8
Iesu ghe saela tale motouru eteva ararina ateae eOliv. Elue talaua poopooa ghe mene ssola tale ale manga ateva, me taumattu ngakapa atoa laghe mene mae sio tani taraia, me ghe toka siola, me ghe tiuaala tani apasunga etaira. Vara me Paresi etoa me tau ngai aapasunga ngatoa tale inangari nipaopao ngila ghe reerekataa vause ateva etana. Laghe taraiela ghe aso teela taita ateva karika manna ia, me laghe atinginaiela elome ta mata taumattu ngatoa. Me laghe uela ta Iesu va, “Tisa, ia oia vause ateva easoaso tee taita ateva karika manna ia, me ami ghaaiela. Lev 20:10; Diut 22:22-24.Tale inangari nipaopao Moses ghe uela va ia oia ase vause ateva egheelei evalua o pei nikumu ematea. Me io, aue uue va saa?” Laghe aaulia ngavalua o tani tootoonga Iesu, me saa llo ghe auliaa aue laghe tingina etana tani ghelei niaisakei etana.
Iesu ghe tturru siola euu, me ghe tiuaala tani pitipiti tale vuuvuu nimane ateva nonginaaili va karika ghe nongonongola. Diut 17:7.Laghe mene kookolomia, me Iesu ghe tinginala, me ghe uela etaira va, “Lo ateva elome etaimim etam gheelei righi voto sesa, ughaa tiulu atu, me io uaitiutiu tani kumua.” Vara me ghe mene tturru siola euu, me ghe mene tiuaala tani pitipiti.
Me lo atoa laghe nongola, laghe tiuaala tani kasu kateva kateva, ghe tiuaala ta namu ngatoa, me ghe laa ruu sio tale airuuruu eteva taumattu. Me Iesu nonga me vause ateva lalu ghe tokala. 10  Iesu ghe mene tingina saela, me ghe uela etana va, “Eaa ila? Karika teva eanna tani tau aatu sesa aipolipoli etam?”
11  Jon 5:14.Ghe liula me ghe uela va, “Karika teva, namu ngateva.”
Me Iesu ghe uela va, “Aghi tee atam anna tani tau aatu sesa aipolipoli etam. Kasula, me unim ruu tani ghelei ssavoto.”
Iesu mallanga ia tale kosa ateva
12  Ais 49:6; Jon 1:4-9; 9:5; 12:46.Iesu ghe mene uela ta taumattu ngatoa va, “Aghi mallanga ieghi tale kosa ateva oia. Lo ateva eaimuli teeieghi, karika aue ekasu tale saurrom ateva, ta aue eghaa lo ateva o mallanga etautau aatu maulue.”
13  Paresi etoa laghe nongola, me laghe uela ta Iesu va, “Io nonga uaaulia ngaotu gheeleiaam me uunguaam. Liuna avalua o me inangarim karika koronna.”
14  Jon 5:31-32; 7:28.Iesu ghe liula me ghe uela va, “Koronna va aghaulieinaghi nonga, me inangarighi koronna. Ta poli akilakila tanganueghi me eaa alaolao, me am, am tam kilakila tanganueghi me eaa aue alao. 15  Jon 12:47.Am, am gheelei niaisakei tale taumattu nongina gheeleiaa kosa ateva, me aghi karika. Karika agheelei niaisakei tale teva taumattu. 16  Jon 5:30; 8:29.Arova aghele ghelei niaisakei aue aghele ghelei ekoronna poli karika va aghi nonga aue aghele ghelei, ta aghi me Tamaghi ghe sungieghila aue angalu ghele ghelei. 17  Diut 19:15.Uneimim inangari nipaopao eue va, arova ghalua taumattu lalu auliaa inangariirarua me elao aitauaa, isaa o inangari am vira kaili ekoronna. 18  1 Jon 5:9.Aghi aghaaulia ngaotu uunguaaghi me gheeleiaaghi, me Tamaghi, ia o ghe sungieghila, ie tee eaauliaa uunguaaghi me gheeleiaaghi.”
19 Vara me laghe kolomiela va, “O eaa ia tamam?”
Iesu ghe liula me ghe uela va, “Arova am kilakilaieghi, aue am ghele kila Tamaghi, me poli am tam kilakilaieghi, karika aue am kila Tamaghi.” 20  Jon 7:30.Iesu ghe aauliaa isaa o inangari kalakalaa tale ale atiulu laghe kaakaai viliki veu etana tale ale manga ateva. Karika teva taumattu ghe anna tani kuneia, poli nauna karika ghe mae.
