8
Iesu ghe ghelei emasinala tasussuku eteva
(Mak 1:40-45; Luk 5:12-16)
Nau Iesu ghe kkureaala tale motouru eteva, taumattu ngatoa oroieili ila laghe usiela. Me taumattu ngateva, tasussukuna ia, ghe mae sio ta Iesu, me ghe suuiaala ta liue kkena Iesu me ghe uela va, “Vau eteva, arova ualoanna, urooroo tani ghelei eraarangisanaieghi ta mata God.”
Iesu ghe ssuaala nimane me ghe tuliela, me ghe uela etana va, “Aghaloanna; angu raarangisana.” Me gharavaea nonga ta ghe raarangisanala. Lev 14:1-32; Mat 9:30; Luk 17:14.Me Iesu ghe uela etana va, “Urau mene auliaa ta teva voto elutula etam. Ulao me ulaa ghapasungainio ta pristi eteva, me ughelei aiaavusuvusuena tani apasunga va vilikim ange raarangisanala, nongina Moses ghe auliaala. Me taumattu ngatoa aue la kila va angu raarangisanala.”
Iesu ghe ghelei emasinala kapuna tau ngai nongonongo anna ateva kateva namuu nge Rom
Nau eteva Iesu ghe ssola tale masaliki eteae eKapenium, kateva namuu ghe aaitoiaa kateva ai (100) tau ngai uvii ghe mae sio tani kolomia. Ghe ue va, “Vau eteva, kapughu tau ngai nongonongo anna ateva ange karakanna alokoila elo ale, karika erooroo tani kasukasu, me vilikina atoa la mammarikana atingina.”
Iesu ghe uela etana va, “Aghi aue alaa ghelei emasinaia.”
Namu ngateva ghe liula etana va, “Vau eteva, karika masina ieghi va umae tanganueghi. Unim aippooaa me kapughu tau ngai nongonongo anna ateva emasina. Aghi tee auungu ta namu ngatoa, me aghaaitoiaa katoa tani tau ngai uvii. Nau eteva aue ta kateva va, ‘Lao sio,’ elaolao, me aue ta kateva va, ‘Mae sio,’ emaemae. Me aghaauliaa ta kapughu tau ngai nongonongo anna ateva va, ‘Gheleila voto toko,’ egheeghelei.”
10 Nau eteva Iesu ghe nongola isaa o voto, ghe soghiaala me ghe uela ta lo atoa laghe usiusia va, “Aghaaulia ngakoronna etaimim va karika aghe tara poi teva taumattu eIsrael kanna niaikaaiaa namuu nongina lo ateva oia taumattu. 11  Luk 13:29.Aghaauliaa etaimim va oroi ila lo atoa aue la mae akapa see tale kosa ateva oia, tani toka tee Abraham, Aisiki me Jekop tani namanama, tale ararimangali ngepona liu eteva. 12  Mat 22:13; 25:30; Luk 13:28.Me lo atoa aIsraeli ila laghe annaa va aue la kupi sso tale ararimangali eteva, me karika, ta aue la vella ghoa tale kinatama saurrom ateva, me aue la ghoa toka ngangngala me la aingeresia ngalungaluira.”
13 Me Iesu ghe uela ta namu ngateva oia va, “Lao sio elo ale, voto aue elutu nongina angu aikaaiaala.” Me gharavaea ta tau ngai nongonongo anna ateva ghe masinala.
Iesu ghe ghelei emasinala oroi taumattu
(Mak 1:29-34; Luk 4:38-41)
14 Nau eteva Iesu ghe rekatala tanganue Pita, ghe tarala alumuna vause ateva Pita ghe asoaso tale komo, me vilikina ghe aanasa me matana ghe valavalanga. 15 Iesu ghe posola nimane, me mata valavalanga ateva ghe kapala, me ghe totu saela me ghe kaisila anna inana.
16 Nau sinaka ateva ang ghe suusuu me oroieili ila lo atoa raroai etoa laghe tokatoka etaira, laghe maeainila sio etana va eghelei emasinaila, ghe nim aippooaa me raroai etoa laghe kupikupi ghoa, me ghe gheeghelei emasina tee tau sessa akapa atoa. 17  Ais 53:4.Isaa o voto ghe akauerekatila llo voto propete Aisaea ghe auliaala,
“Ia ghe ghaala kaluita saghuighuina,
me ghe saula kaluita sessa.”
Nitootoonga aue emae etam nau eteva uaimulisi tee Iesu
