18
Kiukiu niaimatoongana ateae ta vause raue vulu eteva me tau ngai ghelei niaisakei eteva
Kol 4:2; 1 Tes 5:17.Iesu ghe auliaala kiukiu niaimatoongana ateae ta disaepolo atoa tani apasunga etaira va la tani looloo sae tale nau ekapa atoa, me karika la mene sio asoasoaa. Me ghe uela va, “Tale kateae masaliki tau ngai ghelei niaisakei eteva, karika ghe maamatauta God ateva, me tee karika ghe oneoneaa tee kasina taumattu. Me tee vause raue vulu eteva, ie tee elome tale masaliki eteae, ghe maemae nonga ta tau ngai ghelei niaisakei eteva. Ghe aaloannaaili va esausia, tale aloaloannaane. Ghe ue etana va, ‘Usausieghi tale tau ngai ssateeieghi eteva.’
4-5 “Kasina nau ang ghe lange sio, karika ghe aloanna tani nongoa me sausia, vara me ghe nnaala va, ‘Arongona ta karika aoneoneaa God me taumattu tee atoa, me poli vause raue vulu eteva oia etautau mae maate etaghi, asausia, poli erou toka maemae nonga va eghelei emangooieghi.’ ”
Vau eteva ghe uela va, “Am nongo inangarina sesa tau ngai ghelei niaisakei eteva ghe auliaala. Am annaa va God karika aue eghele sausi kapuna atoa ghe aimatoongainilala, la looloo sae etana tale llaa me voo? Vaalua, am annaa tee va aue ghele aippetana tani sausila? Aghaauliaa etaimim va arovaeangaili ta aue ghele sausila. Tale isaa o salana, nau Natuna ateva Taumattu ngateva aue esio tale kosa ateva, aue etara righi taumattu eaiesoaa etana?”
Kiukiu niaimatoongana ateae ta Paresi eteva me tau ngai ghaa takis ateva
Kasina taumattu la nannainila nonga va ila ghulughuluena ila, me katoa taumattu karika. Iesu ghe kiukiuaala etaira ia oia kiukiu niaimatoongana ateae, ghe uela va, 10 “Ghalua taumattu lalu ghe saela tale ale manga ateva tani looloo sae, kateva taumattu Paresi ia, me kateva tau ngai ghaa takis ia. 11 Taumattu tale Paresi eteva ghe tingina saela me ghe looloo saela, me ghe aauliaa masi uunguaane. Ghe uela va, ‘God, aghi akaakaili emasina etam va aghi karika nongina lo atoa taumattu la ainao, gheeleiaaira karika masina, me la lailai sari, me nongina ia o tau ngai ghaa takis ateva. 12  Ais 58:1-4; Mat 23:23.Ghaluaata tale ghaitu (7) nau anaenae, me atautau aiaasokolo tale voto akapa aghaaghaa.’
13  Sams 51:1.“Tau ngai ghaa takis ateva ghe tingina amasaula, me ghe sioaala nannaane, me ghe looloo saela, ghe uela va, ‘God, ualousiusi teeieghi, poli aghi tau ssavoto aghi.’
14  Mat 23:12.“Aghaauliaa etaimim va ia oia taumattu ngateva, karika nongina Paresi eteva, nau ghe kasula tani lao tanganuena, God ghe taraiela va ia ghulughuluena ia. See esaeaa nannaane, aue God etaue sio euu, see esioaa nannaane euu, God aue eanamunamunganeia.”
Natu aliki etoa me Iesu
(Mat 19:13-15; Mak 10:13-16)
15 Taumattu ngatoa laghe maeaa sio natuira raaraina atoa ta Iesu, va esaoaa nimane etaira me earangiseila. Disaepolo atoa laghe tarailala me laghe pao rungainilala. 16 Me Iesu ghe kolola natu ngaliki etoa laghe mae sio etana me ghe uela va, “Am tau velu natu aliki etoa la mae etaghi, karika am mene ghelei rungainila. Ta poli ararimangalina ateva God anueira ia taumattu ngatoa nongina natu ngaliki etoa. 17  Mat 18:3.Aghaaulia ngakoronnaaili, va arova see karika eghaa lo ateva o ararimangalina God nongina natu aliki etoa, karika aue esso etana.”
Tau peipeiena ateva
(Mat 19:16-30; Mak 10:17-31)
18  Luk 10:25.Kateva namuu ghe mae sio ta Iesu, me ghe kolomiela va, “Masi tisa ngateva, vaalua aroo tani ghelei, me aghaa lo ateva o maulue tokatoka liu ia?”
