2
Iesu ghe ghelei emasinala taumattu ngateva karakanna ia
(Mat 9:1-8; Luk 5:17-26)
Kasina nau ghe lange sio me Iesu ghe mene lao sio tale masalikina ateae eKapenium, me taumattu ngatoa laghe nongola va etokatoka elome tale ale ateva. Taumattu ngatoa laghe pasula tale ale ateva, eghe ghoala arau etapaa ngatamana, me Iesu ghe poppooaa inangarina God. Katoa taumattu laghe maeaa sio kateva taita, karakanna ia, ta Iesu. Ghaata etaira laghe saue mae sio. Pasueili ale ateva, me karika laghe rooroo tani laoaa ngakalakalaa tau sessa ateva ta Iesu. Liuna avalua o me laghe saula tau sessa ateva, me laghe saeainiela tale pungani ngale ateva, Iesu ghe tokatoka elome etana. Laghe ghaa vella kasina aiaakou tale pungani ngale ateva, me laghe tau siola tau sessa ateva tale komona ateae elome tale ale ateva. Iesu ghe tarala uneira niaikaaiaa va namuu, me ghe uela ta tau sessa ateva va, “Natughu, kalum ssavoto ange kapala.”
Katoa tani tau ngai aapasunga tale inangari nipaopao laghe tokatoka elome tale ale ateva laghe nongola, me laghe aannaa va, “Vaalua me eaippooa ngavalua o? Ange ghaala liuna ateva God! Karika teva erooroo tani kkaluaa ssavoto, ta God nonga!”
Arovaeaata ta Iesu ghe kilala tale urunguitanina ateva, me ghe uela etaira va, “Vaalua me am nanna ngavalua o elome etaimim? Sa ateva voto malumina tani auliaa ta taumattu ngateva karakanna ia? Tani ue va, ‘Kalum ssavoto ange kapala’ o tani ue va, ‘Tingina saela, me usau komom me ukasu’? 10 Me aghaloanna va am tara kila, va Natuna ateva Taumattu ngateva matuutuliena teeia tani kkaluaa ssavoto tale kosa ateva...” Vara me Iesu ghe taatara lao sio tale taumattu ngateva karakanna ia, me ghe uela va, 11 “Aghaauliaa ta ngetam va tingina saela, me usau komom, me ulao tanganuem.” 12 Taumattu ngateva ghe tingina saela, me ghe saula komona, me ghe kasula. Ila akapa taumattu ngatoa laghe tarala sa ateva ghe lutula, laghe soghiaala, me laghe tau saela ararina ateae God, me laghe uela va, “Emua arau karika ami ghe taatara righi voto avalua oia, karikaaili!”
Iesu ghe kolola Livae
(Mat 9:9-13; Luk 5:27-32)
13 Iesu ghe kupi ghoala tale ale ateva, me ghe kasukasu elaolao elosamarra tale kinatama ateo talia ngateae. Oroieili taumattu ngatoa laghe mene mae sio tani nongoa nau ghe aapasunga voto. 14 Eghe kasukasu elaolao me ghe tarala Livae, natuna Alpeas, ghe tokatoka tale natu ngale arighi aighaa takis ia, me Iesu ghe uela etana va, “Mae usieghi.” Ghe tingina saela, me ghe usila Iesu.
15 Nau Iesu ghe namanama tanganue Livae, oroi ila taumattu ngatoa aighaa takis ila, me tau ssavoto atoa, laghe lao sio tani namanama tee Iesu me kapuna disaepolo atoa, poli oroi ila lo atoa laghe usiusia. 16  Mat 11:19.Katoa tana taumattu tau ngai aapasunga ila tale inangari nipaopao, me taumattu tale Paresi ila, laghe tarala Iesu ghe namanama tee tau ngai ghelei ssavoto atoa me tau ngai ghaa takis atoa. Laghe uela ta kapuna disaepolo atoa va, “Vaalua me enamanama tee tau ngai ghaa takis me tau ssavoto atoa?”
17 Iesu ghe nongola inangariira me ghe uela ta tau ngai aapasunga ngatoa va, “Lo atoa masina ila karika la ghaloanna niaisausi. Tau sessa nonga atoa la laa taatara dokta. Karika aghe sio mae tani kolo ghulughuluena atoa taumattu. Aghe sio mae tani kolo tau ssavoto atoa.”
Inangarina Iesu me gheeleiaaira aJiu etoa karika elaolao aitauaa
(Mat 9:14-17; Luk 5:33-39)
18 Kateva nau kapuna disaepolo atoa Jon me kapuira tee atoa disaepolo Paresi etoa laghe naenae. Katoa tana taumattu laghe mae sio ta Iesu, me laghe kolomila va, “Vaalua me kapuna disaepolo atoa Jon me kapuira disaepolo tee atoa Paresi etoa la naenae, me kapum atoa disaepolo karika?”
19 Iesu ghe uela va, “Vaalua kapuna atoa taumattu ngateva ange anna tani lai la ghele nae? Karika la rooroo, nau taita ateva ange aloanna tani lai me etokatoka tee kapuna atoa, karika la naenae. 20 Nau eteva aue emae me la ghaa velu taita ateva, ia o nau eteva aue la nae.
21 “Karika teva eghaaghaa tuku ouna ateva kalio, me evabbai teva tuku pokane aiaasae. Marova eghelei me nau eporaia, tuku ouna ateva aue eghauna, me eghelei mara ateva emene namuu. 22 Me karika teva taumattu etottoli kaai ouna uaeni tale pokane ateva aikaai. Marova eghelei evalua o, aue ouna uaeni eghelei polaki aikaai manu eteva, me aue ilalua akapa uaeni eteva me aikaaina ateva aue lalu peisaane. Karika, la kaokao ouna uaeni tale ouna aikaai.”
Vau tale nau manga ateva
(Mat 12:1-8; Luk 6:1-5)
23 Kateva nau manga, Iesu ghe kasu valaala tale utana atingiu, utani uiti ia. Kapuna disaepolo atoa laghe kasukasu eitauaa teeia, me laghe ghaala kasina tani uiti me laghe namala. 24  Diut 23:25.Paresi etoa laghe uela ta Iesu va, “Tarala, vaalua me la gheelei voto o, inangari nipaopao eue va karika masina tani ghelei tale nau manga ateva?”
25  1 Sam 21:1-6.Iesu ghe liula inangariira me ghe uela va, “Vaalua, karika am ghe ritila kiukiuna ateae Deivit ghe gheleiela, nau ia me kapuna atoa laghe maloola? 26  Lev 24:5-9.Nau ta Abiata, namuu ia tale pristi etoa, Deivit ghe kupi ssola tale alena ateva God, me ghe namala verete laghe amangala, pristi etoa nonga la rooroo tani nama, me ghe taula kasina ta kapuna atoa.”
27  Diut 5:14.Iesu ghe mene auliaa tee lao sio va, “God ghe gheleila nau manga ateva mausi taumattu ngatoa, karika God ghe gheleila taumattu ngatoa mausi nau manga ateva. 28 Liuna avalua o me Natuna ateva Taumattu ngateva ia tee Vau ia tale nau manga ateva.”

2:16: Mat 11:19.

2:24: Diut 23:25.

2:25: 1 Sam 21:1-6.

2:26: Lev 24:5-9.

2:27: Diut 5:14.