19
eIpises
1 Ko 3:6.Nau Apolos ghe tokatoka eKorint, Pol ghe usilaala salana ngelae atikirighi. Emulina ghe rekatala tale masaliki taatara ateae eIpises me ghe saopila katoa tana disaepolo. Apos 8:16.Me ghe kolomilala va, “Ngam ghe ghaala Spirit Manga ateva nau eteva am ghe aikaaiaala?”
Laghe liula me laghe uela va, “Karika, me karika ami ghe nongo poi va teva Spirit Manga etokatoka.”
Me Pol ghe kolomilala va, “Saa talo niaasuu eteva am ghe ghaaiela?”
Me laghe liula me laghe uela va, “Kanna niaasuu Jon.” Mat 3:11.Pol ghe uela va, “Lo ateva niaasuu Jon ghe gheeleia, pei ninna ngaioghioghiaa ia. Me ghe uela ta taumattu ngatoa va la ghaiesoaa tale lo ateva taumattu aue emae emuli etana, ia o taumattu ngateva Iesu ta ngetana.” Nau eteva laghe nongola isaa o inangari, me laghe ghaala niaasuu tale ararina ateae Vau eteva Iesu. Apos 8:17; 10:44, 46.Nau Pol ghe saoaala nimane etaira, me Spirit Manga ateva ghe sio mae etaira me laghe samala tale asease nisama me laghe aauliaa inangarina God. Ila o disaepolo atoa ooroiaaira erooroo kasangaulu ghalua (12).
Pol ghe ssola tale aleira ale nivelu eitaua ngateva me ghe poppooaa inangarina Iesu me ararimangalina ateva God, me karika ghe maamatautu, me kotolu ulana ghe ppooaala isaa o inangari me ghe tootoonga tani ghaa oghi nannaaira. Me katoa laghe tam anna tani nongo me laghe tam aikaaiaa. Laghe poppooaa saasakiaa tale salane Vau ngepona ateva ta tummatavanga. Isaa avalua o me Pol me disaepolo atoa laghe ruula tani lao tale aleira ale nivelu eitaua ngateva. Pol ghe poppooaa inangari tale kateva kateva nau elome tale unna sikulu eteva Tiranus. 10 Ghe roola ghaluae ninamanama Pol ghe ghelei evaluela o, liuna avalua o me ila akapa taumattu ngatoa tale provinsi eteva eEisia, aJiu ila me aGrik ila, laghe nongola inangarina ateva Vau eteva.
Natuna atoa Skeva
11  Apos 14:3.God ghe gheelei mirikolo ouna tale uunguaane Pol. 12  Apos 5:15.Taumattu ngatoa laghe mae ghaaghaa unna aiaasae ateva Pol aiuungu ia me unna aiulua matane, me emulina laghe laa ghaatulituli ta kapuira tau sessa atoa, me laghe maamasina me lo atoa raroai etoa laghe kupilala, raroai etoa laghe kasukasu vulila.
13 Katoa aJiu laghe uungu ekapa see tani tiu velu raroai etoa, me laghe asease ararina ateae Vau eteva Iesu tani toongi tani tiu velu raroai etoa tale taumattu ngatoa. Laghe ue va, “Tale ararina ateae Iesu, ia o Pol epoppooaa inangarina ateva, ami aauliaa etaimim va am kupi ghoa mae.” 14 Natuna taita ghaitu (7) Skeva, ia namuu ia ta pristi etoa, laghe gheelei isaa o voto. 15 Kateva nau laghe gheleila ase nippooa ngateva o me raroai eteva ghe liula me ghe uela va, “Akilakila Iesu me akilakila Pol, me am tani see am?” 16 Me taumattu ngateva oia raroai eteva elome etana ghe aoso atoka saela etaira me ghe uvi saasakieinilala. Ase niuviuvi eteva ghe uvilala etana sesaaili ia, laghe ilou velu ghoala tale ale ateva karika ghinnaniira me vilikiira ghe raerae.
17  Apos 5:11.Ila akapa aJiu etoa me Grik etoa eIpises laghe nongo avaluela o me laghe matautu saasakiaala me laghe tau saela ararina ateae Vau eteva Iesu. 18 Oroieili lo atoa laghe aikaaiaa laghe mae sio tale matavanga me laghe aulia ngaotula sesa gheeleiaaira. 19 Me oroi ila taumattu ngatoa laghe gheelei nialaala laghe maeaa tee sio uneira vuku isaa o inangari nialaala elome etana me laghe tuula vuku ta mata taumattu ngatoa. Laghe ira akapala aipolipolina isaa o voto laghe tuula ghe roola ghalimangaulu airari (50,000) silva koen.* silva koen Silva koen aipolina kateva nau. 20 Tale ia o salana atikirighi me inangarina ateva Vau ngepona ateva ghe kasu ekapa seela me ghe pinosa akorokoronganala.
21  Apos 23:11; Rom 1:13.Nau llo ghe lutula, me Pol ghe nnaala tani lao eJerusalem me ghe annaa va elao mua tale provinsi elua eMesedonia me eAkaia, me ghe uela va, “Nau eteva atara eJerusalem, atani lao tee eRom.” 22 Pol ghe suula kapuna tau ngai sausi elua ta Timoti me Erastus tani muemue lao eMesedonia me ia Pol ghe toka taula tale provinsi eteva eEisia.
