12
Meri ghe kaola voto ateva masi ngusungusuaane ta kkena Iesu eBetani
(Mat 26:6-13; Mak 14:3-9)
Jon 11:1, 43.Kasi ghaonomo (6) nau ghe tokatoka me ghe laa ghaa nau Pasova, Iesu ghe mene siola eBetani, tanganue Lasarus, ia o Iesu ghe totuela tale nimate. Luk 10:40.Laghe gheleila ninamanama ateae tani amasimasi Iesu. Mata ghe aaikoita see inana, me Lasarus ghe tokatoka tee taumattu ngatoa laghe mae sio tani namanama tee Iesu. Luk 7:37-38.Meri ghe ghaala botolo ateva ghe kaakaai voto masi ngusungusuaane laghe gheleiela nonga tale oane natu ai erighi la aseasea va nadi ia me aipolina namungaili, me ghe kaoala ta kkena Iesu, me ghe uluulu kekena tale uu nguruna, me masi neina ateva ghe rooaala ale ateva tani aaoo.
Me kateva kapuna disaepolo, Jiudas Iskariot etana, ia aue etau lao Iesu ta tau ngai ssateena atoa, ghe uela va, “Vaalua me karika am rooroo tani tauela va la poli ia okae voto ateva masi ngusungusuaane ta kotolu ai (300) silva koen,* silva koen Silva koen ativilau (denarius) kateva nau aipolina. me am ghele taula ta lo atoa karika righi peiira?” Jiudas ghe aauliaa isaa o inangari karika va poli ghe annaa llo taumattu karika righi peiira, ghe auliaa poli ia tau niainao ia, me ia ghe posoposo aikaai viliki veu eteva, me kasina nau ghe aainao etana.
Iesu ghe liula me ghe uela etana va, “Tau veluela, poli eaatoka ia oia voto ateva masi neina, me aue elaa ghaa nau eteva aue amate, me la laa kaieinaghi. Diut 15:11.Lo atoa karika righi peiira, la tokatoka teeiem nau ekapa atoa, me aghi, karika aue atoka teeiem nau ekapa atoa.”
Namuu ta pristi etoa laghe aailoe tani uvi emate Lasarus
Oroieili aJiu etoa laghe kilala va Iesu eBetani. Liuna avalua o me laghe lao sio karika mausi Iesu nonga va laghe lao sio. Laghe lao tee sio poli laghe aloanna tani tara tee Lasarus, ia o Iesu ghe totuela tale nimate. 10 Liuna avalua o me namuu ta pristi etoa laghe aailoe va la uvi emate tee Lasarus, 11  Jon 11:45.ta mausi Lasarus me oroieili aJiu etoa ngeila ghe liuliu viliira ta pristi etoa, me ngeila ghe aaikaaiaa ta Iesu.
Iesu ghe kupi ssola eJerusalem nonginaaili kingi eteva
(Mat 21:1-11; Mak 11:1-11; Luk 19:28-40)
12 Vara mene kateva nau, me oroieili taumattu laghe saela eJerusalem tale Pasova ngateva, me laghe nongo teela va Iesu aue emae tee tale ia o nivelu eitaua ngateae. 13  Sams 118:25-26; Jon 1:49.Liuna avalua o me laghe ghaala uru ootou, me laghe lao sio tani sou Iesu tapaa salana. Laghe aaore me laghe ue va, “Ita tau sae ararina ateae God! God aue eghelei masi voto ta ia oia taumattu ngateva ghe mae sio tale ararina ateae! Ia kingi ia ta aIsraeli etoa!” 14 Iesu ghe ghaala donki eteva, me ghe laa sae toka etana, nongina inangari laghe pitila tale Uru ngai Manga ateva va,
15  Sek 9:9.“Natuna aliki vause ateva Saeon, urau mene matautu.
Am tara kapuimim kingi eteva emaemae
eiilou tale natu donki eteva.”
16  Jon 2:22.Isaa o nau kapuna disaepolo atoa karika laghe kilakila malloeana isaa o voto, me nau eteva God ghe vira mene tau saela ararina ateae Iesu, me laghe vira mene nnaala voto Uru ngai Manga ateva ghe auliaala, me vaalua me taumattu ngatoa laghe gheleila isaa o voto ta ngetana.
