16
Kiukiu niaimatoongana ateae tale taumattu ngateva ghe aaitoiaa tau ngai uungu etoa
Iesu ghe uela ta kapuna disaepolo atoa va, “Kateva tau peipeiena, kapuna tau ngai uungu eteva, laghe ue va karika masina ia, ta karika ghe aaitara ngamasina peina kapuna namu ngateva. Kapuna namu ngateva ghe koloala me ghe kolomiela va, ‘Vaalua tale inangari anongonongo la ghaauliaa teeio? Laa ghaimonomonosiaa kiukiuna uunguaam tale peighi uaaitaraa, poli karika urooroo tani mene aitaraa peighi.’
“Tau ngai uungu eteva ghe nnaala va, ‘Kapughu namu ngateva ange ghaaghaa velu niuungu etaghi. Sa ateva agheleia? Karika sarasarakana ieghi tani kaikai me palatanna ieghi tani nim loo viliki veu. Ngakilala sa ateva agheleia, me nau eteva aruu tale niuungu, taumattu ngatoa aue la ghaikoloainaghi nau alao tanganueira.’
“Liuna avalua o me ghe kolokolo kateva kateva tale taumattu laghe nim ghaala voto ta vauna ateva. Ghe kolomila aitiutiu eteva va, ‘Ghaisa kalum voto ughe nim ghaala ta vaughu eteva?’
“Lo ateva taumattu ghe nim ghaala voto ghe liula me ghe uela va, ‘Ghaoalu ai (800) galon* Tale inangari nge Grik, kateva ai bath. oliv oeli.’
“Tau ngai uungu eteva ghe uela etana va, ‘Ghaala uru ngai etikirighi laghe pitila kalum voto ughe nim ghaala ta vaughu eteva, me arovaeaata ta utoka sio, me upiti nonga ghaata ai (400).’
“Me ghe kolomila mene kateva va, ‘Ghaisa kalum voto ughe nim ghaala?’
“Me taumattu ngateva ghe uela va, ‘Kateva ai (100) aikaai uiti.’
“Tau ngai uungu eteva ghe uela etana va, ‘Ghaala uru ngai eteva laghe pitila kalum voto ughe nim ghaala etana, me upiti nonga ghaoalungaulu (80).’
“Nau vauna ateva ghe kilala voto kapuna sesa tau ngai uungu eteva ghe gheleila, ghe arueiniela, poli ghe gheleila voto tau muenna nonga atoa la gheelei. Taumattu tale kosa ateva oia muennaaili ila tale ase salana tani ghelei uunguaaira, me taumattu tale mallanga atoa karika. Aghaauliaa etaimim va am ghinaghina masi voto tale kosa ateva tani ghelei, me eoroi kapuimim. Me nau eteva isaa o voto ekapa aue la masimasi tani ghaaiem tale voto ateva tokatoka liu ia.
10  Luk 19:17-26.“Lo ateva la atoka tuutuliira etana tale lutu voto pisike, aue la atoka tee tuutuliira tee etana tale namuu voto. Me lo ateva etam gheelei voto koronna tale lutu voto pisike, karika aue eghelei voto koronna tale llo voto namuu. 11 Arova karika la ghaatoka tuutuliira etaimim tani aitaraa masi voto tale kosa ateva, karika teva aue eatoka tuutulina etaimim tani ghaa voto koronna. 12 Me arova la tam aatoka tuutuliira va am rooroo tani aitaraa katoa peiira, karika teva aue ghele tau aatu righi voto va ghele peiimim.
13  Mat 6:24.“Karika teva tau ngai nongonongo anna erooroo tani uungu ta ghalua vau, poli aue ghele ssa tee kateva, me ghele aielousiaa kateva. O aue ghele nongo usilaa kateva, me ghele liu vilina ta mene kateva. Karika am rooroo tani uungu ta God me viliki veu.”
Inangari nipaopao me
ararimangalina ateva God
(Mat 11:12-13)
14  Paresi etoa, la ghaielousiangaili viliki veu, nau laghe nongola isaa o inangari, laghe tiuaala tani amammarasa Iesu. 15  Mat 23:28; Luk 18:9-14.Iesu ghe uela etaira va, “Am, am nim aaloanna tani aitaratarainam tani ghelei masi voto ta mata taumattu ngatoa, me karika, ta God nonga ekilakila urunguitaniimim, poli voto masinaaili ta mata taumattu ngatoa, sesaaili ta matane God.
