10
Tani airatii
(Mat 19:1-12)
Iesu ghe kasu vulila masaliki eteae, me ghe lao sio tale kativilau tale ateo ateae eJodan, me tale distriki eteva eJiudia. Oroi taita me vause laghe mae sio tani velu eitauaa ta Iesu. Me Iesu ghe aapasunga inangarina God ta ngetaira, nongina ghe gheelei nau etoa. Katoa Paresi laghe mae sio tani tootoonga Iesu tale nikokkolomi eteva va, “Uneita inangari nipaopao eue va masina arova taita ateva erati vausenna ateva, o karika?”
Iesu ghe liula me ghe uela va, “Saa inangari nipaopao Moses ghe tau aatu sio etaimim?”
Diut 24:1-4; Mat 5:31.Me laghe uela va, “Moses ghe pitila va taita ateva erooroo tani piti uru ngai niairatii, me etaue lao ta vausenna ateva, me esungi velua.”
Iesu ghe uela etaira va, “Moses ghe pitila llo inangari nipaopao etaimim poli urunguitaniimim korokoronganaaili. Aitiutiu 1:27; 5:2.Emua arau nau ta God ghe gheleila kosa ateva, ‘God ghe gheleila taita me vause.’ Aitiutiu 2:24; Ips 5:31-33.‘Liuna avalua o me taita ateva ekasukasu vuli tamane me kinna me ekaakateva nonga ilalua me vausenna ateva, me ilalua aue lalu kateva nonga tale vilikiirarua.’ God ghe uela va karika va ghalue ilalua ta kateva nonga ilalua. Liuna avalua o me voto God eaatoka aitauaa, karika mene teva taumattu emene pola.”
10 Nau eteva Iesu me disaepolo atoa laghe kiri lao sio elo ale, me disaepolo atoa ngila ghe mene kookolomi Iesu tale isaa o inangari. 11  Mat 5:32.Me Iesu ghe uela etaira va, “Arova taita ateva ngeratila vausenna ateva me emene lai ppae ta kateva vause, elailai salosaloaa, ta enim ghaaghaa mene kateva vause, me vausenna tuunga ateva ie etokatoka. 12 Vause tee ateva arova erati taitanna ateva me elaa lai ta kateva ppae taita ia, ia tee elailai sari, ta enim ghaaghaa taita ateva me taitanna tuunga ateva ie etokatoka.”
Natu aliki etoa me Iesu
(Mat 10:13-15; Luk 18:15-17)
13 Katoa vause me taita laghe maeaa sio lutu ngaliki etoa ta Iesu va esaoaa nimane etaira, me disaepolo atoa laghe paopaola. 14 Me nau eteva Iesu ghe tarailala, karika ghe masimasiaala kapuna disaepolo atoa me ghe uela va, “Am maeainila sio etaghi. Am rau mene tiu velu natu aliki etoa tani mae etaghi, ta ararimangalina ateva God tanganueira ia ase taumattu ngatoa nongina natu aliki etoa. 15  Mat 18:3.Aghaaulia ngakoronna etaimim va arova see karika eghaa ararimangalina ateva God nongina aliki etoa, karikaaili va aue elao tale ararimangalina ateva God.” 16 Me Iesu ghe sausau aliki etoa me ghe saasaoaa nimane etaira me ghe aarangiseila.
Tue peipeiena ateva
(Mat 19:16-30; Luk 18:18-30)
17 Nau Iesu ghe mene kasukasu elaolao tapaa salana, taumattu ngateva ghe iloula emuli etana me ghe suuiaala ta liue kkena Iesu, me ghe uela va, “Masi tisa ngateva, vaalua aghelei me aghaa maulue ateva etokatoka liu?”
18 Iesu ghe liula me ghe uela etana va, “Vaalua me ukolokoloaghi va masina ieghi? Karika teva masina ia ta God nonga. 19  Eks 20:12-17; Diut 5:16-20.Ukilakila inangari nipaopao, va karika umene aiuvi emate, karika umene lai sari, karika umene ainao, karika umene kamekame tale niaisakei, karika umene aikameaa tani ghaa voto, me uoneoneaa tamam me kinam.”
20 Me ghe liula me ghe uela va, “Tisa, isaa ona inangari nipaopao ngaghe usilaala nau aliki taita aghi.”