17 Lo atoa taumattu laghe tarala Iesu ghe kolola Lasarus tani kupi ghoa tale lienga niaikkaia ngateae, laghe aauliaa isaa o voto laghe tarala. 18 Taumattu ngatoa laghe nongola ia o niaimatoongana ngateva ghe gheleiela, liuna avalua o me laghe ghoala tani soua tapaa salana. 19  Paresi etoa laghe tarala isaa o voto me laghe ue va, “Tarala! Llo ita anna tani ghelei karika ita rooroo, poli taumattu ngakapa tale kosa ateva ngila usiusia.”
Katoa taumattu nge Grik laghe anna tani tara Iesu
20 Katoa taumattu nge Grik laghe sae teela eJerusalem tani kkaua ta nau nivelu eitaua ngateae. 21 Laghe lao sio tani tara Pilip aBetsaida ia eGalilii, me laghe kolomiela va, “Namu ngateva, ami aloanna tani sama tee Iesu.” 22 Pilip ghe lao sio tani auliaa ta Andru, me lalu ghe lao sio tani tara Iesu, me lalu ghe auliaala etana.
23  Jon 13:31-32; 17:1.Iesu ghe liula me ghe uela va, “Ange ghaala nauna God tani tau sae ararina ateae Natuna ateva Taumattu ngateva. 24  1 Ko 15:36.Aghaaulia ngakoronna etaimim va, arova la tam pasa katu uiti eteva tale kosa ateva va emate, aue nim kateva nonga aue etoka. Me arova emate, aue eapinosa oroiannaaili uit. 25  Mat 16:25.Lo ateva eaaielousiaa maamauluaane, aue eraua. Me lo ateva etam aloanna maamauluaane tale kosa ateva oia, egheelei tani ghaa maulue ateva etokatoka liu ia. 26 Lo ateva taumattu esaasausieghi, eaaimuli teeieghi me voto ateva atokatoka etana, ie tee aue etoka aitauaa teeieghi etana. Lo ateva taumattu esaasausieghi, Tamaghi etautau sae ararina ateae.
Aue la avukala sae Natuna ateva
Taumattu ngateva
27  Sams 6:3; 42:5; Mat 26:38.“Ia oia voto maateaili ange lutulutu tale maamauluaaghi, me nganannangaili, me karika akilakila sa ateva atani aulieinia. Koti aue va, ‘Tamaghi, ughaa velu isaa o llo voto maamaatana.’ Karika! Ta poli isaa o voto maamaatana me aghe sio mae va elutu etaghi. 28 Tamaghi, utau sae ararim ateae!”
Vara Iesu ghe aauliaa isaa o inangari me lingi ngalo ateva ghe kasula epona liu ghe uela va, “Ngaghe tau saela ararighi eteae me aue amene ghelei.” 29 Taumattu ghe tiitingina teeia laghe nongola, me katoa laghe uela va palapalanga ateva, me katoa laghe ue va, “Ensolo ateva ghe sama teeiela.”
30 Me Iesu ghe uela etaira va, “Ia o lingi ngalo ateva eppooaala inangari tani sausiem, karika va esaasausieghi. 31 Taumattu tale kosa ateva oia, God ange tiitiuaa tani ghelei niaisakei ta ngetaira. Me vau tapaa kosa ateva oia, God aue esau velue sio. 32  Jon 3:14.Me aghi, nau la ghavukalaieghi sae tale kosa ateva oia, aue aghelei taumattu ngakapa atoa la mae etaghi.” 33  Jon 19:6.Iesu ghe aauliaala inangari o tani auliaa vaalua aue emate.
34  Sams 110:4; Ais 9:7; Den 7:14.Me taumattu ngatoa laghe uela ta Iesu va, “Inangari nipaopao eue va Mesaea ngateva aue etoka nau ekapa atoa. Vaalua me uue va aue la avukala sae Natuna ateva Taumattu ngateva? See ia Natuna ateva Taumattu ngateva?”
