11
Jon tau ngai aasuu ia ghe suula
disaepolo atoa tani laa tara Iesu
(Luk 7:18-35)
Nau Iesu ghe ruula tani apasunga taula voto ta kapuna kasangaulu ghalua (12) disaepolo, ghe kasu vulila ia o voto ateva me ghe mene lao sio tani ppooaa me apasunga tale masaliki taatara atoa eGalilii.
Nau eteva Jon ghe tokatoka tale ale mata voovoo me ghe nongola voto Mesaea ngateva ghe gheelei, me ghe suula kapuna disaepolo atoa tani laa kolomi Iesu va, “Io ia o taumattu ngateva God ghe uela va aue emae, o aue ami toi mene teva?”
Iesu ghe liula me ghe uela va, “Am oghi lao sio me am laa ghauliaa ta Jon voto am tarala me am nongola. Ais 35:5-6; 61:1.Mata salusaluna atoa mataira eotila me vereverenna atoa la kasukasula, me lo atoa tasussukuna ila la raarangisanala, me talinga volongo atoa la mene nongonongola, me matena atoa la totula, me llo taumattu karika peina la nongola masi kiukiu. Me aue emasinaaili ta taumattu ngateva, unna niaiesoaa karika ekaakatuu vulueghi.”
Nau kapuna disaepolo atoa Jon laghe kasula, me Iesu ang ghe auliaa Jon ta taumattu ngatoa. Ghe ue etaira va, “Sa ateva am ghe lao sio tani taraia tale voto ateva karika righi taumattu etana? Pitpiti eteva ghe kuukuueinia? Arova karika, tani sa ateva am ghe lao sio tani taraia? Teva taumattu ghe molumolu tale masi ghinna? Karika, ta lo atoa la aasae masi ghinna la tokatoka tanganue king. Tani sa ateva am ghe kasueiniela? Propete ateva? Ue, aghaauliaa etaimim va am ghe tarala propete ateva me emene laulau mene katoa propete. 10  Mal 3:1; Luk 1:76.Ia o taumattu ngateva, Uru ngai Manga ateva ghe aulieiniela nau ghe uela va,
“ ‘Tarala, aue asuu aikasuaa inangarighi eteva emuemueinio,
me ia aue eaimonomonosiaa ngamuemue alokoi salam.’
11 Aghaaulia ngakoronna etaimim va elome ta lo atoa laghe lutula tale kosa ateva oia, karika teva erooroo ta Jon ia o tau ngai aasuu ia. Me lo ateva karika teae ararina, me iaaili euu tale ararimangali ngepona liu eteva, elaulau Jon. 12  Luk 16:16.Ghe tiuaala ta nauna Jon tau ngai aasuu ia me ang ghe mae sio ta nauita ghaine, sesa taumattu ngatoa la korokorongana tani sari ararimangali ngepona liu eteva tale nim aloaloannaaira. 13 Propete akapa atoa me inangari nipaopao laghe aulia ngaotula inangarina God ghe mae ghaa sio nau ta Jon. 14  Mal 4:5; Mat 17:10-13; Mak 9:11-13.Me arova am aiesoaa inangariira, Jon Elaija ta ngetana ia o laghe aulia ngamuemua alokoiela va aue emae. 15 Lo ateva talingane manee tani nongo, aue enongo.
16 “Sa ateva voto arooroo tani auliaa me eaimatoonga taumattu tale lo ateva oia vituu? Ila nonginaaili aliki etoa la tokatoka tale liu nianamisi, katoa la ue lao ta mene lutu katoa va,
17 “ ‘Ami ghe vuuvuu kkinari nilai eteae etaimim,
me karika am ghe lokuloku;
ami ghe uuei kkinari tani kkinariaa matena atoa,
me karika am ghe aalousiusi.’