Karika am rooroo tani lao nongina alaolao
21  Jon 7:34; 13:33.Iesu ghe mene uela etaira va, “Aue akasu vuliem, me aue am pae poieghi, me am mate tee kaluimim ssavoto. Karika am rooroo tani lao nongina aue alao.”
22  AJiu etoa laghe aikolomieinila va, “Vaalua me eue va, ‘Karika am rooroo tani lao nongina aue alao’? Koti enim aloanna tani uvi ematea, no?”
23  Jon 3:31.Iesu ghe uela etaira va, “Am, tanganueimim oia euu, me aghi, tanganueghi epona liu, me am taumattu tale kosa ateva oia, me aghi karika. 24 Aghaauliaa etaimim va aue am mate tee kaluimim ssavoto, poli arova am tam aiesoaa va aghi see, aue am mate tee kaluimim ssavoto.”
25 Me laghe kolomiela va, “Io see io?”
Me Iesu ghe uela etaira va, “Aghi ia o taumattu ngateva aghe aulieiniela etaimim emua arau. 26 Oroiannaaili voto arooroo tani auliaa tani aotu gheeleiaaimim karika masina, me tani ghelei niaisakei etaimim. Ta lo ateva aghaaulieinia koronna ia, poli lo ateva ghe sungieghila koronna ia, me aghi aghaulia ngaotu tale taumattu tale kosa ateva saa voto aghe nongola etana.”
27 Karika laghe kilakila va Iesu ghe aauliaa Tamane. 28  Jon 3:14.Iesu ghe ue etaira va, “Nau eteva aue am avukala sae Natuna ateva Taumattu ngateva, me aue am vira mene kila va aghi see. Me karika agheelei righi voto ta nannaaghi, ta agheelei nonga voto Tamaghi ghe apasungaala. 29 Lo ateva ghe sungieghila etokatoka teeieghi. Karika etautau velueghi va aghi nonga atokatoka, poli nau ekapa atoa agheeghelei llo voto ealoanna.” 30 Nau taumattu ngatoa laghe nongola inangarina, oroi ila lo atoa laghe aikaaiaala etana.
Koronna inangari aue egheleiem am toka amasina
31 Vara me Iesu ghe uela ta lo atoa aJiu laghe aaiesoaa etana va, “Arova nau ekapa atoa am aimuli tee inangarighi, am aue kapughu disaepolo tuungi iem, 32 me aue am kila koronna inangari, me llo koronna aue gheleiem am ruu tani nim uungu ta katoa me karika am tokatoka tale aloannaaimim.”
33  Mat 3:9.Laghe liula me laghe uela va, “Ami tuvuimami ta Abraham, karika teva etaimami enim uungu me karika etokatoka tale aloaloannaane. Vaalua me uue va, ‘Aue am ruu tani uungu ta katoa’?”
34  Rom 6:16, 20.Iesu ghe liula me ghe uela va, “Aghaaulia ngakoronna etaimim va lo ateva enim toka gheelei voto sesa, ia tau ngai uungu ia tale voto llo sesa, karika etokatoka tale aloannaane. 35 Tau ngai nongonongo anna ateva enim tokatoka tau tee vauna ateva. Natuna nonga ateva vauna ateva aue etoka teeia nau ekapa atoa. 36 Arova natuna ateva egheleiem am ruu tani uungu ta katoa, aue am vira ruu tani uungu ta katoa. 37 Akilakila va tuvuna am Abraham, me poli inangarighi karika elome tale urunguitaniimim, me am aloanna tani uvi emateaghi. 38 Voto aghe tarala ta Tamaghi, aghaauliaa. Voto am ghe nongola ta tamaimim ateva am gheeghelei.”
Am tamaimim ateva ta Satana
39  Mat 3:9.Laghe liula me laghe uela ta Iesu va, “Ami tuvuimami eteva ta Abraham.”
Me Iesu ghe uela etaira va, “Arova tuvuna am Abraham aue am ghele ghelei voto nongina Abraham ghe gheelei. 40 Nau eteva aghaauliaa voto koronna aghe nongola ta God, am aloanna tani uvi emateaghi. Abraham karika ghe gheelei evalua o. 41  Ais 63:16.Am, am tani gheelei nonginaaili tamaimim ateva.”
Me laghe uela etana va, “Vara natu ngerengere iemami? Ami kateva nonga tamaimami God ta ngetana.”