Niaikkaluii eteae eIpises
23  2 Ko 1:8.Tale isaa o nau kinatama niaikkaluii eteae ghe lutula mausi salane Vau eteva. 24 Tau ngai ghelei tootoo voto tale silva, ararina ateae ta Demetrius, ghe gheelei isaa o lutu tootoo ale, alena ia o goto ateva vause ia, ararina ateae ta Atemis. Ia me lo atoa laghe gheelei isaa o voto, laghe ghaaghaa oroieili viliki veu. 25 Demetrius ghe kolo aitauaala lo atoa la uungu eitauaa tale ia o niuungu eteva me ghe uela etaira va, “Kapughu etoa, am kilakila va ita ghaaghaa masi viliki veu tale ia oia niuungu eteva. 26 Me am taatara me am nongonongo vaalua taumattu ngateva oia ta Pol nge ghaala oroi taumattu eIpises me tale provinsi ekapa ateva eEisia. Eue va tootoo goto atoa taumattu ngatoa la gheelei karika va goto ila. 27 Aue ita sesa, karika nonga tale niuungu eteva oia ta tee tale uunguaa nikkaua, tale alena nikkaua ngateva goto ateva vause ia ta Atemis, me karika aue la oneoneainia, me karika masau me lo atoa tee la tautaue sae eEisia me tale kosa akapa ateva aue la ruu tani taue sae.”
28 Nau laghe nongola llo oia, ghe sessai saasakieinilala me laghe tiuaala tani ovaova. Laghe ue va, “Atemis, kapuita ia aIpises atoa, namuu ia.” 29  Apos 20:4; 27:2; Kol 4:10; Plm 24.Karika masau me ia akapa masaliki taatara ateae eIpises laghe tiuaala tani aisamaaii etingina, me katengaata nonga ta laghe kunela Gaeas me Aristakus, taumattu ngalua oia aMesedonia ilalua, me lalu ghe kasukasu tee Pol, me laghe ssoainilaluela tale liu ngai velu eitaua ngateva uneira ia aIpises atoa. 30 Pol ghe anna tani lao ta taumattu ngatoa me disaepolo atoa laghe aarongia. 31 Me tee katoa namuu ta gavman kapuna ila Pol laghe suula inangari ta Pol va erau mene laa sso elome tale liu ngai velu eitaua ngateva.
32 Taumattu ngatoa laghe aaisamaaii. Laghe ovaova me laghe aauliaa inangari karika isaa aitauaa me oroi ila lo atoa laghe lao sio karika laghe kilakila vaalua me laghe lao sio tale ia o nivelu eitaua ngateae. 33 AJiu etoa laghe bbi tau ssola Aleksanda emua ta taumattu ngatoa me katoa laghe ovaova me laghe auliaa teeia inangari va eghelei righi voto. Me ghe paopaola ta nimane va la matua atingina poli ghe anna tani aulia ngamasalika inangari ta taumattu ngatoa. 34 Nau eteva laghe kilala va aJiu ia laghe ovaovala ghe roola ghalua aoa. Laghe ue va, “Atemis, kapuita ia aIpises atoa, namuu ia.”
35 Kapuira tau ngaipitipiti eteva kansolo atoa ghe paola taumattu ngatoa me ghe uela va, “Taumattu nge Ipises atoa, kosa akapa ateva ekilakila va masaliki taatara ateae eIpises eaaitaraa ale nikkaua ngateva kinatama goto ateva Atemis me tootoona ateva ghe katuula elomarase me ghe sio mae. 36 Liuna avalua o me voto oia karika teva eue va kamena. Am tani matua atingina me am rau mene ailuilui tani ghelei righi voto me aue masi ninannaa emae. 37 Am maeaa sio taumattu ngalua oia me karika laghe ainao poila righi voto tale ale manga me karika laghe auliaa saasakiaa teela kapuita goto ateva vause ia. 38 Arova Demetrius me kapuna atoa righi sessaiaaira ta teva taumattu, la laoa tale niaisakei, me gavanaa etokatoka aue erooroo tani ghelei eghulughuluena niaisakei. 39 Arova righi voto am mene anna tani auliaa, am laoa tale nivelu eitaua ngateae nau namu ngatoa la koloam va am lao me la nongoam. 40 Isaa avalua o me ngita tokala tale voto sesa me ita roorooaili va ita aisakei poli marova la kolomi va mausi saa ita gheleila isaa o voto, karika aue ita ghele auliaa righi liuena.” 41 Nau ghe ruula tani auliaa isaa o voto me ghe sungi vellala.

19:1: 1 Ko 3:6.

19:2: Apos 8:16.

19:4: Mat 3:11.

19:6: Apos 8:17; 10:44, 46.

19:11: Apos 14:3.

19:12: Apos 5:15.

19:17: Apos 5:11.

*19:19: silva koen Silva koen aipolina kateva nau.

19:21: Apos 23:11; Rom 1:13.

19:23: 2 Ko 1:8.

19:29: Apos 20:4; 27:2; Kol 4:10; Plm 24.