9
Iesu ghe ghelei emasinala
taumattu ngateva karakanna ia
(Mak 5:1-20; Luk 8:26-39)
Mat 4:13.Iesu ghe aikaai ghoala tale paanaka ateva, me laghe lao sio tale pai kativilau, me laghe rekatala tale masalikina ateae. Katoa taumattu laghe maeaa sio taumattu ngateva karakanna ia, me ghe asoaso tale komo atiulu. Nau eteva Iesu ghe tarala uneira niaikaaiaa, me ghe uela etana va “Urau mene annaa, natughu, kalum ssavoto ange kapala.”
Katoa tana tau ngai aapasunga tale inangari nipaopao laghe tingina nannaa me laghe aippooaa elome etaira va, “Ierai oia ange ghaala liuna ateva God.”
Luk 9:47; Jon 2:25.Iesu ghe kilala nannaaira me ghe uela va, “Vaalua me ninannaa sesa etokatoka tale urunguitaniimim? Eaa teva voto malumina tani auliaa, tani ue va, ‘Kalum ssavoto ange kapala,’ o tani ue va, ‘Tingina saela me ukasu’? Jon 17:2.Me aghaaloanna va am tara kila, va Natuna ateva Taumattu ngateva matuutuliena teeia tani kkaluaa ssavoto tale kosa ateva.” Me ghe uela ta taumattu ngateva karakanna ia va, “Tingina saela, me usau komom, me ulao tanganuem.” Me ia o taumattu ngateva ghe tingina saela me ghe lao sio tanganuena. Nau eteva taumattu ngatoa laghe tarala isaa o voto, laghe soghiaala me laghe tau saela God, poli ghe tau lao sio matuutuliena tale taumattu ngatoa.
Iesu ghe kolola Matiu
(Mak 2:13-17; Luk 5:27-32)
Nau Iesu ghe kasukasu elaolao me ghe tarala taumattu ngateva ararina ateae ta Matiu, ghe tokatoka tale natu ngale arighi aighaa takis ia me Iesu ghe uela etana va, “Mae usieghi,” me Matiu ghe tingina saela me ghe usiela.
10 Nau eteva Iesu ghe namanama tanganue Matiu, oroieili tau ngai ghaa takis atoa me tau ssavoto atoa laghe mae sio tani namanama teeia, me kapuna disaepolo atoa. 11  Luk 15:2.Nau eteva Paresi etoa laghe tarala isaa o voto, laghe kookolomi kapuna disaepolo atoa Iesu va, “Vaalua me kapuimim tisa ngateva enamanama tee tau ngai ghaa takis atoa me tau ssavoto atoa?”
12 Nau Iesu ghe nongola, ghe uela va, “Karika va lo atoa masina ila la anna va dokta etaraila, ta lo atoa nonga isikinna ila. 13  Mat 12:7; Osea 6:6.Me am lao me am laa pae aotu vaalua malloeana nau Uru ngai Manga ateva eue va, ‘Aghi aghaaloanna va am alousiusi tee mene kateva me karika va tani ghelei niaiaavusuvusuena,’ poli karika aghe mae sio tani kolo ghulughuluena atoa ta aghe mae sio tani kolo tau ssavoto atoa.”
Laghe kookolomi Iesu tale ninae ateae
(Mak 2:18-27; Luk 5:33-39)
14  Luk 18:12.Vara me kapuna disaepolo atoa Jon laghe mae sio me laghe kolomila Iesu va, “Vaalua me ami me Paresi etoa ami naenae, me kapum disaepolo atoa karika?”
15 Iesu ghe liula me ghe uela va, “Kapuna atoa taumattu ngateva ange anna tani lai karika la aalousiusi nau eteva etokatoka teeila. Nau eteva aue emae me la ghaa velu taita ateva, ia o nau eteva aue la vira nae.
16 “Karika teva eghaaghaa tuku ouna ateva kalio va evabbai pokane ateva aiaasae, ta tuku ouna ateva kalio aue emene ghelei mara ateva tale pokane ateva aiaasae emara anamuu. 17 Karika teva taumattu etottoli ouna uaeni tale pokane ateva aikaai uaeni. Arova eghelei evalua o, aue ouna uaeni eghelei polaki aikaai uaeni eteva pokane ia, me uaeni eteva aue ekaoa me aikaai uaeni eteva aue esesa. Ta la tottoli ouna uaeni tale ouna ateva aikaai uaeni ta ilalua akapa aue lalu masina.”
Vause arighi matena ia me vause ateva isikinna ia
(Mak 5:21-43; Luk 8:40-56)
18 Nau eteva Iesu ghe aaippooaa nonga me kateva namuu ghe mae sio me ghe suuiaala emua etana, me ghe uela va, “Natughu vause arighi ghaviri nonga oia ematela. Mae sio me ulaa saoaa nimam etana me emene sakesake.” 19 Iesu ghe tingina saela me ghe usiela tee me kapuna disaepolo atoa.
