18
See aue enamuu?
(Mak 9:33-37; Luk 9:46-48)
Luk 22:24.Isaa o nau disaepolo atoa laghe lao sio ta Iesu me laghe kolomiela va, “See atoa namuu ila tale ararimangali ngepona liu eteva?”
Iesu ghe kolola aliki erighi me ghe atinginaiela elome etaira. Mat 19:14; Mak 10:15; Luk 18:17.Me ghe uela va, “Aghaaulia ngakoronna etaimim va am aikolikoliaa me am nongina lutu ngaliki etoa, arova karika, karika aue am kupi sso tale ararimangali ngepona liu eteva. Liuna avalua o me lo ateva esioaa nannaane nongina aliki eteva o, namuu ia tale ararimangali ngepona liu eteva.
Mat 10:40; Luk 10:16; Jon 13:20.“Me see emasimasi tani ghaa lutu ngaliki etoa poli ararighi eteae eghaaghaa teeieghi. Arova aliki erighi eaaiesoaa etaghi, me teva taumattu eghelei unna niaikaaiaa ekatuu, ghele masinaaili ta arova la ghele iri teva paka ngatu ta ngalona, me la ghele ghoa allusia elo malionge.
“Aue esesaaili ta taumattu tale kosa ateva mausi voto la gheelei me katoa tani taumattu uneira niaikaaiaa ekaakatuu. Isaa o voto aue elutu me aue esesaaili ta lo ateva taumattu egheelei voto o elutulutu. Mat 5:29-30.Arova nimam o kekem egheeleio me ukaakatuu tani ghelei voto sesa, usai kotoo me usau velu. Aue masina arova ughaa maulue me katelange kekem me nimam karika ia, me karika masina arova nimam me kekem masina me aue la sau veluo sae tale kura ateae tokatoka liu ia. Me arova teva matam egheeleio me ukaakatuu tani ghelei voto sesa, uvaliki velua me usau velu, masina tani ghaa maulue ta kateva nonga matam, me karika masina arova matam akapa alua me la sau veluo sae tale kuraa ateae eGehenna.
Kiukiu niaimatoonga ateae tale
sipsipi eteva ghe rauela
(Luk 15:3-7)
10-11  Hib 1:14; Luk 19:10.“Karika am mene tara aliki etoa va peisaane ila. Aghaauliaa etaimim va kapuira ensolo atoa la laa reerekataa ta matane Tamaghi epona liu.* Kasina uru ngai laghe pitila, laghe pitila 11 Poli Natuna ateva Taumattu ngateva ghe sio mae tani asaangi taumattu ghe rauela. Utara Luk 19:10.
12 “Vaalua am annaa? Arova teva taumattu kiena sipsipi erooroo kateva ai (100) me kateva ghele tiu ppae, am annaa va karika aue ghele kasu vuli ghasiongaulu ghasio (99) tale voto saesaena me ghele kasu tani laa pae lo ateva ghe tiu ppaela? 13 Arova ghele taraia, aghaaulia ngakoronna etaimim va masimasiaane tale ia o sipsipi eteva namungaili me tale lo ghasiongaulu ghasio (99) karika laghe tiu ppaela. 14 Tale ia nonga o salana atikirighi Tamaim ateva Kasina uru ngai laghe pitila, laghe pitila Tamaghi eteva. epona liu karika eanna va teva ta lutu ngaliki etoa eraua.
Vaalua tani sausi tuem o nengam ateva egheelei voto sesa ta ngetam
(Luk 17:3)
15  Luk 17:3; Gal 6:1.“Arova teva tuem o nengam eghelei teeio righi voto sesa, ulaa taraia me uauliaa voto sesa egheleila etam elome etaimalua nonga. Arova enongo usilainio, angu sausiela tani ghaa oghia. 16  Diut 19:15; Jon 8:17.Arova etam nongo usilainio, ughaa kateva o ghalua tani mene laa taraia me la rooroo tani auliaa va voto o koronna. 17 Arova etam nongo usilainila, am auliaa tale ale manga, me arova etam nongo usilaa tee ale manga, am tau velua, me enim toka nongina tau ngeleka ateva o tau ngai ghaa takis.
18  Mat 16:19; Jon 20:23.“Aghaaulia ngakoronna etaimim va voto llo am gheelei runga tale kosa ateva, aue la ghelei runga tee epona liu, me llo am tautau velu tale kosa ateva aue la tau velu tee epona liu.
19  Mak 11:24; Jon 15:7.“Amene aauliaa etaimim va arova lo alua taumattu tale kosa ateva lalu mae aitauaa tale kateva nonga ninannaa me lalu kolomieghi tale righi voto aue Tamaghi epona liu aue ghele taula. 20 Poli arova ghalua o kotolu la maemae aitauaa tale ararighi eteae, aghi atokatoka aitauaa teeila.”