19 Iesu ghe liula me ghe uela etana va, “Vaalua me uue va masina ieghi? Karika teva masina, ta God nonga masina ia. 20  Eks 20:12-16; Diut 5:16-20.Ukilakila inangari nipaopao eue va, ‘Karika umene lai sari, karika umene aiuvi emate, karika umene ainao, me tee karika umene kamekame tale niaisakei, uoneoneaa tamam me kinam.’ ”
21 Ghe uela ta Iesu va, “Isaa ona voto ngaghe aimuli teela nau aliki ieghi arau.”
22 Nau Iesu ghe nongola isaa o inangarina, ghe uela etana va, “Kateva voto karika ughe gheleia. Utau lao peim la poli, me ughaa viliki veu me ulaoa ta taumattu karika righi peiira. Arova ughelei evalua o, aue utau peipeiena epona liu, me umae aimuli teeieghi.”
23 Me nau ghe nongola isaa o inangari, ghe alousiusila, ta poli ia tau peipeiena ia. 24 Iesu ghe taatara lao sio etana, me ghe uela va, “Aanasaaili ta tau peipeiena ateva tani kupi sso tale ararimangalina ateva God! 25 Poli marova masukasukale ta teva kamolo tani kupi sso tale teae mata raum, aue emasukasukaleaili tee ta teva tue peipeiena tani kupi sso tale ararimangalina ateva God.”
26 Taumattu ngatoa laghe nongoala, me laghe kolomiela va, “See nonga erooroo tani saanga?”
27 Iesu ghe liula me ghe uela va, “Voto taumattu karika erooroo tani ghelei, God nonga erooroo.”
28 Pita ghe uela etana va, “Tarala, ngami ghe kasu vulila tanganueimami me peiimami tani aimuli teeio!”
29 Iesu ghe uela ta ngetaira va, “Aghaaulia ngakoronna etaimim va, arova teva taumattu ekasu vuli tanganuena, manna, tuena atoa, nengana atoa, kinna me tamana me natuna atoa, mausi ararimangalina ateva God, 30 aue God etau lao etana oroieili peina tale nau oia, me nau aue emae, eghaa lo ateva maulue tokatoka liu ia.”
Iesu ghe aulia ngamuemuela matemateaane
(Mat 20:17-19; Mak 10:32-34)
31  Luk 24:44.Iesu ghe kolo aitauaala kapuna kasangaulu ghalua (12) disaepolo, me ghe uela etaira va, “Ngita laa saesae eJerusalem, me isaa akapa inangari propete atoa laghe piti emuemuela ta Natuna ateva Taumattu ngateva aue ekoronna. 32  Luk 9:22, 44.Aue la taue lao ta taumattu ngeleka atoa, me aue la kusiaa teeia, me kangainia, me kanusuia, la parua, me la uvi ematea. 33 Emuli tale kotolu nau, aue etotu.”
34  Mak 9:32.Aloira disaepolo atoa karika ghe maamasaanga tee inangarina. Malloeana inangari ghe aaisulia, karika laghe kilakila sa ateva Iesu ghe aaulieinia etaira.
Tau nilooloo ateva mata salusalu ia
ghe taatarala
(Mat 20:29-34; Mak 10:46-52)
35 Nau Iesu ang ghe mae akalakalaa sio eJeriko, mata salusalu eteva ghe tokatoka tale sama salana atikirighi, uunguaane tani looloo. 36 Ghe nongonongo oroieili taumattu ngatoa laghe kasukasu elangelange nongina ghe tokatoka, me ghe samala, me ghe kolomilala va sa ateva ange lutula. 37 Laghe uela etana va, “Iesu aNasareti ia toko ekasukasu emaemae.”
38 Me ghe kolokolo va, “Iesu, natuna io Deivit, ualousiusi teeieghi!”
39 Taumattu ngatoa laghe muemue, laghe paopaoa va, “Urou mene sama.” Me karika, ta ghe mene kolokolo anamuula tani ue va, “Natuna ateva Deivit, ualousiusi teeieghi!”
40 Iesu ghe tinginala, me ghe uela va, “Taumattu ngateva emae etaghi.” Nau ghe mae akalakalaa sio, Iesu ghe kolomiela va, 41 “Sa ateva ualoanna va agheleia etam?”
Ghe liula me ghe uela va, “Vau eteva, aghaloanna tani taatara.”
42 Vara me Iesu ghe uela etana va, “Angu taatarala; tale kalum niaikaaiaa angu masinala.” 43 Ia arau o me ghe taatarala, me ghe aimulila ta Iesu, ghe tautau sae ararina ateae God. Nau taumattu ngatoa laghe taraiela, ila tee laghe tau saela ararina ateae God.

18:1: Kol 4:2; 1 Tes 5:17.

18:12: Ais 58:1-4; Mat 23:23.

18:13: Sams 51:1.

18:14: Mat 23:12.

18:17: Mat 18:3.

18:18: Luk 10:25.

18:20: Eks 20:12-16; Diut 5:16-20.

18:31: Luk 24:44.

18:32: Luk 9:22, 44.

18:34: Mak 9:32.