35  Jon 8:12.Iesu ghe liula me ghe uela va, “Nauna mallanga ateva tani toka teeiem karika aluse. Liuna avalua o me nau etokatoka teeiem am kasu teeia, poli saurrom ateva erau akouem. Poli lo ateva ekasukasu tale saurrom etam kilakila va eaa elaolao. 36  Ips 5:8.Am aikaaiaa tale mallanga ateva nau etokatoka teeiem, me aue natuna am mallanga ateva.” Nau eteva Iesu ghe ruula tani ppooaa isaa o inangari, ghe kasu vulilala me ghe lao sio tani aisulia.
Taumattu ngatoa laghe tam anna tani aikaaiaa ta Iesu
37 Ghe gheleila oroiannaaili niaimatoonga elome ta mata ngoroi etoa, me karika laghe aikaaiaa ta ngetana. 38  Ais 53:1.Isaa o voto ghe lutula tani ghelei ekoronna inangarina Aisaea propete ia ghe uela va,
“Vau eteva, karika teva ghe aikaaiaa inangariimami,
me karika teva ang ghe tarala sarasarakaniaam.”
39 Taumattu ngatoa karika la rooroo tani aiesoaa ta Iesu, nongina Aisaea ghe mene uela va,
40  Ais 6:10.“Vau ngepona ateva ghe ghelei emata salusaluna ilala
me urunguitaniira korokoronganaaili
poli la rau taatara ta mataira
me la kila tale urunguitaniira
me la mae etaghi me agheleila va la mene masina.”
41  Ais 6:1.Aisaea ghe tarala sarasarakaniaane Iesu, liuna avalua o me ghe auliaala isaa o voto ta ngetana.
42  Jon 9:22.Me oroi ila kapuira namu ngatoa laghe aikaaiaala ta Iesu, me karika laghe aaotu, poli Paresi etoa laghe uela va lo ateva eaikaaiaa ta Iesu, aue la tiu velua tale ale nivelu eitaua ngateva, 43  Jon 5:44.poli laghe annaaili va taumattu earueinila, me karika va God.
Iesu ghe mae sio tani asaangi kosa ateva
44 Iesu ghe sama anamungailiila me ghe uela va, “Lo ateva eaaikaaiaa etaghi, eaikaaiaa tee ta lo ateva ghe sungieghila. 45  Jon 14:9.Me lo ateva etaraieghi, etaatara tee lo ateva ghe sungieghila. 46 Aghi aghe mae sio tale kosa ateva oia arova mallanga ateva va lo ateva eaaiesoaa etaghi, karika aue etoka tale saurrom.
47  Jon 3:17.“Arova lo ateva enongo inangarighi me etam aimuli tee, karika aue agheleia va eaisakei, poli karika aghe mae sio tani ghelei niaisakei tale taumattu tale kosa ateva oia, ta aghe mae sio tani asaangila. 48 Lo ateva etam annaieghi, me erati inangarighi, aue isaa o inangari aue egheleia eaisakei nau airuuruu tale kosa ateva. 49 Karika aghaauliaa righi voto tale nim nannaaghi. Tamaghi ghe sungieghila ghe auliaala sa ateva tani aulieinia me vaalua tani auliaa. 50 Akilakila va llo ghe auliaala aue etau mae maulue ateva tokatoka liu ia. Liuna avalua o me atani auliaa voto Tamaghi ghe auliaa tau mae sio.”

12:1: Jon 11:1, 43.

12:2: Luk 10:40.

12:3: Luk 7:37-38.

*12:5: silva koen Silva koen ativilau (denarius) kateva nau aipolina.

12:8: Diut 15:11.

12:11: Jon 11:45.

12:13: Sams 118:25-26; Jon 1:49.

12:15: Sek 9:9.

12:16: Jon 2:22.

12:23: Jon 13:31-32; 17:1.

12:24: 1 Ko 15:36.

12:25: Mat 16:25.

12:27: Sams 6:3; 42:5; Mat 26:38.

12:32: Jon 3:14.

12:33: Jon 19:6.

12:34: Sams 110:4; Ais 9:7; Den 7:14.

12:35: Jon 8:12.

12:36: Ips 5:8.

12:38: Ais 53:1.

12:40: Ais 6:10.

12:41: Ais 6:1.

12:42: Jon 9:22.

12:43: Jon 5:44.

12:45: Jon 14:9.

12:47: Jon 3:17.