16
Pol ghe tau lao sio masimasiaane ta kapuna atoa
Aghaloanna tani auliaa etaimim va, kapuita vause ateva ta Fiibi, tau ngai uungu ia tale ale manga ateva eKenkria, am rooroo tani atoka tuutuliimim etana. Akolomiem tani ghaaia tale ararina ateae Vau ngepona, nongina taumattu kapuna taumattu ngatoa God la aioneoneainila, me am sausia arova ealoanna righi niaisausi etaimim, poli ghe sausila oroieili taumattu ngatoa, me aghi tee.
Apos 18:2.Am asaoki masimasiaaghi ta Prisila me Akuila, lalu uungu eitauaa teeieghi ta Karisto Iesu. Lalu ghe tam matautula tani mate mausi tani asaangi maamauluaghi. Akaakaili emasinaaili etairarua, me karika va aghi nonga, ta tee isaa akapaaili ale manga atoa, aleira ila taumattu ngeleka atoa. Am asaoki tee masimasiaaghi ta lo atoa laghe aiesoaala me la nim laa aisouii tanganueirarua tani kkauaa.
Am sou tee masi kapughu eteva ta Epenetus, aitiutiu ia tani aikaaiaa ta Karisto tale provinsi eteva eEisia.
Am sou tee Meri, ghe uungu aanasaaili tani sausiem.
Am sou tee Andronikus me Jiunia tale nimasimasi, ilalua tee aJiu ilalua, me ami ghe karavusu eitauaala. Apostolo ilalua, me taumattu ngakapa atoa la oneoneainilalua, me lalu ghe kila akasinala Iesu, me aghi avirina.
Am taula masimasiaaghi ta Ampliatus, ia aghaielousieinia mausi Vau palepale.
Am sou tee Urbanus, ita uungu eitauaa ta Karisto, me masi kapughu eteva Stakis.
10 Am sou tee Apelis, ghe ghaala nitootoonga me ghe apasunga teela ta taumattu ngatoa vaalua ghe kaakaarasi tani uungu eitauaa tee Karisto.
Am sou tee kapuna atoa Aristobulus.
11 Am sou tee Herodion, ia tee aJiu ia.
Am sou tee kapuna atoa Nasisus la ghaaiesoaa ta Vau ngepona ateva.
12 Am sou tee Tripena me Triposa, vause alua lalu ghe uungu aanasa ta Vau ngepona, me am sou tee mene masi kapughu eteva Pesis. Ia tee kateva vause ghe uungu aanasa ta Vau ngepona ateva.
13  Mak 15:21.Am sou tee Rupus, Vau ngepona ateva ghe suitoongainiela, me tee kinna, ghe saasausi emasinaailieghi, nonginaaili va natuna tuungi eghi.
14 Masimasiaaghi ta Asinkritus me Flegon me Hermes, me Patrobas, me Hermas, me kapuira atoa la veluvelu eitauaa tani kkaua.
15 Am taula masimasiaaghi ta Pilologus me Julia, me ta Nereus me kapuna vause ateva, me Olimpas, me ila akapaaili kapuna taumattu ngatoa God, la veluvelu eitauaa tani kkaua teeila.
16  1 Ko 16:20; 1 Pita 5:14.Am aisouii tee mene katoa la aiesoa ngaitauaa tale niaielousi.* Tale inangari nge Grik, tale niaingusu eteva manga ia. Me ila akapaaili ale manga atoa ta Karisto la tautau aatu masimasiaaira etaimim.
