15
Tani amasimasi katoa ppae me karika va ita
Ita lo atoa korokorongana ita tale niaikaaiaa, emaamasina etaita tani sausi lo atoa aikaaiaaira maomaona, me karika ita mene ghelei nonga saa voto aue egheleita me ita masimasi. 1 Ko 10:24, 33.Ta, kateva kateva etaita ita roo tani ghelei saa ase voto masina ta isaa o taumattu ita aiesoa ngaitauaa ta Karisto tani gheleia emasimasi, me aue eghelei ekorokoronganaia. Sams 69:9.Poli Karisto karika ghe gheelei voto aue ghe rooroo tani ghelei emasimasia nonga. Ta, nongina Uru ngai Manga ateva eaauliaa va, “Saa voto taumattu ngatoa laghe auliaa saasakiaa teeiola God, ang ghele mae sio tee etaghi.” 2 Tim 3:16.Poli isaa akapaaili voto laghe pitila tale Uru ngai Manga ateva emua arau, laghe pitila tani apasunga etaita, tani akorokorongana nannaaita, me egheleita tani tingina akorokorongana, me ita toitoi masi voto God aue etau mae.
Me alooloo sae va aue God, lo ateva eaakorokorongana nannaaita, me egheeleita ita tam sessai parasita, aue egheleiem am toka amasinaaili tale luei, nau am aimuli tee Karisto Iesu. Liuna avalua o am akapaaili, tale kateva nonga ninannaa aue am tau sae God, ia Tamana kapuita Vau ngepona ateva Iesu Karisto.
Rom 14:1.Liuna avalua o me am masimasi tani ghaa mene katoa nongina va tue me nenga am, nonginaaili Karisto ghe masimasila tani ghaaiem. Am ghelei evalua o me aue taumattu ngatoa la tau sae God. Mat 15:24.Poli aghaauliaa etaimim va Karisto ghe nonginala va kapuira tau ngai nongonongo anna ia aJiu etoa tani apasunga va God aue eghelei saa voto ghe auliaala va aue eghelei, tani ghelei roorooaa kanna inangari nialokoi God ta tuvuira atoa, Apos 3:25; Sams 18:49.me tee tani ghelei taumattu ngeleka atoa tani tau sae God, poli alousiusiaane. Nongina Uru ngai Manga ateva eaauliaa va,
“Isaa avalua o me nau atokatoka elome ta taumattu ngeleka atoa aue atauo sae,
aue atau sae ararim ateae tale nikkinari.”
10  Diut 32:43.Emene ue va,
“Am taumattu ngeleka atoa, am mae aitauaa tee kapuna taumattu ngatoa God tale nimasimasi.”
11  Sams 117:1.Me emene ue va,
“Tau saela ararina ateae Vau ngepona ateva, taumattu ngeleka akapa atoa.
Am kkaueinia, am akapa taumattu tale kosa ateva.”
12  Ais 11:10; Aotu 5:5.Me Aisaea tee ghe mene uela va,
“Tuvuna ateva Jesi aue emae,
aue eaitaraa taumattu ngeleka atoa.
Me aue la atoka tuutuliira etana.”
13 Me alooloo sae va aue God, ia etautau mae inangari nialokoi etaita, aue egheleiem me am pasu tale nimasimasi me luei ta poli am aaiesoaa etana. Liuna avalua o me kaluimim niaiesoaa tale inangari nialokoi, aue ekorokorongana tani pinosa tale sarasarakaniaane Spirit Manga ateva.
Pol ghe uungula ta taumattu ngeleka atoa
14 Kapughu etoa, ta ngetaghi akilakilaaili va, am masinaaili iem. Am kilakila amasinaaili isaa o voto, me am rooroo tani apasunga ta mene katoa tana taumattu. 15 Elome tale uru ngai etikirighi oia, aghe auliaala kasina voto sarasarakanaaili, me aue am roo tani mene nnaa. Aghe aulia ngakapaailiila isaa o voto, poli God ghe tau mae sio maamasinaane etaghi 16  Rom 1:5; 11:13.va aghi atau ngai uungu ta Karisto Iesu, tani uungu ta taumattu ngeleka atoa. Auungu nongina pristi eteva, tani ppooaa masi kiukiu kanna God. Poli aghaloanna va taumattu ngeleka atoa la nongina aiaavusuvusuena ateva God emasimasieinia, poli Spirit Manga ateva ghe amangala ia o aiaavusuvusuena ateva.
