24
Pol ghe tinginala emua ta Peliks
Ghalima (5) nau ghe lange sio me Ananaeas, namuu ia ta pristi etoa, me mene katoa namuu me loea ngateva ararina ateae ta Tetalas, laghe siola eSiisaria tani ghelei niaisakei ta Pol emua ta gavana ngateva. Nau Pol ghe tinginala emua, me Tetalas ghe tiuaala tani auliaa teeia inangarina kamena. Eghe ue va, “Namu ngateva Peliks, ami ghe tokatoka tale luei tale oroi nau, poli io ughe aaitarainiemami tale alomasaanganiaam, me ughe ghelei emasinala oroi voto karika laghe ghelei emasinala tale lo ateva oia provins. Tale isaa akapaaili voto ughe ghelei seela, ami maamasieinio me ami ue va masinaaili etam. Karika aghaaloanna tani nim rungiaa naum, liuna avalua o aghaloanna va umasimasi me unongo tuku inangariimami erighi.
Apos 17:6.“Ami ghe tarala va ia oia taumattu ngateva egheelei saasakiaa tokatokaaimami. Etiitiuaa nisessai elome ta aJiu etoa tale kosa akapa ateva oia, me emuemua lo atoa la aimuli tee tau ngai aapasunga ngateva aNasareti ia. 6-7  Apos 21:28-30.Ghe aloanna tani ghelei saasakiaa ale manga ateva. Liuna avalua o me ami ghe poso atokaiela.* Kasina uru ngai laghe pitila, laghe ue va, me ami ghe aloanna tani ghelei niaisakei etana tale kaluimami inangari nipaopao. 7 Me namu ngateva ta tau ngai uvii etoa, Lisias, ghe mae sio me namungaili ta ghe kune veluela me ghe ghaa veluela ta nimaimami. 8 Me ghe auliaala va ami mae etam. Arova ukolomia, aue io unongo kila isaa oia voto ami auliaa teeia, koronna.”
Ila akapa aJiu etoa laghe tingina aitauaa teela lo atoa laghe auliaa teela Pol, me laghe akoronnala va isaa akapa inangari Tetalas ghe auliaala koronna.
Pol ghe auliaala nannaane ta Peliks
10 Gavana ghe nakonakoaala Pol tani aippooaa me Pol ghe uela va, “Akilakila va io ughe aitaraala anua ateva oia oroieili ninamanama, liuna avalua o aghaiesoaa va urooroo tani nongo tee inangarighi. 11 Urooroo tani kila amasina va karika ghe laa ghaa kasangaulu ghalua (12) nau me aghe saela eJerusalem tani kkaua. 12 Ila o taumattu ngatoa karika laghe tarala righi voto ami ghe aissakeana teela tale ale manga ateva, o aghe ghelei taumattu va ghe sessaila tale ale nivelu eitauaa me tale masaliki taatara. 13 Me isaa oia inangari la aauliaa teeieghi etana, karika la rooroo tani apasunga etam va koronna. 14 Aghaaloanna tani auliaa koronna etam va akakkaua Goto ateva kapuira ia tuvuimami etoa me aghaimulusi tee salane Vau eteva Iesu, la ue va kamena ia. Me aghaiesoa ngakapa inangari nipaopao me inangari propete atoa laghe pitila. 15  Jon 5:28-29.Aghi tee aghaiesoaa God nongina isaa oia taumattu, va aue emene totu isaa akapa ghulughuluena me sesa taumattu tale nimate. 16 Liuna avalua o atootoonga tani ghelei sa ateva akilakila va ghulughuluena ia nau ekapa atoa ta matane God me taumattu.
17 “Aghe mene kiri mae sio tani sausi kapughu taumattu ngatoa karika righi peiira tale viliki veu, me tani ghelei aiaavusuvusuena, poli ngaghe kasu vella me ang ghe oroila ninamanama me ngaghe vira mene mae sio tani rekataa. 18  Apos 21:17-28.Laghe tarala va raarangisana ieghi nau eteva aghe gheelei isaa oia niuungu elome tale ale manga ateva. Karika oroi taumattu ghe toka teeieghila, me tee karika righi niaisamaaii. 19 Me kasina aJiu tale provinsi eteva eEisia, arova la nannaa teeieghi righi voto, la ghele mae tingina emua etam me la ghele auliaa nannaaira. 20 Me isaa o taumattu etokatoka oia la ghele mae aaulia ngaotu righi voto sesa laghe tarala aghe gheleila nau ateva aghe tinginala emua ta Kansolo atoa. 21  Apos 23:6.Akilakila nonga kateva voto aghe sama anamuula nau eteva aghe tinginala ta mataira: Aghe ue va, ‘Aghaiesoaa ta God va aue emene totu taumattu matena. Me mausi isaa oia ninannaa me ghaine angila atinginaieghila tale niaisakei.’ ”
22  Apos 23:26.Vara me Peliks, ia o ang ghe kila muela salane Iesu, ghe alokoi taula niaisakei eteae, me ghe uela va, “Ita toi Lisias, me nau emae, amene ghelei niaisakei.” 23 Ghe uela ta namu ngateva ghe aaitoiaa kateva ai tau ngai uvii va, “Am atoka sso Pol tale ale mata voovoo, me am tau velua me etingina kasu see. Me am rau mene ghelei rungarunga kapuna atoa tani mae taraia.”
24 Kasina nau ang ghe lange sio, Peliks me vausenna ateva ta Drusila, aJiu ia, ghe suula inangari va Pol emae. Ghe nongola inangari niaikaaiaa ta Karisto Iesu. 25 Nau eteva Pol ghe tiuaala tani auliaa inangari tale voto ghulughuluena me tani aitaraa tokatokaam me niaisakei eteae aue emae, Peliks ghe matautula me ghe uela va, “Ange roola me kasula mua. Auena marova mene righi nau, aue amene koloo.” 26 Ia oia nau eteva tee, Peliks ghe nannaa va Pol aue ghe tau lao righi viliki veu etana. Liuna avalua o oroieili nau ghe kolokoloa me ghe aippooaa teeia.
27 Airuuruu tale ninamanama aluae lalu ghe lange sio me Pokias Pestas ghe koliaala Peliks. Peliks ghe aloanna tani aipoopolia ta aJiu etoa, liuna avalua o me karika ghe uela va Pol ekupi ghoa tale ale mata voovoo.

24:5: Apos 17:6.

24:6-7: Apos 21:28-30.

*24:6-7: Kasina uru ngai laghe pitila, laghe ue va, me ami ghe aloanna tani ghelei niaisakei etana tale kaluimami inangari nipaopao. 7 Me namu ngateva ta tau ngai uvii etoa, Lisias, ghe mae sio me namungaili ta ghe kune veluela me ghe ghaa veluela ta nimaimami. 8 Me ghe auliaala va ami mae etam.

24:15: Jon 5:28-29.

24:18: Apos 21:17-28.

24:21: Apos 23:6.

24:22: Apos 23:26.