7
Voto tuvuira atoa laghe apasungaala
(Mat 15:1-20)
Paresi etoa me katoa tana tau ngai aapasunga tale inangari nipaopao, laghe kasula eJerusalem, laghe lao sio me laghe tomla Iesu. Luk 11:38.Laghe tarala va katoa tana disaepolo kapuna ila Iesu, karika laghe porala nimaira, me laghe tam uusilaa salana tani ghelei me la raarangisana. (Poli Paresi etoa me ila akapa aJiu etoa laghe aimulisi tee voto tuvuira atoa laghe apasungaala, laghe tam rooroo tani namanama arova la tam pora amasina nimaira. Mat 23:25.Inana laghe polipoli tale maketi, karika la rooroo tani nama, ta laghe vira porapora me laghe namanama. Laghe aaimuli tee mene kasina ase salana nongina vaalua tani pora airopi manu, me aiaku manu, me aituu inana.* Kasina uru ngai laghe pitila, laghe mene uela va, me tevoo.)
Paresi etoa me tau ngai aapasunga tale inangari nipaopao laghe kolomila Iesu va, “Vaalua me kapum disaepolo atoa la tam aimuli usi tee voto tuvuita atoa laghe apasungaala etaita va ita gheelei, me la nim namanama me karika la porapora nimaira?”
Ais 29:13.Iesu ghe liula etaira me ghe uela va, “Koronnaaili voto Aisaea ghe auliaala nau ghe aulia ngamuemua alokoila gheleiaaimim, am usimaghalua am. Nongina Uru ngai Manga ateva eaauliaa, eue va,
“ ‘Isaa oia taumattu la nim oneoneainaghi ta paaira
me urunguitaniira masaueili etaghi.
Karika righi malloeana, uneira nikkauaa
poli la ghapasunga llo nim kaluira taumattu ngatoa nonginaaili va kanna God.’ ”
Iesu ghe uela etaira va, “Am tam aaimuli tee inangari nipaopao kanna God, ta am nongonongo uusilaa voto taumattu ngatoa laghe nim apasungala.
“Muennaaili iem tani rati inangari nipaopao kanna God, me am anna tani aimuli usi tee voto am, am gheeghelei. 10  Eks 20:12; 21:17; Diut 5:16.Moses ghe uela va, ‘Am oneoneaa kinaimim me tamaimim,’ me ‘Lo ateva ekaakasikiena tamana o kinna aue la uvi ematea.’ 11 Me am, am ue va taumattu ngateva erooroo tani aulia ngavalua toko ta kinna me tamana va, ‘Peighi tani sausiemalua ngagheleila inangari nialokoi tani taula ta God.’ 12 Arova ange aulia ngavaluela o, am gheeghelei rungainia va erau mene sausi tamana me kinna. 13 Tale isaa o salana, am gheelei inangarina God enim peepeisaane, ta am aaimulisi tee aauliaaira tuvuimim atoa. Oroieili mene kasina asease voto am gheelei.”
Sa ateva etani gheelei taumattu ngateva me karika eraarangisana
14 Iesu ghe mene kolo aitauaala taumattu ngatoa me ghe uela etaira va, “Am nongoaghi, me aloimim emasaanga. 15-16  Apos 10:14-15.Karika va voto ekasukasu eleka me esosso tale taumattu ngateva va egheeleia etam raarangisana. Saa llo ekupikupi ghoa, isaa o voto egheelei taumattu ngateva etam raarangisana.” Kasina uru ngai laghe pitila, laghe uela va, 16 Lo ateva talingane manee tani nongo, aue enongo!
17 Nau ghe kasu vulila taumattu ngatoa me ghe lao sio elo ale, me kapuna disaepolo atoa laghe lao sio tani kolomia tale isaa o kiukiu niaimatoonga. 18 Iesu ghe uela etaira va, “Am tee karika am kilakila sa ateva aghaaulieinia? Karika righi voto ekasukasu eleka me esosso tale taumattu ngateva egheeleia va etam raarangisana. 19 Poli voto o, karika esosso tale urunguitanina ateva ta esiosio ta kovane, me elaa kupikupi velu ghoa nau eteva elaa tiutiu.” (Tale isaa o inangari, Iesu ghe uela va isaa akapa inana raarangisana.)
20 Me ghe mene uela va, “Saa llo voto ekupikupi ghoa tale taumattu ngateva, isaa o voto egheeleia etam raarangisana. 21 Elome tale urunguitani taumattu, voto sesa ekasukasu etana. Tani nnaa saasakiaa, me niailai salosaloaa see, me tani ainao, me tani aiuvi emate, 22 tani lai sari kateva manna ateva, me tani ssaii, me mene kasina tani voto sesa. Me tani kamekame, me ninanna ngakorokorongana tani ghelei ssavoto marova ghaata kkena atoa, me tani kiiuaa kateva, me tani auliaa saasakiaa tee kateva, me tani tau sae ninannaa, me tani ghelei voto arova alo kapakapa ateva. 23 Isaa o voto ekasukasu elome tale taumattu ngateva, liuna avalua o me egheeleia etam raarangisana.”
