3
Jon tau ngai aasuu ia ghe aimonomonosiaala salana atikirighi
(Mat 3:1-12; Mak 1:1-8; Jon 1:19-28)
Tale aiaakasangaulu ghalimae (15) ateae ninamanama ta Taiberias Siisa tani aitoiaa eRom, me Pontius Paelat gavana ia eJiudia, me Herot ghe aaitoiaa eGalilii, me tuena ta Pilip ghe aaitoiaa eIturea me eTrakonitis, me Lisanias ghe aaitoiaa eAbilen — isaa o nau Annas me Kaeapas namuu ilalua ta pristi etoa ta aJiu etoa, me isaa o nau tee, Jon natuna Sekaraea ghe tokatoka tale voto ateva karika righi taumattu ta ngetana, me inangarina God ghe mae sio etana. Apos 13:24.Jon ghe kasukasu ekapa see tale masaliki eJodan, kalakalaa tale ateo ateae, me ghe poppooaa ta taumattu ngatoa va la nna ngaioghioghiaa me la ghaa niasuu, me God aue ekkaluaa kaluira ssavoto. Ais 40:3-5.Nongina propet Aisaea ghe pitila emua arau, ghe uela va,
“Tale voto ateva karika righi taumattu etokatoka etana, lingi ngalo taumattu ngateva ekolokolo, eue va,
‘Am aimonomonosiaa salane atikirighi Vau eteva,
am ghelei eghulughuluena akapala salane.
Aue la rovii liu me voto saesaena pei nikai emasina,
me llo salana viloviloana pei nighelei eghulughuluena
me voto sesaaili aue la ghelei emasina.
Me taumattu ngakapa atoa aue la tara kanna niasaangi God.’ ”
Mat 12:34; 23:33.Oroienaaili taumattu ghe mae sio ta Jon va easuula, me Jon ghe uela etaira va, “Am nongina va natuira iem katu ngatoa! See euela etaimim va am ilou vuli sessaiaane Vau eteva ange anna tani lutu etaimim? Jon 8:33, 39.Am kuneaa righi ueimim tani apasunga va ngam ghe vella kaluimim ssavoto. Am rau mene ue va, ‘Ami tuvuna amami Abraham.’ Poli aghaauliaa etaimim va God erooroo tani ghelei isaa o atu etuvuna Abraham. Mat 7:19.Kulum ateva aimonomonosiaanna ia tani tue akatuu ai, me isaa o ai karika ekuukuneaa masi uene aue la tue me la sau velu sae tale kuraa ateae.”
10 Me taumattu ngatoa laghe kolomila Jon va, “O sa ateva ami gheleia?”
11 Jon ghe uela etaira va, “Arova ghalua unem sioto, utau lao teva ta lo ateva karika teva unna, me arova righi anem inana, uparruu mene katoa.”
12  Luk 7:29.Tau ngai ghaa takis atoa tee laghe mae sio va easuula, me laghe uela ta Jon va, “Tisa, ami vaalua ami ghelei?”
13 Jon ghe uela etaira va, “Am ghaa lo viliki veu gavmani eue va am ghaa, am rau mene nim ghaa righi ta aloaloannaaimim.”
14 Me katoa tana soldia laghe kolomiela va, “Me ami, sa ateva ami gheleia?”
Jon ghe uela etaira va, “Am rau mene amatautu taumattu ngatoa tani ghaa uneira viliki veu, me am rau mene aikameaa. Am masimasi tee aipoliimim.”
15 Ila akapa taumattu ngatoa laghe toitoi Mesaea ngateva, laghe nannaa va koti Jon Mesaea ia. 16  Apos 13:25.Jon ghe uela etaira va, “Aghi aghaasuuem tale manu, me mene kateva aue emae, ia sarasarakaniaane elaulau sarasarakaniaaghi. Karika masi taumattu ngieghi tani pulaka unna ai-iri aikasukasu. Ia aue easuuem tale Spirit Manga ateva me tale kuraa ateae. 17 Aue emae arova taumattu ngateva eposoposo unna poko ateva aisaraki uiti ia tani pola uiti tale kou uit, me aue eatoka aitauaa uiti tale ale ngai atoka uiti eteva, me aue evelu sae kou uiti tale kuraa ateae karika erooroo tani pala.” 18 Tale oroi asease salana, Jon ghe poppooaa masi kiukiu tale taumattu ngatoa.
