23
Aue esesaaili ta tau ngai aapasunga ngatoa tale inangari nipaopao me Paresi etoa
(Mak 12:38-40; Luk 11:37-52; 20:45-47)
Vara me Iesu ghe uela ta taumattu ngatoa me kapuna disaepolo atoa va, “Tau ngai aapasunga ngatoa tale inangari nipaopao me Paresi etoa la tokatoka tale unna aitokatoka ateva Moses. Mal 2:7-8.Liuna avalua o me am nongo usilaa me am ghelei ekapa voto la aauliaa etaimim, me am rau mene aimuli tee gheeleiaaira, poli voto la ghaauliaa karika la gheelei. Inangariira aanasaaili tale taumattu ngatoa tani aimuli tee, nongina la aatoka sae voto maamatana karika kaakaai me iriiri emasina, ta pappaira taumattu ngatoa, me karika la aaloanna tani sausi tani sau.
Mat 6:1; Eks 13:9; Diut 6:8; Nam 15:38-39.“Isaa akapaaili voto la gheelei va taumattu ngatoa la taraila. La gheelei enamuu uneira lutu ngaikaai me la pitipiti inangarina ateva God me la kaakaai sio etana, me kalio atiulu la aakou uruira etana, euu tale aighoughou ghaata, la aavukala voto ghaata la kolokolo va tassel, tani apasunga va ila tau ngai kkauaa ila. La ghaaloannaaili va taumattu ngatoa la oneoneainila, me la ghaaloannaaili tani toka tale uneira aitokatoka namu ngatoa elome tale ale nivelu eitauaa, me nongina namu ngatoa la namanama. La aloanna va taumattu ngatoa la soula tale masi inangari nongina oroi taumattu etokatoka me la asela va Rabae.
“Me la rau mene aseam va Rabae, poli kateva nonga vauimim ateva,* Kasina uru ngai laghe pitila, laghe mene uela va, ia Mesaea ia. me am tue me nenga am. Me am rau mene ase teva taumattu tale kosa ateva oia va tamaimi ia, poli kateva nonga Tamaim ateva ia epona liu. 10 Me la rau mene aseam va tau ngai aapasunga iem, poli kateva nonga tau ngai aapasunga ngateva, ia Mesaea ia. 11  Mat 20:26; Mak 9:35; Luk 22:26.Me lo ateva namuu ia elome etaimim, ia kapuimim tau ngai nongonongo anna ia. 12  Job 22:29; Nitoka 29:23; Luk 14:11; 18:14.Lo ateva taumattu eaaloanna tani saeaa ararina ateae, ararina ateae aue esio euu, me lo ateva taumattu esioaa nannaane euu, aue ararina ateae esae epona.
13-14 “Aue esesaaili etaimim, tau ngai aapasunga ngatoa tale inangari nipaopao me Paresi etoa, am usimaghalua am! Karika am roo tani tau velu katoa taumattu tani sso tale ararimangali ngepona liu eteva me am, karika am kupikupi sso. Kasina uru ngai laghe pitila, laghe uela va, 14 Aue esesaaili etaimim, tau ngai aapasunga ngatoa tale inangari nipaopao me Paresi etoa, am usimaghalua am! Am ghaaghaa aitautauaa peiira vause raue vulu etoa, me am kamekame tani ghelei aluseaili nilooloo sae. Nau eteva am lao tale niaisakei, aue am ghaa namungaili nimmarikana. Utara Mak 12:40; Luk 20:47.
15 “Aue esesaaili etaimim, tau ngai aapasunga ngatoa tale inangari nipaopao me Paresi etoa, am usimaghalua am! Am kasukasu ekapa see elae me elamana tani ghelei kateva taumattu eJiu, me nau angam ghaaiela, am gheeleia va etau ngai uungu ta raroai eteva, me sesa uunguaane elaulau uunguaaimim.
16  Mat 15:14.“Aue esesaaili etaimim, tau ngai katula ngatoa mata salusalu iem! Am ue va, ‘Arova teva eauliaa inangarina tani ue va, “Koronnaaili tale ale manga ateva,” isaa o inangari karika righi malloeanina, me arova teva eauliaa inangarina tani ue va, “Koronnaaili tale golo tale ale manga ateva,” etani ghelei nongina eaauliaa.’ 17 Am mata salusalu iem me alokapakapa am! Sa ateva namuu ia: golo, o ale manga ateva, eaamanga golo? 18 Me am ue tee va, ‘Arova teva eauliaa inangarina tani ue va, “Koronnaaili tale liu nighelei aiaavusuvusuena,” isaa o inangari karika righi malloeanina, me marova teva eauliaa inangarina tani ue va, “Koronnaaili tale isaa o voto epona tale liu nighelei aiaavusuvusuena,” etani ghelei nongina eaauliaa.’ 19 Am mata salusaluna am! Sa ateva namuu ia: voto epona la maemaeaa tani ghelei aiaavusuvusuena, o liu nighelei aiaavusuvusuena ateva eaamanga voto o? 20 Liuna avalua o me lo ateva eauliaa inangari tani ue va, ‘Koronnaaili tale liu nighelei aiaavusuvusuena ateva,’ eaaulia ngakoronna tale liu nighelei aiaavusuvusuena me voto akapa etokatoka epona etana. 21 Me lo ateva eauliaa inangari tani ue va, ‘Koronnaaili tale ale manga ateva,’ eaaulia ngakoronna ta ale manga ateva me ta God, poli God etokatoka tale ale manga ateva. 22  Ais 66:1; Mat 5:34.Me lo ateva eue va, ‘Koronnaaili epona liu,’ eaaulia ngakoronna tale unna aitokatoka ateva God me lo ateva etokatoka etana.