17 Poli aghi auungu tee Karisto Iesu, liuna avalua o, amasimasi ta poli auungu ta God. 18 Me aghi, karika aghaasakeaa righi voto ta llo nonga Karisto ghe gheleila nau ghe asarasarakanala nannaaghi tani katulaa taumattu ngeleka atoa tani nongo usilaa God. Euungu etaghi tale inangari apoppooaa me voto agheeghelei, 19 tale sarasarakaniaa niaimatootoongana me mirikol atoa, me tale saa voto Spirit ghe gheleila tale salana atikirighi sarasarakanaaili ia. Liuna avalua o, me masaliki ekapaaili aghe laolao etana, ghe tiuaala tale masaliki taatara ateae eJerusalem, me ghe laa oghioghi arau tale distriki eteva eIlirikum, ngaghe ruu ekapala isaa o distriki tani ppooaa masi kiukiuna Karisto. 20  2 Ko 10:15-16.Kateva nonga nannaaghi eteva tani aulia ngaotu masi kiukiu tale masaliki taumattu ngatoa karika laghe nongo poi Karisto, karika aghaaloanna tani uungu tale voto kasina ppae taumattu laghe uungula etana. 21  Ais 52:15.Nongina Uru ngai Manga ateva eaauliaa va,
“Lo atoa karika laghe aulieinia etaira, aue la tara,
me lo atoa karika laghe nongo, aue la nongo kila.”
22  Rom 1:13.Mausina avalua o me oroieili nau karika aghe rooroo tani mae taraiem.
Pol ghe aaloanna tani lao eRom
23 Me isaa oia ta ngaghe ruula voto aghe nannangaili tani ghelei tale isaa oia voto, me oroi ninamanama aghe aaloanna tani mae taraiem. 24 Aghaloanna tani lao tee eSpein, me nau eteva amae avalua ona, aue akkure atoka eRom, me ita aitara. Aghanna tani toka teeiem ghaisa nonga ulana tani masimasi eitauaa, me nau isaa o voto eruu, am sausieghi tale kasukasuaaghi tani lao okae. 25  1 Ko 16:1-4.Me isaa arau oia, ngakasukasu tani lao eJerusalem tani laa sausi kapuna taumattu ngatoa God okae. 26  1 Ko 16:1; 2 Ko 8:1; 9:2, 12; Apos 24:17.Poli ale manga atoa eMesedonia me eAkaia laghe masimasieiliila tani taula viliki veu tani sausi kapuna taumattu ngatoa God karika tue peipeiena ila la tokatoka eJerusalem. 27  1 Ko 9:11.Ila nonga laghe nnaala tani ghelei tale nimasimasi. AJiu etoa laghe tautau tee lao ta taumattu ngeleka atoa masi voto kanna God, me emaamasina va taumattu ngeleka atoa tee la liu tale viliki veu tani sausila. 28 Nau eteva ngaruula ia o niuungu eteva tani taula viliki veu tau ngaiesoaa eMesedonia me eAkaia laghe aisokosokoiaala tani lao eJerusalem, me avira mene kasu tani lao eSpein me aue atoka mua ona tani taraiem. 29  Rom 1:11.Me akilakila va nau eteva aghatu, aue Karisto ekaarasi tani arangiseita tale uneita nivelu eitauaa.
30  2 Ko 1:11; Kol 4:3; 2 Tes 3:1.Poli tale kaluita niaikaaiaa ta Vau ngepona ateva Iesu Karisto me tee poli niaielousi eteva Spirit Manga ghe taue mae sio etaita, aghaaulia ngasarasarakana etaimim, kapughu etoa, tani uungu esarasarakana teeieghi tani looloo sae ta God mausighi. 31 Ita looloo sae va, lo atoa taumattu la tokatoka eJiudia la tam aaiesoaa ta Iesu Karisto, karika aue la ghelei righi sesa voto etaghi, me uunguaaghi eJerusalem, aue kapuna atoa God la aloannaaili. 32 Me aue amae etaimim tee nimasimasi eteva, arova aaloannaane God, me ita masimasi, ita ainoana, ta poli amae etaimim. 33 Alooloo sae va God, ia etautau mae luei, aue etoka aitauaa teeiem akapa. Koronna.

15:2: 1 Ko 10:24, 33.

15:3: Sams 69:9.

15:4: 2 Tim 3:16.

15:7: Rom 14:1.

15:8: Mat 15:24.

15:9: Apos 3:25; Sams 18:49.

15:10: Diut 32:43.

15:11: Sams 117:1.

15:12: Ais 11:10; Aotu 5:5.

15:16: Rom 1:5; 11:13.

15:20: 2 Ko 10:15-16.

15:21: Ais 52:15.

15:22: Rom 1:13.

15:25: 1 Ko 16:1-4.

15:26: 1 Ko 16:1; 2 Ko 8:1; 9:2, 12; Apos 24:17.

15:27: 1 Ko 9:11.

15:29: Rom 1:11.

15:30: 2 Ko 1:11; Kol 4:3; 2 Tes 3:1.