15
Voto raarangisana me voto karika raarangisana
(Mak 7:1-23)
Katoa Paresi me tau ngai aapasunga tale inangari nipaopao, laghe kasula eJerusalem me laghe mae sio ta Iesu tani kolomia va, “Mausi saa me kapum disaepolo atoa karika la ghaaimuli tee voto tuvuita atoa laghe apasungaala etaita va ita gheelei? Karika la porapora nimaira nau la namanama.”
Iesu ghe liula me ghe uela va, “Me vaalua me karika am aaimuli usi tee inangari nipaopao kanna God me am aaimuli usi tee voto tuvuimim atoa laghe apasungaala va am gheelei? Eks 20:12; 21:17; Diut 5:16.Poli God ghe uela va, ‘Am oneoneaa tamaimim me kinaimim,’ me, ‘Lo ateva ekaakasikiena tamana o kinna aue la uvi ematea.’ Me am auliaa va arova kateva righi peina erooroo tani sausi tamana o kinna, me eue etairarua va, ‘Peighi tani sausiemalua ngagheleila inangari nialokoi tani taula ta Vau palepale,’ am aapasunga va ia o taumattu ngateva karika erooroo tani oneoneaa tamana o kinna. Tale isaa o ase salana am gheelei inangarina God enim peepeisaane, ta am aaimuli usi tee aauliaaira tuvuimim atoa. Am usimaghalua am! Propet Aisaea ghe aulia ngakoronnala nau ghe aulia ngamuemua alokoila gheeleiaaimim, ghe uela va:
Ais 29:13.“ ‘Isaa oia taumattu la nim oneoneainaghi ta paaira
me urunguitaniira masaueili etaghi.
Karika righi malloeana uneira nikkauaa
poli la ghaapasunga llo nim kaluira taumattu ngatoa nonginaaili va kanna God.’ ”
10 Iesu ghe kolola taumattu ngatoa me ghe uela etaira va, “Am nongo me aloimim emasaanga! 11  Mat 12:34.Saa llo voto ekupikupi sso elome tale paa taumattu ngateva, karika egheleia va etam raarangisana, ta saa llo voto epoppooaa ekupikupi ghoa tale paane ateva egheeleia etam raarangisana.”
12 Vara me disaepolo atoa laghe mae sio tani auliaa ta Iesu va, “Ukilakila va Paresi etoa esessaila tale inangari uauliaala?”
13 Iesu ghe liula me ghe uela va, “Isaa akapaaili voto eutana Tamaghi epona liu karika ghe pasala, aue emuke akapaaili. 14  Luk 6:39; Rom 2:19.Am rau mene annaa isaa o ase taumattu! Ila nongina mata salusalu, la ghaloanna tani apasunga salana ta katoa, me arova mata salusalu eteva ekatulaa mene kateva mata salusalu, ilalua akapa aue lalu kupi tale liu.”
15 Vara me Pita ghe uela va, “Erooroo va uauliaa malloeanina isaa o inangari?”
16 Iesu ghe liula me ghe uela va, “Vaalua? Am tee aloimim karika ghe masaanga? 17 Karika am kilakila? Saa llo voto ekupikupi sso tale paa taumattu, esiosio tale kova taumattu, me emene kupikupi ghoa nau taumattu ngateva elaa tiutiu. 18 Me saa llo voto ekupikupi ghoa tale paa taumattu, ekasukasu tale urunguita, isaa o voto egheeghelei taumattu ngateva etam raarangisana. 19 Tale isaa akapa voto urunguita ateva eaalutu sesa ninanna, tani aiuvi emate, tani lai sari katoa maneeira, tani lai saasaloaa, niainao, inangari kamena me niauliaa saasakiaa. 20 Isaa o voto egheeghelei taumattu ngateva etam raarangisana, me tani namanama me karika upora nimam, isaa o llo karika eghelei taumattu ngateva etam raarangisana.”
Unna niaikaaiaa vauseni nge Keinan ateva
(Mak 7:24-30)
21 Iesu ghe kasu vulila lo ateae o masaliki me ghe lao sio tale llo masaliki kalakalangina eTaer me eSaedon. 22 Vauseni nge Keinan ateva, ghe tokatoka tale ia o pai etivilau, ghe mae sio ta Iesu, me ghe sama anamuula va, “Vau eteva, Natuna io Deivit, ualousiusi teeieghi! Natughu vause ateva raroai eteva etokatoka etana me egheelei saasakieinia.”
23 Iesu karika poi ghe nim aaisaueinia. Kapuna disaepolo atoa laghe lao sio me laghe aauliaa etana va, “Sungi aoghiela! Eusiusita me egheelei kinatama mangalia ateva!”