21 Iesu ghe tara usiusiela me ghe aielousieiniela, me ghe uela etana va, “Kasina ateva voto karika ughe gheleiela. Lao sio me ulaa tau lao ghinnanim me la poli, me ulaa tau lao viliki veu ta lo atoa karika righi ghinnaniira, me aue utau peipeiena epona liu, me umae aimuli etaghi.”
22 Me taumattu ngateva oia nannaane ghe katungailiila tale isaa o inangari, me ghe alousiusila me ghe kasula, poli tue peipeiena ia.
23 Me Iesu ghe aitaraala me ghe uela ta kapuna disaepolo atoa va, “Tue peipeiena atoa aue aanasaaili etaira tani sso tale ararimangalina ateva God.”
24 Me disaepolo atoa laghe soghiaala tani nongo inangarina Iesu. Iesu ghe mene ppooaa tee tau lao sio va, “Aliki etoa, tani sso tale ararimangalina ateva God, aanasa ia. 25 Marova masukasukale ta teva kamolo tani kupi sso tale teae mata raum, aue emasukasukaleaili tee ta teva tue peipeiena tani kupi sso tale ararimangalina ateva God.”
26 Mausina avalua o me disaepolo atoa laghe soghiaa saasakiaa teeila inangarina Iesu me ngila ghe aaikolomieinila va, “Arova isaa avalua o, see nonga erooroo tani saanga?”
27 Iesu ghe pasiaala matane etaira me ghe uela va, “Ta taumattu ngatoa, karika la rooroo, me ta God la rooroo, poli God erooroo tani ghelei ekapa voto.”
28 Me Pita ghe tiuaala tani auliaa ta Iesu va, “Utara, ami ghe kasu vuli ekapannaailiila voto, me ami ghe aimuli teeiola.”
29 Me Iesu ghe uela va, “Aghaaulia ngakoronna etaimim va see ia taumattu ngateva eamuemueieghi me uunguaa masi kiukiu me ghe kasu vulila tanganuena, tuena atoa, nengana atoa, kinna me tamane me natuna atoa me umane utana, 30 aue eghaa sae ta kateva ai (100). God aue etau lao oroi voto etana. Nau ta etokatoka tale kosa ateva oia, voto aue eghaa aue eoroieili, me aue elau voto llo peina ghe kasu vulila, aue eghaa oroi ale me tuena me nengana me kinna me natuna me umana utana. Katoa taumattu aue la ghelei voto sesa etana, me emulina aue eghaa maulue ateva etokatoka liu. 31  Mat 20:16; Luk 13:30.Me oroi ila taumattu ngatoa matuutuliena ila aue la sioaili euu, me see ila lo atoa arariira euu aue la matuutuliena.”
Iesu ghe auliaala va aue emate me emene totu
(Mat 20:17-19; Luk 18:31-34)
32  Mak 8:31; 9:31.Iesu me kapuna disaepolo atoa laghe mene kasukasu elaolao eJerusalem. Iesu ghe muemueainila me kapuna disaepolo atoa laghe soosoghiaa voto laghe taatara ta Iesu. Taumattu ngatoa laghe aaimuli usi tee Iesu me kapuna disaepolo atoa laghe maamatautu. Iesu ghe mene kolola kasangaulu ghalua (12) kapuna disaepolo, me ghe mene aulia ngaotula voto aue elutu ta maamauluaane. 33 Ghe uela va, “Am nongo! Nau eteva ngita laa sosso eJerusalem aue la tau lao Natuna ateva Taumattu ngateva ta nimaira namu ngatoa ta pristi etoa me tau ngai aapasunga tale inangari nipaopao atoa, me aue la ghelei niaisakei etana, me la tingina aitauaa tale niaisakei eteae va la uvi ematea. La ruu o, me la taue lao ta nimaira mene katoa ppae karika va aJiu ila. 34 Me ila o katoa ppae taumattu aue la ghauliaa inangari niattara etana, la kanusueinia, me la uetaia, me la uvi ematea. Emate me vara aiaakotonna ateva nau, aue etotu.”
Jeimis me Jon lalu ghe aloanna tani namuu
(Mat 20:20-28)
35 Jeimis me Jon, natuna ilalua Sebedi, lalu ghe mae sio ta Iesu me lalu ghe kolomiela va, “Tisa, angalu aloanna tani kolomio tale kateva voto, me angalu aloanna va ughelei ia o voto ateva etaingalua.”
36 Me Iesu ghe kolomilaluela va, “Sa ateva amalu aloannaia va agheleia etaimalua?”
