3
Niaikaaiaa o tani aimuli tee inangari nipaopao
Alokapakapa am aGalaisia ngatoa! See ghe ghelei esavisavilaala nannaaimim? Tale nongonongoaaimim nonginaaili va am ghe tara amasinaailiila matemateaane Iesu Karisto tale aikotoo. Aghanna tani kolomiem tale kateva nonga voto: Vaalua am ghe ghaala Spiriti eteva, nau am ghe aimuli teela inangari nipaopao, o poli am ghe aiesoaala tale voto am ghe nongola? Ngam alokapakapaaili va? Am ghe tiuaala tani kasu tale Spiriti eteva me ngam anna tani ruu tale aloaloannaa taumattu ngatoa tale kosa ateva, va? Voto maateaili am ghe ghaala tale maamauluaaimim, ang ghe nim peisaanela? Karika aghanna va ghe nim peisaane. Am anna va God ghe tau aatu sio Spiriti eteva me ghe gheleila mirikol elome etaimim nau am ghe aimuli teela inangari nipaopao o poli am ghe aiesoaala voto am ghe nongola?
Aitiutiu 15:6.Am annaa Abraham: “Ghe atokala tuutulina ta God, liuna avalua o me ghe aseala va ia ghulughuluena ia.” Am tani kila amasina va lo atoa la ghaiesoaa, natuna ila Abraham. Aitiutiu 12:3; Rom 4:3, 16.Uru ngai Manga ateva ghe tara amuemua alokoila va God aue eghelei eghulughuluena taumattu ngeleka atoa tale uneira niaikaaiaa. Me ghe aulia ngakasinala masi kiukiu ta Abraham va, “Aue ararimangali ekapaaili etoa aue la ghaa niarangise ta ngetam.” Liuna avalua o me lo atoa la ghaaiesoaa, la ghaaghaa niarangise ateva tee Abraham, ia tau niaikaaiaa ia.
10  Diut 27:26.Lo atoa la ghannaa va la ghaimuli tee inangari nipaopao tani ghulughuluena ta matane God, la tokatoka tale nikasikiena, poli laghe pitila va, “Nikasikiena ta lo akapa atoa karika la gheelei voto akapa pitipiti tale vuku nipaopao ateva.” 11  Abak 2:4; Gal 2:16.Masalikeaili tani tara va karika teva erooroo tani ghulughuluena ta taataraane God mausi inangari nipaopao, poli, “Lo atoa la ghaaiesoaa, God aue easela va ghulughuluena ila, me aue la maulue.” 12  Lev 18:5; Rom 8:3.Tani aimuli tee inangari nipaopao karika elaolao aitauaa tee uunguaa niaikaaiaa. Tale mene kasina salana, “Lo ateva taumattu eghelei isaa o voto, aue etoka tale llo egheelei.” 13  Rom 8:3; Diut 21:23.Karisto ghe ghaa oghitala tale nikasikiena tale inangari nipaopao nau ia ghe ghaala liuita tale nikasikiena, poli laghe pitila tale Uru ngai Manga va, “Nikasikiena ta lo ateva esae vukala tale ai eteae.” 14 Ghe ghaa oghitala liuna avalua o me tale uunguaane Karisto ateva Iesu, niarangise ateva ta Abraham aue elao tee ta taumattu ngeleka atoa. Mausina avalua o me tale niaikaaiaa aue ita ghaa Spirit Manga ateva God ghe aulieiniela tale inangari nialokoi.
Inangari nipaopao me inangari nialokoi
