3
2 Ko 5:12; Apos 18:27.Am annaa va ami mene tiitiuaa tani asaesae arariimami? Karika. Katoa la annaa va la ghaa mae uru ngai etaimim tani apasunga va Karisto ghe sungilala, o la annaa va am piti uru ngai ta mene katoa. Me ami karika. 1 Ko 9:2.Am uneimami uru ngai iem laghe pitiemla tale urunguitaniimami va taumattu ngakapa atoa la riti me la tara kila. Eks 24:12; Jer 31:33; Esik 36:26-27.Me am nongina uru ngai etikirighi Karisto ghe pitiela me ghe pitiela tale niuungu ami gheelei. Karika ghe pitila tale ingki ta tale Spiriti eteva kanna ia God ateva tokatoka liu ia, me karika ghe pitiela tale atu nongina inangari nipaopao ta tale urunguitani taumattu.
Ami auliaa llo poli, ta matane God, ami kilakila va tale niuungu ami ghe gheleila etaimim, Karisto ghe gheleila. Karika ami rooroo tani ue va muenna iemami tani ghelei isaa oia niuungu, ta nimuenna ekasukasu ta God. Jer 31:31; 1 Ko 11:25; Jon 6:63.Poli God nonga ghe gheleiemamila ami ghe muennala tani tau ngai uungu tale ouna ateva inangari niaippooa ngaitauaa, karika pitipiti ia tale inangari nipaopao ta tale Spiriti, poli inangari nipaopao eaamate taumattu, me Spiriti eteva etautau mae maulue.
Mallangina ouna ateva inangari niaippooa ngaitauaa
Eks 34:29.Nau eteva God ghe tau lao sio inangari nipaopao laghe pitila tale atu, ghe asaesaela ararina ateae me mallangina etana. Arongona ta mallanga ateva ta matane Moses karika ghe toka liula, me taumattu nge Israeli etoa karika laghe rooroo tani pasiaa mataira ta matane Moses. Inangari nipaopao etautau mae nimate ghe mae aitauaa tee sio namungaili sarasarakana me mallanga. Me koronnaaili va maamallanganiaane niuungu kanna Spiriti eteva erooroo tani lau isaa o voto. Diut 27:26; Rom 1:17.Poli arova ia o salana atikirighi tale uunguaa niaisakei namuu ia, niuungu tani asaangi elaulau ekapa isaa o voto. 10 Ita rooroo tani ue va maamallangiaa isaa oia niuungu ghaine, elaulau maamallangiaa isaa o niuungu ang ghe lao sio. 11 Inangari nipaopao ghe mae sio emua arau tee mallanga ateva karika ghe toka liula. Me ouna ateva inangari niaippooa ngaitauaa ghe mae tee sio mallanga namungaili, poli karika aue ekapa.
12 Liuna avalua o me poli ami aatoka tuutuliimami tale isaa o inangari me karika ami maamatautu tani ppooaa. 13  Eks 34:33.Karika va ami nongina Moses ghe akou rungaala matane poli taumattu nge Israeli etoa laghe rau tara ia o mallanga ateva karika ghe toka liula. 14 Nannaaira karika masalike. Emaemae tee tale isaa oia nau, nau eteva la ritiriti pokane ateva inangari niaippooa ngaitauaa, arova tuku kalio ateva eaakou runga mataira me karika la alomasaanga. Ia o tuku kalio ateva, ta Karisto nonga ekapakapa. 15 Nongina isaa tee oia, nau la ritiriti kanna inangari nipaopao Moses, o me tuku kalio ateva eaakou runga urunguitaniira. 16  Eks 34:34.Me marova lo ateva elao ta Vau ngepona ateva, Vau ngepona ateva aue eghaa velu tuku kalio ateva eaakou runga matane. 17  Jon 8:36; Rom 8:2.Isaa avalua toko va, Vau ngepona ateva Spiriti ia, me eaa Spiriti eteva kanna ia Vau ngepona ateva etokatoka, karika righi voto erooroo tani ghelei rungainia. 18 Ita akapa, karika righi kalio eaakou runga mataita, ita aapasunga maamallanganiaane Vau ngepona ateva nongina ghalasi eteva me ita aaikolikoliaa tale taataraane egheeleita ita laa saesae tale llo mallanga namuu ekasukasu ta Vau ngepona ateva, ia Spiriti ia.

3:1: 2 Ko 5:12; Apos 18:27.

3:2: 1 Ko 9:2.

3:3: Eks 24:12; Jer 31:33; Esik 36:26-27.

3:6: Jer 31:31; 1 Ko 11:25; Jon 6:63.

3:7: Eks 34:29.

3:9: Diut 27:26; Rom 1:17.

3:13: Eks 34:33.

3:16: Eks 34:34.

3:17: Jon 8:36; Rom 8:2.