23  Lev 27:30; Maeka 6:8.“Aue esesaaili etaimim, tau ngai aapasunga ngatoa tale inangari nipaopao me Paresi etoa, am usimaghalua am! Am tani gheelei emasinaaili aiaasokolo tale uneimim lutu voto ghaunaaili am ghaaghaa eutana, me karika am uusilaa maamasinaane inangari nipaopao nongina voto ghulughuluena me nialousiusi me uunguaa niaikaaiaa. Isaa o voto am roo tani ghelei me karika am mene kkaluaa isaa o voto ghaunaaili. 24 Alousiusi etaimim, tau ngai katula ngatoa mata salusalu iem! Me am nongina taumattu ngateva ghe anna tani ghaa velu looloo arighi tale ropina manu, me ghe tam taatara kamolo ateva tale ropina manu, me ghe ropi teeiela.
25  Mak 7:4.“Aue esesaaili etaimim, tau ngai aapasunga ngatoa tale inangari nipaopao me Paresi etoa, usimaghalua am! Am gheelei eraarangisana eleka tale kapa ateva me pelete ativilau, me elome pasu ia tale nikuruetu me nitam nanna ngamasina. 26 Paresi etoa am mata salusalu iem! Am ghelei eraarangisana akasina elome tale kapa ateva me pelete ativilau, me auena eleka emene raarangisana tee.
27  Apos 23:3.“Aue esesaaili etaimim, tau ngai aapasunga ngatoa tale inangari nipaopao me Paresi etoa, am usimaghalua am! Am nonginaaili liu niaikkaia ngateva la porapora araarangisanaailiila eleka me taataraane masinaaili ia, me elome, pasueili ia tale riu taumattu matena me voto atoa karika raarangisana ila. 28  Luk 16:15.Tale ia o salana atikirighi, eleka etaimim am aapasunga ta taumattu ngatoa va ghulughuluena am, me karika poi, ta elome etaimim pasueili ia tale usimaghalua me sesa voto.
29 “Aue esesaaili etaimim, tau ngai aapasunga ngatoa tale inangari nipaopao me Paresi etoa, am usimaghalua am! Am, am atuutulu liu niaikkaiaa uneira propete atoa me am aamolumolu atu niaimatoonga uneira ghulughuluena atoa, 30 me am ue va, ‘Marova ita ghe tokatoka emua arau nau ta tuvuita atoa, karika aue ita ghe usi tani uvi emate propete atoa.’ 31  Apos 7:52.Am aaulia ngakoronna va tuvuim atoa laghe uvi ematela propete atoa, me am tee am uusilaa uunguaaira tuvuim atoa. 32 Gheleila am me am laa ruu emasina sa ateva tuvuim atoa laghe tiueiniela!
33  Mat 3:7; 12:34; Luk 3:7.“Otuena am me natuira am otuena atoa! Vaalua aue am kasu vuli sessaiaane God tale nau niaisakei eteae? 34 Liuna avalua o me aue asuu propete atoa, me tau ngalomasaanga, me tau ngai aapasunga ngatoa. Katoa etaira aue am uvi ematela me am avukalaila sae tale aikotoo, me katoa aue am uetaila tale aleimim ale nivelu eitauaa, me katoa aue am laa paela see tale masaliki taatara atoa. 35  Aitiutiu 4:8; 2 Kro 24:20-21.Liuna avalua o me aue am ghaa sesa ngaipolipoli tale taumattu ghulughuluena tale kosa ateva am ghe uvi ematela. Etiitiuaa ta ghulughuluena ateva taumattu Eibol me eruuruu ta Sekaraea natuna ia Barakaea, ia o am ghe uvi emateala elome tale ale manga ateva me tale liu nighelei aiaavusuvusuena ateva. 36 Aghaaulia ngakoronna va sesa ngaipolipolina isaa oia voto aue elutu tale lo ateva oia vituu.
37 “Jerusalem, Jerusalem! Ughe uvi ematela propete atoa, ughe osala tau ngai kasuaa inangarina atoa God tale atu! Ghaisaata aghaloanna tani atoka aitaueinam kapughu taumattu ngatoa, nongina kina paolo ateva eaakou natuna atoa tale kaekaena, me karika am aaloanna! 38  1 Ki 9:7-8; Jer 22:5.Liuna avalua o, me am nongola! God aue ekasu vuli alena ale manga ateva, me masalikiimim taatara ateae aue taunganua. 39  Sams 118:26.Poli aghaauliaa etaimim va karika aue am mene taraieghi, lomosi ta nau eteva aue emae, me aue am ue va, ‘Niarangise ta lo ateva emaemae tale ararina ateae Vau eteva.’ ”