17  Mat 7:15; Tts 3:10.Amene aulia ngakorokorongana etaimim kapughu etoa: Am aimonomonosiaa tee lo atoa la gheelei taumattu la tokatoka apolapola, me la gheelei taumattu la kaakatuu tale niaikaaiaa, me la aauliaa saasakiaa tee niapasunga koronna ngam ghe kila akasinala. Am rou mene toka me kasu ekalakalaa teeila. 18  Plp 3:19; 2 Pita 2:3.Poli lo atoa laghe gheelei isaa o ase voto, karika la uungu ta Karisto Vauita ia, ta la nim nannaa nonga aaloannaaira. La auliaa inangari masinaaili nongonongoaane, me la kamekame taumattu ngatoa, me la gheelei saasakiaa urunguitaniira, taumattu ngatoa karika la kilakila amasina masina me sesa. 19  Rom 1:8; 1 Ko 14:20.Taumattu ngakapa atoa angila ghe nongola vaalua masinaaili nongonongo usilaaimim tale masi kiukiu. Liuna avalua o amasimasiangailiiem. Aghaaulia ngavalua o poli aghaloanna va am alomasaanga tale saa voto masina, me am toka amasau tale voto karika masina.
20  Aitiutiu 3:15.Me God, ia liue luei ia, ghaisa ngarighi aue easa putuputu Satana ta kkeimim. Alooloo sae va Vauita ateva ta Iesu Karisto aue etam ruu tani apasunga etaimim maamasinaane ateva.
21  Apos 16:1-2; 19:22; 20:4.Timoti, euungu eitauaa teeieghi, etautau aatu masimasiaane, me tee Lusias, Jeson, me Sosipata, aJiu tee ila.
22 Aghi Tetius, aghe pitila tale uru ngai etikirighi oia saa voto Pol ghe auliaala, atautau aatu masimasiaaghi mausi Vau ngepona ateva.
23-24  Apos 19:22; 1 Ko 1:14.Gaeas, ia o taumattu ngateva atokatoka teeia tanganuena, me esaasausi lo akapa atoa la aiesoaa tale ia oia masaliki taatara ateae, etautau aatu masimasiaane.
Erastus, ia eaaitaraa viliki veu tale ia oia masaliki taatara ateae, me kapuita ateva ta Kuatus, lalu tautau aatu masimasiaairarua etaimim. Kasina uru ngai laghe pitila, la ghe piti teela, 24 Alooloo sae va maamasinaane ateva kapuita Vau ngepona ateva Iesu Karisto aue etoka aitauaa teeiem akapa. Koronna.
25  Ips 1:9; 3:5, 9; Kol 1:26; Rom 1:5.Ita taula nikkaua ta God, poli ia erooroo tani gheleiem me am tingina akorokorongana tale masi kiukiu apoppooaa, isaa o masi kiukiu eaaulia ngaotu Iesu Karisto, me tee ia oia voto ateva koronna ia ghe aaisuliaala oroieili nau, 26 me ghaine ang ghele otuela, nongina inangari propete atoa laghe pitila, me nongina God ateva tokatoka liu ia ghe aulia ngakoronnala va, taumattu ngeleka akapa atoa tale voto akapa laghe nongola isaa o inangari, me aue la rooroo tani aiesoaa me nongo usilaa. 27 God ia nongaaili Goto ia me alomasaanga ia tale voto akapaaili. Ita taue sae nau ekapa atoa poli uunguaane Iesu Karisto! Koronna.

16:3: Apos 18:2.

16:13: Mak 15:21.

16:16: 1 Ko 16:20; 1 Pita 5:14.

*16:16: Tale inangari nge Grik, tale niaingusu eteva manga ia.

16:17: Mat 7:15; Tts 3:10.

16:18: Plp 3:19; 2 Pita 2:3.

16:19: Rom 1:8; 1 Ko 14:20.

16:20: Aitiutiu 3:15.

16:21: Apos 16:1-2; 19:22; 20:4.

16:23-24: Apos 19:22; 1 Ko 1:14.

16:23-24: Kasina uru ngai laghe pitila, la ghe piti teela, 24 Alooloo sae va maamasinaane ateva kapuita Vau ngepona ateva Iesu Karisto aue etoka aitauaa teeiem akapa. Koronna.

16:25: Ips 1:9; 3:5, 9; Kol 1:26; Rom 1:5.