18 Nau Jon ghe mae sio me karika ghe namanama me ghe tam ropiropi, laghe ue teeia va, ‘Raroai eteva ghe tokatoka etana.’ 19  Mat 9:14.Me Natuna ateva Taumattu ngateva ghe mae sio me ghe namanama me ghe ropiropi, laghe ue teeia va, ‘Tau ninamanama ia, me tau niropi sesa manu ia, kapuira ia aighaa takis atoa me tau ssavoto atoa.’ Me masi ninannaa kanna God eaapasunga va koronna ia tale maamauluaaira lo atoa la aaimuli teeia.”
Alousiusi ta llo taumattu karika
la nanna ngaioghioghiaa
(Luk 10:13-15)
20 Iesu ghe sama anamuu teela llo masaliki taatara ghe gheleila oroiannaaili mirikol poli taumattuna karika ghe nna ngaioghioghiaa. 21  Ais 23:1-18; Esik 26:1-21; 27:1-36; 28:1-26; Joel 3:4-8; Eimos 1:9-10; Sek 9:2-4.“Aue esesaaili ta ngetam, Korasin, me aue esesaaili ta ngetam, Betsaida! Marova mirikolo oia laghe gheleila eTaer me eSaedon, taumattu ngatoa aue laghe molu tale ghinna nialousiusi me au kura, tani apasunga va ngila ghe oghi vulula sesa gheegheleiaaira. 22 Aue emaomaona nimmarikana ta eTaer me eSaedon tale nau niaisakei eteva, me am karika. 23  Ais 14:13-15; Aitiutiu 19:24-28.Me io, Kapenium? Uannaa va aue usae epona liu? Karika, io aue usioaili euu. Arova isaa o mirikol laghe gheleila etam va laghe gheleila eSodom, isaa oia nau Sodom ie tokatoka. 24  Mat 10:15; Luk 10:12.Aghaauliaa etam va nau eteva God aue eghelei niaisakei, voto Sodom eghaa aue emala masina me io aue sesaaili.”
Niainoana ta Iesu
(Luk 10:21-22)
25  1 Ko 1:26-29.Ia o nau eteva Iesu ghe uela va, “Atautauo sae Tamaghi, Vau ngepona liu io me kosa ateva, poli ughe aisuliaala isaa o voto tale lo atoa nannaaira masina me lo atoa alomasaangaaili ila me ughe aulia ngaotula ta lutu ngaliki etoa. 26 Ue Tamaghi, ugheelei isaa o voto tani aimuli tee masi aaloannaam.
27  Mat 28:18; Jon 3:35; 17:2; 1:18; 10:15.“Isaa akapa voto Tamaghi ghe atokala ta nimaghi, me karika teva ekilakila Natuna ta Tamana nonga. Me karika teva ekilakila Tamaghi ta Natuna nonga, me lo atoa Natuna ghe apasungaala Tamane etaira tale aloaloannaane.
28  Jer 31:25.“Am mae etaghi, lo atoa ngam maamangoo poli am sausau llo maate, me aue atau aatu niainoana etaimim. 29 Am aimuli teeieghi me am ghaa alomasaanga etaghi me am uungu etaghi nongina vulumakao ateva euungu ta vauna ateva, poli aghi saghuighuina gheeleiaaghi me asiosiuaa nannaaghi me maamaulueaimim aue eghaa niainoana. 30  1 Jon 5:3.Poli gheeleiaaghi karika masukasukale me llo aue atau aatu karika maate.”

11:5: Ais 35:5-6; 61:1.

11:10: Mal 3:1; Luk 1:76.

11:12: Luk 16:16.

11:14: Mal 4:5; Mat 17:10-13; Mak 9:11-13.

11:19: Mat 9:14.

11:21: Ais 23:1-18; Esik 26:1-21; 27:1-36; 28:1-26; Joel 3:4-8; Eimos 1:9-10; Sek 9:2-4.

11:23: Ais 14:13-15; Aitiutiu 19:24-28.

11:24: Mat 10:15; Luk 10:12.

11:25: 1 Ko 1:26-29.

11:27: Mat 28:18; Jon 3:35; 17:2; 1:18; 10:15.

11:28: Jer 31:25.

11:30: 1 Jon 5:3.