15
Laghe laoaa sio Iesu ta Paelat
(Mat 27:1-2, 11-14; Luk 23:1-5; Jon 18:28-38)
Luk 22:66.Elue talaua poopooa, namu ngatoa ta pristi etoa, namu ngatoa, me tau ngai aapasunga ngatoa tale inangari nipaopao, laghe velu eitauaala me laghe mae aitauaa sio nonga tale kateva ninannaa. Laghe irila Iesu, me laghe kasueiniela tani laoainia ta Paelat.
Paelat ghe kolomiela va, “Io kingi io ta aJiu etoa?”
Me Iesu ghe uela va, “Ue, nongina uaauliaa.”
Me namu ngatoa ta pristi etoa laghe ppooaala ta Paelat oroi voto karika masina ta Iesu. Me Paelat ghe mene kolomiela va, “Karika aue uliu? Tarala, oroi inangari ngeila auliaa teeio.”
Ais 53:7; Mak 14:61.Me Iesu karika ghe liula inangarina, me Paelat ghe soghiaala gheeleiaane.
Paelat ghe uela va la ghavukala sae Iesu
tale aikotoo
(Mat 27:15-26; Luk 23:13-25; Jon 18:39–19:16)
Paelat ghe gheelei kateva ase voto nau ekapa atoa nau Pasova ngateva. Ghe tautau velu lo ateva taumattu, taumattu ngatoa la ghanna va ekupi ghoa tale ale mata voovoo. Taumattu ngateva, ararina ateae ta Barabas, ghe tokatoka tale ale mata voovoo, ia me mene katoa taumattu, poli laghe aiuvii teela gavmani me laghe uvi ematela katoa tana taumattu. Taumattu ngatoa laghe lao sio ta Paelat me laghe uela etana va eghelei voto nongina egheelei.
Paelat ghe kolomilala va, “Am anna va atau velu kapuira kingi eteva aJiu etoa?” 10 Poli Paelat ghe kilakila va namu ngatoa ta pristi etoa laghe sessaila ta Iesu poli taumattu ngakapa atoa laghe maamasiaa Iesu, liuna avalua o me laghe maeainie sio tale liu niaisakei. 11  Apos 3:13-14.Namuu ta pristi etoa laghe suusulungi taumattu tani ue sae ta Paelat va erau mene tau velu Iesu, ta la ghanna va etau velu Barabas.
12 Me Paelat ghe mene kolomilala va, “Sa ateva am anna va agheleia ta lo ateva am ue va kapuira kingi ia aJiu etoa?”
13 Laghe ovaova atingina tani ue sae va, “Uavukalaie sae tale aikotoo!”
14 Paelat ghe kolomilala va, “Poli sa? Sa ateva voto sesa ghe gheleila?”
Me laghe mene ovaova anamuu tee lao sio tani ue va, “Avukalaie saela tale aikotoo!”
15 Poli Paelat ghe aanna tani ghelei emasimasi taumattu ngatoa, liuna avalua o me ghe tau vella Barabas, me ghe taula Iesu ta soldia ngatoa, me laghe uetaiela mua me ghe vira mene tauela va la ghavukalaie sae tale aikotoo.
Soldia ngatoa laghe auliaa teela Iesu
tale inangari
(Mat 27:27-31; Jon 19:2-3)
16 Soldia ngatoa laghe ssoaala Iesu tale tanganuena Gavana ngateva, la kolokoloa va Praetorium ateva, me laghe kolo aitauaala soldia ngatoa me laghe mae akapa sio. 17 Laghe asaela aiaasae ateva ghueghuenna ia ta Iesu me laghe navitaala kou nguru eteva tale uasa ateva rorroana ia, me laghe atokaie saela ta uruna Iesu. 18 Me laghe uue etana va, “Ei, kapuira kingi eteva aJiu etoa!” 19 Me laghe parula uruna ateva tale ai eteae, me laghe kanusuiela, me kateva kateva etaira ghe suusuuiaa ta liue kkena Iesu tani tau lao ninamu ngateae etana. 20 Laghe ruu ekapala tani attara ta Iesu, me laghe ghaa vella aiaasae ateva ghueghuenna ia laghe asae tau lao sio etana, me laghe asae taula ghinnanina, me laghe ghaaie lao sio tani laa avukalaie sae tale aikotoo.