16  Mat 11:12-13.“Inangari nipaopao me inangariira propete atoa laghe pitila, ghe laa ghaa sio nau ta Jon, me ghe tiuaala tale nau etiulu o, masi inangari tale ararimangalina ateva God laghe tiuaala tani ppooa ngaotua, me taumattu ngakapa atoa laghe annaaili tani kupi sso etana. 17  Mat 5:18.Elomarase me kosa ateva lalu rooroo tani kapa, me teva tuku voto ghaunaaili tale inangari nipaopao karika erooroo tani kapa.
18 “Lo ateva erati vausenna ateva me elai ta mene teva vause ange lai sarila. Me lo ateva taita emene ghaa vause ateva oia laghe rati etokaiela, ia tee ange lai sarila.
Tau peipeiena ateva me Lasarus
19 “Kateva tau peipeiena ghe molumolu me ghe aasae masi ghinna atoa, me ghe gheelei ninamanama nau ekapa atoa. 20 Tapaa ngatamana tale valavala ateae tanganuena, tau nilooloo ateva, ararina ateae ta Lasarus, laghe mae aatokaia, pasu ia tale usai. 21 Ghe anna va enama llo inana aue ekatuu tale unna tevoo ateva tue peipeiena ateva. Me tee paua atoa laghe mae raarameaa usaina.
22 “Ghe ghaala nau eteva, tau nilooloo ateva ghe matela, me ensolo atoa laghe saue lao sio, me laghe laa ghalokoi valainie sio ta Abraham. AJiu etoa laghe annaa va epona liu ghulughuluena atoa taumattu la tokatoka tale ninamanama ateae. Lo ateva etokatoka tee sio Abraham, eaapasunga va ia namuu ia. Tau peipeiena tee ateva ghe matela, me laghe kaieiniela. 23 Tale Hades, ghe aateateaa paka mmarikana ateva, me vara ghe sae taatara, me ghe tarala Abraham masaueili ia, me Lasarus ghe tokatoka valaa etana. 24 Ghe kolokolo saela etana me ghe uela va, ‘Tamaghi Abraham, alom eusieghi me usuu Lasarus tani asuu elo velena tale vuuvuu nimane ateva tale manu me esio amakarrii ramuramuti paaghi eteva, poli aghateateaa paka mmarikana tale kura ateae oia.’
25 “Abraham ghe liula me ghe uela va, ‘Natughu, unnaa nau ta sakesake, io ughe ghaaghaa masi voto, nau Lasarus ghe ghaaghaa voto sesa. Me ghaine ange tokatoka amasina oia, me io angu ghaaghaa mmarikana. 26 Me tee, elome etaimami me io, paka salesalena ateva easoaso. Lo atoa la anna tani kasu oia me la ghatu ona, karika la rooroo, me lo tee atoa la anna tani kasu ona me la mae etaimami, karika aue la roo.’
27 “Ghe liula me ghe uela va, ‘Tana aghaloannaaili, Tamaghi, va usuu Lasarus me elao tanganue tamaghi, 28 poli ghalima nengaghi, me Lasarus elaa ghauliaa kieira, poli ila tee la rau mae tale voto ateva oia sesaaili ia.’
29 “Abraham ghe liula me ghe uela va, ‘Inangariira Moses me propete atoa isaa okae etaira; aue la nongola.’
30 “Tau peipeiena ateva ghe uela va, ‘Karika, Tamaghi Abraham! Arova teva ang ghe matela ghele lao etaira, aue la ghele nna ngaioghioghiaa tale kaluira ssavoto.’
31 “Abraham ghe uela etana va, ‘Arova la tam rooroo tani nongo Moses me propete atoa, karika aue la akoronna voto, arova teva ghele totu tale nimate, me ghe auliaa etaira.’ ”

*16:6: Tale inangari nge Grik, kateva ai bath.

16:10: Luk 19:17-26.

16:13: Mat 6:24.

16:15: Mat 23:28; Luk 18:9-14.

16:16: Mat 11:12-13.

16:17: Mat 5:18.

16:22: AJiu etoa laghe annaa va epona liu ghulughuluena atoa taumattu la tokatoka tale ninamanama ateae. Lo ateva etokatoka tee sio Abraham, eaapasunga va ia namuu ia.