19
Tani airatii
(Mak 10:1-12)
Nau eteva Iesu ghe ruula tani auliaa isaa o voto, ghe kasu vulila eGalilii me ghe lao sio tale distriki eteva eJiudia ta pai kativilau eJodan. Oroiannaaili taumattu ghe usiusia me ghe ghelei emasinailala tale ia o voto ateva.
Katoa Paresi laghe mae sio etana tani tootoongainia tale kateva nikokkolomi. Laghe uela etana va, “Uneita inangari nipaopao eue va masina arova taita ateva erooroo tani rati vausenna ateva tale aloaloannaane?”
Aitiutiu 1:27; 5:2.Ghe liula me ghe uela va, “Karika am ghe ritila va tale aitiutiu tale voto akapaaili lo ateva ghe gheleila voto ‘ghe gheleila taita me vause’? Aitiutiu 2:24; Ips 5:31.Me God ghe uela va, ‘Liuna avalua o me taita ateva ekasukasu vuli tamane me kinna me ekaakateva nonga ilalua me vausenna ateva, me ilalua aue lalu kateva nonga tale vilikiirarua.’ Karika va emene ghaaghalue ilalua, ta ekaakateva nonga ilalua. Liuna avalua o me llo God eaatoka aitauaa, karika teva taumattu emene pola.”
Diut 24:1-4; Mat 5:31.Me laghe kolomiela va, “Me vaalua me Moses ghe pitila va taita ateva erooroo tani taula uru ngai niairatii ta vausenna ateva, me esungi velua?”
Iesu ghe liula me ghe uela va, “Moses ghe uela va am rooroo tani rati vauseniimim poli urunguitaniimim korokoronganaaili, me aitiutiu tale voto akapaaili karika isaa avalua o. Mat 5:32; 1 Ko 7:10-11.Aghaauliaa kieimim va lo ateva erati vausenna ateva nau karika tale uunguaa niailai salosaloaa see, me emene ghaa mene teva vause, ange lai sarila.”
10  Disaepolo atoa laghe uela etana va, “Arova ia avalua o, aue emasina arova taita ateva erau mene lai.”
11 Iesu ghe liula me ghe uela va, “Karika va taumattu ngakapa aue eghaa isaa oia inangari, ta llo nonga atoa God ghe akorokoronganailala tani ghaa isaa oia inangari. 12 Poli katoa, nau laghe lutula laghe lutu saasakiaala me karika la rooroo tani lai. Me katoa taumattu laghe kaatilala, me katoa la tam anna tani lai poli la ghanna tani ghelei uunguaane ararimangali ngepona liu eteva. Lo ateva erooroo tani ghaa isaa oia inangari aue eghaa.”
Natu aliki etoa me Iesu
(Mak 10:13-16; Luk 18:15-17)
13 Me laghe maeaa sio lutu ngaliki etoa ta Iesu va esaoaa nimane etaira me epure etaira. Disaepolo atoa laghe kisokiso lo atoa laghe maeainila sio.
14  Mat 18:2-3.Me Iesu ghe uela va, “Am tau velu lutu ngaliki etoa, me la mae etaghi. Am rau mene ghelei rungainila poli ararimangali ngepona liu eteva kaluira ia lo atoa nongina ila o lutu ngaliki etoa.” 15 Ghe saoaala nimane etaira me ghe kasu vulila lo ateae o masaliki.
Aliki taita ateva tue peipeiena ia
(Mak 10:17-31; Luk 18:18-30)
16 Vara me kateva taita ghe mae sio ta Iesu me ghe kolomila Iesu va, “Tisa, saa arighi masi voto aue aghelei me aghaa maulue ateva tokatoka liu ia?”
17  Lev 18:5; Luk 10:28.Iesu ghe liula me ghe uela va, “Vaalua me ukokkolomi voto masina etaghi? Nim kateva nonga masina ia. Arova uanna tani ghaa maulue, unongo usilaa inangari nipaopao.”
18  Eks 20:13-16; Diut 5:17-20.Me taita ateva ghe kolomila Iesu va, “Sa ateva inangari nipaopao?”
Iesu ghe liula me ghe uela va, “Urau mene aiuvi emate, urau mene lai sari, urau mene ainao, urau mene kamekame tale niaisakei, 19  Eks 20:12; Lev 19:18.uoneoneaa tamam me kinam, me uaielousiaa taumattu ngateva kalakalangina ia etam nongina uaaielousieinio.”
20 Me aliki taita ateva ghe uela va, “Isaa akapa voto ona ngaghe gheleila. Mene sa ateva voto karika aghe ghelei?”
21 Iesu ghe liula etana me ghe uela va, “Arova uanna tani ghulughuluenaaili, ulao me ulaa tau peim me la poli me ughaa viliki veu me utau lao ta lo atoa karika righi peiira, me aue utau peipeiena epona liu. Me umae usieghi.”
22 Nau eteva aliki taita ateva ghe nongo avaluela o, ghe alousiusila me ghe kasula, poli oroiannaaili peina.
23 Me Iesu ghe uela ta kapuna disaepolo atoa va, “Aghaaulia ngakoronna etaimim va aanasaaili ta tue peipeiena atoa tani kupi sso tale ararimangali ngepona liu eteva. 24 Me aghaauliaa etaimim va marova masukasukale ta teva kamolo tani kupi sso tale teae mata raum, aue emasukasukaleaili tee ta teva tue peipeiena tani kupi sso tale ararimangalina ateva God.”
25 Disaepolo atoa laghe soghiaa saasakiaa teela isaa o inangari me laghe kolomila va, “Me see nonga erooroo tani saanga?”
26  Job 42:2.Iesu ghe taatara lao sio etaira me ghe uela va, “Ta taumattu ngatoa, karika la rooroo tani ghelei isaa o voto, me ta God, erooroo tani ghelei isaa akapa voto.”
27 Pita ghe liula me ghe uela va, “Ami ghe kasu vuli ekapala voto tani mae usio! Saa nonga ateva aue ami ghaaia?”
28  Mat 25:31; Luk 22:30; Aotu 3:21.Iesu ghe uela etaira va, “Aghaaulia ngakoronna etaimim va, nau voto emene aikolikoliaa nau Natuna ateva Taumattu ngateva etoka tale masi aitokatokane ateva king, lo atoa am aaimuli teeieghi aue am toka tale kasangaulu ghalua (12) aitokatoka uneira namu ngatoa. Me aue am ghelei niaisakei tale kasangaulu ghalua ararimangali nge Israel. 29 Me lo atoa laghe kasu vulila tanganueira, o tueira me nengaira atoa o tamaira me kinaira me natuira atoa o umaira paa ngutana ta poli ararighi eteae, aue la ghaa ailiuliu tale isaa o voto elau kateva ai (100), me aue la ghaa tee maulue ateva tokatoka liu ia. 30  Mat 20:16; Luk 13:30.Me oroi ila taumattu ngatoa matuutuliena ila aue la sioaili euu, me see ila lo atoa arariira euu aue la matuutuliena.”

19:4: Aitiutiu 1:27; 5:2.

19:5: Aitiutiu 2:24; Ips 5:31.

19:7: Diut 24:1-4; Mat 5:31.

19:9: Mat 5:32; 1 Ko 7:10-11.

19:14: Mat 18:2-3.

19:17: Lev 18:5; Luk 10:28.

19:18: Eks 20:13-16; Diut 5:17-20.

19:19: Eks 20:12; Lev 19:18.

19:26: Job 42:2.

19:28: Mat 25:31; Luk 22:30; Aotu 3:21.

19:30: Mat 20:16; Luk 13:30.