Laghe avukala saela Iesu tale aikotoo
(Mat 27:32-44; Luk 23:26-43; Jon 19:17-27)
21  Rom 16:13.Saemon atala nge Saerini ia, natuna ta Aleksanda me Rufus, ghe rekata mae sio me ghe aloanna tani kupi sso, me soldia ngatoa laghe aeala me laghe sungiela va esau aikotoo ateva unna ia Iesu. 22 Laghe ghaala Iesu me laghe laoainie sio tale voto ateva ararina ateae ta Golgota, malloeana va “Voto ateva arova Riu uru taumattu ngateva”. 23 Laghe tau lao sio uaeni laghe kaai teela murr ta Iesu, me ghe tam aloannala tani ropi. 24  Sams 22:18.Me laghe avukala saela Iesu tale aikotoo, me laghe tiuaala tani anamisi tani aikoita ghinnanina.
25 Ta 9 kilok elue talaua* 9 kilok elue talaua Tale inangari nge Grik, aiaakotonna ateva aoa. laghe avukala saela Iesu tale aikotoo. 26 Me laghe pitila inangari me laghe avukala tee saela. Laghe pitila laghe uela va, “Ierai oia kapuira Kingi ia aJiu etoa.” 27-28  Ais 53:12.Laghe avukala tee saela taita alua lalu ghe aaiuvii me lalu ghe ghaaghaa peiira taumattu ngatoa, kateva ta pai muenna ativilau, me kateva ta pai uaise ativilau. Kasina uru ngai laghe pitila, laghe uela va, 28 Inangari tale Uru ngai Manga ateva laghe pitila ange lutu ekoronnala va, “Laghe ioi teeiela va, ie tee sesa taumattu ia.” (Luk 22:37) 29  Sams 22:7; 109:25; Mak 14:58.Taumattu ngatoa laghe kasukasu tapaa salana laghe aauliaa teeia inangari karika masina. Laghe samasama ringaringa me laghe uela va, “Ei! Io oia ughe uela va urooroo tani rruti ale manga ateva me umene atulua ta kotolu nonga nau, 30 erooroo va ghaine uasaangio me ukkure vulu sio aikotoo ateva?”
31 Namu ngatoa ta pristi etoa me tau ngai aapasunga ngatoa tale inangari nipaopao laghe aamammarasaia tani ue elome etaira va, “Ghe asaangi katoa, me karika erooroo tani asaangia! 32 Arova Mesaea ia, kapuira kingi ia aIsraeli etoa, ghaine etani kkure vulu sio aikotoo ateva, me aue ita aiesoaa etana nau ita tara.” Tau niainao me tau niaiuvii tee alua, lalu ghe aauliaa teeia inangari.
Iesu ghe matela
(Mat 27:45-56; Luk 23:44-49; Jon 19:28-30)
33 Tale pai ngelo sinaka ativilau pai ngelo sinaka ativilau Tale inangari nge Grik, ghaonomina (6) ateva aoa. me saurrom ateva ghe mae sio, ghe akoula kosa ateva ghe roola kotolu aoa. 34  Sams 22:1.Me ta 3 kilok elo alai§ 3 kilok elo alaiTale inangari nge Grik, aiaaghasio (9) ateva aoa. Iesu ghe sama anamungailiila me ghe uela va, “Eloi, Eloi, lama sabaktani?” (malloeanina va, “Kapughu Goto ateva, Kapughu Goto ateva, vaalua me angu tau velueghila?”)