24  Mat 10:6.Iesu ghe liula me ghe uela va, “God ghe sungieghila nonga tani mae sausi lo atoa aIsraeli ang ghe raulala.”
25 Vara me vause ateva ghe mae sio ghe suuiaala ta liue kkena Iesu, me ghe uela va, “Sausieghila, Vau eteva!”
26 Iesu ghe liula me ghe uela va, “Karika masina tani tau lao aneira inana aliki etoa ta paua atoa.”* paua atoa AJiu etoa laghe annaa va ila muennaaili ila ta lo atoa karika va aJiu ila, me laghe kololala va ueili paua ila. Iesu ghe aimulisi tee auliaaira. Nau ghe auliaa, karika va ghe sessaia. Ghe nim anna tani tootoonga aikaaiaane vause ateva, karika va tani ghelei saasakiaa nannaane.
27 Vause ateva ghe liula me ghe uela va, “Koronnaaili, Vau eteva. Me paua tee atoa la namanama aneira vorovoro nginana vauira atoa ekaakatuu tale uneira tevoo.”
28 Iesu ghe liula me ghe uela etana va, “Vause ateva, niaikaaiaa etam namungaili! Saa llo voto ualoanna va elutu etam, aue elutu.” Ia arau o nau eteva, natuna vause ateva ghe masinala.
Iesu ghe ghelei emasinala oroieili tau sessa atoa
29 Iesu ghe kasu vulila voto ateva o, me ghe lao akalakalangina sio tale ateo talia ngateae eGalilii. Ghe saela tale motouru eteva me ghe toka siola. 30 Oroieili ila taumattu ngatoa laghe mae sio etana, laghe maeaa sio lo atoa kasukasuaaira sesa, mata salusalu, riu makeakeana, paavoo me oroieili ila tau sessa atoa, laghe atokailala tale liue kkena Iesu, me ghe ghelei emasinailala. 31  Mak 7:37.Taumattu ngatoa laghe annangailiila nau laghe tarala paavoo atoa laghe samala, lo atoa riuira makeakeana laghe korosilala, lo atoa kasukasuaaira sesa laghe masinala, me mata salusalu etoa ghe otila mataira. Me laghe tau saela kapuira Goto ateva aIsraeli etoa.
Iesu ghe anginila ghaata airari (4,000) taita
(Mak 8:1-10)
32  Mat 14:14.Iesu ghe kolola kapuna disaepolo atoa, me ghe uela va, “Aghaalousiusi tee taumattu ngatoa, ta laghe toka aitauaa teeieghila kotolu nau, me ghaine karika righi inana va la nama. Karika aghaloanna tani suu vella me maloona ila, la rau taatarruu elaolao va la katuu etapaa salana.”
33 Disaepolo atoa laghe kolomiela va, “Eaa ita ghele laa ghaa righi inana ghelei oroieili tale voto ateva oio vurunganna ia, me ita anginila taumattu ngatoa oio oroienaaili ila?”
34 Iesu ghe kolomila va, “Ghaisa akapa verete am uunusi?”
Me laghe liula me laghe uela va, “Ghaitu (7) verete me lutu kko ghauna.”
35 Me Iesu ghe auliaala ta taumattu ngatoa va la toka sio tale kosa. 36 Vara me ghe ghaala ghaitu verete me kko, me ghe kaili emasina saela, ghe pirila, me ghe taula ta kapuna disaepolo atoa, me disaepolo atoa laghe tau lao sio ta taumattu ngatoa. 37 Ila akapa laghe namanamala me laghe tuvula. Vara me disaepolo atoa laghe kaai aitauaala tapiri nginana ghe oghila, ghe roola ghaituae (7) laka. 38 Ila akapa taita atoa laghe namanamala, ghe roola ghaata airari (4,000), karika laghe ioila vause atoa me aliki etoa. 39 Vara me Iesu ghe suu vella taumattu ngatoa, me ghe aikaaila tale paanaka ateva, me ghe lao sio tale masaliki etoa kalakalangina ila tale distriki eteva eMagadan.

15:4: Eks 20:12; 21:17; Diut 5:16.

15:8: Ais 29:13.

15:11: Mat 12:34.

15:14: Luk 6:39; Rom 2:19.

15:24: Mat 10:6.

*15:26: paua atoa AJiu etoa laghe annaa va ila muennaaili ila ta lo atoa karika va aJiu ila, me laghe kololala va ueili paua ila. Iesu ghe aimulisi tee auliaaira. Nau ghe auliaa, karika va ghe sessaia. Ghe nim anna tani tootoonga aikaaiaane vause ateva, karika va tani ghelei saasakiaa nannaane.

15:31: Mak 7:37.

15:32: Mat 14:14.