3
Jon tau ngai aasuu ia
(Mak 1:1-8; Luk 3:1-9, 15-17; Jon 1:19-28)
Tale isaa o nau Jon tau ngai aasuu ia ghe mae sio me ghe tokatoka tale voto karika righi taumattu etana eJiudia. Ghe poppooaa tale taumattu ngatoa. Mat 4:17; Mak 1:15.Ghe ue va, “Am nna ngaioghioghiaa poli ararimangali ngepona liu eteva ange aakalakalaa.” Ais 40:3.Ia o taumattu ngateva ta Jon, God ghe aulieiniela ta propet Aisaea va,
“Tale voto ateva karika righi taumattu etokatoka etana, lingi ngalo taumattu ngateva ekolokolo, eue va,
‘Am aimonomonosiaa salane atikirighi Vau eteva,
am ghelei eghulughuluenala akapa salane.’ ”
2 Ki 1:8.Unna aiaasae Jon laghe gheleila tale uu kamolo, me ghe ai-iriaa paisi eteae viliki vulumakao ia. Ghe namanama toto me iruena nge tapaa tuvui. Tale isaa o nau taumattu nge Jerusalem me isaa akapa eJiudia me taumattu ghe tokatoka kalakalaa tale ateo ateae eJodan laghe mae sio ta Jon. Laghe aaulia ngaotu kaluira ssavoto me ghe aasuula tale ateo ateae eJodan.
Mat 12:34; 23:33.Jon ghe taatara va oroieili Paresi me Sadiusi etoa laghe mae sio va easuula. Vara me ghe uela etaira va, “Am nongina va natuira iem katu ngatoa! See euela etaimim va am ilou vuli sessaiaane Vau eteva ange anna tani lutu etaimim? Am kuneaa righi ueimim tani apasunga va ngam ghe vella kaluimim ssavoto. Jon 8:33, 39; Rom 4:12.Am rau mene ue va, ‘Ami tuvuna amami Abraham.’ Poli aghaauliaa etaimim va God erooroo tani ghelei isaa o atu etuvuna Abraham. 10  Mat 7:19; Luk 13:6-9.Kulum ateva aimonomonosiaanna ia tani tue akatuu ai, me isaa o ai karika ekuukuneaa masi uene aue la tue me la sau velu sae tale kuraa ateae.
11  Jon 1:26-27, 33; Apos 1:5.“Aghi aghaasuuem tale manu tani apasunga va ngam ghe nna ngaioghioghiaala. Me taumattu ngateva auena emae, ia sarasarakaniaane elaulau sarasarakaniaaghi, karika masi taumattu ngieghi tani sau unna aikasukasu. Ia aue eaasuuem tale Spirit Manga ateva me tale kuraa ateae. 12 Ia emaemae arova taumattu ngateva eposoposo unna poko ateva aisaraki uiti, tani pola uiti me kou uiti. Me eatoka aitauaa uiti tale ale ngai atoka uiti eteva, me aue evelu sae kou uiti tale kuraa ateae karika erooroo tani pala.”
Jon ghe asuula Iesu
(Mak 1:9-11; Luk 3:21-22)
13 Tale isaa o nau Iesu ghe kasula eGalilii me ghe mae sio eJodan va Jon easuua. 14 Jon ghe gheeghelei rungainia tani ue va, “Emaamasina arova io uasuueghi, vaalua me umae sio etaghi?”
15 Iesu ghe liula etana va, “Masina. Ghaine ughelei nongina aghauliaa. Tale isaa o salana, ita ghelei isaa akapaaili voto God ealoanna va ita ghelei.” Liuna avalua o me Jon ghe aimulisi teela inangarina Iesu. 16  Jon 1:32.Nau Jon ghe asuula Iesu, Iesu ghe laa sae tingina epona, me epona liu ghe otiela me ghe tarala Spiriti eteva kanna ia God ghe sio mae nongina ghila ateva valusu ia, me ghe toka saoaala etana. 17  Sams 2:7; Ais 42:1; Mat 12:18; 17:5; Luk 9:35.Me epona liu kateva lingi ngalo ghe ue va, “Ia o natughu eteva aghaailousieinia, me masimasiaaghi ta ngetana namungaili.”

3:2: Mat 4:17; Mak 1:15.

3:3: Ais 40:3.

3:4: 2 Ki 1:8.

3:7: Mat 12:34; 23:33.

3:9: Jon 8:33, 39; Rom 4:12.

3:10: Mat 7:19; Luk 13:6-9.

3:11: Jon 1:26-27, 33; Apos 1:5.

3:16: Jon 1:32.

3:17: Sams 2:7; Ais 42:1; Mat 12:18; 17:5; Luk 9:35.