3
Pol me Apolos kapuna
tau ngai uungu ilalua God
Koronnaaili, kapughu etoa, karika aghe roo tani sama teeiem nongina aghe samasama tee lo atoa Spirit Manga ateva etokatoka elome etaira, ta aghe sama teeiemla nongina aghe samasama tee taumattu ngatoa la uusilaa aaloannaaira, poli aikaaiaaimim ta Karisto nongina raaraina ateva. Hib 5:12-13; 1 Pita 2:2.Aghe anginainamla tale rarumi ssu, me karika va tale inana korokorongana, ta karika am ghe aimonomonosiaa tani ghaa. Me isaa tee oia nau, karika am ghe roo poi tani ghaa, 1 Ko 1:10-11.ta poli am tokatoka nongina taumattu ngatoa la uusilaa aaloannaaira. Am nannaa saasakiaa tee mene katoa etaimim, me am aissakeana elome etaimim. Isaa o voto eaapasunga va am taumattu tapaa kosa am, me am nongina taumattu ngatoa karika la kilakila God. 1 Ko 1:12.Nau kateva etaimim eue va, “Aghi kapuna disaepolo ieghi Pol,” me mene kateva eue va, “Aghi kapuna disaepolo ieghi Apolos,” eaapasunga va am nim taumattu tale kosa ateva am.
Apos 18:4, 11, 27-28.See ia Apolos, me see ia Pol? Angalua nim kapuna tau ngai uungu iengalua God. Angalu ghe gheelei niuungu God ghe tau mae sio etaingalua, me am ghe aiesoaala. Kateva etaingalua egheelei niuungu God ghe tau mae sio etaingalua tani ghelei. Aghi aghe pasala katu ue ngai eteva, me Apolos ghe aitarainiela, me God ghe apinosala ia o katu ue ngai eteva. Liuna avalua o me lo ateva epasapasa me lo ateva eaaitara katu ue ngai eteva, karika righi arariirarua, ta God nonga ararina ateae, ta ia eaapinosa ue ngai eteva. Mat 16:27; Ips 2:20-22.Lo ateva epasapasa me lo ateva eaaitara katu ue ngai eteva, kateva nonga nannaairarua, me aue God etau lao aipolipoli etairarua erooaa niuungu lalu gheelei. Angalua angalu uungu eitauaa ta God, me am nongina umana utana atingiu God, me tee am nongina ale ateva God eatuutulua.
10 Tale maamasinaane God, ghe tau mae sio etaghi va aghelei uunguaane lo ateva muennaaili ia tani atuutulu. Aghe kaiaala suena tani tiuaa ale ateva, me auena mene kateva eatulu saoaa tani rungia. Me kateva kateva etani aitoka vaalua eatulu saoaa tale isaa o suena. 11  Ais 28:16; 1 Pita 2:4-6.Ta poli God ang ghe atoka amuemuela Iesu Karisto va ie nonga suena ia, me karika mene teva erooroo tani tingina va esuena. 12 Arova teva ealoanna tani atulu saoaa sae tale suena, esaoaa sae golo me silva me masi atu, me katoa aue la saoaa sae voto erooroo tani marokase, nongina ai, valaena me uru makere. 13  1 Ko 4:5.Me maamasinaa uunguaa kateva kateva aue la tara tale nau eteva Karisto ekaurekati. Tale ie nonga o nau eteva niaisakei nongina kura ateae aue etoongi me eapasunga uunguaaira va masina o sesa. 14 Me marova saa voto laghe atulu etoka saela tale isaa o suena etam ata, ia o tau ngai atulu eteva aue eghaa aipolipoli. 15 Me marova see uunguaane eata akapa, karika aue eghaa aipolipoli, me ia karika aue eraua, ta aue etoka nongina taumattu ngateva ghe saangala tale kura ateae.
16  1 Ko 6:19; 2 Ko 6:16.Karika am kilakila va am alena ale manga am God, me kapuna Spiriti eteva etokatoka elome etaimim? 17 Liuna avalua o me arova lo ateva taumattu etuuturungi alena ale manga ateva God, God aue eturungia, poli alena ateva manga ia, me am alena ale manga am God.
18 Marova teva elome etaimim uannaa va io alomasaanga io tale nannaa taumattu tale kosa ateva oia, urau mene kameo, poli karika alomasaanga io tale voto kanna God. Tani toka va God etaraio va alomasaanga io, aue emasina va taumattu tale kosa ateva la tara va io alokapakapa io. 19  Job 5:13.Ta alomasaangania taumattu tale kosa ateva oia nim alokapakapanna ta taataraane God, nongina Uru ngai Manga ateva eue va, “Katoa taumattu la nannaa va alomasaanga ila, me God eaareainila tale alomasaanganiaaira tani taula sio euu.” 20  Sams 94:11.Uru ngai Manga ateva emene ue va, “Vau ngepona ateva ekilakila va nannaaira taumattu ngatoa la nannaa va alomasaanga ila, ila nim lao ila.” 21 Liuna avalua o me karika toa la mene saeaa nannaaira tale saa taumattu la ghaimuli tee, poli God ghe tau aatu sio voto akapaaili tani sausiem: 22 ta arova Pol, Apolos me Pita,* Pita Tale inangari nge Grik, Kepas. o kosa ateva oia, o maulue ateva me mate ateva, me voto etokatoka ghaine me voto auena emae, isaa akapaaili o voto uneimim. 23 Ta am, kapuna am Karisto, me Karisto kapuna ia God.

3:2: Hib 5:12-13; 1 Pita 2:2.

3:3: 1 Ko 1:10-11.

3:4: 1 Ko 1:12.

3:5: Apos 18:4, 11, 27-28.

3:8: Mat 16:27; Ips 2:20-22.

3:11: Ais 28:16; 1 Pita 2:4-6.

3:13: 1 Ko 4:5.

3:16: 1 Ko 6:19; 2 Ko 6:16.

3:19: Job 5:13.

3:20: Sams 94:11.

*3:22: Pita Tale inangari nge Grik, Kepas.