3
Nauna ateva Vau eteva
Masi kapughu etoa, aiaaghalua atikirighi oia uneghi uru ngai apitipitie atu etaimim, tale ilalua o uru ngai eluekirighi agheelei nannaaimim va emasalike tani mene nnaa isaa o masi voto. Jiud 17.Aghaalonaiem tani nnaa parasi isaa o inangari propete atoa manga ila laghe auliaala emua arau, me tee saa voto kapuita Vau ngepona ateva me tau ngai asaangiita ia ghe aulieiniela ta apostolo atoa, me apostolo atoa laghe auliaala etaimim.
1 Tim 4:1; Jiud 18.Aitiutiu eteva voto aghanna tani aulieinia etaimim ia avalua toko, va tale airuuruu tale nau kasina taumattu aue la mae tale sesa nannaaira me la auliaa saasakiaa me la kaili ekamena voto koronna me aue la pilosiem Mat 24:48.tani ue va, “Ghe uela tale inangari nialokoi va aue emene sio, va? Eaa ange reerekata? Tamaita me tuvuita atoa angila ghe matela, me ila akapaaili voto atoa ila tokatoka nongina arau aitiutiu tale kosa ateva me nau ghaine tee.” Aitiutiu 1:6-9.Laghe ghaa vella tale nannaaira va God ghe nim aippooaala me epona liu ghe lutula, me kosa ateva oia ghe kaurekatila tale manu, me tale manu ghe gheleila kosa ateva. Aitiutiu 7:11; 2 Pita 2:5.Me tale manu eteva, ghe tturuula kosa ateva oia tale kinatama manu ghagga ateva. Tale ie nonga o inangarina ateva God eunaakookoo me elomarase me kosa ateva oia ghaine am taataraia, God ghe aimonomonosieinilala tani ghaa kura ateae, tale nau niaisakei eteae, ia o nau eteva taumattu ngatoa karika la uusilaa masi salana kanna God, God aue eturungila.
Sams 90:4.Me am rau mene kkaluaa ie toko voto ateva, masi kapughu etoa, va, ta Vau ngepona ateva, kateva nau nim nongina va kateva airari (1,000) ninamanama, me kateva airari (1,000) ninamanama nim nongina va kateva nau. Abak 2:3; 1 Tim 2:4.Vau ngepona ateva karika eaimaomaoaa tale kanna inangari nialokoi ghe gheleila, nongina kasina taumattu la annaa va eaimaomaoaa. Karika, ta ekaakaarasi tani toitoi mausiimim, me karika ealoanna va teva etaimim eraua, ta ealoanna akapaiem va am nna ngaioghioghia.
10  Luk 12:39; 1 Tes 5:2; Mat 24:29, 35.Me nauna ateva Vau ngepona ateva aue emae nongina tau niainao ateva, karika ita kilakila maemaeaane. Eunaakookoo aue ekapa tale kinatama mangalia ateva, me ila akapaaili voto atoa God ghe gheleilala aue kura ateae eata akapaailiila, me tale ia o nau eteva, voto akapaaili tale kosa ateva aue eotu.
11 Am nim nnaa marova voto atoa aue God eturungi evalueila o, me am aue vaalua etaimim? Am tani toka tale ase nitoka manga me tale aloaloannaane God. 12 Nau am toitoi nauna ateva God va emae am tee am ailuiluieinia. Ia o nau eteva aue kura ateae eata eunaakookoo me elomarase, me ila akapaaili voto atoa aue la nim manu tale lallangina ateva. 13  Ais 65:17; 66:22; Aotu 21:1, 27.Me tani nnaa inangarina inangari nialokoi ita taatara lao emua tale ouna ateva epona liu me ouna ateva kosa, voto ghulughuluena etokatoka etana.
14 Liuna avalua o masi kapughu etoa, poli am taatara lao emua tale isaa o voto, am tani toka va God aue etaraiem va raarangisana iem me aue erau mene aliu teeiem tale voto sesa, me am toka ta ngetana tee luei. 15  Rom 2:4.Am tani nnaa va Vauita ateva karika emaamangoo tani toitoi, poli eaaloanna va mene katoa la mene saanga, nongina masi kapuita ateva ta Pol ia tee ghe pitipitila ta ngetaimim tale nialomasaanga God ghe tau lao sio etana. 16 Tale unna uru ngai ekapa ghe pitipiti tale ia nonga o salana atikirighi, ghe aauliaa ta ngetaira isaa oia voto. Tale unna uru ngai ghe aauliaa kasina tana voto aanasa tani alomasaanga tee, liuna avalua o me llo taumattu karika masi gheeleiaaira me aikaaiaaira karika korokorongana, la kirikiri saasakiaa inangarina Pol, me la gheelei evalua tee o tale mene kasina inangari tale Uru ngai Manga ateva. Liuna avalua o me la gheelei va God aue eturungila.
17  Mak 13:33; 1 Ko 10:12.Mausina avalua o, masi kapughu etoa, nongina ngam ghe kilala isaa o voto, am tani taatara amasina me inangariira lo atoa taumattu karika la ghaaimuli tee masi salana, la rau mene mae ghelei saasakiaa nannaaimim tani tiuaa kalipiem va am katuu vulu aikaaiaaimim ngam ghe korokoronganala etana. 18 Me, tale maamasinaane, am pinosa tale alomasaanganiaaimim ta Vauita ateva me tau ngai asaangita ateva Iesu Karisto. Ta ngetana ita taue sae ghaine me nau ekapa atoa! Koronna!

3:2: Jiud 17.

3:3: 1 Tim 4:1; Jiud 18.

3:4: Mat 24:48.

3:5: Aitiutiu 1:6-9.

3:6: Aitiutiu 7:11; 2 Pita 2:5.

3:8: Sams 90:4.

3:9: Abak 2:3; 1 Tim 2:4.

3:10: Luk 12:39; 1 Tes 5:2; Mat 24:29, 35.

3:13: Ais 65:17; 66:22; Aotu 21:1, 27.

3:15: Rom 2:4.

3:17: Mak 13:33; 1 Ko 10:12.