Vauseni nge Poenisia ngateva unna niaikaaiaa
(Mat 15:21-28)
24 Iesu ghe kasu vulila masaliki eteae me ghe lao sio tale kateae masaliki kalakalangina ia eTaer, Kasina uru ngai laghe pitila, laghe mene uela va, me eSaedon. me ghe ssola elome tale kateva ale, me karika eghe aloanna va teva eghe kilaia, me karika ghe roola tani aisulia. 25 Arovaeaata ta vause ateva, natuna ateva raroai eteva ghe tokatoka etana, ghe nongola va Iesu ange rekatala, me eghe ailuilui lao sio me ghe suuiaala ta liue kkena Iesu. 26 Vause ateva karika aJiu ia, me ghe lutula ePoenisia elome tale patunganua ateva eSiria, ghe kookolomi esarasarakana Iesu tani tiu velu raroai eteva ta natuna aliki vause ateva.
27 Iesu ghe uela etana va, “Ami tau ekasina lao inana ta aliki etoa, karika masina tani tau lao aneira inana aliki etoa ta paua atoa.”§ paua atoa AJiu etoa laghe anna va ila muennaaili ila ta lo atoa karika va aJiu ila, me laghe kololala va ueili paua ila. Iesu ghe aaimulisi tee auliaaira. Nau ghe auliaa, karika va ghe sessaia. Ghe nim anna tani tootoonga aikaaiaane vause ateva, karika va tani ghelei saasakiaa nannaane.
28 Vause ateva ghe liula, me ghe uela va, “Koronna, vau eteva. Me paua atoa tee la namanama aneira vorovoro nginana aliki etoa tale pake tevoo.”
29 Me Iesu ghe uela etana va, “Ta poli angu aulia ngavaluela o, lao sio tanganuem me ulaa tara natum, ta raroai eteva ange kasu vuliela.”
30 Vause ateva ghe lao sio tanganuena, me ghe tara alokoila natuna tale komona atiulu, me raroai eteva ang ghe kasu vuliela.
Iesu ghe otila talingana taumattu ngateva me samasamaane ghe masinala
31 Iesu ghe kasu vulila masaliki taatara ateae eTaer me ghe saela eSaedon, me ghe kasu tee lao sio tale Kasangauluae Masaliki Taatara. Emulina ghe lao sio tale ateo talia ngateae eGalilii. 32 Taumattu ngatoa laghe maeaa sio tau sessa ateva ta Iesu, talingana volovolongina me tee paavoo ia, me laghe kolomila Iesu tani saoaa nimana atelange tale taumattu ngateva.
33 Iesu ghe kolola taumattu ngateva elome ta taumattu ngatoa, me lalu ghe kasu vulilala, me Iesu ghe siki laala vuuvuu nimana alua ta talingane aluelange. Iesu ghe mene kanusuila vuuvuu nimana alua me ghe posola ramuramuti paana ateva. 34 Iesu ghe taatara saela epona liu, me ghe ainoana anamuula, me ghe uela ta taumattu ngateva va, “Eppata!” (malloeana va “Talingana eoti!”). 35 Katengaata ta talingana taumattu ngateva ghe otila, me ghe sama amasinala.
36  Mak 1:43-45.Iesu ghe paopao poila va, “Am rau mene kkai laa see,” me karika, ta laghe kakkai laa see. 37  Ais 35:5.Taumattu ngatoa laghe soghia ngatinginala mirikolo ateva, me laghe uela va, “Ia oia taumattu ngateva, voto akapa egheelei, masinaaili. Ia nonga ghe gheleila taumattu talingana volovolongina laghe nongonongola me paavoo atoa laghe samala.”

7:2: Luk 11:38.

7:4: Mat 23:25.

*7:4: Kasina uru ngai laghe pitila, laghe mene uela va, me tevoo.

7:6: Ais 29:13.

7:10: Eks 20:12; 21:17; Diut 5:16.

7:15-16: Apos 10:14-15.

7:15-16: Kasina uru ngai laghe pitila, laghe uela va, 16 Lo ateva talingane manee tani nongo, aue enongo!

7:24: Kasina uru ngai laghe pitila, laghe mene uela va, me eSaedon.

§7:27: paua atoa AJiu etoa laghe anna va ila muennaaili ila ta lo atoa karika va aJiu ila, me laghe kololala va ueili paua ila. Iesu ghe aaimulisi tee auliaaira. Nau ghe auliaa, karika va ghe sessaia. Ghe nim anna tani tootoonga aikaaiaane vause ateva, karika va tani ghelei saasakiaa nannaane.

7:36: Mak 1:43-45.

7:37: Ais 35:5.