6
Poli ami uungu tee God,* ami uungu tee God o, ami uungu teeiem. liuna avalua o me ami aloannaailiiem tee va maamasinaane ateva am ghe ghaaiela, erau nim peisaane. Ais 49:8.Nongola saa llo God eauliaa,
“Naughu tani apasunga maamasinaaghi etam aghe nongoola,
me nau ghe ghaala naughu tani asaangio aghe sausiola.”
Am nongo! Ia oia tuku nau erighi, nauimim tani ghaa maamasinaane ateva God. Ghaine nau eteva tani ghaa niasaangi.
Pol ghe soula maate
Karika ami aaloanna va teva etara sesa niuungu tale uunguaaimami. Liuna avalua o, me ami tee ami tootoonga va karika ami mene ghelei runga sala taumattu. Tale voto akapa ami tootoonga tani apasunga va ami kapuna tau ngai uungu iemami God. Nau ekapa atoa ami ghe tiitingina akorokorongana nau ami ghe sousou maamatana, mmarikana me sesa nau; 2 Ko 11:23-27.me nau laghe paruparuemami, me laghe aatokaiemami sso tale ale mata voovoo me laghe aiaoreaa me aikkalui; me nau niuungu maate ami ghe ghaaghaa, me karika ami ghe rooroo tani asekanue eleivoo me karika ami ghe namanama. 1 Tim 4:12.Ami apasunga va ami kapuna tau ngai uungu iemami God tale gheeleiaa niraarangisana, me tale alomasaanga, me tani tam sessai parasi, me tani ghelei masi voto, tee Spirit Manga ateva me koronna ateva niaielousi, tale poppooaamami koronna, me tale sarasarakaniaane God. Ghulughuluena iemami nongina ghinna niaiuvii tani aiuvii me tani ghelei rungainamami. Katoa taumattu la oneoneainamami me katoa karika la oneoneainamami, me katoa la auliaa teeiemami voto sesa, me katoa la auliaa masi voto. Arongona ta ami aulia ngakoronna, katoa la ue va tau nikamekame iemami. 2 Ko 4:10.Katoa, karika la kilakilaiemami, me God ekilakilaailiemami. Ami nongina taumattu ngateva ange aloanna tani mate me karika, ta ami maamaulue. Laghe uviuviemami me karika ami ghe matela. 10 Arongo ta ami ghaaghaa nialousiusi me ami masimasi nau etoa. Karika tue peipeina iemami me ami saasausi oroi taumattu tani ghaa oroi voto tale niaikaaiaa. Taumattu ngatoa la ghannaa va karika peimami, me karika, ta rooroona iemami tale niarangise kanna God.
11 Masi kapumami etoa tale masaliki taatara ateae eKorint, ami ghe ppooaala voto koronna etaimim tani apasunga va aielousiaaimami etaimim namungaili. 12 Karika ami ghe kavatila urunguitaniimami etaimim, ta am, am ghe kavatila urunguitaniimim etaimami. 13  1 Ko 4:14.Apoppooaa etaimim nongina va natughu iem: Am ghelei nongina ami gheelei etaimim me am tee am oti urunguitaniimim etaimami.
Urau mene toka tee lo atoa karika la aikaaiaa
14  Ips 5:11.Am rau mene toka tee lo atoa karika la aaimuli tee Karisto, poli vaalua, ghulughuluena me sesa lalu rooroo tani lao aitauaa? Me am annaa va mallanga me saurrom lalu kasukasu eitauaa? 15 Vaalua, am annaa va Karisto me raroai eteva Tale inangari nge Grik, Belial. lalu rooroo tani mae aitauaa tale ninannaa? Me lo ateva karika eaikaaiaa me lo ateva eaikaaiaa, lalu roo tani mae aitauaa nonga tale kateva nonga ninannaa? 16  1 Ko 3:16; Lev 26:12.Vaalua, alena ale manga ateva God me tootoo goto atoa la rooroo tani mae aitauaa tale righi ninannaa? Karika poi! Aghaauliaa llo, poli ita alena ale manga ita God ateva tokatoka liu ia, nongina God ghe uela va, “Aue atoka aitauaa teeila, me akasu teeila, me aghi aue kapuira Goto ieghi, me ila aue la kapughu taumattu ila.”
17  Ais 52:11; Aotu 18:4.Liuna avalua o me, “Vau ngepona ateva eue va: Am kasu vulila,
me am toka apolapola,
Am rau mene poso voto karika raarangisana
me aue aghaaiem.”
18  2 Sam 7:14; Jer 31:9.“Vau ngepona ateva sarasarakanaaili ia eue va: Aue aghi tamaimim etaghi
me am aue enatughu iem.”

*6:1: ami uungu tee God o, ami uungu teeiem.

6:2: Ais 49:8.

6:5: 2 Ko 11:23-27.

6:6: 1 Tim 4:12.

6:9: 2 Ko 4:10.

6:13: 1 Ko 4:14.

6:14: Ips 5:11.

6:15: Tale inangari nge Grik, Belial.

6:16: 1 Ko 3:16; Lev 26:12.

6:17: Ais 52:11; Aotu 18:4.

6:18: 2 Sam 7:14; Jer 31:9.