2
Tau ngalomasaanga atoa laghe mae sio tani tara Iesu
Meri ghe molenaala Iesu eBetlehem nge Jiudia nau ta King Herot. Iesu ang ghe lutula me emulina tau ngalomasaanga atoa, tale pai nge sinaka esae laghe mae sio eJerusalem Nam 24:17.me laghe aaikolomaa see va, “Eaa ia aliki eteva ghe lutula, kapuira Kingi ia aJiu etoa? Ami ghe tarala kattona ateva tale pai nge sinaka esae ativilau, me ami mae sio tani kkaueinia.”
Nau eteva King Herot ghe nongola isaa o inangari ghe annangailiila, me tee ila akapa taumattu nge Jerusalem atoa, ila tee laghe anna ngatingina. Vara me ghe kolola namu ngatoa tana pristi me tau ngalomasaanga atoa tale inangari nipaopao kapuira ila taumattu ngatoa, laghe mae sio tani velu eitauaa, me ghe kolomilala va eaa Mesaea ngateva aue elaa lutu. Me laghe liula etana va, “Aue elutu eBetlehem nge Jiudia. Poli propete ateva ghe pitila inangari isaa avalua toko,
Maeka 5:2; Jon 7:42.“ ‘Me io Betlehem tale kosa nge Jiuda,
karika tani ghaunaaili ararim ateae tale isaa akapaaili masaliki nge Jiuda,
ta poli ta ngetam aue taumattu ngateva namuu ia aue etingina.
Me ia aue eaitoiaa kapughu aIsraeli etoa.’ ”
Herot ghe nongola isaa o inangari me ghe suu eisuliaala inangari ta tau ngalomasaanga nge sinaka esae atoa va la laa taraia. Nau eteva laghe lao sio, ghe kolomi emasinailala va, “Elovisa am ghe tani tarala katto ateva ghe kaurekatila?” Vara me ghe sungilala va, “Am lao sio eBetlehem, me am laa pae aotu va eaa ang ghele lutula ia o aliki eteva. Nau eteva am tani taraia am mene mae auliaa etaghi, me aghi tee alaa kkaueinia.”
9-10 Nau laghe ruula tani nongo inangarina Kingi, laghe kasula. Laghe laolao me laghe mene tarala katto ateva, laghe taraiela esinaka esae. Nau eteva laghe mene tarala katto ateva laghe masimasieiliila. Ia o katto ateva ghe muemueinila elaolao me ghe tokala epona kona aliki eteva ghe asoaso. 11  Sams 72:10-15; Ais 60:6.Tau ngalomasaanga atoa laghe kupi ssola tale ale ateva, me laghe tarala aliki eteva me kinna ta Meri. Laghe tturru siola me laghe kkaueiniela, me laghe otila uneira aikaai, me laghe kapela golo, frankinsens,* frankinsens frankinsens masi voto aighelei aiaavusuvusuena. me murr murr voto la raarariaa tale taumattu matena. tani taula etana. 12 God ghe auliaala kieira tale niasoasopoi va la rau mene lao nongina Herot etokatoka, me laghe lao ppae sio tale katikirighi salana me laghe lao sio tanganueira.
Josep, Meri me aliki eteva laghe siola eIjip
13 Laghe kasula, me kapuna ensolo ateva Vau eteva ghe rekataala ta Josep, tale niasoasopoi eteae. Ensolo ateva ghe uela etana va, “Totula, me ughaa aliki eteva me kinna, me amatolu kasu parasi sio eIjip. Am sio toka eIjip, aue aghauliaa etam va elovisa am mene kiri sae. Poli Herot epaepae aliki eteva tani uvi ematea.”
14 Josep ghe totula me ghe ghaala aliki eteva me kinna, me eleivoo arau laghe siola eIjip. 15  Osea 11:1.Josep ghe tokala eIjip me ghe ghaala nau eteva Herot ghe matela. Isaa o voto ghe lutula tani akaurekati llo Vau eteva ghe auliaala ta propete ateva emua arau. Ghe uela va, “Natughu taita ateva ghe tokatoka eIjip, me aghe mene kolo veluela eIjip.”
King Herot ghe auliaala va la uvi emate aliki taita atoa
16 Nau eteva Herot ghe kilala va tau ngalomasaanga atoa laghe kameala me karika laghe mene kiriaa lao sio, ghe sessai emateala, me ghe uela va la uvi emate isaa akapaaili natu ngaliki taita eBetlehem me llo masaliki etokatoka akalakalaa, aliki aneira ninamanama etittiuaa ta ghaluae me esiosio aloi, poli tau ngalomasaanga atoa laghe uela va laghe tarala katto ateva ghe kaurekatila ghaluae ninamanama ang ghe lange sio. 17 Llo propete Jerimaea ghe auliaala ang ghele tani kauerekatila, ghe uela va,
18  Jer 31:15; Aitiutiu 35:19.“Laghe nongola lingi ngalo ateva eRama.
Laghe ngangngala me laghe ale amate,
Resol ghe ngangngala natuna atoa.
Karika ghe aloanna righi airuui ngalo,
poli ila akapa natuna atoa ngila ghe matela.”
Josep me Meri lalu ghe kiri saela eNasareti
19 Nau Herot ghe matela, ensolo ateva ghe rekatala ta Josep tale niasoasopoi eteae eIjip 20 me ghe auliaala etana va, “Ughaa aliki eteva me kinna me amatolu mene sae eIsrael. Ta lo atoa laghe aaloanna tani uvi emate aliki eteva angila ghe mate akapala.”
21 Josep ghe totula me ghe ghaala aliki eteva me kinna me laghe saela eIsrael. 22 Vara me Josep ghe nongola va ouna ateva King ta Arkelaus ghe ghaala liuna ateva tamana ta Herot eJiudia me ghe matautula tani lao. Vara me God ghe auliaala kiena tale niasoasopoi eteae va erau mene toka eJiudia, me ghe saela eGalilii. 23  Ais 11:1; 53:2; Luk 2:39; Jon 1:45.Ghe lao sio tani toka tale masaliki eteae laghe aseasea va eNasareti. Isaa o llo propete atoa laghe auliaala ghe tani kaurekatila va, “La aseasea va aNasareti ia.”

2:2: Nam 24:17.

2:6: Maeka 5:2; Jon 7:42.

2:11: Sams 72:10-15; Ais 60:6.

*2:11: frankinsens frankinsens masi voto aighelei aiaavusuvusuena.

2:11: murr voto la raarariaa tale taumattu matena.

2:15: Osea 11:1.

2:18: Jer 31:15; Aitiutiu 35:19.

2:23: Ais 11:1; 53:2; Luk 2:39; Jon 1:45.