4
Ita uungu eitauaa tee Karisto
Kol 1:10.Me aghi Pol, tau karavusu ieghi mausi Iesu Karisto, aghaaulia ngakorokorongana etaimim va am toka amasina tani apasunga va God ghe koloamla. Kol 3:12-13.Am kaarasi tani sioaa nannaimim, aippooaaimim esaghuighuiena, me erau mene sessai parasiem, me arova kateva eghelei saasakiaa etaimim, am kkaluaa gheeleiaane me am nim aielousieinia. Kol 3:14-15.Am tootoonga tani poso parasi uunguaa nitoka aitauaa kanna Spirit Manga ateva egheelei tale luei. Ita kateva nonga ita nongina vaulaniita ateva, me kateva nonga ia Spiriti eteva. Tale ie nonga o salana atikirighi God ghe koloamla tale kateva nonga ia nitaatara lao emua. Kateva nonga ia Vau eteva, me kateva nonga ia niaikaaia ngateva, me kateva nonga ia niasuu eteva. 1 Ko 12:6.Kateva nonga ia God ateva Tamaita akapa ia, me ia emuemuaa taumattu ngakapa atoa, me euungu etaita akapa, me etokatoka elome etaita akapa.
Rom 12:3, 6.Me Karisto ghe tau mae sio ta kateva kateva etaita maamasinaane me tale aloaloannaane etautau mae voto ealona tani tau mae. Sams 68:18.Liuna avalua o me Uru ngai Manga ateva eue va,
“Nau eteva ghe laa saesae
ghe muamuaala tau karavusu etoa
me ghe tau lao sio masi voto atoa ta taumattu ngatoa.”
Jon 3:13.Vaalua malloeana va ghe saela epona liu? Malloeana va ghe sio mae akasina mua tale kosa ateva. 10 Ia ghe sio mae epona liu, ia ghe laa sae kasu elomarase, me erooroo tani toka tale voto akapaaili. 11  1 Ko 12:28.Ia ghe taula sarasarakana va katoa la roo tani apostolo, me katoa la propete, me katoa la tau ngai ppooaa, me katoa la pasta me la tau ngai aapasunga. 12 Ghe gheleila llo tani aipanipaniaa kapuna taumattu God, tani uunguaa uunguaane, liuna avalua o me vaulanina ateva Karisto* vaulanina ateva Karisto Utara Ipises 1:23. ekorokorongana me etoka amasina, 13  Kol 1:28.lomosi ta ita akapa ita mae aitauaa tale kateva nonga niaikaaiaa, me tale alomasaanganiaane Natuna ateva God, me ita matuenna me ita nongina Karisto.
14 Me karika ita mene nongina natu ngaliki etoa, va ila o lo atoa muenna ila tani aikameaa la toka kamekameta see nongina kotoo ateva me kuukuu eteva evebbeita see, me la gheelei asease inangari etoa tani apasunga me tani kame mene katoa taumattu. 15  Kol 1:18; 2:19.Liuna avalua o me ami aaulia ngakoronna tale niaielousi, va tale isaa akapa voto ita gheelei, ita gheelei etana, ta ia Karisto uruita ia. 16 Eposoposo aitauaa vaulanina ateva Karisto me epiipinosa amasina, arova kateva kateva etaita egheelei uunguaane. God eaaloanna isaa akapaaili voto tale vaulanina ateva Karisto va la aipatola ngaitauaa tale niaielousi.
Am toka nongina taumattu tale mallanga atoa
17  1 Pita 1:14; Rom 1:21.Liuna avalua o me aghaloannaaili va tale ararina ateae Vau palepale am rau mene kasu nongina taumattu ngatoa karika la aiesoaa, me nannaaira nim lao. 18 Nannaaira saurorromiena, la maamasaueili ta maamauluaane God, poli urunguitaniira korokoronganaaili, liuna avalua o me karika la kilakila God. 19 Karika la paapalata, liuna avalua o la nim anna tani ghelei sesa voto, me la ghannaaili tani toka gheelei asease voto karika raarangisana.
20 Am karika va am ghe kilala Karisto tale isaa o ase salana. 21 Koronnaaili, am ghe nongola etana, me laghe aaulieinia etaimim va voto koronna isaa ta Iesu. 22  Rom 8:13; Kol 3:9.Laghe apasungaala ta ngetaimim va am ghaa velu poka gheeleiaaimim ang ghe lao sio, me am ghaa velu pokane ateva taumattu ang ghe sesala tale aloannaane kamena. 23  Rom 12:2.Me am tau velu God eghelei eouna gheeleiaaimim me nannaaimim. 24  Aitiutiu 1:26; Kol 3:10.Me am mene atoka ouna ateva taumattu God ghe gheleiela va enongina God. Me gheeleiaaimim aue eghulughuluena me emanga poli am tokatoka tale llo koronna.
25  Kol 3:8-9; Sek 8:16.Liuna avalua o me kateva kateva etaimim eghaa velu nikamekame, me eaippooa ngakoronna tee lo atoa ita aiesoa ngaitauaa ta Karisto, poli ita akapaaili kateva nonga ita. 26  Sams 4:4; Jms 1:19-20.“Nau ange sessaiola, urau mene tau velu sessaiaam va egheleio me ukupi sso tale ssavoto,” me erau mene toka sessaio ta kateva nau lomose ta sinaka ateva esuu, 27 ta Satana erau tingina akorokorongana tani akatungio. 28 Lo ateva eaainao nonga eruu tani ainao, me etiuaa tani uungu tani ghelei masi voto esausi lo atoa la ghaloanna niaisausi.
29  Kol 4:6.Am rau mene auliaa righi voto tani ghelei saasakiaa kateva taumattu, ta am auliaa nonga masi voto aue esausi lo atoa la anna nisausi, me am akorokoronganaila. 30  Ais 63:10; 1 Tes 5:19; Ips 1:13-14.Karika am mene ghelei alousiusi kapuna Spirit Manga ateva God, poli ia eaaimatoonga va am kapuna am God me aue eghaa oghiem. 31  Kol 3:8.Am ghaa velu sesa niateateaa, me nisessaia etiitiuaa elome me eghooa eleka, me niaiuvii, me niauliaa saasakiaa, me tee isaa akapaaili sesa gheeleiaaimim. 32  Mat 6:14; 18:22-35; Kol 3:12-13.Am ghelei masi voto ta mene katoa, me am apasunga niaielousi, me am kkaluaa sesa gheeleiaaira katoa, nongina God ghe kkaluaala kaluimim sesa voto ta Karisto.

4:1: Kol 1:10.

4:2: Kol 3:12-13.

4:3: Kol 3:14-15.

4:6: 1 Ko 12:6.

4:7: Rom 12:3, 6.

4:8: Sams 68:18.

4:9: Jon 3:13.

4:11: 1 Ko 12:28.

*4:12: vaulanina ateva Karisto Utara Ipises 1:23.

4:13: Kol 1:28.

4:15: Kol 1:18; 2:19.

4:17: 1 Pita 1:14; Rom 1:21.

4:22: Rom 8:13; Kol 3:9.

4:23: Rom 12:2.

4:24: Aitiutiu 1:26; Kol 3:10.

4:25: Kol 3:8-9; Sek 8:16.

4:26: Sams 4:4; Jms 1:19-20.

4:29: Kol 4:6.

4:30: Ais 63:10; 1 Tes 5:19; Ips 1:13-14.

4:31: Kol 3:8.

4:32: Mat 6:14; 18:22-35; Kol 3:12-13.