5
Iesu ghe ghelei emasinala taumattu ngateva raroai etoa etana
(Mat 8:28-34; Luk 8:26-39)
Iesu me kapuna disaepolo atoa laghe laa rekata sio tale pai kativilau tale ateo talia ngateae, tanganueira aGerasa* aGerasa Kasina uru ngai laghe pitila, laghe uela va, aGadara, me kasina laghe uela va, aGergesa. ngatoa. Nau eteva ghe kkurela tale paanaka ateva, arovaeaata ta kateva taumattu raroai eteva ghe tokatoka etana ghe mae sio tani sou Iesu. Taita ateva oia ghe kupi ghoa mae tale voto ateva liu niaikkaiaa ia. Eghe tokatoka tale isaa o voto, me karika teva taumattu ghe rooroo tani iri etokaia, me karika laghe rooroo tani iri etokaia tee tale sene. Oroiaata laghe gheelei runga poi nimana me kekena tale sene, me ghe gheelei epatepate poli sarasarakanaaili ia. Karika teva taumattu ghe rooroo tani poso atokaia. Nau ekapaaili tale voo me llaa eghe tokatoka tale voto ateva liu niaikkaiaa ia me tale motouru. Eghe ovaova atingina, me eghe saisai rirrii vilikina tale atu matakerengana.
Nau eghe tara amasau lao sio Iesu, eghe iloula tani laa sousou Iesu, me ghe suuiaala ta liue kkena Iesu. Mak 1:24.Me namuu ta ghe samala me ghe uela va, “Iesu io natuna io God iaaili epona, sa ateva ualoanna tani gheleia etaghi? Aghaaulia ngakoronna tale ararina ateae God va, karika umene ghelei saasakieinieghi.” Poli Iesu ang ghe uela etana va, “Raroai eteva, kupi vulu ghoa mae taumattu ngateva.”
Vara me Iesu ghe kolomiela va, “See ararim ateae?”
Me ghe uela va, “Ararighi eteae ta Liijen, poli karika va aghi nonga, ta oroi iemami.” 10 Ghaisaata arau ghe kolomi esarasarakanala Iesu va erau mene tiu vella va la kasu vuli ia o voto ateva.
11 Karika masau tale tuku saesaena ateva tinaua mosu etingiu ghe tingina namanama. 12 Raroai etoa laghe kolomi esarasarakanala Iesu va, “Usungi veluemami sae tale mosu etoa, me ami sae kupi etaira.” 13 Iesu ghe tau vella raroai etoa laghe kupi vulu ghoa mae taita ateva, me laghe laa sae kupi sso tale mosu etoa. Katengaata ta tinaua atingiu ghe ttiroula, me laghe laa ghoa aoso velu sio tale vallae. Laghe katuu velu siola tale ateo talia ngateae, me laghe matela. Tinaua atingiu eghe arropi ematelala ghe roola ghalua airari (2,000).
14 Lo atoa laghe aaitaraa mosu etoa laghe iloula. Laghe lao sio elo ale me tapaa ngutana, me laghe kiukiuaala voto ghe lutula ta mene katoa taumattu, me taumattu ngatoa laghe mae sio tani tara voto ghe lutula. 15 Laghe rekatala ta Iesu me laghe tarala taumattu ngateva emua arau oroieili raroai etoa laghe tokatoka etana. Me ia oia, eghe aaitiitii, me nannaane masina me eghe tokatoka. Laghe taraiela, me laghe matautula. 16 Taumattu ngatoa laghe tarala voto Iesu ghe gheleila, me laghe kiukiuaala taita ateva raroai etoa etana me Iesu ghe ghelei emasinaiela me voto ghe lutula tale tinaua mosu etingiu. 17 Nau eteva laghe nongola kiukiu, ila akapa laghe aulia ngasarasarakanala ta Iesu va karika emene toka tale masalikiira ateae, ta elao ppae tale kasina masaliki.
18 Nau Iesu ang ghe saesae tale paanaka ateva, taita ateva Iesu ghe tiu vella raroai etoa etana ghe kolomi esarasarakanala Iesu va, “Aghaloanna tani usio.” 19 Iesu karika ghe annala. Ghe uela etana va, “Lao sio tanganuem me ta kapum atoa. Ulaa ghauliaa voto Vau eteva ghe gheleila tani sausio, me alousiusiaane etam.” 20 Taita ateva ghe lao sio tanganuena, me ghe tiuaala tani auliaa inangari me voto Iesu ghe gheleila etana tale Kasangauluae Masaliki Taatara. Taumattu ngakapa atoa laghe nongola, me laghe soghiaala isaa o voto.
Iesu ghe ghelei emasinala aliki vause arighi me vause namu ngateva
(Mat 9:18-26; Luk 8:40-56)
