9
Pol nongina mene katoa apostolo
Apos 22:17-18; 26:16; 1 Ko 15:8-9.Arooroo tani ghelei voto God eaauliaa va masina tani ghelei. Am nannaa va aghi karika apostolo ieghi? Me karika am kilakila va aghi tee aghe tarala Iesu Vauita ia? Poli uunguaaghi am, ang ghe kapuna iemla Vau ngepona ateva. 2 Ko 3:2-3.Arongona ta marova katoa la annaa va aghi karika apostolo ieghi, me poli am ghe aiesoaala tale uunguaaghi, eaapasunga va aghi apostolo ieghi elome ta Vau ngepona ateva.
Nau taumattu ngatoa la aauliaa teeieghi va karika apostolo ieghi, aliuliu evalua etaira toko va: Luk 10:8.Emaamasina va angalua me Banabas angalu ghaa inana me ateo etaimim. Mene katoa apostolo, me kapuna atoa Vau ngepona ateva, me Pita,* Pita Tale inangari nge Grik, Kepas. la kasukasu tee vauseniira atoa, me am angiinginila, me am annaa va angalua karika am mene anginiengalua? Ta am annaa va angalua nonga me Banabas ngalu tani uungu tani aisausiaa tokatokaaingalua?
Sa ateva soldia euungu me ia emene paepae voto eghelei tani sausi tokatokaane? Sa ateva taumattu epasapasa eutana me etam namanama inanina? Me sa ateva taumattu eaitoia kiena sipsipi me etam ropiropi rarumi ssuira? Karika aghaauliaa voto oia tale aalomasaangania taumattu, ta inangari nipaopao tee eaauliaa. Diut 25:4; 1 Tim 5:18.Poli Moses ghe pitila tale inangari nipaopao va, “Nau vulumakao ateva euungu tani ghaa velu viliki raisi, am rau mene ghelei runga paane ateva va karika emene nama isaa o raisi.” Koti am annaa va God ghe nannaa vulumakao atoa me ghe auliaala isaa o voto, no? 10  2 Tim 2:6.Am annaa va ghe auliaa etaita nau ghe aulia ngavalua o? Ue! Poli ghe pitila va aloita emasaanga. Lo ateva esaisai utana ateva me lo ateva epasapasaia, lalu uungu poli lalu aiesoaa va auena lalu ghaa inana tale niuungu o lalu gheelei. 11  Rom 15:27.Poli ami ghe pasala masi ue ngai elome etaimim kanna Spirit Manga, ami annaa tani mene ghaa ghinna etaimim tani sausiemami. 12  Apos 20:34; 2 Ko 11:9.Marova emasina va katoa la ghaaghaa voto etaimim, aue emasinaaili marova ami tee ami ghaa voto etaimim.
Me karika ami ghe ghaaghaa llo voto erooroo va am tau mae tani sausiemami, me ami ghe maamatua maate ghe maemae tale maamaulueaaimami poli ami ghe rau ghelei runga masi kiukiuna Karisto. 13  Diut 18:1-3.Am kilakilaaili va lo atoa la uungu tale ale manga, la ghaaghaa aneira inana tale ale manga. Me lo atoa la gheelei sae aiaavusuvusuena la namanama kasina malatau la gheelei aiaavusuvusuena etana. 14  Mat 10:10; Gal 6:6.Tale ia o salana atikirighi Vau ngepona ateva ghe aulia ngasarasarakanala va lo atoa la poppooaa masi kiukiu, la ghaa aipolipoli tani sausi tokatokaaira ta lo atoa la nongonongo isaa o masi kiukiu.
