3
Tani ghelei voto masina
Rom 13:1-7; 1 Pita 2:13-14.Umene auliaa ta tau ngaiesoa ngatoa va la oneoneaa lo atoa la muemueinila me matuutuliena ila me la tani nongo usilainila me la ghaimonomonosiaa tani ghelei masi niuungu, me tani rau mene ppooaa saasakiaa tee kateva, me tani rau mene aikiso, me tani nnaa mene kateva, me tani siuaa nannaaira tale isaa akapa taumattu.
1 Ko 6:9-11; Ips 2:1-2; 5:8.Poli ita tee tale nau too ang ghe lao sio, alokapakapa ita me karika ita ghe nongonongo usilaa me laghe kametala me ita ghe nim uungu tale ase niateateaa sarasarakanaaili me ase nimasimasi. Ita ghe tokatoka tale ninannaa tani ghelei saasakiaa kateva me tani sessaita ta lo atoa peiira me uunguaaira me ita karika. Laghe sessa teeita me ita, ita ghe sessa tee mene katoa. Me nau masi aisausiaane me aielousiaane God tau ngai asaangiita ia ghe kauerekatila, 2 Tim 1:9; Ips 5:26; Hib 10:22.ghe asaangitala. Karika va tale voto ghulughuluena ita ghe gheelei ta poli aalousiusiaane, ghe asaangitala tale nisuusuu tale nilutu aouna me nighelei aouna kanna Spirit Manga ateva. Apos 2:17-18.Poli Iesu Karisto ghe matela etaita tani asaangita, God ghe tau sio mae Spirit Manga ateva etaita, me karika ghe ghaa oghiela. Me nau God ghe ghelei eghulughuluenaitala poli maamasinaane, ita, ita rooroo va ita ghaa voto ita taatara lao etana tale maulue ateva tokatoka liu ia. Ita aatoka tuutuliita tale isaa oia inangari. Me aghanna va utani aulia ngakorokorongana isaa oia voto me lo atoa la ghaaiesoaa ta God, la ainanganangaa tani taula lao tani ghelei masi niuungu. Isaa o voto masinaaili me esausi taumattu ngakapa atoa.
2 Tim 2:14, 16.Me uakekkelio tale nisama alokapakapanna me kiukiuira me tuvura atoa me niaisoa me niaikiso tale inangari tale uunguaa inangari nipaopao. Poli isaa o voto karika aue esausi taumattu, me nim kamena. 10  Mat 18:15-17.Uauliaa kiena lo ateva taumattu eaatoka apolapola taumattu. Uauliaa katengaata etana, vara me umene auliaa ghaluene etana. Nau uruu, urau mene ghelei mene righi llo etana. 11 Aue ukilaaili va ia o ase taumattu ngateva sesa ia me tau ssavoto ia me gheeleiaane eaapasunga aotu va sesa taumattu ia.
Airuuruu tale inangari
12  Ips 6:21-22; Kol 4:7-8.Nau eteva asuu aatu Atemas o Tikikus etam, utootoonga ngakapa ase salana tani mae taraieghi eNikopolis, poli aghanna tani toka oia eNikopolis nau nikkaili me kuukuu eteva. 13  Apos 18:24; 1 Ko 3:5-6.Ughelei saa llo voto urooroo tani ghelei tani sausi Senas loeaa ia me Apolos tale kasukasuaairarua me karika lalu mene tukuna tale voto lalu aanna. 14  Ips 4:28.Me tee, kapuita taumattu ngatoa la tani ghaa alomasaanga tani taula lao tani ghelei masi niuungu, me aue la rooroo tani tau lao voto ta lo atoa la aloanna niaisausi, me la rau nim mene toka me karika la ghelei righi voto.
15 Ila akapa lo atoa la tokatoka teeieghi la suu atu sio masimasiaaira etam. Am amasimasi lo atoa la ghailousieinamami tale niaikaaiaa.
Alooloo sae va maamasinaane etoka akapa etaimim.

3:1: Rom 13:1-7; 1 Pita 2:13-14.

3:3: 1 Ko 6:9-11; Ips 2:1-2; 5:8.

3:5: 2 Tim 1:9; Ips 5:26; Hib 10:22.

3:6: Apos 2:17-18.

3:9: 2 Tim 2:14, 16.

3:10: Mat 18:15-17.

3:12: Ips 6:21-22; Kol 4:7-8.

3:13: Apos 18:24; 1 Ko 3:5-6.

3:14: Ips 4:28.