37 Me lalu ghe uela etana va, “Nau eteva ukingi, kateva etaingalua etoka tale pai muenna ativilau, me kateva tale pai uaise ativilau.”
38  Mak 14:36; Luk 12:50.Vara me Iesu ghe uela etairarua va, “Karika amalu tani kilakila amasina llo voto amalu kookolomieghi etana. Koti karika amalu rooroo tani ropi tale kapa ateva nimmarikana anga ghaainasiaa tani ropia? Me tani suu tale lo ateva nisuu anga ghaainasiaa tani suu etana?”
39  Apos 12:2; Aotu 1:9.Me lalu ghe uela ta Iesu va, “Angalu rooroo.”
Me Iesu ghe uela va, “Koronna. Kapa ateva anga ghaainasiaa tani ropia, aue amalu ropi tee etana, me nisuu eteva anga ghaainasiaa tani suu etana aue amalu suu etana. 40 Me see ia lo ateva aue etoka tale pai muenna ativilau me tale pai uaise ativilau, karika uunguaaghi tani tau aatu; karika. Llo o aitokatoka God ang ghe aimonomonosiaala va uneira ila taumattu ngatoa God aue sui toongainila.”
41 Nau eteva disaepolo kasangaulu (10) laghe nongola inangari Jeimis me Jon, eghe sessailala etairarua. 42  Luk 22:25-26.Me Iesu ghe kolo aitaueinilala me ghe uela etaira va, “Am kilakila va lo atoa arariira ateae va namuu ila ta tau ngeleka atoa, ila la gheelei taumattu enim uungu aanasa etaira. Me lo atoa matuutuliena ila, la gheelei saasakiaa etaira. 43  Mat 23:11; Mak 9:35.Isaa o ase gheeleiaaira erau mene toka elome etaimim, karika. Lo ateva taumattu ealoanna tani namuu elome etaimim, esio euu me eghelei nongina tau ngai nongonongo anna atoa. 44 Me see ia lo ateva ealoanna tani muemue etaimim, ia aue ekapuimim tau ngai uungu ia. 45 Mausina avalua o, me Natuna ateva Taumattu ngateva karika ghe sio mae va taumattu ngatoa la uungu etana, karika. Ghe sio mae tani uungu etaira, me tani tau lao maamauluaane, tani ghaa oghi oroi taita me vause.”
Iesu ghe ghelei emasinala mata salusalu eteva
(Mat 20:29-34; Luk 18:35-43)
46 Iesu me kapuna disaepolo atoa laghe rekatala eJeriko, laghe aso taula, me ngila ghe anna tani mene kasu eJeriko. Ia me kapuna disaepolo atoa me taumattu ngatoa oroieili ila laghe usiusia. Me Batimease, natuna ia Timease, ghe tokatoka tale sama salana atikirighi. Mata salusalu ia me uunguaane tani loo viliki veu tale taumattu ngatoa. 47 Me eghe nongola va Iesu aNasareti ia ange rekatala, me ghe taila tani ovaova atingina va, “Iesu, natuna ia Deivit, ualousiusi teeieghi!”
48 Oroi ila taumattu ngatoa laghe kisokisoia me laghe ue etana va, “Urau mene sama.” Me eghe mene ovaova anamungaili va, “Natuna ateva Deivit, ualousiusi teeieghi!”
49 Me Iesu ghe tinginala, me ghe uela va, “Am kolo taue mae.”
Me laghe uela etana va, “Umasimasi, tingina saela, ange kolokoloo tani lao etana.” 50 Vara me ghe uei vella unna aiaasae ngeleka ateva, me ghe tingina parasi saela me ghe lao sio ta Iesu.
51 Me Iesu ghe kolomiela va, “Sa ateva ualoannaia va agheleia etam?”
Me mata salusalu eteva ghe uela va, “Vau eteva! Aghaloanna tani taatara.”
52  Mak 5:34.Me Iesu ghe uela etana va, “Kasula, ta unem niaikaaiaa ngeghelei emasinaiola.” Me arovaeaata ta matane alua ghe otila o, me ghe usila Iesu tapaa salana.

10:4: Diut 24:1-4; Mat 5:31.

10:6: Aitiutiu 1:27; 5:2.

10:7: Aitiutiu 2:24; Ips 5:31-33.

10:11: Mat 5:32.

10:15: Mat 18:3.

10:19: Eks 20:12-17; Diut 5:16-20.

10:31: Mat 20:16; Luk 13:30.

10:32: Mak 8:31; 9:31.

10:38: Mak 14:36; Luk 12:50.

10:39: Apos 12:2; Aotu 1:9.

10:42: Luk 22:25-26.

10:43: Mat 23:11; Mak 9:35.

10:52: Mak 5:34.