35 Nau katoa taumattu laghe tiitingina akalakalangina laghe nongola isaa o inangari, laghe uela va, “Am nongola, ekolokolo Elaija.”
36  Sams 69:21.Me kateva taumattu ghe iloula tani laa asuu tuku spans ateva tale uaeni kaakaalina, me ghe apasapasaiela tale ai eteae, me ghe taue saela va Iesu ghe mmua. Ghe uela va, “Ita toitoi mua, me ita tara va kotiva Elaija esio me eghaa velue sio.”
37 Me Iesu ghe ovaova anamungailiila, me inoane ghe kapala.
38 Kalio atiulu ghe vuuvukala tale ale manga ateva ghe tarriila elome, ghe tiuaala epona me ghe laa sio ruu euu. 39 Me nau lo ateva tau ngai uvii eaitoiaa kateva ai (100) tau ngai uvii, ghe tiitingina emua ta Iesu, ghe nongola Iesu ghe samala, me ghe tarala vaalua ghe matela, soldia ngateva ghe uela va, “Koronnaaili taumattu ngateva oia Natuna ia God!”
40  Luk 8:2-3.Katoa tana vause laghe tiitingina amasau me laghe taatara. Elome etaira Meri aMakdala ia, Salome, me Meri kinairarue ia Jeimis ghauna me Joses. 41 Nau Iesu ghe tokatoka eGalilii, ila o vause atoa laghe aaimuli teeia me laghe saasausia, me mene oroi katoa vause laghe mae aitauaa teeie sio eJerusalem.
Laghe alokoila Iesu tale lienga
niaikkaia ngateae
(Mat 27:57-61; Luk 23:50-56; Jon 19:38-42)
42 Nau ghe elo alaila ta nau niaimonomonosia ngateva, lo ateva nau emuli ia ta nau manga ateva, 43 Josep, tanganuena tale masaliki taatara ateae eArimatia, namuu ia ta Kansolo atoa, me ie tee ghe toitoi ararimangalina ateva God, karika ghe moiela tani sso tara Paelat. Ghe loola Iesu tani laa kaieinia. 44 Paelat ghe soghila tani nongo va gharovaeaata ta ghe matela, me ghe kolola namu ngateva ta soldia ngatoa, me ghe kolomiela va, “Ange matela?” 45 Nau namu ngateva ghe uela va ange matela, Paelat ghe uela va Josep erooroo tani ghaa Iesu. 46 Josep ghe polila masi kalio atiulu usousoana ia, ghe ghaa velu siola Iesu tale aikotoo. Me ghe sumuela, me ghe laoainie sio tani alokoia tale lienga niaikkaia ngateae laghe kaie ssola elome tale vallae. Ghe atakirila atu eteva tani atingina runga liu eteva. 47 Me Meri aMakdala ia me Meri kinna ia Joses lalu ghe tarala nongina laghe alokoiela.

15:1: Luk 22:66.

15:5: Ais 53:7; Mak 14:61.

15:11: Apos 3:13-14.

15:21: Rom 16:13.

15:24: Sams 22:18.

*15:25: 9 kilok elue talaua Tale inangari nge Grik, aiaakotonna ateva aoa.

15:27-28: Ais 53:12.

15:27-28: Kasina uru ngai laghe pitila, laghe uela va, 28 Inangari tale Uru ngai Manga ateva laghe pitila ange lutu ekoronnala va, “Laghe ioi teeiela va, ie tee sesa taumattu ia.” (Luk 22:37)

15:29: Sams 22:7; 109:25; Mak 14:58.

15:33: pai ngelo sinaka ativilau Tale inangari nge Grik, ghaonomina (6) ateva aoa.

15:34: Sams 22:1.

§15:34: 3 kilok elo alaiTale inangari nge Grik, aiaaghasio (9) ateva aoa.

15:36: Sams 69:21.

15:40: Luk 8:2-3.