(Luk 9:57-62)
18 Nau eteva Iesu ghe tarala taumattu ngatoa angila ghe ooroieili, ghe uela ta kapuna atoa va, “Ita kasu, ita lao ta pai kativilau.” 19 Angila ghe aloanna tani kasu, me tau ngai aapasunga ateva tale inangari nipaopao ghe mae sio, me ghe uela etana va, “Tisa, aghaloanna tani usio nongina eaa ulao.”
20  2 Ko 8:9.Vara me Iesu ghe uela etana va, “Paua atoa aleira tale pake valienga, me ghila atoa aleira manee, me Natuna ateva Taumattu ngateva karika teva alena tani aso.”
21  1 Ki 19:20.Mene kateva tana kapuna disaepolo ghe uela etana va, “Vau eteva, tau velueghila me alaa kaiaa mua tamaghi.”
22 Iesu ghe uela etana va, “Usieghila me ratila lo atoa matena ila la kaiaa matena atoa.”
Ttasi kuukuu eteva ghe kapala
(Mak 4:35-41; Luk 8:22-25)
23 Iesu ghe aikaaila tale paanaka ateva me kapuna disaepolo atoa laghe usiela, me laghe tiu ghoala. 24  Sams 4:8.Elome tale ateo talia ngateae, paka kuukuu ttasi eteva ghe lutula. Paka kotoo atoa laghe aasuu kaakaai tale paanaka ateva, me Iesu ghe asekanue alokoila. 25 Disaepolo atoa laghe anguniela, me laghe ue etana va, “Vau eteva, sausiemamila! Angita vuuvuluu!”
26  Mat 14:31; Sams 89:9.Iesu ghe liula inangariira, me ghe uela etaira va, “Vaalua me am maamatautu, ghaunaaili aikaaiaaimim?” Ghe tingina saela me ghe paola kuukuu ttasi eteva tale ateo talia ngateae, me kinatama luei eteva ghe asola.
27 Taumattu ngatoa tale paanaka ateva, laghe soghiaala me laghe ue va, “Saa taumattu ia taumattu ngateva oia, ta ttasi eteva me paamanu eteva la nongonongo usilainia?”
Iesu ghe ghelei emasinala tau raroai elua
(Mak 5:1-20; Luk 8:26-39)
28 Nau eteva Iesu ghe laa rekata sio tale pai kativilau, tale kosaira aGadara* aGadara Kasina uru ngai laghe pitila, laghe ue va aGergesa, kasina laghe ue va aGerasa. ngatoa, me ghe sousoula taumattu ngalua lalu ghe kasula tale liu niaikkaiaa, raroai etoa laghe tokatoka etairarua. Taumattu ngatoa karika laghe laolao akalakalaa etairarua poli lalu ghe aaiuvii. 29  Mak 1:24; Luk 4:41.Lalu ghe aaore me lalu ghe ue va, “Sa ateva ualoannaia etaimami, Natuna ateva God? Vaalua me umae sio tani ghelei saasakieinamami me karika ghe ghaa nau?”
30 Mala masau nongina laghe tiitingina, tinaua mosu etingiu ghe tingina namanama. 31 Raroai etoa laghe kolomi esarasarakanala Iesu va, “Arova utiu veluemami, usuu tauemami lao ta mosu etoa.”
32 Me ghe uela etaira va, “Am lao sio.” Laghe kupi vulu ghoala taumattu ngalua me laghe laa sae kupi sso ta mosu etoa. Me tinaua atingiu ghe ttiroula, me laghe ilou velu siola tale vallae me laghe aoso velu siola tapaa manu me ghe arropi ematelala. 33 Lo atoa laghe aaitaraa mosu etoa laghe iloula, me laghe lao sio tale masaliki eteae, me laghe kiukiuaa ngakapala kiukiuirarua. 34 Nau eteva taumattu ngatoa tale ia o masaliki taatara ateae laghe nongola kiukiu, ila akapa laghe mae sio tani sou Iesu me laghe aulia ngasarasarakanala ta Iesu va karika emene toka tale masalikiira ateae.

8:4: Lev 14:1-32; Mat 9:30; Luk 17:14.

8:11: Luk 13:29.

8:12: Mat 22:13; 25:30; Luk 13:28.

8:17: Ais 53:4.

8:20: 2 Ko 8:9.

8:21: 1 Ki 19:20.

8:24: Sams 4:8.

8:26: Mat 14:31; Sams 89:9.

*8:28: aGadara Kasina uru ngai laghe pitila, laghe ue va aGergesa, kasina laghe ue va aGerasa.

8:29: Mak 1:24; Luk 4:41.