12
Asease niuungu Spiriti eteva enim tautau mae
Kapughu etoa, tale kanna asease niuungu Spiriti eteva enim tautau mae, karika aghalona va aloimim etam masaanga. Abak 2:18-19.Am kilakila va nau am ghe tokatoka va taumattu ngeleka am, am ghe tau vella maamauluaaimim tani usilaa oroi salana tani kkauaa tootoo atoa karika la samasama. 1 Jon 4:2-3.Isaa avalua o me aghaauliaa etaimim va karika teva eaaippooaa tale aisausiaa kapuna Spiriti eteva God erooroo tani ue va, “Nikasikiena esae ta Iesu,” me karika teva eroo tani ue va, “Iesu Vau ngepona ia,” arova Spirit Manga ateva karika emuemueinia.
Rom 12:6.Oroi asease niuungu Spirit Manga ateva etautau mae etaita, me kateva nonga ia Spiriti eteva. Me oroi asease niaisausi, me kateva nonga ia Vau ngepona ateva. Me oroi asease salana tani ghelei niuungu, me kateva nonga ia God ateva etautau sarasarakana tani ghelei isaa o niuungu.
God eaapasunga kapuna Spiriti eteva ta kateva kateva tani sausi tau ngaiesoa ngakapa atoa tale ale manga ateva. Ta kateva taumattu, Spiriti eteva etautau roorooaala tani aulia ngamasalika alomasaangania God. Ta mene kateva, ia nonga o Spiriti eteva emene tautau inangari pasu tale alomasaanga. Ia o Spiriti eteva etautau niaiesoaa ta kateva, me ta mene kateva, etautau sarasarakana tani ghaa velu isiki. 10 Ta mene kateva, etautau sarasarakana tani ghelei mirikolo atoa, ta mene kateva uunguaa tani auliaa inangarina God, ta mene kateva etautau alomasaanga tani kila va voto kanna kapuna Spiriti eteva God o karika, me ta mene kateva etautau alomasaanga tani aippooaa tale mene kasina ase niaippooaa kanna Spiriti eteva, me ta mene kateva etautau lao alomasaanga tani aulia ngamasalika malloeane isaa o ase niaippooaa kanna Spiriti eteva. 11  1 Ko 7:7.Kateva nonga ia Spiriti eteva, ia egheelei ekapaaili isaa o niuungu, me tale aloannaane etautaula ta kateva kateva taumattu.
Kateva nonga ia vaulanina ateva Karisto me oroi voto etana
12  1 Ko 10:17.Vaulaniita ateva kateva nonga ia, me oroi voto etana. Arongona ta oroi voto etana, me isaa akapaaili o voto, egheelei va kateva nonga ia vaulaniita ateva. Vaulanina ateva Karisto ia avalue ia o: oroi taumattu la tokatoka etana. 13  Gal 3:28.Poli ita akapaaili ita ghe ghaala niaasuu ta kateva nonga ia Spiriti eteva, me ghe gheleitala va kateva nonga ita. Arongona ta katoa aJiu ila me katoa karika aJiu ila, me tau ngai uungu etoa karika la tokatoka tale aloannaaira, me lo atoa la tokatoka tale aaloannaaira, ita akapaaili God ghe tau mae sio kateva nonga ia Spiriti eteva etaita.
14 Vaulaniita ateva karika God ghe gheleiela va kateva nonga ia, ta oroi voto eaaipatolaa lao etana. 15 Marova kekem eue va, “Karika va aghi tee tale ia o vaulani eteva, poli karika va nima ieghi,” nau eaaulia ngavalua o, karika egheelei rungainia va karika va ie tee tale ia o vaulani eteva. 16 Me marova talinga atelange eue va, “Karika va aghi tee tale ia o vaulani eteva, poli karika va mata ieghi,” nau eaaulia ngavalua o, karika egheelei rungainia va karika va ie tee tale ia o vaulani eteva. 17 Marova ia akapa vaulaniita ateva mata ia, karika aue eroo tani nongonongo, me marova ia akapa vaulaniita ateva talinga ia, karika aue eroo tani ngusungusu. 18 Me karika, ta koronnaaili va God ghe atoka aitauaala isaa akapaaili voto tale vaulaniita ateva tale salana ghe annaala va masina. 19 Me marova vaulaniita ateva nim nima ia nonga, karika aue ghele teva vaulaniita. 20 Me isaa o voto oroi eaipatolaa etana, me ekaakateva nonga ia vaulaniita ateva.
21 Mata ateva karika erooroo tani ue ta nima atelange va, “Karika righi uunguaaghi etam,” me uruita ateva karika eroo tani ue ta kekeita atelange va, “Karika righi uunguaaghi etam.” 22 Kasina voto tale vaulaniita ateva saghuighuina. Me karika ita rooroo tani maulue arova isaa o voto karika. 23 Me llo voto tale vaulaniita ateva ita annaa va karika masina taataraane, ita aaitara ngamasinaaili, me lo ateva voto tale vaulaniita ateva ita paapalatainia, ita kaarasi tani aisuliainia, 24 me mene kasina voto tale vaulaniita ateva, karika ita mene nnangaili tani aisulia. Ta God ghe atoka aitauaala vaulaniita ateva, me ghe taula namuu nioneoneaa ta llo voto karika eroo tani ghaa nioneoneaa. 25 Isaa avalua o me ita rau mene ghelei righi niaipola tale vaulaniita ateva, ta isaa akapaaili asease voto tale vaulaniita ateva la aaitaraa mene kateva. 26 Marova kateva voto tale vaulaniita ateva emammarikana, isaa akapaaili voto tale vaulaniita ateva aue emmarikana aitauaa teeia. Me marova kateva voto tale vaulaniita ateva eghaa nioneoneaa, isaa akapaaili voto tale vaulaniita ateva aue emasimasi.
27  Rom 12:5.Am akapaaili vaulanina am Karisto, kateva kateva etaimim eaipatolaa tale vaulanina ateva Karisto. 28  Ips 4:11-12.Elome tale ale manga, God ghe atokala taumattu ngatoa tani ghelei niuungu. Ghe atoka akasinala apostolo atoa, aiaaghalua atoa propete atoa, me aiaakotonna atoa tau ngai aapasunga ngatoa, vara me lo atoa la gheelei mirikol, me lo atoa la sarasarakana tani ghaa velu isiki, me tani sausi mene katoa, o tani muemueainila, me tani aippooaa tale mene kasina ase niaippooaa kanna Spiriti eteva. 29 Am annaa va ila akapaaili apostolo ila me propete ila me tau ngai aapasunga ila? Me am annaa tee va ila akapaaili la roo tani ghelei mirikol? 30 Vaalua, ila akapaaili la rooroo tani ghaa velu isiki? Me ila akapaaili la roo tani aippooaa tale mene kasina ase niaippooaa kanna Spiriti eteva? Me ila akapaaili la roo tani aulia ngamasalika malloeane isaa o ase niaippooaa kanna Spiriti eteva? 31  1 Ko 14:1.Aghaloannaaili va am tani alona lo ateva niuungu Spirit Manga etautau emae tani aisausiaa tau ngaiesoa ngakapa atoa. Me aghaapasunga etaimim masi salana elaulau mene kasina salana.

12:2: Abak 2:18-19.

12:3: 1 Jon 4:2-3.

12:4: Rom 12:6.

12:11: 1 Ko 7:7.

12:12: 1 Ko 10:17.

12:13: Gal 3:28.

12:27: Rom 12:5.

12:28: Ips 4:11-12.

12:31: 1 Ko 14:1.