Kiukiu niaimatoonga ateae tale sesa tau ngai uungu eteva
21 Me Pita ghe mae sio ta Iesu me ghe kolomiela va, “Vau eteva, aue ghaisaata akkaluaa voto sesa ateva tueghi o nengaghi ghele ghelei etaghi, aue esae ta ghaituaata (7)?”
22  Luk 17:4.Iesu ghe liula me ghe uela va, “Aghaauliaa etam va karika va ghaituaata nonga, ta ghaitungauluaata me mene ghaitu (77). ghaitungauluaata me mene ghaitu (77) o ghaitungauluaata ghaitu (70 × 7).
23 “Liuna avalua o me ararimangali ngepona liu eteva nonginaaili kateva king ghe aloanna tani ghelei eghulughuluena uneira dinao kapuna tau ngai nongonongo anna atoa. 24 Nau ghe tiuaala, laghe maeaa sio ia o taumattu ngateva unna kinatama dinao ateva.§ Tale inangari nge Grik, kasangaulu airari (10,000) talent. Kateva talent erooroo 6,000 silva koen (denarius), me kateva silva koen aipolina kateva nau. 25 Poli karika ghe rooroo tani liu, vauna ateva ghe uela va la laa taua me la polia, ia me vausenna ateva me natuna atoa me peina akapa atoa, tani liu unna dinao ateva.
26 “Ia o tau ngai nongonongo anna ateva ghe suuiaala patu kkena emua etana me ghe annala va vauna ateva ealousiusi teeia me aue eliu ekapa voto. 27 Vauna ateva ghe alousiusi teeiela me ghe uela va vulla tani liu unna dinao, me ghe tau veluela me ghe kasula.
28 “Nau ghe kasula, ghe lao sio me ghe tarala kateva kapuna lalu ghe uungu eitauaa ghe dinaola etana ta kateva ai (100) silva koen. Ghe poso atokaiela me ang ghe aloanna tani kii pule alona atiulu. Me ghe ue etana va, ‘Utani liu kalum dinao ateva.’
29 “Kapuna ateva lalu ghe uungu eitauaa ghe suuiaala patu kkena emua etana me ghe anna va ghe alousiusi teeia me aue ghe liu unna dinao ateva.
30 “Me kapuna ateva ghe ratila, ghe tani atoka ssola taumattu ngateva tale ale mata voovoo lomosina ta ghe tani liula kanna dinao ateva. 31 Nau mene katoa tani tau ngai nongonongo anna laghe tara isaa o voto ghe lutula, nannaaira karika ghe masinala. Liuna avalua o me laghe aulia ngakapala voto ghe lutula ta vauira ateva.
32 “Me vauna ateva ghe mene koloala ia o tau ngai nongonongo anna ateva me ghe uela etana va, ‘Io sesa taumattu io. Aghe ghaa velu ekapala kalum dinao poli ughe ue va aghalousiusi teeio. 33 Vaalua me karika ughe mene alousiusi teela mene lo ateva kapum amalu ghe uungu eitauaa nongina aghe gheleila etam?’ 34  Mat 5:25-26.Vauna ateva ghe sessaiela me ghe auliaala me lo atoa la ghaaitoiaa ale mata voovoo ateva va laghe ghelei teeia voto mmarikana lomosina ta etani liu ekapa kanna dinao.
35  Mat 6:15; Mak 11:25; Ips 4:32; Kol 3:13.“Tamaghi epona liu egheelei evalua o etaimim, arova am tam kkaluaa kateva tueimim me nengaimim tale urunguitaniimim.”

18:1: Luk 22:24.

18:3: Mat 19:14; Mak 10:15; Luk 18:17.

18:5: Mat 10:40; Luk 10:16; Jon 13:20.

18:8: Mat 5:29-30.

18:10-11: Hib 1:14; Luk 19:10.

*18:10-11: Kasina uru ngai laghe pitila, laghe pitila 11 Poli Natuna ateva Taumattu ngateva ghe sio mae tani asaangi taumattu ghe rauela. Utara Luk 19:10.

18:14: Kasina uru ngai laghe pitila, laghe pitila Tamaghi eteva.

18:15: Luk 17:3; Gal 6:1.

18:16: Diut 19:15; Jon 8:17.

18:18: Mat 16:19; Jon 20:23.

18:19: Mak 11:24; Jon 15:7.

18:22: Luk 17:4.

18:22: ghaitungauluaata me mene ghaitu (77) o ghaitungauluaata ghaitu (70 × 7).

§18:24: Tale inangari nge Grik, kasangaulu airari (10,000) talent. Kateva talent erooroo 6,000 silva koen (denarius), me kateva silva koen aipolina kateva nau.

18:34: Mat 5:25-26.

18:35: Mat 6:15; Mak 11:25; Ips 4:32; Kol 3:13.