23:3: Mal 2:7-8.

23:5: Mat 6:1; Eks 13:9; Diut 6:8; Nam 15:38-39.

*23:8: Kasina uru ngai laghe pitila, laghe mene uela va, ia Mesaea ia.

23:11: Mat 20:26; Mak 9:35; Luk 22:26.

23:12: Job 22:29; Nitoka 29:23; Luk 14:11; 18:14.

23:13-14: Kasina uru ngai laghe pitila, laghe uela va, 14 Aue esesaaili etaimim, tau ngai aapasunga ngatoa tale inangari nipaopao me Paresi etoa, am usimaghalua am! Am ghaaghaa aitautauaa peiira vause raue vulu etoa, me am kamekame tani ghelei aluseaili nilooloo sae. Nau eteva am lao tale niaisakei, aue am ghaa namungaili nimmarikana. Utara Mak 12:40; Luk 20:47.

23:16: Mat 15:14.

23:22: Ais 66:1; Mat 5:34.

23:23: Lev 27:30; Maeka 6:8.

23:25: Mak 7:4.

23:27: Apos 23:3.

23:28: Luk 16:15.

23:31: Apos 7:52.

23:33: Mat 3:7; 12:34; Luk 3:7.

23:35: Aitiutiu 4:8; 2 Kro 24:20-21.

23:38: 1 Ki 9:7-8; Jer 22:5.

23:39: Sams 118:26.