2
Tau ngai aapasunga ngatoa kamena ila
Mat 24:11; Jiud 1:4.Emua arau propete kamekame atoa laghe tingina saela elome ta kapuna taumattu ngatoa God. Me tale ia o salana atikirighi tau ngai aapasunga ngatoa kamena ila aue la tingina sae elome etaimim me la auliaa llo kamena me la ue va koronna, me isaa o voto kamena aue eghelei saasakiaa taumattu ngatoa. Ila o tau ngai aapasunga ngatoa aue la liu viliira ta Vau eteva, lo ateva ghe ghaa oghilala. Aue la ghelei evalua o me gharovaea nonga ta God aue eturungila. Oroieili taumattu aue la usilaa asease uunguaaira atoa sesa ila; me isaa o voto aue eghelei taumattu ngatoa la auliaa saasakiaa tale salana koronna. Ila o tau ngai aapasunga ngatoa la kamekameam tale oroi kiukiu kamena tani ghaa uneimim viliki veu. God ang ghe aimonomonosiaala uneira niaisakei eteae, me aue eturungila.
Jiud 6.Am kilakila va emua arau, God karika ghe amaramara teela ensolo atoa nau laghe gheleila sesa voto, ta ghe sau vella siola tale voto ateva siosionaaili ia me saurorromienaaili tee ia, va la toitoi nau niaisakei eteva. Aitiutiu 6–8; 2 Pita 3:6.God karika ghe amaramara teela taumattu tale kosa ateva oia nau laghe liula viliira etana, karika, ta ghe tau sio mae manu ghagga ateva etaira me laghe matela; ghe asaangi nongala Noa, poli ia nongaaili ghe aauliaa me ghe aapasunga voto ghulughuluena, tee mene ghaitu (7) taumattu. Aitiutiu 19:24; Jiud 7.God ghe auliaa teela masaliki taatara aluae eSodom me eGomorra va aue lalu ghaa sesa aipolipoli. Ghe turungilaluela tale kura ateae me au nonga ghe tokala. God ghe ghelei evaluela o tani eapasunga etaita saa voto aue elutu tale llo taumattu la liuliu viliira ta ngetana. Aitiutiu 19:1-16.Ghe asaangila Lot, ghulughuluena ia, poli karika ghe masimasiaa sesa gheegheleiaaira tau ngai ghelei ssavoto nge Sodom atoa. Koronna, ia o ghulughuluena ateva taumattu ghe tokatoka elome etaira, me isaa akapa nau ghe ghaaghaa nimmarikana me nialousiusi tale nannaane nau ghe taatara me nongonongo sesa gheegheleiaaira. Isaa avalua o me Vau ngepona ateva ekilakila vaalua tani asaangi lo atoa la nongonongo usilainia nau nitootoonga eghaaghaaila, me ekilakila vaalua tani akaravusu lo atoa karika ghulughuluena ila me aue la ghaa kinatama sessaiaane ateva God tale maamauluaaira me la toitoi nau niaisakei eteva. 10  Jiud 7-8, 16.Isaa o voto tani koronnaaili ta ila o tau ngai aapasunga ngatoa kamena ila la ghaimuli tee aaloannaaira sesa emaemae tale vilikiira, me tee llo matuutuliena la tam aloanna.
La sarasarakana tani nnaainila nonga me karika la maamatautu tani auliaa saasakiaa tee kapuna ensolo atoa la ghaaghaa nioneoneaa. 11  Jiud 9.Arongona ta ensolo atoa sarasarakanaaili ila me ila karika la ghaauliaa saasakiaa tee isaa o taumattu la gheelei niaisakei etaira ta matane Vau eteva. 12  Jiud 10.Me ila o taumattu ngatoa, la ghaauliaa saasakiaa tale voto ila la tam kilakila amasina. Ila nongina ghaata kkena atoa, me la ghaaimuli tee aloannaa vilikiira, laghe nim lutula va la ghaaila, me la turungila. Me nongina ghaata kkena atoa, ila tee aue la raua. 13 Aue la ghaa aipoliira sesa tale voto sesa laghe gheleila. Ila masimasieili tani ghelei kinatama ninamanama me niropi tale tummatavanga. Me nau la namanama teeiem tale ale manga ateva, la nannainila nonga, me la gheelei saasakiaa arariira ale manga atoa. 14 Mataira epasupasu tani lai sari lo atoa vause karika va maneira ila. Karika la ruuruu poi tani ghelei ssavoto. La kamekame lo atoa karika la aikaaia ngasarasarakana ta Karisto me la kaakatulainila lao tale ssavoto. Me muennaaili ila tani raungaa me kuruetu. Ang ghe ssuaa vellala. 15  Nam 22:7; Jiud 11; Aotu 2:14.Ngila ghe laula salana ghulughuluena me ngila ghe kasula tani laa ghaimuli tee salane Baelam natuna ia Beo, ia ghe aielousiaa aipolipoli tale uunguaa sesa salana. 16  Nam 22:28-35.Donki eteva ghe auliaala etana va voto egheelei karika masina, ia o donki eteva karika esamasama, ghe samala nongina taumattu ngateva, ghe ghelei rungaala propete ateva tani ghelei voto alokapakapanna.
17  Jiud 12-13.Isaa oia taumattu nongina ateo mata vubbu karika righi manu ta ngetana, me urukookoo ateva, ttasi eteva ekuukuueinia see. Saurrom ateva aavoonaaili ia etoitoila. 18 La auliaa inangari karika righi malloeana tani tau sae nannaaira, me la auliaa ta taumattu ngatoa va la rooroo tani usilaa sesa nannaaira, me la kaakatulainila lao tale salana ngila ghe oghi vulula. 19 La ghaauliaa inangari nialokoi ta taumattu ngatoa va karika aue la toka tale aloannaane mene kateva; me karika ta ila tee, karika la tokatoka tale aloannaaira, karika righi sarasarakaniaaira tani ghelei rungainila tale voto sesa — poli arova teva etau velu teva voto emuemueinia, ia nongina taumattu ngateva karika etokatoka tale aloannaane. 20  Mat 12:45.Nau laghe kilala kapuita Vau eteva me tau ngai asaangita ngateva Iesu Karisto, laghe kasu vulila voto sesaaili tale kosa ateva. Me nau oia ngila ghe mene oghi lao sio tani mene ghelei isaa o voto sesaaili, me isaa oia nau esesaaili ta ngetaira. 21  Luk 12:47-48.Aue ghele masina marova karika la ghele mene kila salana tani ghulughuluena, ta nau eteva laghe kilala, me la mene oghioghi vulu, aue esesaaili ta matane God. 22  Nitoka 26:11.Tale isaa o voto, kateva tuku inangari koronna ia, eue va: “Paua ateva eoghioghi lao tale luekina ateva,” me, “Mosu eteva nau ange raarangisanala, emene oghioghi lao tale suesuena ateva.”

2:1: Mat 24:11; Jiud 1:4.

2:4: Jiud 6.

2:5: Aitiutiu 6–8; 2 Pita 3:6.

2:6: Aitiutiu 19:24; Jiud 7.

2:7: Aitiutiu 19:1-16.

2:10: Jiud 7-8, 16.

2:11: Jiud 9.

2:12: Jiud 10.

2:15: Nam 22:7; Jiud 11; Aotu 2:14.

2:16: Nam 22:28-35.

2:17: Jiud 12-13.

2:20: Mat 12:45.

2:21: Luk 12:47-48.

2:22: Nitoka 26:11.