15 Kapughu etoa, aghaimatoonga kateva inangari niaimatoonga tale maamauluaaita. Karika teva erooroo tani ue va vulla o emene saoaa sae righi nannaane tale inangari niaippooa ngaitauaa taumattu ngatoa laghe nim gheleila. Mausina avalua o me, 16  Aitiutiu 12:7.inangari nialokoi God ghe auliaala ta Abraham me tuvuna, Uru ngai Manga ateva etam ue va “ta tuvuna atoa” (malloeana va oroi taumattu) ta eue va, “ta tuvuna ateva.” Malloeana va kateva nonga taumattu, Karisto ta ngetana. 17  Eks 12:40.Malloeana voto aghanna tani auliaa isaa avalua toko, va God ghe gheleila inangari niaippooa ngaitauaa tee Abraham, me isaa o inangari nipaopao, vara ghaata ai me kotolungauluae (430) ninamanama ghe lange sio me God ghe mene tau lao sio, karika eghaaghaa velu isaa o inangari niaippooa ngaitauaa, me inangari nialokoi. 18  Rom 4:14.Poli arova ita ghaaghaa niarangise kanna God, poli ita aimuli tee inangari nipaopao, tale isaa o salana karika ita ghaaghaa isaa o voto mausi inangari nialokoi. Poli nim maamasinaane God me ghe tau lao sio ta Abraham tale inangari nialokoi.
19  Rom 5:20; Apos 7:38.O saa uunguaane inangari nipaopao? God ghe nim alokoi saoaala mausi ssavoto, me laghe toitoi tuvuna ateva elutu inangari nialokoi ghe auliaala va aue emae. Inangari nipaopao ghe tiuaala nau ensolo atoa laghe tau lao sio ta taumattu ngateva etiitingina elome etaita me God. 20 Taumattu ngateva elome karika eaimatoonga nonga kativilau pai, me God nim ie nonga kateva nonga ia.
21  Rom 8:2-4.Vaalua? Inangari nipaopao karika elaolao aitauaa tee inangari nialokoi kanna God? Karika me karika! Poli arova isaa o inangari nipaopao ita ghe ghaala erooroo tani tau mae maulue, tani ghulughuluena tee aue ghele mae tale inangari nipaopao. 22 Me poli Uru ngai Manga ateva eue va kosa akapa ateva etokatoka tale voto sesa nonginaaili ale mata voovoo ateva, liuna avalua o me voto God ghe auliaala tale inangari nialokoi, God etautau lao ta lo atoa la ghaaiesoaa ta Iesu Karisto.
23  Gal 4:3.Auena niaikaaiaa ghe mae, ami ghe tokatoka tale ale mata voovoo tale uunguaa inangari nipaopao ghe kavati rungainamamila lomosina ta niaikaaiaa ghe kauerekatila. 24  Rom 10:4.Mausina avalua o me inangari nipaopao God ghe atokala tani aitarainamami lomosina ta Karisto emae tani ghelei eghulughuluenaiemami poli niaikaaiaa. 25 Niaikaaiaa ang ghe mae sio isaa oia nau karika inangari nipaopao emene aaitarainamami.
Natuna atoa God
26  Jon 1:12.Am akapaaili natuna iem God poli aikaaiaaimim ta Karisto Iesu. 27  Rom 6:3.Poli am akapaaili am ghe ghaala niaasuu ta Karisto, ngam ghe asae atokaiela etaimim nongina ita aasae ghinna. 28  Rom 10:12.Am akapaaili ang ghe kateva nonga iemla ta Iesu Karisto: karika teva aJiu o aGrik, me karika toa tau ngai uungu me lo atoa la tokatoka tale aloannaaira, me karika toa vause me taita. 29  Rom 4:13.Poli am ta Karisto, am natuna am Abraham, me voto inangari nialokoi eaauliaa kaluimim.

3:6: Aitiutiu 15:6.

3:8: Aitiutiu 12:3; Rom 4:3, 16.

3:10: Diut 27:26.

3:11: Abak 2:4; Gal 2:16.

3:12: Lev 18:5; Rom 8:3.

3:13: Rom 8:3; Diut 21:23.

3:16: Aitiutiu 12:7.

3:17: Eks 12:40.

3:18: Rom 4:14.

3:19: Rom 5:20; Apos 7:38.

3:21: Rom 8:2-4.

3:23: Gal 4:3.

3:24: Rom 10:4.

3:26: Jon 1:12.

3:27: Rom 6:3.

3:28: Rom 10:12.

3:29: Rom 4:13.