20-21  Mat 14:36.Vara me vause ateva rae ateva ghe iloueiniela tale kasangaulu ghaluae (12) ninamanama, ghe nannaa va, “Arova aghele nim poso unna aiaasae ngeleka ateva koti aue aghele masina.” Me ghe lao sio emuli ta Iesu me ghe posola euu tale sama unna aiaasae ngeleka ateva.
22 Iesu ghe kiriela me ghe taraiela me ghe uela etana va, “Urau mene matautu, natughu. Tale unem niaikaaiaa etaghi angu masinala.” Tale ia o nau eteva vause ateva o ghe masinala.
23 Nau eteva Iesu ghe kupi ssola tale alena ateva namu ngateva, ghe tarala lo atoa laghe vuuvuu flut atoa me taumattu ngatoa laghe aalousiusi etingina. 24 Me ghe uela etaira va, “Am kupi ghoala. Vause arighi karika matena ia ta enim aseasekanua,” me laghe tiuaala tani kangainia. 25 Nau eteva taumattu ngatoa laghe kupi ghoala eleka, Iesu ghe kupi ssola me ghe kune siola nimane vause arighi, me ghe totula. 26 Kiukiuna vause arighi oia ghe kasu ekapa seela tale masaliki tale ia o distriki eteva.
Iesu ghe ghelei emasinala mata salusalu elua me paavoo ateva
27  Mat 20:29-34.Nau eteva Iesu ghe mene kasukasu elaolao, mata salusalu elua lalu ghe usiela, me lalu ghe kolokolo. Lalu ghe ue va, “Io Natuna io Deivit, ualousiusi teeiengalua.”
28 Nau eteva ghe kupi ssola tale ale ateva, mata salusalu elua lalu ghe usiela. Me Iesu ghe kolomilaluela va, “Amalu aikaaiaa va arooroo tani ghelei emasinaiemalua?”
Lalu ghe liula me lalu ghe uela va, “Ue, vau eteva.”
29 Vara me ghe posola matairarua, me ghe uela va, “Tale uneimalua niaikaaiaa, aue amalu taatara.” 30  Mat 8:4.Me matairarua ghe mene taatarala. Iesu ghe aulia ngakorokoronganala etairarua va, “Karika amalu mene laa kiukiuaa see isaa o voto.” 31 Nau eteva lalu ghe kupi ghoala, lalu ghe kiukiueinie seela tale masaliki etoa.
32 Nau eteva angilalu ghe kasukasu, me laghe mene maeaa sio taumattu ngateva raroai eteva ghe kupiela me karika ghe rooroo tani sama. 33  Mak 2:12.Me nau eteva raroai eteva ghe kupi vulue ghoala, taumattu ngateva paavoo ia ghe samala. Taumattu ngatoa laghe tarala isaa o voto me laghe soghiaala, me laghe ue va, “Karika righi voto avalua o ghe lutu eIsrael.”
34  Mat 12:24; Mak 3:22; Luk 11:15.Paresi etoa laghe ue va, “Enim tiutiu velu raroai etoa tale sarasarakaniaane kapuira namu ngateva raroai etoa.”
Tau ngai uungu etoa malaki ila
35  Mat 4:23; Mak 1:39.Iesu ghe kasu ekapa seela tale masaliki taatara atoa me tale lutu ghauna masaliki. Ghe aapasunga tale aleira ale nivelu eitauaa me ghe poppooa ngaotu masi kiukiu tale ararimangali ngepona liu eteva me ghe gheeghelei emasina isaa akapa asease sessa atoa. 36  Sek 10:2; Nam 27:17; 1 Ki 22:17; Mat 14:14; Mak 6:34.Nau ghe tarala taumattu ngatoa, ghe alousiusi teeilala poli nannaaira maateaili me karika teva taumattu tani sausila me ila nongina sipsipi etoa karika teva aitoiira. 37  Luk 10:2.Me ghe uela ta kapuna disaepolo atoa va, “Utana ateva ang ghele matuela, me tau ngai uungu etoa karika oroi ila. 38 Liuna avalua o, am kolomi sae Vau tale tau ngai mukemuke atoa va emene sungi toa tau ngai mukemuke tani lao tale utana atingiu matuenna ia.”

9:1: Mat 4:13.

9:4: Luk 9:47; Jon 2:25.

9:6: Jon 17:2.

9:11: Luk 15:2.

9:13: Mat 12:7; Osea 6:6.

9:14: Luk 18:12.

9:20-21: Mat 14:36.

9:27: Mat 20:29-34.

9:30: Mat 8:4.

9:33: Mak 2:12.

9:34: Mat 12:24; Mak 3:22; Luk 11:15.

9:35: Mat 4:23; Mak 1:39.

9:36: Sek 10:2; Nam 27:17; 1 Ki 22:17; Mat 14:14; Mak 6:34.

9:37: Luk 10:2.