15 Me karika aghe kolomi poila righi voto erooroo va am tau mae tani sausieghi, me karika apitipiti isaa oia inangari poli aghanna va am tau mae righi voto etaghi. Karika aue aghannaa arova amate tee nimaloo me tani velu gheeleiaaghi va apoppooaa masi kiukiu me karika teva etautau mae aipolipoli. 16  Jer 20:9.Nau eteva apoppooaa masi kiukiu, karika arooroo tani asaesae nannaaghi, poli niuungu eteva tani ppooaa, God ghe taue mae sio etaghi tani gheleia. Aue esesaaili etaghi marova atam gheleia! 17 Marova anim ppooaa tale aloannaaghi, aue aghaa aipolipoli, me marova karika va tale aloannaaghi, aghi nim gheelei niuungu eteva God ghe taue mae sio etaghi, 18 me saa aipolipoli aue aghaa? Uneghi aipolipoli eteva, ia avalua toko va: amasimasi tani ppooaa masi kiukiu me karika amene nnaa tani ghaa viliki veu, me karika amene kolomi voto erooroo va aghaa tale uunguaaghi eteva tani ppooaa masi kiukiu.
19 Arongo ta anim tokatoka tale aloannaaghi, me karika teva eaitoieinaghi, ngaghe nim nonginala tau ngai nongonongo anna ateva tani ghaa oroieili taumattu va la mae ta Karisto. 20  Apos 21:20-26.Nau auungu tee aJiu etoa, atokatoka nongina ila, tani ghaaila. Arongona ta aghi atam uusilaa inangari nipaopao kanna Moses, atokatoka nongina lo ateva euusilaa inangari nipaopao, tani ghaaila. 21 Tale ia o salana atikirighi, nau auungu tee taumattu ngeleka atoa, karika la posoposo inangari nipaopao kanna Moses, atokatoka nongina taumattu ngateva karika eposoposo inangari nipaopao. Agheelei evalua o tani ghaa oroi taumattu ngeleka atoa. Karika malloeane va atam nongonongo usilaa salane God, karika, ta anongonongo usilaa salane Karisto. 22  2 Ko 11:29.Nau atokatoka tee lo atoa karika korokorongana uneira niaikaaiaa, asease voto la nannaa va karika masina ta tau ngaiesoa ngatoa, karika agheelei isaa o voto, poli arau turungi uneira niaikaaiaa. Atokatoka nongina tokatokaaira taumattu ngatoa tani pae ase salana kona vaalua aroo tani asaangi righi taumattu. 23 Agheelei isaa o voto mausi masi kiukiu, me ila me aghi aue ami ghaa niarangise kanna God etautaula ta lo atoa la aikaaiaa tale masi kiukiu.
24 Am kilakila va lo atoa la aaikarati, kateva nonga ia lo ateva aue eghaa aipolipoli. Am ilou esarasarakana tani ghaa aipolipoli. 25  Plp 3:14; 2 Tim 4:7-8; 2:4-5.Lo atoa la aikarati tale niaikarati eteae, la aaimonomonosiaa tale niaikarati eteae tani ghelei vilikiira esarasarakana tani ilou. La gheelei isaa o llo tani ghaa aipolipoli karika aue toka liu, me ita, ita uungu tani ghaa lo ateva aipolipoli tokatoka liu ia. 26 Liuna avalua o me karika va anim iilou rorrou, me karika va aghaaitumari nongina taumattu ngateva ekekkeli tau ngai ssateena ateva me enim tuutumari kuukuu. 27  Rom 8:13; 13:14.Karika! Ta agheelei vilikighi tani ghelei va eaimuli tee aloannaaghi, ta God erau ue va atam rooroo tani ghaa aipolipoli, arongona ta aghe poppooaa masi kiukiu ta katoa.

9:1: Apos 22:17-18; 26:16; 1 Ko 15:8-9.

9:2: 2 Ko 3:2-3.

9:4: Luk 10:8.

*9:5: Pita Tale inangari nge Grik, Kepas.

9:9: Diut 25:4; 1 Tim 5:18.

9:10: 2 Tim 2:6.

9:11: Rom 15:27.

9:12: Apos 20:34; 2 Ko 11:9.

9:13: Diut 18:1-3.

9:14: Mat 10:10; Gal 6:6.

9:16: Jer 20:9.

9:20: Apos 21:20-26.

9:22: 2 Ko 11:29.

9:25: Plp 3:14; 2 Tim 4:7-8; 2:4-5.

9:27: Rom 8:13; 13:14.