21 Nau Iesu ghe mene lao sio tale pai kativilau tale ateo talia ngateae, oroi taumattu ngatoa laghe mene aimuli teeiela, nau ghe tokatoka elosamarra. 22 Kateva namuu tale ale nivelu eitaua ngateva, ararina ateae ta Jaeras, ghe mae sio me ghe suuiaala ta liue kkena Iesu, 23 me ghe kolomi esarasarakanala Iesu va, “Natughu vause arighi gharighi tau emate. Aghaloannaaili va umae saoaa nimam etana, me aue emasina me emene toka.” 24 Me Iesu ghe usiela.
Oroieili taumattu ngatoa laghe usiusi Iesu, me laghe tomtomua. 25 Kateva vause ie tee elome tale taumattu o, rae ateva eghe iiloueinia ghe roola kasangaulu ghaluae (12) ninamanama. 26 Nau etoa ghe laa taatara dokta ngatoa. Laghe tootoonga tani sausia, me karika, ta laghe nim tautau lao oroi mmarikana. Unna viliki veu ghe nim kapakapa tani pae niaisausi, me karika ghe maamasina, me ang ghe nim sessaaili. 27 Nau eghe nongola kiukiuna Iesu, eghe mae sio tani paea, me ie tee eghe tiitingina elome tale taumattu ngatoa pasueili ila me laghe tomtom Iesu. Eghe lao akalakalangina sio emuli ta Iesu, me ghe posola unna aiaasae ngeleka ateva Iesu, 28 poli eghe annaala va, “Marova anim poso unna aiaasae ngeleka ateva, aue amasina.” 29 Katengaata ta rae ateva ghe iiloueinia ghe ruula, me ghe ateateaala va ghe masinala.
30  Luk 6:19.Katengaata ta Iesu ghe ateateaala va kasina tani sarasarakaniaane tani ghelei emasina taumattu ghe kasula etana. Liuna avalua o me ghe kiriela me ghe uela va, “See eposola uneghi aiaasae ngeleka ateva?”
31 Kapuna disaepolo atoa laghe uela va, “Karika utaatara tana taumattu ngatoa la tomtomuo? Vaalua me ukookolomi va see eposola unem aiaasae ngeleka ateva?”
32 Iesu ghe kiriela me ghe aaitaraa see va see ghe posoala. 33 Me vause ateva ghe kilala voto ghe lutula etana, me ang ghe maamatautu, me ang ghe reterete. Eghe mae sio me ghe suuiaala ta liue kkena Iesu, me ghe aulia ngakapala voto ghe lutula etana. 34  Mak 10:52; Luk 7:50; 17:19.Iesu ghe uela etana va, “Natughu, tale unem niaikaaiaa etaghi angu masinala. Kasula, me urau mene annaa poli anem isiki eteva ange kapala.”
35 Iesu ghe aippooaa nonga me taumattu ngatoa, kapuna ila namu ngateva tale ale nivelu eitaua ngateva, laghe rekatala. Laghe auliaala ta Jaeras va, “Natum ange matela. Vaalua me uanna tani ghelei Tisa va eainongieinia tani lao tanganuem?”
36 Iesu karika ghe nongo usilaala. Eghe uela ta namu ngateva va, “Urau mene matautu. Uaikaaiaa nonga.”
37 Pita, Jeimis me Jon, nengana Jeimis, ilotolu nonga lotolu ghe lao aitauaa teeie sio tanganue Jaeras, me eghe uela ta mene katoa taumattu va la rau mene usia. 38 Laghe laa rekata sio tanganue namu ngateva, me Iesu ghe nongola niaingalaaii eteae, me ghe tarala taumattu ngatoa laghe ngangngala anamungaili. 39 Eghe kupi ssola me ghe uela etaira va, “Vaalua me am ghelei niaingalaaii eteae, me am ngangngala atingina? Aliki eteva oia karika va ematela. Enim asesekanua.” 40 Laghe rrila me laghe kangaala Iesu.
Eghe rrila me ghe sungi velu ekapaila ghoala eleka, me ghe kolola nonga kinna me tamane vause arighi me kapuna disaepolo kotolu, me laghe kupi ssola tale rum atiulu aliki eteva eghe asoaso etana. 41  Luk 7:14.Eghe kune siola nimane aliki eteva me ghe uela va, “Talita kum!” (malloeanina va, “Aliki vause arighi, aghauliaa etam va totula!”) 42 Katengaata ta aliki vause arighi ghe totu saela, me ghe kasukasula. Nau laghe tarala voto o ghe lutula, laghe soghiaala. Aliki vause arighi oia anna ninamanama kasangaulu ghaluae (12). 43 Iesu ghe aulia ngasarasarakanala etaira va karika la mene laa auliaa see voto o ghe lutula. Eghe uela va la tau lao righi inana, me aliki vause arighi enama.

*5:1: aGerasa Kasina uru ngai laghe pitila, laghe uela va, aGadara, me kasina laghe uela va, aGergesa.

5:7: Mak 1:24.

5:30: Luk 6:19.

5:34: Mak 10:52; Luk 7:50; 17:19.

5:41: Luk 7:14.