio ta kapum disaepolo atoa me karika la roola tani ghelei emasinaia.”
17 Me Iesu ghe liula me ghe uela va, “Am lo ateva oia vituu, karika righi uneimim niaiesoaa, nannaaimim me gheeleiaaimim karika ghulughuluena. Ghaisaata aue atoka aitauaa teeiem? Me aue ghaisaata aue atoiem va am aiesoaa? Am ghaa mae sio aliki eteva etaghi.” 18 Iesu ghe paola raroai eteva, me ghe kasu vulila aliki eteva me ia arau o nau eteva, aliki eteva ghe masinala.
19  Mat 10:1.Me disaepolo atoa laghe lao sio tani tara Iesu nau ie nonga me laghe kolomiela va, “Vaalua me ami karika ami roola tani tiu velu raroai eteva?”
20-21  Mat 21:21; Mak 11:23; Luk 17:6; 1 Ko 13:2.Iesu ghe liula me ghe uela va, “Poli uneim niaikaaiaa ghaunaaili. Aghaaulia ngakoronna etaimim va, arova uneimim niaikaaiaa naanamungaane nongina katu ue ngai erighi ghaunaaili ia (mastet), am rooroo tani ue ta motouru eteva o va, ‘Kasula ona me umene lao teke,’ aue ghele kasu. Aue am rooroo tani ghelei voto akapa.”* Kasina uru ngai laghe pitila, laghe piti teela, 21 Isaa o ase voto karika erooroo tani lutu arova karika ita tam nae me ita tam pure.
Aiaaghaluene Iesu ghe uela va
aue emene totu
(Mak 9:30-32; Luk 9:43-45)
22  Mat 16:21.Nau eteva laghe mae aitauaa sio eGalilii me Iesu ghe uela etaira va, “Natuna ateva Taumattu ngateva aue la tauela ta nimaira taumattu ngatoa. 23 Aue la uvi ematea me vara aiaakotonna ateva nau me aue emene totu.” Nau disaepolo atoa laghe nongola laghe alousiusila.
Iesu ghe taula takis moni pei tale ale manga ateva
24  Eks 30:13; 38:26.Vara me Iesu me kapuna disaepolo atoa laghe laa rekata sio eKapenium, me lo atoa taumattu laghe ghaaghaa takis moni pei tale ale manga ateva laghe uela ta Pita va, “Kapuimim tisa ngateva eveluvelu takis tale ale manga ateva?”
25 Me Pita ghe uela va, “Ue, eveluvelu.”
Me Pita ghe kupi ssola tale ale ateva, me Iesu ghe sama akasinala tani ue ta Pita va, “Saemon, uannaa va kingi etoa tale kosa ateva oia la ghaaghaa takis tale ase voto atoa ta see atoa, ta kapuira atoa o ta mene katoa ppae?”
26 Me Pita ghe uela va, “La ghaaghaa takis ta mene katoa ppae.”
Me Iesu ghe uela etana va, “Mausina avalua o me kapuira atoa la tam tautaula takis. 27 Ta rau gheleila va esessaila etaita, siola tale ateo talia ngateae me uvelu ghoa unem airrekati eteae. Me nau urrekati aitiutiu eteva kko, uoti paane ateva, me aue ughaa viliki veu etivilau. Ughaaia me ulaa tauela etaira aipoli kaluitalua takis.”

17:2: 2 Pita 1:16-18.

17:5: Sams 2:7; Ais 42:1; Mat 3:17; Mak 1:11; Luk 3:22; Diut 18:15.

17:10: Mal 4:5.

17:12: Mat 11:14.

17:13: Luk 1:17.

17:19: Mat 10:1.

17:20-21: Mat 21:21; Mak 11:23; Luk 17:6; 1 Ko 13:2.

*17:20-21: Kasina uru ngai laghe pitila, laghe piti teela, 21 Isaa o ase voto karika erooroo tani lutu arova karika ita tam nae me ita tam pure.

17:22: Mat 16:21.

17:24: Eks 30:13; 38:26.