5
Nighulughuluena ta matane God
Liuna avalua o, nau angita ghe ghulughuluenala ta matane God tale niaiesoaa, ngita ghe tokala tale luei tee God, poli uunguaane Vauita ateva Iesu Karisto. Tale kaluita niaiesoaa, Karisto ghe otila salana atikirighi etaita tani kupi sso tale ia o maamasinaane ateva God, ghaine ita tokatoka etana. Me ita toitoi God tani ghaaita, me aue egheleita nongina ia. Ia o voto ateva egheegheleita ita masimasi. Jms 1:2-3; 1 Pita 1:5-7.Me karika ita masimasiaa nonga isaa o voto, karika. Ita masimasi tee nau ita ghaaghaa maamatana, ta poli ita kilakila va isaa o voto masina etaita, me esaasausita tani tingina akorokorongana. Me arova ita tingina akorokorongana me ita tam mangoo vulu voto ita aikaaiaa etana, isaa o voto aue esausi gheeleiaaita, me gheeleiaaita aue esausita tale voto masinaaili ita taatara lao emua etaita. Me nau ita aiesoa ngavalua o, uneita niaiesoaa karika eaapalataita poli ita kilakila va God aue eghelei isaa o voto, poli God ghe tau mae sio Spirit Manga ateva etaita tani apasu urunguitaniita tale kanna niaielousi eteva God.
Ta nau eteva karika righi sarasarakaniaaita tani aisausieinita, God ghe suitoongaala nau eteva ta Karisto me ghe matela tani ghaa aoghita tau ngai ghelei ssavoto atoa. Koronnaaili, aanasaaili tani tara teva taumattu erooroo tani mate tani sausi teva taumattu ghulughuluena. Me marova ita tara kateva taumattu egheelei masi voto, koti teva erooroo tani asarasarakanaia me emate tani sausia. Jon 3:16; 1 Jon 4:10.Me God ang ghe apasungaala namungaili ailousiaane etaita tale voto ateva toko: nau eteva ita ghe gheelei ssavoto, Karisto ghe matela etaita.
Rom 1:18; 2:5; Ips 2:3-5.Raena ateva ghe akalala me ghe ghelei eghulughuluenaitala, me God ang ghe asetala va ghulughuluena ita. Liuna avalua o, ita kilakilaaili va, Iesu aue emene aisausieinita me aue ita saanga nau eteva God eapasunga sessaiaane ta tau ngai ghelei ssavoto atoa. 10 Tale nau ang ghe lange sio, ita tau ngai ssateena ita God me ghe gheleitala ghe kapuna itala tale matemateaane Natuna. Ia oia ang ghe kapuna itala God, ita kilakilaaili va maamauluaane Iesu aue easaangita. 11 Me karika isaa nonga o, ta ita masimasi ta poli sa ateva God ghe gheleiela mausi Vau eteva ta Iesu Karisto, ia Iesu Karisto ghe gheleitala va kapuna ita God.
Adam me Karisto
12  Aitiutiu 3:6; Rom 6:23.Ssavoto ateva ghe mae sio tale kateva nonga taumattu, me ghe tau mae sio nimate. Liuna avalua o me nimate ateae ghe ghaa akapala taumattu ngatoa tale kosa ateva, ta poli ila akapa laghe gheleila ssavoto. 13  Rom 4:15.Ssavoto ateva ang ghe aso vella tale kosa ateva me avirina God ghe tau mae sio inangari nipaopao. Me eaa karika righi inangari nipaopao, karika God enannaa kaluira ssavoto taumattu ngatoa la gheelei. 14 Ghe tiuaala ta nau Adam me ghe mae sio ta nau Moses, nimate ateae ghe ghaa akapaailila taumattu ngatoa, arongona ta uneira ssavoto karika nongina unna ssavoto Adam, ghe tam nongo usilaala God. Adam tootoona ia taumattu ngateva aue emae.
15 Ilalua o voto alua karika va ilalua aitauaa, kanna voto God ghe nim tau mae sio, me kanna ssavoto ateva Adam. Kateva nonga taumattu ngateva ghe gheleila ssavoto me oroieili taumattu ngatoa laghe matela. Me kanna voto God ghe nim tau mae sio ghe namungailiila, me ghe nim tau lao sio masi voto ta oroieili taumattu ngatoa tale maamasinaane kateva nonga taumattu ngateva, Iesu Karisto. 16 Me tee kanna voto God ghe nim tau mae sio me kanna ssavoto kateva nonga taumattu, karika lalu lao aitauaa. Karika poi! Ia o kanna ssavoto ateva ghe gheleila me God ghe gheleila niaisakei ta taumattu ngatoa, me ghe uela va, “Aue la ghaa sesa aipolipoli.” Me kanna voto God enim tautau mae isaa avalua toko, nau eteva oroi taumattu ngatoa laghe gheleila ssavoto, God ghe aselala va ghulughuluena ila. 17 Kateva nonga taumattu ngateva ghe tam nongo usilaala God, me tale ia o kanna ssavoto ateva, nimate ateae ghe aitoiaala taumattu ngakapa atoa. Me maamasinaane ateva God ghe nim taue mae sio ghe apalala sarasarakaniaane nimate ateae, me ghe namungailiila. Liuna avalua o me lo akapa atoa laghe ghaala maamasinaane God, me God ghe aselala va ghulughuluena ila, aue la maulue, me la toka nongina tau ngai toitoi etoa tale uunguaane kateva nonga taumattu, Iesu Karisto.
18  1 Ko 15:22.Liuna avalua o me poli kateva nonga karika ghe usilaala God, me God ghe uela va taumattu ngakapa atoa aue la ghaa sesa aipolipoli. Tale ie nonga o ase salana atikirighi, kateva nonga ghe gheleila voto ghulughuluena me ghe ghelei eghulughuluenailala, me ghe tau lao sio maulue etaira. 19  Ais 53:11.Nongina taumattu ngakapa ghe tau ssavotola mausi kateva nonga taumattu ghe tam nongo usilaala God, tale ie nonga o ase salana atikirighi nau kateva nonga taumattu ghe nongo usilaala God, oroieili taumattu aue God egheleila va ghulughuluena ila.
20 God ghe taula inangari nipaopao ta Moses tani apasunga ta taumattu ngakapa atoa me la rooroo tani tara va voto la gheelei sesa. Nau ssavoto ateva eooroi maamasinaane God emene ooroi tee lao. 21  Rom 6:23.Nongina ssavoto ateva eaaitoiaa uunguaa nimate ateva, maamasinaane God tee erooroo tani aitoiaa tale uunguaa nighulughuluena tani tau lao maulue ateva tokatoka liu ia, aue ita ghaaia ta Iesu Karisto Vauita ia.

5:3: Jms 1:2-3; 1 Pita 1:5-7.

5:8: Jon 3:16; 1 Jon 4:10.

5:9: Rom 1:18; 2:5; Ips 2:3-5.

5:12: Aitiutiu 3:6; Rom 6:23.

5:13: Rom 4:15.

5:18: 1 Ko 15:22.

5:19: Ais 53:11.

5:21: Rom 6:23.