42 Iesu ghe uela etaira va, “Arova natuna iem God, aue am ghele aielousieinaghi, poli aghe kasula nongina etokatoka. Karika nim nannaaghi va aghe sio mae, ia ghe sungieghila tani sio. 43 Vaalua me karika am nongonongo kila inangarighi? Poli karika am rooroo tani nongo inangarighi, 44  1 Jon 3:8.am tamaimim ateva ta Satana, poli am aloanna tani ghelei voto ealoanna. Ia emua arau ghe aiuuvi ematela, me karika eaauliaa righi koronna poli karika righi koronna etana. Nau eaauliaa kamena, euusila ngarau gheegheleiaane kamena. Poli ia ekamekame, o tamaira akapa ia lo atoa la kamekame. 45 Ta poli aghaauliaa voto koronna, karika am aikaaiaa etaghi. 46  2 Ko 5:21; 1 Pita 2:22.Teva etaimim erooroo tani auliaa righi gheeleiaaghi karika masina? Arova aghauliaa koronna, vaalua me am tam aikaaiaa ta ngetaghi? 47  1 Jon 4:6.Lo atoa natuna ila God, aue la nongo usilaa inangarina, me am, karika am aloanna tani nongo inangarina, poli karika va natuna am God.”
Iesu me Abraham
48  Mak 3:21-22.Me aJiu etoa laghe liula me laghe uela ta Iesu va, “Inangariimami ami aauliaa koronna va io aSameria io, me raroai eteva etokatoka etam, va?”
49 Iesu ghe liula me ghe uela va, “Karika teva raroai etaghi, ta anim tautau sae ararina ateae Tamaghi, me am aasiosio ararighi eteae. 50 Me aghi karika aghanna tani ghelei ararighi eteae. Kateva nonga eanna tani tau sae ararighi eteae, me ia tau ngai ghelei niaisakei ia. 51  Jon 5:24.Aghaaulia ngakoronna etaimim va arova lo ateva enongo usilaa inangarighi, ia o taumattu ngateva karika aue etara nimate.”
52 Me aJiu etoa laghe uela etana va, “Ia oia ngami kilala va raroai eteva etokatoka etam, poli Abraham me mene katoa propete ngila ghe matela. O me uue va, ‘Lo atoa la nongo usilaa inangarighi karika aue la ateateaa nimate.’ 53 Vara io va namuu io ta tuvuimami eteva ta Abraham me mene katoa propete ngila ghe matela? Vara mene see etam?”
54 Iesu ghe liula me ghe uela va, “Arova aghele tau sae ararighi eteae, ararighi eteae nim kapa ia. Me Tamaghi, ia o am ue va kapuimim Goto ia, etautau sae ararighi eteae. 55 Am karika am kilakilaia. Aghi nonga akilakilaia. Arova aghele ue va karika akilakila, aue aghele kamekame nongina am tau nikamekame iem. Aghi akilakilaia, me anongonongo usilaa inangarina. 56 Tuvuimim ateva ta Abraham ghe masimasieiliila tani tara isaa oia naughu. Nau eteva ghe tarala ghe masimasieiliila.”
57 Me aJiu etoa laghe uela etana va, “Meie! Anem ninamanama karika ghe nim sae ta ghalimangauluae (50), me vaalua ughe tarala Abraham?”
58  Jon 1:1.Iesu ghe uela etaira va, “Aghaaulia ngakoronna etaimim va auena Abraham ghe lutu, aghi ngaghe toka vella arau!* Iesu ghe ghaala ararina ateae God, nongina Eksodis 3:14 eaauliaa.59 Me ngila ghe reirei atu tani kumua. Iesu ghe aisuliaala, me ghe kupi ghoala tale ale manga ateva.

8:5: Lev 20:10; Diut 22:22-24.

8:7: Diut 17:7.

8:11: Jon 5:14.

8:12: Ais 49:6; Jon 1:4-9; 9:5; 12:46.

8:14: Jon 5:31-32; 7:28.

8:15: Jon 12:47.

8:16: Jon 5:30; 8:29.

8:17: Diut 19:15.

8:18: 1 Jon 5:9.

8:20: Jon 7:30.

8:21: Jon 7:34; 13:33.

8:23: Jon 3:31.

8:28: Jon 3:14.

8:33: Mat 3:9.

8:34: Rom 6:16, 20.

8:39: Mat 3:9.

8:41: Ais 63:16.

8:44: 1 Jon 3:8.

8:46: 2 Ko 5:21; 1 Pita 2:22.

8:47: 1 Jon 4:6.

8:48: Mak 3:21-22.

8:51: Jon 5:24.

8:58: Jon 1:1.

*8:58: Iesu ghe ghaala ararina ateae God, nongina Eksodis 3:14 eaauliaa.