19  Mat 14:3-4; Mak 6:17-18.Me Herot ia o gavana ia,* gavana Tale inangari nge Grik, Tetrak, lo ateva taita ghe aaitoiaa kateva patunganue namuu tale ghaatiae patunganue namuu. Jon ghe uela etana va, “Karika masina ta ughe lai sarila Herodias, poli vausenni ia tuem.” Oroi mene kasina ase gheeleiaane sesa 20 me Herot ghe gheleila voto ateva sesaaili ia, nau ghe atoka ssola Jon tale ale mata voovoo.
Iesu ghe ghaala niaasuu
(Mat 3:13-17; Mak 1:9-11)
21 Nau Jon ghe aasuu taumattu ngatoa, ghe asuu teela Iesu. Epona liu ghe otiela nau Iesu ghe looloo sae, 22  Jon 1:32.me Spirit Manga ateva ghe sio mae ta Iesu nongina ghila ateva, valusu ia. Me lingi ngalo ateva epona liu ghe uela va, “Io natughu io, aghaailousiangailiio me masimasiaaghi ta ngetam namungaili.”
Arariira tuvuna atoa Iesu
(Mat 1:1-17)
23  Luk 4:22; Jon 6:42.Nau Iesu ghe tiuaala uunguaane koti anna ninamanama kotolungauluae (30). Taumattu ngatoa laghe annaa va natuna ia Josep,
Josep natuna ia Heli,
24 me Heli natuna ia Matat,
me Matat natuna ia Livae,
me Livae natuna ia Melki,
me Melki natuna ia Jannai,
me Jannai natuna ia Josep,
25 me Josep natuna ia Mattataeas,
me Mattataeas natuna ia Eimos,
me Eimos natuna ia Nahum,
me Nahum natuna ia Esli,
me Esli natuna ia Naggai,
26 me Naggai natuna ia Mahat,
me Mahat natuna ia Mattataeas,
me Mattataeas natuna ia Semein,
me Semein natuna ia Josek,
me Josek natuna ia Joda,
27 me Joda natuna ia Joanan,
me Joanan natuna ia Resa,
me Resa natuna ia Serubabel,
me Serubabel natuna ia Sealtiel,
me Sealtiel natuna ia Neri,
28 me Neri natuna ia Melki,
me Melki natuna ia Addi,
me Addi natuna ia Kosam,
me Kosam natuna ia Elmadam,
me Elmadam natuna ia Er,
29 me Er natuna ia Josua,
me Josua natuna ia Eliesa,
me Eliesa natuna ia Jorim,
me Jorim natuna ia Mattat,
me Mattat natuna ia Livae,
30 me Livae natuna ia Simion,
me Simion natuna ia Jiuda,
me Jiuda natuna ia Josep,
me Josep natuna ia Jonam,
me Jonam natuna ia Eliakim,
31 me Eliakim natuna ia Melea,
me Melea natuna ia Menna,
me Menna natuna ia Mattata,
me Mattata natuna ia Naetan,
me Naetan natuna ia Deivit,
32  Rutu 4:17-22.me Deivit natuna ia Jesi,
me Jesi natuna ia Obed,
me Obed natuna ia Boasi,
me Boasi natuna ia Salmon,
me Salmon natuna ia Nason,
33 me Nason natuna ia Aminadab,
me Aminadab natuna ia Admin,
me Admin natuna ia Arni,
me Arni natuna ia Hesron,
me Hesron natuna ia Peres,
me Peres natuna ia Jiuda,
34 me Jiuda natuna ia Jekop,
me Jekop natuna ia Aisiki,
me Aisiki natuna ia Abraham,
me Abraham natuna ia Tera,
me Tera natuna ia Nahor,
35 me Nahor natuna ia Seruk,
me Seruk natuna ia Reu,
me Reu natuna ia Pelek,
me Pelek natuna ia Eber,
me Eber natuna ia Sela,
36  Aitiutiu 11:10-26.me Sela natuna ia Keinan,
me Keinan natuna ia Apaksat,
me Apaksat natuna ia Sem,
me Sem natuna ia Noa,
me Noa natuna ia Lemek,
37 me Lemek natuna ia Metiusila,
me Metiusila natuna ia Inok,
me Inok natuna ia Jaret,
me Jaret natuna ia Mahalalel,
me Mahalalel natuna ia Kenan,
38  Aitiutiu 4:25-26.me Kenan natuna ia Enos,
me Enos natuna ia Set,
me Set natuna ia Adam,
me Adam natuna ia God.

3:3: Apos 13:24.

3:4: Ais 40:3-5.

3:7: Mat 12:34; 23:33.

3:8: Jon 8:33, 39.

3:9: Mat 7:19.

3:12: Luk 7:29.

3:16: Apos 13:25.

3:19: Mat 14:3-4; Mak 6:17-18.

*3:19: gavana Tale inangari nge Grik, Tetrak, lo ateva taita ghe aaitoiaa kateva patunganue namuu tale ghaatiae patunganue namuu.

3:22: Jon 1:32.

3:23: Luk 4:22; Jon 6:42.

3:32: Rutu 4:17-22.

3:36: Aitiutiu 11:10-26.

3:38: Aitiutiu 4:25-26.